Jautājumi un atbildes

Noklikšķiniet uz jautājumu sadaļas, lai izvērstu to. Noklikšķiniet uz jautājuma, lai aplūkotu atbildi.

 

Iesniedzot jautājumu Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Pārtikas uzraudzība

Kādas atļauja ir nepieciešama maltās gaļas mazumtirdzniecībai veikalā?

Atbilde

No Jūsu uzdotā jautājuma nav saprotams ar ko vēlaties nodarboties, proti, vai Jūs vēlaties piegādāt malto gaļu veikalam, vai tikai tirgot veikalā, vai malt veikalā uz vietas un pārdot galapatērētājam? 
 
Jebkurā gadījumā uzņēmumam, kas iesaistās pārtikas apritē ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD). Informācija par uzņēmuma reģistrāciju pieejama ŠEIT.
 
Visus Jūs interesējošos jautājumus var uzdot arī PVD teritoriālajām struktūrvienībām, atkarībā no teritorijas, kurā plānojat darboties vai jau darbojaties. Teritoriālo struktūrvienību kontakti pieejami ŠEIT.
 
 
 

Neatrodu likumus un norādes, kam tieši ir jābūt norādītam uz pārtikas iepakojuma, šajā gadījumā runa iet par importētām sulām un nektāriem. Vai primāri vienkārši jābūt iztulkotai visai ražotāja informācijai, paļaujoties, ka ražotājs, kas atrodas LT ir nodrukājis marķējumu atbilstoši EU direktīvām?

Atbilde

Galvenās marķēšanas prasības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.1169/2011 (2011.gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr.1924/2006 un (EK) Nr.1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (turpmāk - Regula Nr.1169/2011). Savukārt sulām marķējuma prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1113Prasības attiecībā uz augļu sulām un tām līdzīgiem produktiem”. Tulkojums ne vienmēr garantēs, ka informācija, kas obligāti jānorāda marķējumā, būs norādīta kā to paredz Regula Nr.1169/2011 un Noteikumi Nr.1113.

Kas ir nepieciešams, lai uzsāktu ielu tirdzniecību, tirgojot sagrieztus augļus?

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp, paplašinot mazumtirdzniecības veikala asortimentu ar pārtikas produktiem, uzņēmumam  jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Pirms tirdzniecības uzsākšanas ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD pārvaldē, kura atrodas vai nu tuvāk Jūsu dzīvesvietai vai uzņēmuma atrašanās vietai. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Informācija uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-uzraudziba/uznemuma-registracija?nid=2518#jump’.

Neskaidrību gadījumos  Jūs variet vērsties arī PVD pārvaldēs. Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama PVD publiskajā interneta mājaslapā: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/teritorialas-strukturvienibas?nid=2547#jump

 

Attiecībā uz grieztu dārzeņu tirgošanu, norādām, ka Jums jānodrošina marķējuma informācija, kuru nosaka Regula Nr.1169/2011 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&qid=1588765241998&from=EN. Tāpat norādām, ka attiecībā uz augļiem, dārzeņiem ir Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr.543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu, un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari.

 

Man ir jautājums par alus gatavošanu. Hobija līmenī to daru savā virtuvē un izgatavoto lietoju pats. Rodas doma, ka varētu to reģistrēt un sākt nodarboties ar alus brūvēšanu un tirgošanu. Jautājums man ir tāds, vai es to varu turpināt darīt savā virtuvē? Reģistrēties kā alus mājražotājs un līdzīgi kā vīna mājražotāji, darīt to savās mājās, kas manā gadījumā ir dzīvoklis.

Atbilde

Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma (turpmāk - Likums) 9.panta pirmo daļa alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta. Iepriekš minētais aizliegums ražot alkoholiskos dzērienus mājas apstākļos neattiecas uz alu, vīnu un citu likuma "Par akcīzes nodokli" 3.panta ceturtās daļas 1.punktā minēto raudzēto dzērienu izgatavošanu personiskajam patēriņam (Likuma 9.panta otrā daļa). Ņemot vērā iepriekš minēto, PVD tiek reģistrēti alkoholisko dzērienu ražotāji nevis mājražotāji.

 

Ja vēlaties ražot alu, tad ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD), kā tas noteikts Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 5.pantā. Reģistrācijas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” (turpmāk- Noteikumi). Reģistrācijai PVD teritoriālajā struktūrvienībā vai pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) jāiesniedz iesniegums (Noteikumu 1.pielikums), dokumenta kopija, kas apliecina tā tiesības darboties attiecīgajās būvēs (telpās), un plāna kopiju teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums, kā to noteic Noteikumu 24. un 24.1punkts. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Noteikumu 2.1. punktu Pārtikas uzņēmumu reģistrācijas procedūru uzsāk pēc attiecīgās būves nodošanas ekspluatācijā. Savukārt Būvniecības likuma 21.panta 2.daļa noteic, ka būvi izmanto tikai atbilstoši projektētajam lietošanas veidam.

 

Vispārīgās prasības telpām ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1568962918621&uri=CELEX:02004R0852-20090420. Līdz ar to telpām alus ražošanai jābūt tādām, kas ļauj īstenot labu pārtikas higiēnas praksi, tostarp aizsardzību pret piesārņojumu. Minēto Regulu un specifiskos normatīvos aktus varat aplūkot PVD mājaslapā: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/alkoholisko-dzerienu-razosana?id=7700#jump

 

Alus nozarei ir pieejamas vadlīnijas “Labas higiēnas prakses vadlīnijas”: https://www.zm.gov.lv/partika/statiskas-lapas/partikas-higiena?nid=650#jump, kuras varat piemērot savā darbībā. Savukārt par mazās alus darītavas statusa iegūšanu kā arī par nodrošinājumiem un par licenču izsniegšanas kārtību varat interesēties Valsts ieņēmumu dienestā.

 

 

 

 

Sakiet, lūdzu, kuri MK noteikumi nosaka, ka pārtikas ražotājam (dotajā gadījumā interesē skābā krējuma produkcija) jāuzrāda produkta derīguma termiņš pēc iepakojuma atvēršanas? Ja tāds ražotājam tomēr nav jānosaka, tad kā pircējs var zināt, cik ilgi drīkst produktu lietot?

Atbilde

Saskaņā ar Pārtikas aprites likuma 7.pantu. (1) “Pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām”.

 

Tātad, pats ražotājs ir atbildīgs par obligātās informācijas norādi produkta marķējumā. Savukārt tas, kāda obligātā informācija ir jānorāda produkta marķējumā ir noteikts Reg .Nr.1169/2011  9.pantā, tostarp 1.g) punkts nosaka, ka marķējuma jānorāda minimālais derīguma termiņš vai “Izlietot līdz” datums, un 1.f) nosaka, ka jānorāda jebkuri īpaši glabāšanas un/vai lietošanas nosacījumi.

 

Minētās Regulas 25.panta 2.daļā ir paskaidrots, ka “lai būtu iespējams pareizi uzglabāt vai lietot pārtikas produktu pēc iepakojuma atvēršanas, attiecīgajā gadījumā norāda glabāšanas apstākļus un/ vai izlietošanas termiņu”. Šādu norādi – “pēc atvēršanas izlietot līdz…” parasti piemēro produktiem ar garu derīguma termiņu, piem. sulām, kuras pēc atvēršanas ir jāizlieto noteiktā laikā. Ja ražotājs uzskata, ka produkts pēc atvēršanas, uzglabājot to noteiktajos apstākļos (temperatūrā) var saglabāt savas īpašības un ir nekaitīgs līdz derīguma termiņa beigām, tad šādu norāde  nav nepieciešama.

 

 

Kādam jābūt proteīna daudzumam produktā,lai uz iepakojuma varētu izvietot norādi "proteīniem bagāts produkts"? Produkts - kalmāru kotletes.

Atbilde

Lietot norādi “Proteīniem bagāts produkts” nav atļauts. .

Ir atļautas uzturvērtības norādes, kas uzskaitītas Regulas Nr. 1924/2006 pielikumā un atbilst regulā paredzētajiem nosacījumiem, piemēram:

 1. “Proteīna avots” - Norādi, ka pārtikas produkts ir proteīna avots, un jebkuru norādi, ko patērētājs tā varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja vismaz 12 % no produkta enerģētiskās vērtības nodrošina proteīns;
 2. “Daudz proteīna” - Norādi, ka pārtikas produkts satur daudz proteīna, un jebkuru norādi, ko patērētājs tā varētu saprast, drīkst izmantot tikai tad, ja vismaz 20 % no produkta enerģētiskās vērtības nodrošina proteīns.

Uzņēmējam, kas sniedz uzturvērtības norādi, ir jāpamato šādas norādes lietošana un pēc PVD pieprasījuma jāsniedz visi attiecīgie elementi un  dati, kas apliecina atbilstību minētās regulas prasībām.

Tāpat obligāts ir produkta uzturvērtības marķējums, kas jānorāda atbilstoši Regulas Nr.1169/2011 prasībām.

Regula Nr.1924/2006 pieejama šeit:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1589369506082&uri=CELEX:02006R1924-20141213

Regula Nr.1169/2011 pieejama šeit:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1589370564765&uri=CELEX:02011R1169-20180101

 

Uzzināju, ka lai pārdotu paipalu olas ir jādabū atļauju no PVD. Sakiet lūdzu, kādi ir normatīvi atļaujas saņemšanai? Vienkārši gribētu būt pārliecināts, ka viss man ir pareizi.

Atbilde

Lai pārdotu paipalu olas, Jums Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) ir jāsaņem atļauja olu realizācijai nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībā (MK noteikumi Nr.235 no 03.05.2017.gada “ Prasības olu apritei nelielā apjomā”):

•             lai saņemtu iepriekš minēto atļauju Jums ir jāgriežas PVD teritoriālajā struktūrvienībā (turpmāk-TSV) pēc Jūsu dzīves vietas un Jums ir jāiesniedz iesniegums (elektroniski, papīra formātā vai piesakot pa tālruni), ka vēlaties uzsākt olu realizāciju tieši galapatērētājam; iesniegumā nepieciešama šāda informācija: 1) ganāmpulka īpašnieka vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs LDC lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā; 2) kopējais putnu skaits novietnē, kā arī dējējputnu skaits; 3) to putnu suga vai sugas, no kuriem iegūst olas;

•             pēc iesnieguma saņemšanas TSV veterinārie inspektori ar Jums sazināsies un vienosieties par datumu, kad tiks veikta pārbaude Jūsu  novietnē, pirms atļaujas izsniegšanas;

•             prasības, kas jāievēro, lai varētu tirgot olas vietējā tirgū tieši galapatērētājam noteiktas 2010. gada 14. septembra  Ministru kabineta noteikumos  Nr. 235 no 03.05.2017.gada “ Prasības olu apritei nelielā apjomā”. Tāpat jāievēro MK noteikumos Nr.5 no 02.01.2008.gada “ Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības” noteiktās prasības un  Jums būs jāveic izmeklējumi saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumos Nr. 741 „Noteikumi par kārtību, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam” noteiktajām prasībām;

•             lonkrētāku informāciju Jūs saņemsiet no PVD inspektoriem, kuri veiks pārbaudi novietnē pirms atļaujas izsniegšanas.

 

Vēlos uzdot jautājumu par bērnudārzu: par pārtikas piegādi ēdināšanas blokā-piemēram, atnāk prece,spaiņi ,slēgti iepakojumi (cīsiņi,ievārījums,utt.) vai pieņemot prece vēl ir jānodezinficē vai arī pietiek, ja ir dezinficēts rokas, ir cimdi,sejas maska,dezinficētas virsmas?

Atbilde

Pārtikas uzņēmumam ir jāievēro gan laba higiēnas prakse, gan arī drošības pasākumi, kas noteikti ārkārtējās situācijas laikā.  Regulējums nenosaka obligātu prasību dezinficēt pārtikas produktu iepakojumu. Pašlaik nav zinātnisku pētījumu, kas pierādītu, ka Covid-19 vīruss tiktu pārnests ar pārtiku vai pārtikas iepakojumu.

 

Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas ieteikumiem, iepakojumu var noslaucīt  ar vienreizējas lietošanas papīra dvieli, ja preces paredzēts uzglabāt ledusskapī, tad, ja iespējams, var noņemt ārējo iepakojumu. Iepakojuma tīrīšanai nevajag izmantot balinātāju. Pēc rīkošanās ar iepakojumu obligāti jāmazgā rokas.

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes un Pasaules Veselības organizācijas ieteikumi par rīcību ar pārtiku, pārtikas iepakojumu pieejami Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR mājas lapā:

https://bior.lv/lv/par-mums/jaunumi/covid-19-partika-vide-un-majdzivnieki

 

Ieteikumi pirmssskolas izglītības iestādēm pieejami Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā:

https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/pirmsskolas-izglitibas-iestade/

Vasaras sezonā plānoju nodarboties ar ielu tirdzniecību - cukurvates ražošanu un tās pārdošanu. Esmu reģistrējusies kā mobilais ēdināšanas uzņēmums. Vēlējos noskaidrot, ja plānoju cukurvati arī pārdot plastmasas spainīšos tikai gala patērētājiem, kā līdzņemšanas produktu, vai uz spainīšiem ir jābūt marķējumam?

