Par grozījumiem aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes „Rucavas baltais sviests” reģistrācijas pieteikumā

Pārtikas un veterinārais dienests informē par veiktajiem grozījumiem reģistrācijas pieteikumā aizsargātai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei „Rucavas baltais sviests”, kuras reģistrācijas procedūra tika uzsākta 2016.gada 1.februārī. Ar pieteikuma precizēto redakciju var iepazīties sadaļā Pārtikas uzraudzība > Lauksaimniecības un pārtikas produktu norāžu reģistrācija skat. Pieteikums aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes „Rucavas baltais sviests” reģistrācijai.

 

Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir nosaukums, kas identificē produktu, kura izcelsme ir reģionā vai valstī, vai konkrētā vietā; kā arī produkta konkrētā kvalitāte, reputācija vai cita īpašība ir galvenokārt saistāma ar tā ģeogrāfisko izcelsmi; un vismaz viens ražošanas posms notiek definētajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

 

Eiropas Savienībā ir reģistrētas 720 aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.

 

Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta atbildīgie dienesti ir veikuši pārbaudi, un ražotāju grupa ir veikusi grozījumus iesniegtajā dokumentācijā.

 

PVD informē, ka 2 nedēļu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas PVD mājaslapā ikviena fiziska vai juridiska persona, kas veic uzņēmējdarbību Latvijas teritorijā vai ir Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs, var iesniegt iebilduma paziņojumu par pieteikuma grozījumiem, iesniedzot to klātienē PVD vai nosūtot pa pastu (adrese - Peldu ielā 30, Rīga, LV–1050). PVD pieņem arī elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Iebilduma paziņojumu elektroniski var iesniegt PVD, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi nrd@pvd.gov.lv vai pvd@pvd.gov.lv.

 

Vēršam uzmanību, ka iebilduma paziņojums ir jānoformē atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr.668/2014 (2014.gada 13.jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, III pielikumam. Regula ir pieejama: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1500616134854&uri=CELEX:02014R0668-20140622

 

Papildu informācija pieejama pa tālruni 67095271 vai sūtot e-pastu nrd@pvd.gov.lv.

  • Publicēts:
    21.07.2017