Precizēta klasiskā cūku mēra riska zonu teritorija

Komisijas 2013. gada 13. decembra Īstenošanas lēmums par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri dažās dalībvalstīs nosaka dzīvnieku veselības kontroles pasākumus, kas īstenojami ar klasisko cūku mēri inficētajos Latvijas novados. Tādēļ valdība otrdien, 21.februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā.

 

Noteikumu pielikumā minētie Latvijas novadi ir iekļauti arī II un III Āfrikas cūku mēra riska zonā. Pasākumi novietnēs, kas veicami klasiskā cūku mēra un Āfrikas cūku mēra inficētajā zonā ir līdzīgi, tomēr klasiskā cūku mēra ierobežojumu zonā cūku sugas dzīvniekus atļauts nosūtīt nokaušanai vai pārvietot uz citu novietni, ja tie izcelsmes novietnē ir dzimuši vai uzturējušies tajā ne mazāk kā 3 mēnešus līdz to izvešanai.

 

Teritorijas Latvijā, no kuras aizliegts pārvietot cūkas, cūku izcelsmes pārtikas produktus un cūku spermu, olšūnas un embrijus: Alūksnes novada Pededzes un Liepnas pagasts; Rēzeknes novada Pušas, Mākoņkalna un Kaunatas pagasts; Daugavpils novada Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes un Laucesas pagasts; Balvu novada Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu un Bērzpils pagasts; Rugāju novada Rugāju un Lazdukalna pagasts; Viļakas novada Žīguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas un Šķilbēnu pagasts; Baltinavas novada Baltinavas pagasts; Kārsavas novada Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes un Mežvidu pagasts; Ciblas novada Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes un Blontu pagasts; Ludzas novada Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu un Istras pagasts; Zilupes novada Zaļesjes, Lauderu un Pasienes pagasts; Dagdas novada Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas un Andrupenes pagasts; Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas un Aglonas pagasts; Krāslavas novada Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu un Izvaltas pagasts.

 

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.991 "Klasiskā cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

  • Publicēts:
    21.02.2017