Atbilde

Saskaņā ar 2015.gada 20.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 595 ''Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku'' 8.punktu, pārtiku, ko piedāvā pārdošanai gala patērētājiem un ielu tirdzniecības vietā iesaiņo pēc patērētāja lūguma vai fasē tiešai pārdošanai, nav nepieciešams papildus marķēt. Taču šajā gadījumā informāciju par vielām vai produktiem, kas izraisa alerģiju vai nepanesību, sniedz mutiski, ievērojot šādas prasības:

-  pārtikas izplatīšanas vietā novieto skaidri saskatāmu, salasāmu un neizdzēšamu rakstisku norādi par to, kur un kādā veidā var saņemt šo informāciju;

-  izplatīšanas vietā pēc patērētāja lūguma pirms preces iegādes informāciju sniedz nekavējoties un bez papildu samaksas.

 

Pilns saraksts ar vielām un produktiem, kas izraisa alerģiju vai nepanesamību, ir pieejams Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem II pielikumā: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32011R1169

Cik gadus der sanitārais minimums?

Atbilde

Kārtību, kādā pārtikas apritē iesaistītās personas izglītojamas pārtikas higiēnas jomā nosaka Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

 

Atbilstoši noteikumu prasībām, personām, kas ir ieguvušas profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē (tostarp, arī pavāra vai konditora kvalifikāciju) mācību kurss “Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” nav nepieciešams. Tomēr gadījumos, ja profesionālo kvalifikāciju ieguvusi persona uzsāk darbu pārtikas apritē un no kvalifikācijas iegūšanas brīža pagājuši vairāk nekā 12 mēneši vai arī persona ilgāk nekā trīs gadus nav bijusi nodarbināta pārtikas apritē, minētais mācību kurss, stājoties darbā, ir jānoklausās. Atkārtotas apmācības minētajiem darbiniekiem nav nepieciešamas.

 

Pārējiem uzņēmuma darbiniekiem, kuriem nav profesionālās kvalifikācijas pārtikas nozarē,  mācību kurss jānoklausās stājoties darbā un pēc tam atkārtoti reizi 3 gados.

Vēlos uzdot jautājumu:higiēnas prasības pārtikas apritē - Pārtikas atkritumi ( MK 269) ir novecojis. Kāds tagad ir jaunais likums, nevaru atrast?

Atbilde

Šobrīd pārtikas atkritumu apritē jāpiemēro 2004.gada 29.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma VI nodaļas " Pārtikas atkritumi" nosacījumi (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&rid=1).

 

Kur atrodami noteikumi par to, kam jābūt norādītam produkta nosaukumā mazumtirdzniecībā? Piemēram, veidojot cenu zīmes, nosaukumu pārtikas vai nepārtikas preces tirdzniecībai internetā. Par informāciju, kas jānorāda produkta kartiņa man ir skaidrs, bet neatrodu noteikumus tieši par pašu produkta noteikumu.

Atbilde

Vispārīgas prasības pārtikas produktu marķēšanai un informācijas sniegšanai ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem (turpmāk - Regula).  Regulas 17.pantā un VI pielikumā ir noteiktas īpašas prasības pārtikas produkta nosaukuma lietošanai. Kā arī Regulas 14. pants nosaka, ka piedāvājot fasētus pārtikas produktus pārdošanai ar tālsaziņas līdzekļu starpniecību (t.sk. tirdzniecība internetā), pirms pirkuma veikšanas, patērētājam jābūt pieejamai informācijai par pārtikas produkta nosaukumu (kāds ir norādīts uz produkta marķējuma), alergēniem, sastāvdaļām, neto daudzumu, uzturvērtību, uzglabāšanas un lietošanas nosacījumiem u.c., izņemot informāciju par derīguma termiņu. Pārtikas produktu piegādes brīdī jābūt pieejamai visai obligātai informācijai, ieskaitot arī informāciju par derīguma termiņu.

 

Vai pārtikas veikalā drīkst veikt uzkopšanu ar parasto putekļu sūcēju? Biju pārliecināta, ka pieļaujama tikai mitrā uzkopšana.

Atbilde

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu nosaka, ka uzņēmumu telpas, kur uzglabā pārtiku, jātur tīras, un tās jāuztur labā kārtībā un stāvoklī. Uzņēmumu telpu izvietojums, projekts, konstrukcija, atrašanās vieta un lielums ļauj veikt atbilstošu uzturēšanu, tīrīšanu un/vai dezinfekciju, nepieļauj vai samazina piesārņojumu, kas izplatās pa gaisu. Līdz ar to uzņēmuma pienākums ir izstrādāt tīrīšanas un mazgāšanas programmu (attiecīgi nosakot arī uzkopšanas veidu), un to arī ievērot. Normatīvais akts konkrēti nenosaka kādu aprīkojumu izmantot un kādu nedrīkst izmantot.

Vēlos uzzināt, kādi dokumenti vajadzīgi, lai tirgotu savu produkciju no automašīnas. Ar ko jāsāk, lai viss būtu likumiski un tirgošanās noritētu bez starpgadījumiem (sodiem, brīdinājumiem). Tirgošanā tiks piedāvāti dārzeņi, augļi,ogas no pašu dārza. Un ja tirgo savu produkciju no automašīnas, ir vajadzīgs reģistrēt uzņēmumu?

Atbilde

Augu izcelsmes produktu izplatīšanu nelielā apjomā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.499 “Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā”. Noteikumi nosaka, ka nereģistrēties Pārtikas un veterināra dienestā drīkst vien fiziskas personas - augu izcelsmes produktu augļu, ogu un dārzeņu primārie ražotāji, kuri izplata pašu audzētos produktus ierobežotā, normatīvajos aktos noteiktā daudzumā, piemēram, ne vairāk kā 300 kg tomātu gadā. Primārais ražotājs veic kalendāra gadā produktu apjoma uzskaiti, dokumentējot informāciju par produktu nosaukumu, ieguves vietu, realizēto produktu daudzumu kilogramos (dienā un kopā kalendāra gadā), produkta realizācijas datumu un realizācijas vietu, kā arī produktu tirdzniecības vietā nodrošina uzskaites žurnālu, ko uzrāda pēc Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas pieprasījuma. Gadījumā, ja esiet zemnieku saimniecība vai SIA, tad Jums nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Tāpat Jums būs jāreģistrējas, ja tirgosiet citu zemnieku produkciju, vai ievestos augļus un dārzeņus.

Pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD pārvaldē, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Uzņēmuma reģistrācija notiek 5-7 darba dienu laikā. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€.  Informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-uzraudziba/uznemuma-registracija?nid=2518#jump

Atsevišķi transportlīdzeklis PVD nav jāreģistrē.

Latvijā pa pastu tiek izplatīts uztura bagātinātājs"OmegaMarine Forte+". PVD reģistrā tādu neatradu! Varbūt nemācēju atrast? Vai arī tā ir kārtējā poļu blēdīšanās? Vai šo uztura bagātinātāju var droši lietot?

Atbilde

Šis uztura bagātinātājs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā un Uztura bagātinātāju reģistrā tas atrodams ar reģistrācijas numuru 9956.

 

Līdz šim sūdzības par šo uztura bagātinātāju nav saņemtas.

Vai skolās, papildus ēdienkartei, atļauts pārdot arī žāvētus augļus, kas satur konservantu sēra dioksīdu? Piem., žāvētas aprikozes un žāvētas plūmes, kas satur konservantu E202?

Atbilde

Žāvētus augļus, kas satur sēra dioksīdu, atļauts izplatīt skolās papildus kompleksajai un izvēles ēdienkartei līdz 2017. gada 1. janvārim.

 

Savukārt žāvētu augļu, kas satur konservantu E202 (Kālija sorbātu), izplatīšana skolās, papildus kompleksai un izvēles ēdienkartei vai izmantošana ēdienu gatavošanā, nav atļauta.

Vai bioloģiskai saimniecībai nepieciešama PVD atļauja, ja grib pirkt diennakts vecus cāļus no konverciālas saimniecības?

Atbilde

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 17. punktā noteikto, operators ( saimniecība) attiecīgajā institūcijā, kurā tas ir iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, iesniedz iesniegumu ar pamatojumu atļaujas saņemšanai attiecībā uz Komisijas Regulas Nr. 889/2008  42.panta a) apakšpunktā  minēto atļauju (cālīšu iegādei  no konvencionālās saimniecības). Pieteikumu izvērtēs un par piešķirto atļauju Jūs informēs kontroles institūcija.

 

Pieteikuma veidlapa un noteiktie kritēriji atļaujas saņemšanai  bioloģiskajā lauksaimniecībā pieejami attiecīgās  kontroles institūcijas mājaslapā:

 

Sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”

 

Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”

Uzņēmums nākotnē gatavojas ražot produktu (uztura bagātinātāju), kuru paredzēts tirgot Lielbritānijā. Produkts ir jau reģistrēts Lielbritānijā. Vai ir nepieciešama produkta reģistrācija arī Latvijā?

Atbilde

Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumu Nr.685 „Prasības uztura bagātinātājiem” 3.punktā ietvertā paziņošanas un reģistrācijas prasība attiecas uz uztura bagātinātājiem, kuri tiek laisti tirgū Latvijā. Gadījumā, ja uztura bagātinātājs netiks laists Latvijas tirgū, tas nav jāreģistrē PVD uztura bagātinātāju reģistrā.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5.panta pirmo daļu pārtikas uzņēmums iesaistās pārtikas apritē, ja tas ir atzīts vai reģistrēts. Informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju ir pieejama šeit 

Man ir jautājums par pārtikas piedevu CDB eļla. Mans radinieks no ASV vēlās man atsūtīt šo eļļu, jo šis šobrīd ir labākais līdzeklis pret stresu. Pie mums Latvijā to nav iespējams iegādāties. ASV un cik zinu ar daudzās ES valstīs šī eļļa ir brīvā apritē. Vai pie mums viņu neuzskatīs par nelikumīgu, jo viela, no kā šī eļļa ir gatavota kanabiols?

Atbilde

Kanabidiols (CBD) ES ir neatļauta jaunā pārtika (nonauthorised novel food).

 

Sējas kaņepes (Cannabis sativa subsp. sativa) sēklas un no tām iegūti produkti, piemēram, eļļa, sviests, Eiropas Savienībākā pārtika ir atļauti. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumiem Nr.847 “Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem” (http://likumi.lv/doc.php?id=121086 ), atsevišķi no kaņepēm iegūti produkti ir iekļauti Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I sarakstā. Tie ir kanabiss, kanabisa sveķi, eļļa, ekstrakti un tinktūras, kā arī no kanabinola atvasināti savienojumi (izņemot kanabidiolu - CBD).

 

Neraugoties uz to, ka kanabidiols (CBD) nav ietverts kontrolējamo narkotisko vielu sarakstā, un arī Eiropas Savienībā produkti, kuru sastāvā ir šie viela, ir pieejami, tomēr šīs vielas izmantošana Eiropas Savienībā pārtikā nav atļauta.

 

Tā ir uzskatāma par neatļautu jaunas pārtikas sastāvdaļu, kurai pirms tās izmantošanas uzsākšanas pārtikas produktos ir nepieciešams riska novērtējums.

 

 

Jaunas pārtikas sastāvdaļu, kuru uzskata par neatzītu (CBD) nav atļauts ievest Eiropas Savienībā, t.sk. Latvijā.

 

Sējas kaņepes (Cannabis sativa subsp. sativa) sēklas un no tām iegūtos produktus, piemēram, eļļa, sviests, Eiropas Savienībā ir atļauts ievest.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.352 (Rīgā, 2006.gada 2.maijā) “Noteikumi par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās”, PVD pārtiku nekontrolē, ja privātpersona starptautiskā pasta sūtījumā nosūta pārtiku, kura nav paredzēta komerciāliem mērķiem (svars nepārsniedz 1 kg).

 

Ja sējas kaņepju (Cannabis sativa subsp. sativa) sēklu un no tām iegūtie produktu sūtījums pārsniedz 1kg, tad tiekveikta kontrole. Informācija par kontroles veikšanu ir atrodama šeit

Esmu trušu audzētavas īpašnieks, trušus realizēju kautuvei, kautuve tālāk veikaliem. Velos trušu gaļu tirgot pats, izmantojot kautuves pakalpojumus - kaušanu, atdzesēšanu, sadalīšanu un iepakošanu?

Atbilde

Lai Jūs varētu pats piegādāt savu audzēto trušu gaļu veikaliem, kura iegūta atzītā uzņēmumā, Jums jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā kā savā saimniecībā izaudzētu dzīvnieku gaļas piegādātājam (saskaņā ar PVD pamatdarbības veidu klasifikatoru kods 28.2). Informācija par uzņēmuma reģistrāciju pieejama ŠEIT 
 
Piegādājot trušu gaļu Jums jānodrošina produktu piegāde atbilstošā temperatūrā, kā arī jānodrošina produkta marķējums un izsekojamība.
 
Normatīvo aktu prasības pieejamas ŠEIT

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai piereģistrētu pārtikas bagātinātāju, fito produktu. Cik tas maksā?

Atbilde

Lai Latvijā reģistrētu jaunu uztura bagātinātāju, Pārtikas un veterinārā dienestā (PVD) ir jāiesniedz:
 
1. paziņojumu uztura bagātinātāju reģistrācijai, kurš ir pieejams ŠEIT
 
2. uztura bagātinātāja marķējuma paraugu oriģinālvalodā (piemēra, kastīte, etiķete vai arī skaidri redzama fotokopija no iepakojuma oriģināla ar salasāmu tekstu, vai makets ieskanētā veidā). Ja oriģināls tiks sagatavots latviešu valodā. pēc uztura bagātinātāja reģistrācijas papildus ir jāiesniedz apliecinājums, ka oriģināls tiks iesniegts dienestā pēc tā sagatavošanas
 
3. marķējuma teksta paraugu un citu informāciju latviešu valodā, kas tiks pievienota uztura bagātinātājam (nosūtot arī elektroniski uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv).
 
Papildu informācija par uztura bagātinātāju reģistrāciju ir pieejama ŠEIT
 
Informācija par valsts nodevām pieejama ŠEIT
 
Vēršam Jūsu uzmanību, ka valsts nodevu apmērus šobrīd nosaka MK noteikumi Nr.1145
 
Papildus informējam Jūs, ka PVD mājaslapā ir pieejamas vadlīnijas par uztura bagātinātājiem, kuras varētu Jums palīdzēt sagatavojot dokumentus reģistrācijai. Tās ir pieejamas ŠEIT

Kur es varu atrast informāciju par normām un noteikumiem, ja es gribu atvērt putnu kautuvi? Kas man būtu jāzina un jāņem vērā?

Atbilde

Kautuvju darbību reglamentē vairāki normatīvie akti. Lai saņemtu interesējošo informāciju, vispirms ir jābūt informācijai par iespējamo kaušanas apjomu un  vēlamo gaļas tirgu.

 

Iespējamas dažādas putnu gaļas tirgus iespējas:

 

1) gala patērētājs un mazumtirdzniecība Latvijas teritorijā  (PVD reģistrēta kautuve MK noteikumi Nr. 1393 (08.12.2009.) ,,Veterinārās prasības  mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā’’);

 

2) tikai Latvijas teritorijā bez ierobežojumiem, izņemot pārdošanu pārstrādei PVD atzītā uzņēmumā (PVD atzīta kautuve vietējam tirgum atbilstoši MK noteikumiem Nr. 328 (18.06.2013.) ,,Prasības kautuvēm , kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū’’);

 

3)  gaļas realizācija bez tirgus ierobežojumiem Latvijā, Eiropas savienībā t.sk. eksports uz trešajām valstīm (atbilstoši ES regulām 852/2004, 853/2004 un citiem normatīvajiem aktiem).

 

Iesakām apsvērt tirgus iespējas un pēc tam saņemt sīkāku konsultāciju kādā no PVD teritoriālajām pārvaldēm. PVD teritoriālo struktūrvienību kontakti pieejami ŠEIT

Man ir trīs mēnešus jauns kucēns, diezgan liels augumā. Vai es drīkstu kopā ar savu suni iet iepirkties veikalos? Lūgums atbildēt parasto cilvēku valodā. Likumus esmu izlasījusi, neko neesmu saparatusi...vieni vari, citi nevar... Tāpēc ar norādīju gan suņa vecuma, gan aptuvenos izmērus.

Atbilde

Jūs esat sapratusi pilnīgi pareizi – neviens normatīvais akts jeb noteikumi neaizliedz ne veikalā, ne kafejnīcā atrasties ar mājdzīvnieku. To izlemj katrs uzņēmums (veikals, kafejnīca) pats un parasti pie ieejas piestiprina attiecīgu norādi.

 

Taču dzīvnieka īpašnieka tiesības un pienākumi ir aprakstīti MK noteikumos Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”, kuros ir teikts, ka dzīvnieka īpašniekam ir tiesības kopā ar dzīvnieku atrasties ārpus dzīvnieka īpašnieka valdījumā vai turējumā esošās teritorijas, ja dzīvnieks netraucē sabiedrību un nerada draudus cilvēku drošībai, veselībai un dzīvībai. Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus.

 

Tātad, ja veikals to pieļauj un Jūsu dzīvnieks neapdraud apkārtējos, Jūs ar dzīvnieku varat atrasties veikalā.

Vēlos atvērt konditoreju un veikalu. Kādai darba virsmai ir jābūt konditorejā? Vai konditorejai un veikalam piegādātās preces var nest pa vienām durvīm? Kādi ir nepieciešamie dokumenti lai varētu uzsākt ražošanu? Ar ko vēl es varētu saskarties?

Atbilde

Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 5.panta 3.punktu pārtikas uzņēmumi var iesaistīties pārtikas apritē (darbībās, kas saistītas ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam), ja tie reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā un saskaņā ar 3.panta 1.punktu ievēro Eiropas Komisijas regulas (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu prasības.

 

Minētās regulas II. pielikuma I., II. un III. nodaļā ir aprakstītas prasības dažādām pārtikas apritē iesaistītām telpām, bet V nodaļā noteiktas prasības aprīkojumam.

 

Pārtikas uzņēmumu reģistrācijas kārtība noteikta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

 

Saskaņā ar iepriekš minētajiem Noteikumiem, pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā iesniegums uzņēmuma reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama ŠEIT

 

Informācija par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju pieejama ŠEIT

 

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 7.pantā teikts, ka pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām un 8.pantā norādīts, ka uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli, novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē.

 

Sīkāku informāciju par prasībām pārtikas apritē iesaistītajam varat atrast ŠEIT

Interesējos par prasībām kādas ir piemērojamas mazajai alkohola ražotnei, ja tiek plānots ražošanu veikt pašreizējā saimniecības ēkā! Ēka ir nodrošināta ar ūdens piegādi! Papildus nepieciešamības gadījumā, var tikt izmantotas, blakus esošajā (~10m attālumā) dzīvojamā mājā, virtuve un vannas istaba ar dušu.

Atbilde

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 9. panta pirmā daļa paredz, ka alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta. Minētā likuma 9. panta otrā daļa paredz, ka šis aizliegums ražot alkoholiskos dzērienus mājas apstākļos neattiecas uz alu, vīnu un citu likuma "Par akcīzes nodokli" 3. panta ceturtās daļas 1.punktā minēto raudzēto dzērienu izgatavošanu personiskajam patēriņam. Līdz ar to, ja vēlaties ražot alkoholiskos dzērienus, Jums jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā kā ražotājam. Ar reģistrācijas kārtību varat iepazīties šeit

 

Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu. Ar minēto Regulu un specifiskajiem normatīvajiem aktiem varat iepazīties šeit

 

Papildus informējam, ka par nodrošinājumiem un par licenču izsniegšanas kārtību varat interesēties Valsts ieņēmumu dienestā.

 

Vai pārtikas veikalā atļauts tirgot pienu ar tekošās dienas derīguma termiņu? Respektīvi, ja piena derīguma termiņš ir 18. septembris un es to iegādājos 18. septembra vakarā, vai veikalam ir tiesības man tādu pārdot, nevēršot uz to uzmanību?

Atbilde

Latvijas Republikas teritorijā pārtikas preces atļauts tirgot līdz to derīguma termiņa beigām (ieskaitot pēdējo derīguma termiņa dienu).  Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 14.panta otro daļu tikai pārtika, kurai jau beidzies derīguma termiņš, tiek atzīta par izplatīšanai nederīgu. Tāpēc katrs patērētājs pats var izvēlēties pirkt vai nepirkt pārtikas produktu tā pēdējā derīguma termiņa dienā.

Kur es varu iepazīties Jūsu mājaslapā ar ēdienkartēm, kuras tiek saskaņotas ar skolu ēdināšanas uzņēmumiem? Skola atrodas Ķekavas pagastā.

Atbilde

Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 51.punktu, ēdināšanas bloka vadītājs, saskaņojot ar iestādes ārstniecības personu (ja tāda ir) vai ar iestādes vadītāju vai viņa pilnvarotu personu, izstrādā ēdienkarti vienai līdz divām nedēļām. Izglītības iestādē izglītojamo ēdināšanu nodrošina atbilstoši Ministru kabineta  2012.gada 13.marta noteikumiem Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”.

 

Ēdienkartes ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) saskaņotas netiek, bet PVD pārtikas inspektori, veicot izglītības iestāžu ēdināšanas uzņēmumu pārbaudes, kontrolē to atbilstību normatīvo aktu prasībām. Ar izglītības iestādes vadību saskaņotajām ēdienkartēm ir jābūt izvietotām apmeklētājiem pieejamā vietā, kur Jūs tās varat redzēt. 

Vēlamies savā privātajā bērnudārzā atvērt virtuvi. Kādas ir prasības telpai (kvadratūra) un ar ko jāsāk, kādas veidlapas ir jāaizpilda?

Atbilde

Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5.panta prasībām, uzņēmumiem, kas iesaistās pārtikas apritē ir jāreģistrē sava darbība Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Pirms ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas Jums ir jāiesniedz PVD teritoriālajā pārvaldē iesniegums reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu). Pēc iesnieguma saņemšanas PVD piecu darba dienu laikā reģistrē uzņēmumu. Informāciju par reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un PVD pārvalžu atrašanās vietu Jūs varat atrast šeit

 

Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem jāievēro pārtikas apritē noteiktās higiēnas prasības. Vispārējās higiēnas prasības pārtikas aprites uzņēmumiem, tostarp arī bērnudārzos, noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulas Nr. 852 par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā. Specifiskās prasības pirmskolas izglītības iestādēm, tostarp arī ēdināšanai, noteiktas Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", kā arī Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumu Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 1.pielikumā.

 

Ja esmu beigusi bakalauru LLU Viesnīcu un ēdināšanas uzņēmējdarbību, vai man ir vajadzīga apliecība par sanitārā minimuma lekciju? Pavāriem ar diplomu nav vajadzīgs šis sertifikāts, bet ja pavārs ir no citas ES valsts, vai šī apliecība ir vajadzīga?

Atbilde

Ja Jūsu bakalaura programmā bija iekļautas higiēnas apmācības, tad Jums tas nav nepieciešams. Arī no ES valsts pavāram ir jābūt kvalifikācijas apliecinošam dokumentam un tad šādas apmācības nav nepieciešamas.

Vai mājas virtuvē, kurā ikdienā gatavo pārtiku ģimenei, iespējams nodarboties ar ievārījumu un sīrupu mājražošanu? Kādām prasībām jāatbilst virtuvei, lai tur varētu nodarboties ar mājražošanu?

Atbilde

Mājas apstākļos, tajā skaitā mājas virtuvē, atļauts nodarboties ar augu izcelsmes produktu pārstrādes darbībām, ja tiek izpildītas normatīvo aktu prasības pārtikas apritei, jo ikvienam pārtikas apritē iesaistītajam dalībniekam jānodrošina pārtikas nekaitīgums neatkarīgi no tā, kādās telpās pārtika tiek ražota. Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk – Regula Nr.852/2004). Prasības telpām, ko galvenokārt izmanto kā privātmājas un, kur regulāri laišanai tirgū tiek gatavota pārtika, ieskaitot mājas virtuvi, noteiktas Regulas II pielikuma III nodaļā. Prasības paredz, ka ciktāl praktiski iespējams, telpas jāveido un jāuztur tīri un labā kārtībā un tādā stāvoklī, lai izvairītos no piesārņojuma riska, jo īpaši tā, ko rada dzīvnieki un kaitēkļi.

 

Detalizētāku informāciju par prasībām produktu ražošanai mājas apstākļos var atrast šeit

Vai PVD veic nitrātu analīzes kartupeļos? Ēdināšanas uzņèmums ir gatavi iegadāties kartupeļus, ja nav pārsniegta nitrātu norma. Kādas ir cenas, vai veicat analīzes uz vietas?

Atbilde

Nitrātu maksimāli pieļaujamais līmenis noteikts Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr.1881/2006 ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 1. sadaļā tikai spinātiem, salātiem, pārstrādātai graudu pārtikai un pārtikai zīdaiņiem un maziem bērniem.

 

Minētā Regula neparedz pieļaujamās nitrātu normas kartupeļiem, līdz ar to, izmeklējot tos laboratoriski, iegūto rezultātu nav iespējams salīdzināt. Tādējādi PVD nav pamata ņemt paraugus kartupeļiem laboratoriskajai kontrolei uz nitrātiem.

 

PVD pats neveic laboratoriskos izmeklējumus. Valsts uzraudzības ietvaros ņemtie paraugi tiek nosūtīti laboratoriskajiem izmeklējumiem uz zinātnisko institūtu BIOR. Informāciju par laboratorijām, kas sniedz šādus pakalpojumus un analīžu izmaksām ir pieejama internetā. 

R589/2008 rakstīts, ka ir dalībvalstis, kurās ir atļauta olu mazgāšana pirms realizācijas tirgū. Latvijas likumdošanā neatrodu atsauci uz šo punktu, līdz ar to nedz aizliegumu, nedz atļauju olas mazgāt. Kuri MK noteikumi to regulē?

Atbilde

Jums taisnība, jo Latvijā nav noteikumu, kas atļautu vai aizliegtu olu mazgāšanu pirms olu realizācijas tirgū.

Saskaņā ar KOMISIJAS REGULAS (EK) Nr. 589/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 īstenošanai attiecībā uz olu tirdzniecības standartiem 2. pantu 2.punktu. A šķiras olas ne pirms, ne pēc šķirošanas nemazgā un netīra, izņemot 3. pantā paredzēto gadījumu:.

3. pants. Mazgātas olas  1.  Dalībvalstis, kuras 2003. gada 1. jūnijā atļāva iepakošanas centriem mazgāt olas, var turpināt atļaut to darīt, ja šie centri darbojas saskaņā ar valstu rokasgrāmatām par olu mazgāšanas sistēmām. Mazgātas olas drīkst tirgot tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izdotas šādas atļaujas.

12. pants Iesaiņojumu marķēšana

1.  Uz A šķiras olu iesaiņojumu ārējās virsmas ir viegli pamanāma un skaidri salasāma norāde ar šādu informāciju:

           e) vārdi “mazgātas olas” – olām, kuras mazgātas atbilstīgi šīs regulas 3. panta nosacījumiem.

 

Olas parasti nevajadzētu mazgāt vai tīrīt pirms realizācijas tirgū, jo šādas rīcības rezultātā var bojāt olas čaumalu, kas ir efektīvs šķērslis baktēriju iekļūšanai ar virkni antibakteriālu īpašību. Tomēr dažus apstrādes veidus, piemēram, olu apstrādi ar ultravioletajiem stariem, nevajadzētu uzskatīt par tīrīšanas procesu. Turklāt A šķiras olas nevajadzētu mazgāt, jo mazgāšanas laikā vai pēc tās iespējams sabojāt fizisko barjeru, piemēram, kutikulu. Šāds bojājums var veicināt baktēriju iekļūšanu olā caur čaumalu un mitruma zudumu, tādējādi palielinot risku patērētājiem, jo īpaši – ja nav optimālu turpmāko žāvēšanas un uzglabāšanas nosacījumu.

 

Kur mums ir jāvēršas, lai pieteiktos kā uzņēmums, kas tirgo pārtikas produktus izbraukuma tirdzniecību laikā? Kādi dokumenti ir iesniedzami?

Atbilde

Prasības ielu tirdzniecībai nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Saskaņā ar minēto noteikumu prasībām ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids, un pārtikas preču pārdošanas tirdzniecību drīkst veikt tirdzniecības dalībnieki, kuriem ir tiesības iesaistīties pārtikas apritē. 

 

Tiesības iesaistīties pārtikas apritē ir uzņēmumiem, kas ir reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama ŠEIT

 

Papildus informāciju par uzņēmuma reģistrāciju un higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī Jums tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejams ŠEIT

Mūsu izglītības iestādes ēdināšanas blokam nepieciešams aktualizēt Paškontroles sistēmas rokasgrāmatu HACCP. 1) ja rokasgrāmatā veicam izmaiņas, kas saistītas ar iestādes adreses maiņu, likuma pantiem, kas vairs nav aktuāli (grāmatu nav nepieciešams veidot no jauna, tikai aktualizēt jau esošo), vai šīs izmaiņas drīkst veikt mūsu organizācijas pārstāvis, kurš saņēmis apliecību par HACCP principu piemērošanu pārtikas produktu higiēnas un nekaitīguma nodrošināšanai? 2)šobrīd r-grāmatā minēts, ka olas jādezinficē šķīdumā, jāskalo ūdenī. Kurā likumā tas ir noteikts? 3)vai uz vietas iesaldētiem produktiem (augu valsts) derīguma termiņš ir tikai 3 mēneši? 4)r-grāmatā minēts, ka ledusskapis jāatsaldē 1x mēnesī. Vai šo punktu varam dzēst, ja šobrīd virtuvē izmanto ledusskapi, kas pats veic atsaldēšanas funkciju 5)šobrīd r-grāmatā minēts, ka dažādās situācijās risinājumu rod pavārs sadarbībā ar medmāsu (saskaņo ēdienkarti, novērtē produktu neatbilstību). Kā rīkoties, ja skolā reāli nestrādā medmāsa? Vai šīs funkcijas tad var pildīt kāds no valdes? 6)vai un kādos noteikumos minēts, ka dzīvnieku izcelsmes produktu uzņēmums tiek identificēts ar ovālo zīmogu? Vai tas attiecas arī uz zemnieku saimniecību - mājražotāju?

Atbilde

1.            Uzņēmumā ir jābūt nozīmētai atbildīgajai personai par paškontroles sistēmas izstrādāšanu, ieviešanu un uzturēšanu. Minētai personai, ja nepieciešams, piesaistot uzņēmuma darbiniekus vai citas kompetentas personas, ir pienākums aktualizēt paškontroles dokumentāciju, veicot visas nepieciešamās izmaiņas.

 

2.            Normatīvajos aktos nav noteikta prasība obligāti dezinficēt olas, bet uzņēmums, izvērtējot apdraudējumus saistībā ar produktu, nosaka kontroles pasākumus to novēršanai, ja nepieciešams, arī olu dezinfekciju.

 

3.            Ieteicamie atvēsināto un saldēto produktu uzglabāšanas laiki ir atrodami Labas higiēnas prakses vadlīnijās atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumiem, kas ir pieejamas ŠEIT

 

4.            Paškontroles sistēmā uzņēmums pats nosaka kontroles un uzraudzības pasākumus, tostarp arī ledusskapja atlaidināšanas, tīrīšanas un dezinfekcijas kārtību.

 

5.            Izglītības iestādes vadība ir atbildīga par bērnu ēdināšanu, tāpēc jautājumus par ēdienkartes atbilstību, produktu un ēdienu novērtēšanu vajadzētu risināt sadarbībā ar iestādes vadību.

 

6.            Veselības un Identifikācijas marķējumu (ovālo zīmogu) dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regula Nr.853/2004  ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku.

Vēlos uzzināt, kuri normatīvie dokumenti reglamentē pārtikas produktu utilizēšanu?

Atbilde

Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtību reglamentē 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.742 “Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtība”.

 

Saskaņā ar iepriekšminētajiem Ministru kabineta noteikumiem:

1) dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, kas atzīti par izplatīšanai nederīgiem, pārtikas uzņēmums izmanto vai iznīcina saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr.1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1774/2002;

2)pārtikas uzņēmums pēc izplatīšanai nederīgu augu izcelsmes un jaukto pārtikas produktu (pārtikas produkti, kas sastāv no augu un dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļām) konstatēšanas veic vienu no šādām darbībām:

- pārtikas produktu izmanto par dzīvnieku barības sastāvdaļu, ja tas nav bijis saskarē ar termiski neapstrādātiem dzīvnieku izcelsmes produktiem un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dzīvnieku barības nekaitīguma prasībām;

- pārtikas produktu iznīcina atbilstoši normatīvajiem aktiem par darbībām ar atkritumiem.

Lai skolām pārdotu sausmaizītes, vai ir nepieciešama PVD rakstiska atļauja,vai pietiek ar atbilstošu sastāvu?

Atbilde

Skolās papildus izvēles un kompleksajai ēdienkartei atļauts izplatīt sausmaizītes, ja tiek ievērotas MK noteikumu Nr. 172/2012  prasības.

 

Papildus PVD rakstiska atļauja nav nepieciešama. 

Vai telpā, kurā tiks veikti rūpnieciski marinēšanas darbi, drīkst būt koka dēļu griesti?

Atbilde

Prasības pārtikas aprites telpām, kuras izmanto rūpnieciskajām darbībām, ir noteiktas EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma 1.un 2.nodaļā.

 

Regula nenoteic pārtikas aprites telpu un to apdares materiālu veidus, bet uzliek par pienākumu pārtikas ražošanas uzņēmumam nodrošināt, ka telpu, kur pārtiku sagatavo, apstrādā vai pārstrādā, projekts un izvietojums ļauj īstenot labu pārtikas higiēnas praksi, tostarp aizsardzību pret piesārņojumu starp darbībām vai to laikā, tajā skaitā griesti jāveido un jāapdarina tā, lai aizkavētu netīrumu uzkrāšanos un lai samazinātu kondensēšanos, nevēlama pelējuma augšanu un daļiņu izplatību.

 

Atkarībā no ražotā produkta veida un ražošanas darbībām, uzņēmums, izvērtējot iespējamos piesārņojuma riskus, izvēlas attiecīgo telpu apdares materiālu, ņemot vērā attiecīgā materiāla tīrīšanas, un ja nepieciešams, dezinficēšanas iespējas. 

Ja privātpersona izaudzē savā dārzā ābolus, bumbierus, plūmes un grib pārdot pārstrādes uzņēmumam savus augļus un ogas, vai viņam ir jābūt reģistrētam PVD? Vai ir kāds daudzums, ko var pārstrādes uzņēmumam pārdot bez reģistrācijas PVD?

Atbilde

Privātpersonām nav jāreģistrējas PVD tikai tādā gadījumā, ja tās izplata/pārdod svaigus augu izcelsmes primāros produktus nelielos apjomos galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam (veikaliem). To nosaka 2010.gada 1.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.499 “Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā”, kuros noteikti arī produktu nelielie apjomi. Noteikumi neattiecas uz produktu piegādi pārstrādes uzņēmumam, līdz ar to privātpersonām, kas vēlas pārdot savus audzētus augļus un ogas pārstrādes uzņēmumam, ir jābūt reģistrētam PVD. Lai reģistrētos PVD, ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā atrodaties. Reģistrācija PVD ir bez maksas.

 

Detalizētāka informācija par reģistrāciju

Kādas prasības jāievēro atverot alus bāru? Vai bārmenim jābūt sanitārajai grāmatiņai? Vai jāiziet kādas speciālas apmācības? Vai ir kādas īpašas prasības attiecībā uz bāra telpām?

Atbilde

Pārtikas uzņēmums, tostarp arī alus bārs, pirms darbības uzsākšanas ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Pieteikums un citi dokumenti iesniedzami attiecīgā teritoriālā PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). Visu nepieciešamo informāciju par reģistrēšanos PVD Jūs atradīsiet šeit

 

Organizējot savu darbu bārā Jums ir jāievēro vispārīgās higiēnas prasības, tostarp prasības telpām, iekārtām, aprīkojumam, personālam, pārtikas produktiem u.c., kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu. 

 

Jums jāievēro arī citu pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības, piemēram, jānodrošina izcelsmi apliecinoši dokumenti pārtikas produktiem; darbiniekiem (bārmeņiem) jāveic obligātās veselības pārbaudes un personas medicīniskās grāmatiņas jāuzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā; darbiniekiem jānoklausās mācību kurss „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” u.c.

 

Pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu un par to, lai tiktu izpildītas visas pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli un novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu.

 

Informācija uzņēmējiem, tostarp, pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti un labas higiēnas prakses vadlīnijas pieejamas nozares portālā  sadaļā Pārtikas uzraudzība:

 

 

Neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar PVD teritoriālo pārvaldi (pēc uzņēmuma faktiskās adreses), lai saņemtu nepieciešamo informāciju.

Pa pastu saņēmu Naturelab omega 3 kapsulas. Vai tās ir reğistrētas PVD un var lietot uzturā?

Atbilde

Uztura bagātinātājs "Extra strength Omega – 3 fish oil" (ražotājs - Ayanda AS, Skippergaten 47, N-9008 Tromsø, Norvēģija; izplatītājs - DirectMarketing OU, Narva mnt. 5, Tallinn, Igaunija) ir reģistrēts PVD uztura bagātinātāju reģistrā ar reģistrācijas Nr.8579, un to ir atļauts izplatīt Latvijā, un tas ir paredzēts, lai bagātinātu uzturu ar omega - 3 taukskābēm.

 

PVD uztura bagātinātāju reģistrs ir pieejams šeit 

Vēlos atvērt mazumtirdzniecibas pārtikas preču veikalu. Kādi dezinfekcijas lidzekļi ir vajadzīgi veikala plauktu, grīdas, roku dezinfekcijai? Vai japasūta specializēti vai pietiek ar tādiem, kurus var nopirkt parastā veikalā? Vai jābūt noslēgtam līgumam par grauzēju deratizāciju veikalam?

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp tirgojot pārtikas produktus mazumtirdzniecībā, nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk–PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit

 

Spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts kādi tieši dezinfekcijas līdzekļi jāizmanto pārtikas uzņēmumā, tas ir atkarīgs no uzņēmuma darbības veida, izplatāmo produktu sortimenta, aprīkojuma un citiem apstākļiem. Dezinfekcijas līdzekļiem jābūt paredzētiem lietošanai pārtikas uzņēmumos.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas Nr.852 par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma IX nodaļas 4.punkts nosaka, ka pārtikas uzņēmumā ir jābūt izstrādātām atbilstošām procedūrām, lai apkarotu kaitēkļus. Uzņēmumam ir tiesības izvēlēties slēgt pastāvīgu līgumu par kaitēkļu apkarošanu vai arī izmantot firmas pakalpojumus tikai nepieciešamības gadījumā. PVD inspektori, veicot pārbaudes, pārliecinās vai uzņēmumā nav kaitēkļi vai grauzēji vai arī to klātbūtni apliecinošas pazīmes.

 

Papildus informāciju par pārtikas produktu tirdzniecību un higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Teritoriāloo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija pieejama šeit

Vai mājražotājiem (tirgojot savu ražoto produkciju) jānorāda uzturvērtība, Vai netiek piemērots Regulas 1169 V pielikuma 19.punkts? Kādas izmaiņas gaidāmas gaļas mājržotājiem no 2017. gada jūlija?

Atbilde

Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu Paziņojums par uzturvērtību pārtikas produktiem obligāti ir jānorāda no 2016.gada 13.decembra, izņemot regulas V pielikumā norādītajiem produktiem, tai skaitā arī amatnieciski ražotiem ( nevis mājas apstākļos ražotiem) produktiem.

 

Uzņēmumi, kas Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā reģistrēti kā pārtikas ražotāji mājas apstākļos, bet neatbilst šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem, 30 procentu saražotās pārtikas bez uzņēmuma atzīšanas drīkst piegādāt saviem mazumtirdzniecības uzņēmumiem līdz 2017. gada 1. jūlijam.

 


Mājražotāji, kas atbilst šo noteikumu 4.2. un 4.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, visu saražoto dzīvnieku izcelsmes pārtiku bez uzņēmuma atzīšanas drīkst piegādāt saviem mazumtirdzniecības uzņēmumiem līdz 2017. gada 1. jūlijam (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.358 2015.gada 30.jūnijā Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku).

Kādi normatīvie akti jaievēro, kādi sertifikāti nepieciešami, ja vēlos mājas apstākļos cept piparkūkas un tirgot Ziemassvētku tirdziņo? Kur varu atrast šo informāciju?

Atbilde

Pārtikas apritē drīkst iesaistīties tikai PVD reģistrēts uzņēmums, tāpēc, kad esat nolēmuši uzsākt savu mājražošanas darbību, Jums ir jāreģistrējas PVD. Vispirms Jums jāaizpilda pieteikums uzņēmuma reģistrācijai un vai nu personiski jāiesniedz tajā PVD pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā darbosies mājražošanas uzņēmums, vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments noformēts atbilstoši) uz e-pastu pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv.

 

Informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju pieejama šeit 

 

Reģistrācija PVD ir bezmaksas. Ja izvēlaties iegūt PVD reģistrācijas apliecību, tā izmaksās 1,42 eiro. 

 

Prasības, kas jāievēro ražotājiem, kas gatavo produktus mājas apstākļos pieejamas šeit

 

Kādas ir iespējas ievest un tirgot Latvijā medu no Krievijas(Baškīrija)?

Atbilde

Lai ievestu medu no Baškīrijas (RU), jāievēro sekojošas prasības:

 • medus importētājam Latvijā ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam. Sīkāku informāciju par reģistrāciju jums sniegs tuvākā PVD teritoriālā pārvalde. Pārvalžu kontaktinformāciju atradīsiet šeit

 

 • medus sūtījumam ir jāpievieno Krievijas veterinārā dienesta izsniegts veterinārā sertifikāta oriģināls. Sertifikāta paraugs ir noteikts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/759 (2016. gada 28. aprīlis), ar ko izveido tādu trešo valstu, to daļu un teritoriju sarakstus, no kurām dalībvalstis atļauj ievest Savienībā konkrētus dzīvnieku izcelsmes produktus, kas paredzēti lietošanai pārtikā, nosaka prasības sertifikātiem, groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 un atceļ Lēmumu 2003/812/EK II pielikumā VII daļā;

 

 • medus krava ir jāuzrāda PVD robežkontrolei pirmajā vietā, kur krava šķērso valsts robežu. Latvijas robežkontroles punkti un kontaktinformācija atrodami iepriekš minētajā PVD mājas lapā, kur sadaļā “Robežkontrole” – kontroļu veidi un prasības – veterinārā kontrole atradīsiet sīkāku informāciju par kontroles procedūru, kā arī kārtību kādā ir iesniedzams PVD kontroles punktam iepriekšējais paziņojums par gaidāmo, kontrolei pakļauto kravu.

 

Mājas apstākļos izgatavojam dažādas pārtikā lietojamas eļļas un sulas ( smiltsērkšķu, kaņepju, ķirbju, mārdadžu utt.). Lai varētu to realizēt tirgū - nepieciešama produktu reģistrācija PVD. Kas nepieciešams, lai to izdarītu un kā to izdarīt? Rīgas Centrāltirgus laboratorijas darbinieki skaidroja, ka veikt minētās darbības var arī elektroniski.

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp ražojot pārtikas produktus mājas apstākļos, nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk–PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit

 

Attiecībā par pārtikas produktu tirdzniecību, PVD paskaidro, ka jāņem vērā tas, kā tiks klasificēti produkti - kā parastā pārtika (šādā gadījumā produktus nav nepieciešams reģistrēt), vai kā uztura bagātinātāji/diētiskā pārtika (šādi produkti gan ir jāreģistrē PVD). Informācija par pārtikas produktu reģistrāciju pieejama šeit

 

Ja Jums nepieciešama konsultācija, Jūs to varat saņemt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Teritoriālo pārvalžu kontaktinformācija pieejama šeit

Kur es varu atrast informāciju par normām un noteikumiem, ja es gribu pārdot žāvētus augļus? Kādas ir prasības, ja tirgo slēgtajā telpā? Kādas ir ielu tirdzniecības prasības žāvētiem augļiem?

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp pārdodot žāvētus augļus, Jums jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Uzņēmuma reģistrācija notiek 5 darba dienu laikā un ir bez maksas,  tomēr ja vēlaties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Informācija par uzņēmuma reģistrāciju pieejama šeit

 

Reģistrējas tajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras uzraudzības teritorijā faktiski atradīsies Jūsu uzņēmums. Ja tā būs Rīga, tad Jums jāvēršas PVD Rīgas pilsētas pārvaldē. Kontakti pieejami šeit 

 

Uzņēmumam savā darbībā, gan tirgojot telpās, gan ielu tirdzniecības vietās, jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā noteiktās prasības. Veicot pārtikas produktu tirdzniecību Jums būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa. Ja Jūs tirgosiet nefasētus žāvētus augļus un Jums nav profesionālā kvalifikācija pārtikas nozares specialitātē, tad uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās trīs astronomiskās stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" par to saņemot apliecību. Savukārt, ja Jūs tirgosiet fasētus žāvētus augļus, neatverot un nemainot iepakojumu, tad apmācību kurss "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" Jums nav nepieciešams.

 

Tirgojot nefasētu pārtiku Jums jāievēro Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra  noteikumu Nr.595 „Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku” prasības informācijas sniegšanai galapatērētājiem. Realizējot fasētus augļus Jums jānodrošina produktu marķējums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu  (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu. Obligātais ziņu uzskaitījums ir norādīts Regulas 1169/2011 9.pantā.

 

Prasības ielu tirdzniecībai noteiktas Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”.

 

Kādi dokumenti ir jāiesniedz fiziskai personai (analīžu rezultāti vai citi), kas grib pārdot savus izaudzētus kartupeļus skolai (skolēnu ēdināšanai)?

Atbilde

Augu izcelsmes produktu, tostarp arī kartupeļu,  ražotājiem jāievēro  Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.499  “Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam un nelielā apjomā” noteiktās prasības. Saskaņā ar noteikumu 4.punktu ražotājam ir jāveic piegādāto produktu apjoma uzskaite, dokumentējot produkta nosaukumu, ieguves vietu, realizēto produktu daudzumu kilogramos, produkta realizācijas datumu un realizācijas vietu. Savukārt, ēdināšanas uzņēmumam, pieņemot no fiziskas personas produktus, jāreģistrē informācija par produkta nosaukumu, piegādāto apjomu, ieguves vietu, piegādes datumu, kā arī produkta ražotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi. 

Vai es, kā darba devējs, drīkstu pielaist darbiniekus(pavārus, trauku mazgātājus, viesmīļus u. tml, kuri piedalās kādā no pārtikas aprites posmiem) darbā, ja sanitārajā grāmatiņā ģimenes ārsts ir devis atļauju pielaist darbā, bet minētajiem darbiniekiem nav veikta bakterioloģiskā izmeklēšana zarnu infekcijas slimību (vēdertīfa, šigelozes, salmonelozes) izraisītāju noteikšanai?

Atbilde

 

Obligāto veselības pārbaužu kārtība noteikta Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.494 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”. Saskaņā ar minēto noteikumu I pielikumu, bakterioloģiskā izmeklēšana zarnu infekcijas slimību (vēdertīfa, šigelozes, salmonelozes) izraisītāju noteikšanai pārtikas apritē nodarbinātiem paredzēta veicot pirmreizējo veselības pārbaudi. Iepazīstoties ar pārbaužu rezultātiem ģimenes ārsts veic ierakstu personas medicīniskajā grāmatiņā, sniedzot (vai nesniedzot) atļauju darbiniekam strādāt norādītajā amatā. Citu ārstu speciālistu ieraksti nav obligāti.

 

Papildus PVD norāda, ka ārstniecības personas, tostarp ģimenes ārsta, kompetencē ir izvērtēt nepieciešamību veikt papildus izmeklējumus saslimušām vai inficētām personām un personām, par kurām ir radušās profesionāli pamatotas aizdomas, ka tās ir inficējušās ar profesionālo darbību ierobežojošām infekcijas slimībām.

Vai nebūtu iespējams aizliegt pārtikas veikaliem tirgot cepumus no kastēm, kurus pircējs var pats iesvērt?Jo nevienmēr ir nodrošināti cimdi vai lāpstiņas cepumu iesvēršanai un bieži arī pircēji neizmanto cimdus un lāpstiņas un ņem ar plikām rokām (netīrām,saskrāpētām brūcēm un nezin kad vēl mazgātām) un ja pēc tāda pircēja māmiņa iesvērs cepumus bērnam -caureja garantēta.

Atbilde

Mazumtirdzniecības uzņēmumos šobrīd nav aizliegta nefasētu pārtikas produktu tirdzniecība, bet pārtikas uzņēmumi ir atbildīgi par to, lai visos izplatīšanas posmos pārtika būtu pasargāta no jebkāda piesārņojuma, kas varētu padarīt pārtiku nederīgu cilvēku uzturam, kaitīgu veselībai vai piesārņotu tādā veidā, ka nebūtu saprātīgi domāt, ka to var patērēt. Pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām.

 

2010.gadā Latvijas Tirgotāju asociācijā tika izstrādātas speciālas vadlīnijas pārtikas uzņēmumiem „Labas higiēnas prakses vadlīnijas nefasētas pārtikas tirdzniecībai”. Vadlīnijas ir izstrādātas, lai nodrošinātu kvalitātes un nekaitīguma prasībām atbilstošas nefasētās pārtikas apriti mazumtirdzniecības uzņēmumu pircēju pašapkalpošanās vietās.

 

Tirgojot vaļējus produktus, pārtikas uzņēmumam jānodrošina, ka:

• produkti ir izvietoti augstumā no grīdas ne zemāk, kā 0,5 m;

• pircējam ir viegli produktus paņemt, izmantojot nepieciešamo aprīkojumu, piemēram, lāpstiņas, cimdus;

• pašapkalpošanās vietā ir izvietots skaidri salasāms paziņojums: „Lūdzam izmantot paredzēto aprīkojumu un iepakojamo materiālu, kā arī ievērot higiēnas prasības”;

• tirdzniecības vietā ir pieejams vienreizējās iepakošanas materiāls (maisiņi, kastītes);

• tirdzniecības vietā notiek regulāra uzraudzība no personāla puses, tostarp vizuāla un organoleptiska novērtēšana.

 

Konstatējot higiēnas prasību pārkāpumus nefasētu pārtikas produktu tirdzniecībā, Jūs varat zvanīt uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju 67027402 un atstāt tur precīzu informāciju par konkrētu tirdzniecības vietu un iespējamiem pārkāpumiem.

Ja es, kā privātpersona, savā virtuvē sagatavoju pavisam nelielos daudzumos ķirbju un ābolu sukādes. Vai drīkstu tās pārdot bez atļaujām un reģistrēšanās? Āboli un ķirbji izauguši manā dārzā.

Atbilde

Ja vēlaties nodarboties ar sukāžu gatavošanu savā mājas virtuvē, tad neatkarīgi no saražotajiem daudzumiem, šis process pieskaitāms pie produkta pārstrādes darbībām, un saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5. panta 3. punktu Jums jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā kā augu izcelsmes produktu pārstrādātājam mājas apstākļos, plašāka informācija pieejama šeit

 

 

Noderīga informācija par pārtikas ražošanu mājas apstākļos šeit

 

 

 

Kādi ir svaigu augļu un dārzeņu tirdzniecības standarti - salātiem un endīvijām?

Atbilde

Tas noteikts KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) Nr. 543/2011 (2011. gada 7. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, I pielikuma B daļas 4.daļa.

 

Saite informācijai 

Kas nepieciesams, lai uzsāktu lauku olu tirdzniecību gadatirgos un tirgos?

Atbilde

Lai uzsāktu olu tirdzniecību gala patērētājam, Jums ir nepieciešams:

 

•             reģistrēt Lauksaimniecības datu centrā novietni (ja tas vēl nav izdarīts), kā noteikts 2014.gada 15.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr393 „Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības  dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”;

 

•             Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) ir jāsaņem atļauja olu realizācijai nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībā. Jums ir jāiesniedz PVD attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā (turpmāk-TSV) iesniegums (elektroniski, papīra formātā vai piesaka pa tālruni), ka vēlaties uzsākt olu realizāciju tieši galapatērētājam;

 

•             pēc iesnieguma saņemšanas TSV veterinārie inspektori ar Jums sazināsies un vienosieties par datumu, kad tiks veikta pārbaude Jūsu  novietnē, pirms atļaujas izsniegšanas.

Kādi dokumenti ir nepieciešami, ja juridiska persona (uzņēmums) vēlas importēt no ES valsts pārtikas produktu uz Latviju un veikt to izplatību mazumtirdzniecības veikalos?

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp tirgojot pārtikas produktus vairumtirdzniecībā, nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk–PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit

 

Starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ir brīvā tirdzniecība – preču ievietošana kopējā tirgū, taču visiem pārtikas produktiem ir jānodrošina atbilstoši pavaddokumenti. Produktiem ir jānodrošina oriģināla marķējumā sniegtas informācijas tulkojumu valsts valodā. Vispārīgas prasības pārtikas produktu marķēšanai ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, pieejama šeit 

 

Papildus informāciju par pārtikas produktu tirdzniecību Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Teritoriālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija pieejama šeit

 

Mans uzņēmums grib laist Latvijas tirgū jauno uztura bagātinātāju. Īsti nesapratu no Regulas 1169/2011, vai marķējumā obligāti jānorāda ražotāja nosaukumu un adresi, vai arī var norādīt visus izplatītāja datus (tā ir cita juridiska persona, kas arī iesniedz PVD visus dokumentus un ir atbildīga par šo preci), bet ražotāju norādīt - ražots Eiropas Savienībā. Jo izejvielas mums ir no dazādiem Eiropas Savienības dalībvalstīm, un to visu būs ļoti problēmatiski norādīt uz iepakojuma marķējuma.

Atbilde

Saskaņā ar Regulas Nr.1169/2011 (šeit) 9.pantu, marķējumā ir obligāti jānorāda šīs regulas 8.panta 1.punktā minētā pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja vārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese, kā arī regulas 26. pantā paredzētajos gadījumos – izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta.

 

Saskaņā ar 8.panta 1.punktu par pārtikas produktu informāciju atbildīgais pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs ir tas uzņēmējs, ar kura vārdu vai uzņēmuma nosaukumu šo pārtikas produktu tirgo, vai, ja minētais uzņēmējs neveic uzņēmējdarbību Savienībā, importētājs Savienības tirgū. Ja uztura bagātinātājs ir ražots kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, par pārtikas produktu informāciju atbildīgais pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs var tā būt ražotājs vai arī izplatītājs.

 

Attiecībā par uztura bagātinātāja izejvielu izcelsmes norādīšanu, informējam, ka saskaņā ar Regulas Nr.1169/2011 26.panta 2.punktu izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas norādīšana ir obligāta, ja tās nenorādīšana var maldināt patērētāju attiecībā uz pārtikas produkta īsto izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo īpaši, ja pievienotā informācija vai etiķete varētu netieši norādīt, ka produktam ir cita izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta. Gadījumā, ja uztura bagātinātāja sastāvā esošo sastāvdaļu izcelsme ir dažādu ES dalībvalstu, marķējumā varētu tikt norādīts, ka izcelsme vai izcelsmes vieta ir Eiropas Savienība.

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Eiropas Komisija gatavo  īstenošanas aktus attiecībā uz Regulas Nr.1169/2011 26.panta 3.punkta piemērošanu, proti, gadījumiem, kad pārtikas produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta ir norādīta, bet nav tā pati, kas tā galvenajai sastāvdaļai.

 

 

Kur Ogrē var pārbaudīt dzeramo ūdeni?

Atbilde

Dzeramā ūdens laboratorisko testēšanu var veikt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtā BIOR (Ogrē Dravnieku iela 6 ir pieejams paraugu pieņemšanas punkts t:28646134; 65071774; 26456633; http://www.bior.gov.lv/) vai kādā citā akreditētā laboratorijā ( http://www.latak.lv/index.php?option=com_institucijas&view=institucijas&type=all&Itemid=151&lang=lv).

 

Papildus informējam, ka dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2003. gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

 

 

Vai paipalu vai vistas olas pirms lietošanas ir jāmazgā? Jautājums par darbu sabiedriskas edināšanas sferā. Ka to darīt pareizi?

Atbilde

Uzņēmums pats paškontroles sistēmas ietvaros izvērtē riskus un atbilstoši tam pieņem lēmumu par to, vai nepieciešams apstrādāt olas pirms izmantošanas ēdienu gatavošanā. 

Normatīvie akti neparedz obligātu olu apstrādi pirms izmantošanas ēdienu gatavošanā.

 

Esam strādājošs restorāns. Kā papildus darbību vēlamies uzsākt kulinārijas un konditorejas ražošanu un tās izplatīšanu. Kādi dokumenti papildus būtu jākārto un kādas prasības būtu jāievēro?

Atbilde

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EE) Nr.852/2004 (2014.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu 6.panta 2.punktu, kas noteic, ka pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki nodrošina, ka  kompetentās iestādes vienmēr saņem jaunāko informāciju par uzņēmumiem, un paziņo arī par visām būtiskām izmaiņām darbībā, pirms uzsākt kulinārijas un konditorejas izstrādājumu izplatīšanu citiem uzņēmumiem, Jums jāinformē PVD teritoriālā struktūrvienība, kuras uzraudzības teritorijā atrodas restorāns.  

 

Pārtikas uzņēmumiem, tostarp arī ēdināšanas uzņēmumiem, kas vēlas ražot un piegādāt citam uzņēmumam vai sava uzņēmuma citai struktūrvienībai kulinārijas izstrādājumus, kuru ražošanā izmantoti neapstrādāti dzīvnieku izcelsmes produkti, piemēram, svaiga (arī saldēta) gaļa, svaigas zivis, olas vai svaigpiens u.c., nepieciešama atzīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumiem Nr.104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

 

Informācija par uzņēmumu atzīšanu pieejama šeit 

Es gribētu cept cepumus un tirgot tirdziņā pirms Ziemassvētkiem, bet tie būtu daži kilogrami un tas nebūtu regulāri. Vai arī tad man vajag piereģistrēties PVD, jo tās prasības es nodrošināt nevaru un arī izmaksas tam visam ir lielas? Kas man draud par to, ja tirgošu, bet nebūšu reģistrējusies?

Atbilde

Pārtikas aprites uzraudzības likums nosaka, ka pārtikas apritē drīkst iesaistīties tikai Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) reģistrēts uzņēmums.

 

Neatkarīgi no ražotajiem cepumu daudzumiem, Jums ir jāreģistrējas PVD. Reģistrācija PVD ir bezmaksas. Ja vēlaties iegūt arī PVD reģistrācijas apliecību (nav obligāta prasība), tā izmaksās 1,42 eiro. 

 

Lai piereģistrētos PVD, Jums jāaizpilda pieteikums uzņēmuma reģistrācijai un vai nu personiski jāiesniedz tajā PVD pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā darbosies mājražošanas uzņēmums, vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments noformēts atbilstoši) uz e-pastu pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv.

 

Informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju, veidlapas, pārvalžu kontakti pieejami šeit 

 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 103.3pants paredz, ka par uzņēmuma iesaistīšanos pārtikas apritē bez normatīvajos aktos noteiktās pārtikas uzņēmuma reģistrācijas, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit eiro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no četrsimt līdz septiņsimt eiro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

 

Vēlamies atvērt kafejnīcu, kur tiks pārdota tēja un uzkodas iepakojumā (šokolāde, riekstiņi, čipsi u tml). Izņemot tēju, uz vietas nekas netiks gatavots. Pēc reģistrēšanas Uzņēmumu reģistrā un PVD, kādi vēl jāiziet institūcijas, lai varētu veikt šo darbību? Kafejnīca atradīsies pie vidusskolas un, iespējams, ka apmeklētāji būs skolnieki.

Atbilde

Ja kafejnīca atrodas vidusskolas teritorijā, tad jāievēro Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" noteiktie ierobežojumi attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem,  pārtikas piedevām un aromatizētājiem. Kā arī  izplatāmo pārtikas produktu sortimentam jāatbilst minēto noteikumu 4.1 punktā noteiktajam, piemēram,  drīkst izplatīt svaigus augļus, ogas un dārzeņus (t.sk. salātu, biezeņu vai kokteiļu veidā); žāvētus augļus, ogas, dārzeņus un sukādes u.c.  Noteikumi pieejami tiesību aktu vietnē www.likumi.lv, šeit 

Mūsu pagastā ir 2 ēdināšanas bloki atsevišķās ēkās. Vēlamies šos blokus apvienot, bēt ēdināšanas jānodrošina abās ēkās, līdz ar to nepieciešama pārtikas transportēšana. Kādas ir prasības no PVD puses šajā gadījumā. Trauku sertificēšana, transporta sertificēšana?

Atbilde

Vispārējās higiēnas prasības pārtikas produktu, tostarp  gatavo ēdienu pārvadāšanai, noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk – Regula) II pielikuma IV nodaļā. Regulā noteikts, ka pārvadāšanas līdzekļi un/vai konteineri (tostarp arī  termosi, aukstuma somas u.c.), ko izmanto pārtikas/gatavo ēdienu pārvadāšana ir jātur tīri un tiem jābūt labā kārtībā un stāvoklī, lai aizsargātu pārtikas produktus no piesārņojuma un tos nedrīkst izmantot nekam citam, kā tikai produktu pārvadāšanai tajos gadījumos, ja tas var izraisīt pārtikas piesārņojumu.

 

Gatavo ēdienu pārvadāšanas laikā ir jānodrošina atbilstošas temperatūras gan karstiem, gan aukstiem ēdieniem, tāpēc jāizmanto transportlīdzekļi ar temperatūru uzturošām iekārtām. Tomēr, gadījumos, ja tas nerada draudus patērētāja veselībai, ir pieļaujams produktus/ēdienus ierobežotu periodu, tostarp arī pārvadāšanas laikā, uzglabāt ārpus temperatūras kontroles.  Ja piegādes attālums ir neliels un piegāde notiek īsā laika posmā (līdz 30 min.), piegādei var tikt izmantots transportlīdzeklis bez temperatūru uzturošas iekārtas. Minētajā gadījumā temperatūras uzturēšanai var izmantot aukstuma somas vai termosus.

 

Uzņēmuma paškontroles sistēmā ir jāizvērtē gatavo ēdienu piesārņojuma risks pārvadāšanas procesa laikā un jānosaka kontroles pasākumi tā novēšanai. Papildus atļauja no PVD pārtikas pārvadāšanai nav nepieciešama.

Man jautjums sakarā ar sporta produktu, kas nav registrēts pagaidām ne Eiropā, ne Latvijā, ko ražo Krievijā. Krievijā tas ir reģistrēts, arī registrēts ir Baltkrievijā. Mani daži paziņas un es šos produktus lietojam pērkot Minskā, bet ir tā, ka mani paziņas lielākā skaitā vēlētos nopirkt šos produktus sev un citiem saviem radiem. Vai es varu legāli iepirkt Baltkrievijā un pārdot Latvijā paziņām oficiāli (nelielos daudzumos- vedot atskaites un nodoklju samaksu)? Ja ievedu nedaudz, vai man jamaksā ievedmuita un lidz cik eiro varu ievest Latvijā šīs produkcijas?

Atbilde

Attiecībā par sportistiem paredzētiem produktiem informējam Jūs, ka Eiropas Komisija 2016.gada 15.jūnijā sagatavoja ziņojumu “KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par sportistiem paredzētiem pārtikas produktiem” (ziņojums pieejams šeit), kurā tiek norādīts, ka pēc 2016.gada 20.jūlija sporta pārtikas produktiem, kas iepriekš Eiropas Savienībā tika klasificēti kā īpašas diētas pārtikas produkti, turpmāk būs jāatbilst horizontālajiem noteikumiem, kas attiecas uz uztura bagātinātājiem un ikdienas patēriņam paredzētiem pārtikas produktiem.

 

Gadījumā, ja šie Krievijā ražotie produkti ir uztura bagātinātāji, tad Jums ir jāņem vērā, ka Latvijā atļauts laist tirgū uztura bagātinātājus, ja tie ir paziņoti Pārtikas un veterinārajam dienestam un iekļauti uztura bagātinātāju reģistrā. Informācija par uztura bagātinātāju reģistrāciju ir pieejama PVD mājaslapā šeit. Vadlīnijas par uztura bagātinātājiem ir pieejamas šeit. Ikdienas patēriņam paredzētiem pārtikas produktiem reģistrācija nav nepieciešama.

 

Uzņēmumam iesaistoties pārtikas apritē, tostarp uzsākot ievest un izplatīt pārtikas produktus, tostarp uztura bagātinātājus, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Sīkāka informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju ir pieejama šeit.

 

Latvijā privātpersona saskaņā ar MK Noteikumu Nr.352 5.punktu bez PVD kontroles personīgai lietošanai vai ievest pārtiku, t.sk.uztura bagātinātājus un sporta pārtiku vai citu pārtiku ar kopējo svaru līdz 10 kg personīgā bagāžā un līdz 1 kg pasta sūtījumā.

 

Visos citos gadījumos (kad vēlaties pārdot produktu) jāreģistrējas PVD, kā pārtikas apritē iesaistītai personai, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 5.pantu. Iepriekš jāpaziņo par kravu un PVD kontroles punktā pārtika jāuzrāda kontroles veikšanai. Tai jābūt marķētai atbilstoši Regulā 1169/2011 noteiktajiem kritērijiem un izlasāmai saprotamā (LV vai EN valodā). Vairāk informācija par preču ievešanu ES no trešajām valstīm  ir pieejama šeit 

 

Par ievedmuitas piemērošanu iesakām interesēties VID Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļā, tālrunis: 67120985, 67120986, vai Muitas vērtības nodaļā: 67121007, 67121012

Gribētu uzzināt, kur var dabūt pilno sarakstu ar alergēniem? Un, ja taisa dzērieniem alergēnu sarakstu, tad, cik smalki ir jāapraksta tie? Piemēram, viskijam jāuzskaita visi izmantotie graudaugi?

Atbilde

Vielas vai produkti, kas izraisa alerģiju vai nepanesību ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu IIpielikumā. Tās jānorāda produktu marķējumā, kā to noteic Regulas Nr. 1169/2011 21.pants. Attiecībā par labību, saskaņā ar Regulas Nr. 1169/2011 IIpielikuma 1.punktu, ja to izmanto, lai iegūtu alkohola destilātus, marķējumā nav jānorāda.

 

Uzņēmuma tirdzniecības vietā tiek uz vietas malta gaļa pēc pircēja pieprasījuma. Atsevišķos gadījumos uzņēmuma paškontroles rokasgrāmatā aprakstīta situācija, ka pieļaujams vitrīnā uzglabāt nelielu samaltu maltas gaļas daudzumu (uzglabāt drīkst līdz 4 stundām) tūlītējai tirdzniecībai. Vai šādā veidā maltai gaļai ir nepieciešami laboratoriskie izmeklējumi? Laboratoriskos izmeklējumus veic uzņēmumā 2 reizes mēnesī izejvielai (izmeklē akreditēta laboratorija).

Atbilde

 

Regulas Nr.2073/2005 (2005.gada 15.novembris) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem nosacījumi attiecas arī uz mazumtirdzniecības posmu, bet tos var nepiemērot, ja gaļas malšana tiek veikta pircēja klātbūtnē, t.i., ja šī gaļa netiek samalta iepriekš un netiek samaltā veidā uzglabāta vēlākai realizācijai. Ja tirdzniecības vietas vitrīnā jau samaltā gaļa tiks uzglabāta vairākas stundas, tad nepieciešams veikt Regulā Nr. 2013/2005 nepieciešamos laboratoriskus izmeklējumus maltai gaļai.

 

Gadījumā, ja gaļa tiek malta tikai pēc pircēja pieprasījuma un vitrīnā atrodas neliels samaltās gaļas daudzums kā paraugs (jānodrošina skaidrs, nepārprotams marķējums, ka attiecīgais daudzums ir tikai paraugs), tad izmeklējumi nav jāveic. Tas ir iespējams tikai pie nosacījuma, ka šīs maltās gaļas “paraugs” pēc tam netiek realizēts un tiek nodefinēts kā 3.kategorijas blakusprodukts.

 

Nodarbojos ar kancelejas preču un biroja tehnikas tirdzniecību. Vai es drīkstu tirgot kafiju un tēju slēgtos iepakojumos, iepērkot tos no piegādātāja un, neatverot orginālo iepakojumu, tirgot tālāk klientam?

Atbilde

Tirgojot pārtikas produktus mazumtirdzniecībā vai vairumtirdzniecībā, nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk–PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit

Papildus informāciju par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju un higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Teritoriālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija pieejama PVD šeit

Vai ir atļauts uz uztura bagātinātāja sekundārā iepakojuma nenorādīt derīguma termiņu un atstāt norādi, ka tas ir atrodams uz "blistera"? Ja tas ir atļaujams, tad norādei ir jābūt valsts valodā?

Atbilde

Prasības derīguma termiņa norādei uztura bagātinātājiem nosaka Regula Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu.

 

Regulas Nr.1169/2011 9.pants nosaka obligāto ziņu uzskaitījumu, tajā skaitā informāciju par minimālo derīguma termiņu, bet 12. pants nosaka obligātās pārtikas produktu informācijas pieejamību un izvietojumu.  Regulas Nr.1169/2011 13. pantā noteikts, ka obligāto pārtikas informāciju sniedz skaidri redzamā vietā tādā veidā, lai tā būtu skaidri saskatāma, skaidri salasāma un, attiecīgā gadījumā, neizdzēšama. Tā nav nekādā veidā paslēpta, nomaskēta, padarīta nesvarīgāka vai pārtraukta ar jebkādu citu rakstveida vai attēlu formā sniegtu informāciju vai jebkādiem citiem iestarpinājumiem. Bet Regulas Nr.1169/2011X pielikumā 1.b apakšpunktā noteikts, ka vārdkopu “Ieteicams līdz … beigām” vai “Ieteicams līdz …” var papildināt ar norādi uz to, kur šis datums atrodams marķējumā.

Vēlos uzskākt maizes cepšanas uzņēmumu? Vai iekārtām kuras tiks izmantotas rūpniecībā ir nepieciešami kādi sertifikāti?

Atbilde

Prasības ražošanas iekārtām, kuras paredzētas pārtikas rūpniecībai, ir sekojošas:

1. iekārtu ražošanas uzņēmumam jābūt reģistrētam PVD (2011.gada 19.oktobra MK noteikumi Nr.808 „Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”);

2. ražotājam jānodrošina atbilstošs iekārtas marķējums (Regulas Nr.1935/2004 (2004.gada 27.oktobris) (turpmāk - Regula 1935/2004) par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu, 15.pants);

3. atkarībā no iekārtas izejmateriāla veida, ražotājs uz iekārtu izsniedz Atbilstības deklarāciju vai apliecinājumu (Regula 1935/2004 16.pants, 3.pants);

4. iekārtai jābūt ražotai atbilstīgi labai ražošanas praksei, lai normālos vai paredzamos izmantošanas apstākļos tā nepārnestu uz pārtiku savas sastāvdaļas tādos daudzumos, kas var:

                  •           apdraudēt cilvēku veselību; vai

                  •           radīt nepieņemamas izmaiņas pārtikas produkta sastāvā; vai

                  •           izraisīt organoleptisko īpašību pasliktināšanos

(Regulas 1935/2004 3.pants. Noteikumi par labu ražošanas praksi izklāstīti Regulā 2023/2006 (2006.gada 22.decembris) par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi)

5.  iekārtām jābūt veidotām tā, lai spētu nodrošināt higiēnas prasības (Regulas Nr. 852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu, II. pielikuma V. nodaļa)

Vai sanitārā grāmatiņa vajadzīga pirms vai pēc uzņēmuma vai individualā komersanta reģistrācijas, jo cilvēks grib strādāt no savas mājas ar konditorejas izstrādājumiem?

Atbilde

Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumu Nr.494“Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 1.punkts paredz, ka šie noteikumi nosaka darbus, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas (ieskaitot praktikantus) tiek pakļautas obligātajām pirmreizējām (pirms stāšanās darbā) un periodiskām veselības pārbaudēm, kā arī periodisko pārbaužu veikšanas biežumu (1.pielikums).

Tātad minētajā punktā teikts, ka obligātās pirmreizējās veselības pārbaudes  veic pirms stāšanās darbā.

Kādi nosacījumi ir, ja vēlos klāt galdus viesībām (tai skaitā pārtikas gatavošana) izbraukumos, ja gatavoju pēc pasūtījuma svinību vietās (viesu namos)?

Atbilde

Pārtikas uzņēmums, tostarp arī ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas uzņēmums, pirms darbības uzsākšanas ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Pieteikums un citi dokumenti iesniedzami attiecīgā teritoriālā PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). Visu nepieciešamo informāciju par reģistrēšanos PVD Jūs atradīsiet šeit.

 

Organizējot savu darbu Jums ir jāievēro vispārīgās higiēnas prasības, tostarp prasības telpām, iekārtām, aprīkojumam, personālam, pārtikas produktiem u.c., kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā, proti, ja paredzēta ēdienu gatavošana, jābūt iekārtām, lai uzturētu atbilstošu personīgo higiēnu, jāparedz darba instrumentu un aprīkojuma tīrīšana, vajadzības gadījumā-dezinfekcija, jābūt pieejamai atbilstošai aukstā un/vai karstā ūdens apgādei, jāparedz higiēniska pārtikas produktu tīrīšana, ja tā ir daļa no uzņēmuma darbībām u.c.): Informācija pieejama šeit

 

Jums jāievēro arī citu pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības, piemēram, jānodrošina izcelsmi apliecinoši dokumenti pārtikas produktiem; darbiniekiem  jāveic obligātās veselības pārbaudes un personas medicīniskās grāmatiņas jāuzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā; darbiniekiem jānoklausās mācību kurss „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” u.c.

 

Pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu un par to, lai tiktu izpildītas visas pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli un novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu. Informācija uzņēmējiem, tostarp, pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti un labas higiēnas prakses vadlīnijas pieejamas nozares portālā  šeit

Neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar PVD teritoriālo pārvaldi (pēc uzņēmuma faktiskās adreses), lai saņemtu nepieciešamo informāciju.

 

Kādas funkcijas ir "Svaigās gaļas pieņemšanas žurnālam", ja tur tiek pārakstīta visa informacija, kas ir pavadzīmē saņemot svaigu gaļu? Ar pavadzīmi nepietiek?

Atbilde

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu 18.panta otrā daļa nosaka, ka uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas un barības apritē, spēj identificēt jebkuru personu, kas tām piegādājusi pārtiku, barību, produktīvu dzīvnieku vai jebkuru vielu, ko paredzēts pievienot vai ko varētu pievienot pārtikai vai barībai. Tādēļ minēto uzņēmēju rīcībā ir sistēmas un procedūras, kas dod iespēju pēc pieprasījuma darīt attiecīgo informāciju zināmu kompetentajām iestādēm.

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto uzņēmēju rīcībā ir jābūt sistēmai, kā tiek reģistrēta uzņēmumā piegādātā izejviela - vai tas ir ieraksts žurnālā, vai cita veida informācijas saglabāšana ir atkarīgs tikai un vienīgi no uzņēmumā ieviestās paškontroles sistēmas.

Ir vēlme pārdot popkornu un cukurvati vasaras sezonas laikā. Kādas ir prasības no jūsu puses?

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums vai, pārvietojamās tirdzniecības vietas gadījumā, Jums tuvākajā PVD pārvaldē. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju pieejama šeit

 

Prasības ielu tirdzniecībai nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Saskaņā ar minēto noteikumu prasībām ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids.

Uzņēmumam savā darbībā nepieciešams ievērot pārtikas apriti reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī dokumentāli jāspēj pierādīt produktu izcelsmi. Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.545 (2015.gada 29.septembris) „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” un MK noteikumiem Nr.494 (2001.gada 27.novembris) „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” Jums būs nepieciešams iziet mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" un nokārtot personas medicīnisko grāmatiņu.

Uzņēmumā arī jābūt izstrādātām atbilstošām procedūrām un instrukcijām (paškontroles dokumentācija), kur paredzēti pasākumi, kas nodrošina pārtikas aprites posmu un produktu atbilstību noteiktajām kvalitātes un nekaitīguma prasībām.

Prasības nefasētām pārtikas precēm ir noteiktas 2015.gada 20.oktobra MK noteikumos Nr. 595 „Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku”.

Papildus informāciju par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju un higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama šeit

Ja uztura bagātinātājs ir jau reģistrēts, bet ir jāmaina atbildīgais uzņēmējs/izplatītājs, vai ir jāaizpilda iesniegums "Paziņojums uztura bagātinātāju reģistrācijai" vai arī pietiek ar iesniegumu brīvā formā? Vai šādu izmaiņu gadījumā arī ir jāmaksā nodeva 50.00 eiro? Kādi dokumenti ir jāpievieno? Cik ilgā laikā tiek veikta izmaiņu reģistrācija? Vai uztura bagātinātāju drīkst realizēt TIKAI pēc izmaiņu reģistrācijas PVD apstiprināšanas?

Atbilde

Ja mainās atbildīgais uzņēmējs/izplatītājs, jāaizpilda iesniegums “Paziņojums par reģistrēta uztura bagātinātāja izmaiņām”.

Šādu izmaiņu gadījumā ir jāmaksā valsts nodeva 50,00 euro apmērā.

Ja informācija par atbildīgo uzņēmumu/izplatītāju ir ietverta marķējumā, papildus paziņojumam pievieno arī jauno marķējuma tekstu. Ja ir gadījums, kad cits uzņēmums pārņem konkrētā produkta izplatīšanu, tad jāpievieno arī savstarpēja vienošanās/pilnvarojums, ka iepriekšējais uzņēmējs nodod izplatīšanas tiesības jaunajam uzņēmumam, kā arī jaunajam uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā.

Izmaiņu izskatīšana notiek mēneša laikā, kā noteikts Ministru kabineta Nr. 685 “Prasības uztura bagātinātājiem” 15.punktā.

 

Uztura bagātinātāju ar jauno informāciju drīkst realizēt pēc izmaiņu reģistrācijas Pārtikas un veterinārajā dienesta Uztura bagātinātāju reģistrā.

 

Vēlos atvērt autoveikalu. Interesē kādi dokumenti nepieciešami izbraukuma tirdzniecībai? Un kādas prasības būtu?

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk–PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums vai, pārvietojamās tirdzniecības vietas gadījumā, Jums tuvākajā PVD pārvaldē. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit

 

Prasības ielu tirdzniecībai, arī no speciāli aprīkotiem pārvietojamiem transporta līdzekļiem, nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Saskaņā ar minēto noteikumu prasībām ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids.

 

Uzņēmumam savā darbībā nepieciešams ievērot pārtikas apriti reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī dokumentāli jāspēj pierādīt produktu izcelsmi. Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā, attiecīgi prasības tirdzniecības vietām pārvietojamos transportlīdzekļos noteiktas II pielikuma III nodaļā.

 

Saskaņā ar 2015.gada 1.oktobra MK noteikumiem Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” darbiniekiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, nepieciešams iziet mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā". Mācību kurss nav nepieciešams gadījumos, ja darbinieks nodarbināts tikai fasētu pārtikas produktu uzglabāšanas, pārvadāšanas un izplatīšanas jomā un produkta saturam nevar piekļūt, to neatverot vai nemainot iepakojumu; un ja darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, ne agrāk kā pirms 12 mēnešiem ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē.

 

Tāpat saskaņā ar MK noteikumiem Nr.494 (2001.gada 27.novembris) „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” darbiniekiem, kas tiks iesaistīti pārtikas apritē mazumtirdzniecības posmā, nepieciešams nokārtot personas medicīnisko grāmatiņu.

 

Papildus informāciju par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju un citām prasībām pārtikas apritē Jūs varat saņemt arī PVD pārvaldēs. Teritoriālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija  pieejama šeit

Vēlējos uzzināt, cik aptuveni mēnešus aizņem reģistrēt uztura bagatinātājus Latvijas PVD? Produkts, nāk no Eiropas Savienības valstīm.

Atbilde

Saskaņā ar Ministru kabineta  2015.gada 1.decembra noteikumu Nr. 685 “Prasības uztura bagātinātājiem” 15.punktu Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - PVD) mēneša laikā pēc paziņojuma uztura bagātinātāja reģistrācijai saņemšanas pieņem lēmumu par uztura bagātinātāja reģistrāciju uztura bagātinātāju reģistrā vai par reģistrācijas atteikumu, ja produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

 

Tāpat, ja nepieciešams, PVD var pieprasīt no uzņēmuma jebkuru citu informāciju par uztura bagātinātāju, lai izvērtētu tā atbilstību pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Šajā gadījumā, izskatīšanas termiņš var pagarināties.

Gribētu, uzzināt, kādas ir prasības pret grīdas segumu telpās, kur pārtikas produktus sagatavo vai apstrādā, piemēram, kafejnīcās un restorānos? Kādus materiālus drīkst izmantot? Drīkst izmantot laminātu vai linoleju? Jeb grīdas segumam jabūt obligāti uztaisītam no betona vai no flīzēm?

Atbilde

Konkrēti materiāli grīdu apdarei nav noteikti.  Izvēloties apdares materiālus, uzņēmumam jānodrošina, lai grīdas būtu viegli tīrāmas un vajadzības gadījumā dezinficējamas. Tāpēc jāizmanto ūdens necaurlaidīgi, neabsorbējoši, mazgājami un netoksiski materiāli atbilstoši Regulas Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma II nodaļā noteiktajam (informācija pieejama šeit).  

Vēlējos uzzināt, vai uz primāra iepakojuma ražotāja kods ovālā ir jānorāda tikai vienā eksemplārā? Vai arī var būt uz iepakojuma divi ovāli ar ražotāju kodiem un tādā gadījumā pie partijas numura norādīts viens no diviem uzņēmuma kodiem? Jautājums radās, jo uzņēmums, kas ražo produktu, atrodas Lietuvā, iepakojums tiek ražots Igaunija, bet prece tiks tirgota Latvijas valsts teritorijā.

Atbilde

Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku  5.pantuPārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki nelaiž tirgū dzīvnieku izcelsmes produktu, kas apstrādāts uzņēmumā, kuram jāsaņem apstiprinājums saskaņā ar 4. panta 2. punktu, ja produktam nav identifikācijas marķējuma saskaņā ar šīs regulas II pielikuma I sadaļu (t.i. ovālā ietverts uzņēmuma atzīšanas numurs, valsts nosaukums un norāde par to, ka uzņēmums atrodas Eiropas Kopienā -EK)

 

Savukārt Eiropas Komisijas sagatavotajos Metodiskajos norādījumos par to, kā īstenot atsevišķus noteikumus Regulā (EK) Nr. 853/2004 ir skaidrots, ka Regulas (EK) Nr. 853/2004 teksts neaizliedz uz viena produkta iesaiņojuma  izmantot  vairākus identifikācijas marķējumus, norādot, kurš no marķējumiem ir derīgs. Šāda prakse tiek piemērota īpaši  piena nozarē, gadījumos, kad vienam uzņēmumam pieder vairākas ražotnes, kurām katrai ir savs identifikācijas numurs.  Atzīme par to, kurš no identifikācijas marķējumiem ir derīgs, tiek likta atkarībā no tā, kurā no uzņēmuma ražotnēm  konkrētā produkcijas partija  ir ražota.

Sakiet, lūdzu, ja produkcija tiek tirgota tikai iepakotā viedā (ūdens, batoniņi u.c.), vai ir nepieciešams iziet HACCP kursus - Laba higiēnas un laba ražošanas prakse?

Atbilde

Pārtikas aprites uzraudzības likuma 8.panta pirmā daļa nosaka, ka pārtikas uzņēmuma (pat ja pārtikas produkti tiek tirgoti tikai iepakotā veidā) pienākums ir veikt paškontroli (HACCP), novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē. Un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu 5.panta 1.punktu pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki ievieš, īsteno un saglabā saskaņā ar HACCP principiem izveidotu pastāvīgu procedūru vai procedūras. Regulas II pielikumā XII nodaļā ir noteikts, ka atbildīgie par šīs regulas 5.panta 1.punktā minētās procedūras izstrādi un uzturēšanu vai attiecīgo norādījumu izmantošanu ir saņēmuši atbilstošu apmācību (apmācības veids likumdošanā nav noteikts) par HACCP principu piemērošanu un atbilstību visām valsts tiesību aktu prasībām, kas attiecas uz noteiktās pārtikas nozarēs strādājošu personu apmācības programmām.

 

Kādas atļaujas un pasākumi veicami, ja sporta klubs vēlas pārdot dzērienus, kas ir pašgatavoti? Tie būtu greifrūtu sulas, augļu smūtiji klientiem? Ja tie tiek gatavoti uz vietas sporta klubā un ja tie tiek gatavoti iepriekš citā vietā, bet tirgoti sporta klubā.

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp tirgojot svaigi spiestas sulas un pašgatavotus kokteiļus sporta klubā, nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk–PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit

Gadījumā, ja svaigi spiestas sulas un kokteiļi tiek gatavoti citā uzņēmumā, tad uzņēmumam, kas ražo/gatavo sulas un kokteiļus arī jābūt reģistrētam PVD. Uzņēmums no kura iegādāsieties svaigi spiestas sulas un kokteiļus pilnībā atbild par saražotā produkta kvalitāti, drošumu un atbilstību nekaitīguma kritērijiem. Pārtikas produktiem jānodrošina atbilstošs marķējums latviešu valodā, tie jāpārvadā atbilstošos apstākļos, kā arī, dokumentāli (pavaddokumenti) jāspēj pierādīt šo produktu izcelsmi.

Papildus informāciju par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju un citām prasībām pārtikas apritē Jūs varat saņemt arī PVD pārvaldēs. Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama šeit

Vēlos uzsākt izbraukuma tirdzniecību - vafeļu cepšana, kā pašnodarbināta persona. Vai PVD jāreģistrējas kā pašnodarbinātais, vienkārši fiziska persona vai mājražotājs? Kas ir nepieciešams reģistrācijai? Kur var pieteikties kursiem/ lekcijām par PVD normām un cik tas maksā?

Atbilde

Uzņēmumam iesaistoties pārtikas apritē, tostarp pašnodarbinātai personai cepot vafeles ielu tirdzniecībai, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Sīkāka informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju ir pieejama šeit

 

Veicot pārtikas produktu cepšanu un tirdzniecību Jums būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa. Ja Jums nav profesionālā kvalifikācija pārtikas nozares specialitātē, tad uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās trīs astronomiskās stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" par to saņemot apliecību. PVD neveic šādas apmācības, tāpēc informāciju par kursiem varat meklēt interneta vietnēs. Tirgojot nefasētu pārtiku, tostarp vafeles,  Jums jāievēro Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra  noteikumu Nr.595 „Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku” prasības informācijas sniegšanai galapatērētājiem.

 

Prasības ielu tirdzniecībai nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Saskaņā ar minēto noteikumu prasībām ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids.

 

Mūsu sortimentā ir piena produkts, kam derīguma termiņš ir 4 mēneši un kam ir norādīts derīguma termiņš 18.04.17. Pircējs šo derīguma termiņa formātu neakceptē (esot kodēts) un pieprasa to norādīt ar gada pilno formātu 18.04.2017. Vai esošā formātā 18.04.17 būtu akceptējams no pircēja puses un nav pretrunā ar regulu?

Atbilde

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu X pielikuma 2.punktā ir paskaidrots, kādā veidā  ir jānorāda “izlietot līdz” datumu, un tas ir  sekojoši: “datums ietver dienu, mēnesi, un, iespējams, gadu – šādā secībā un nešifrētā veidā”. 

Uz piena produktiem - jogurtiem, lakto u.c. var manīt derīguma termiņu un blakus tam vēl dažus skaitļus. Vai tie ir ražošanas laiki?

Atbilde

Derīguma termiņam blakus pievienotie skaitļi norāda  laiku, plkst.  cikos produkts ir safasēts.

Laiku var pievienot produkta izsekojamībai, partijas identifikācijai, piemēram, ja uzņēmumā rodas kādas problēmas, lai varētu nodalīt saražotās partijas.

Man ir jautājums par alkohola ražošanu. Es vēlētos gadā saražot ap 100 litri absolūtā alkohola aptuveni 200 litri 50% dzēriena). Vēlos dzērienu piedāvāt gan saviem visiem viesu mājā, gan mazumtirdziniecībā tuvējās sabiedriskās ēdināšanas iestādēs un citās tūristu mītnēs. Sakiet, lūdzu,, cik man izmaksātu licence un nodrošinājums? Un ko šinī gadījumā īsti nozīmē nodrošinājums? Cik noprotu no pieejamās informācijas, ražojot no īpašumā esošās dārza/dravas iegūtajiem produktiem, iespējami atviegloti nosacījumi? Sakiet, lūdzu, vai tas attiecas arī uz stiprajiem dzēriniem?

Atbilde

Ja vēlaties iesaistīties pārtikas apritē, tad jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā tas noteikts Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 5.pantā. Ar reģistrācijas kārtību varat iepazīties šeit  

Savā darbībā uzņēmumam jāievēro higiēnas prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu. Savukārt prasības stipriem alkoholiskiem dzērieniem ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Minētās Regulas un specifiskos normatīvos aktus varat aplūkot www.pvd.gov.lv → Pārtikas uzraudzība →Prasības pārtikas apritē→ Higiēnas prasības → Dzērienu un dzeramā ūdens ražošanas uzņēmumiem→ Alkoholisko dzērienu ražošana.

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma (turpmāk - Likums) 9.panta pirmo daļa alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta. Iepriekš minētais aizliegums ražot alkoholiskos dzērienus mājas apstākļos neattiecas uz alu, vīnu un citu likuma "Par akcīzes nodokli" 3.panta ceturtās daļas 1.punktā minēto raudzēto dzērienu izgatavošanu personiskajam patēriņam (Likuma 9.panta otrā daļa). Ņemot vērā iepriekš minēto, PVD tiek reģistrēti alkoholisko dzērienu ražotāji.

Par nodrošinājumiem, licenču izsniegšanas kārtību un par atvieglotiem nosacījumiem kā to paredz Alkoholisko dzērienu aprites likums, iesakām vērsties Valsts ieņēmumu dienestā.

Papildus informējam, ka par pašvaldības atļauju, kā to paredz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta (13), varat interesēties Vietējā pašvaldībā.

Saistībā ar "Salvia miltiorrhiza" izmantošanu, vai ir atļauts izmantot šo augu saknes ekstraktu bioloģiski aktīvo piedevu ražošanā?

Atbilde

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Jaunās pārtikas sarakstā (http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm#) iekļauto informāciju Salvia miltiorrhiza saknes var tikt izmantotas uztura bagātinātājos.

Kurš no normatīvajiem aktiem konkrēti nosaka vai pavāram drīkst vai nedrīkst būt bārda vai ūsas vai abi kopā un kas reglamentē to garumu un aizsardzības līdzekļus?

Atbilde

Normatīvajos aktos nav noteikts, vai pavāram drīkst vai nedrīkst būt bārda vai ūsas.

 

Regulas (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma VIII nodaļas 1.punktā noteikts, ka katrs, kas strādā telpās, kur apstrādā pārtiku, uztur augstu personīgās tīrības līmeni un valkā piemērotu, tīru un vajadzības gadījumā aizsargājošu apģērbu.

 

Uzņēmumam paškontroles sistēmas ietvaros ir jāizvērtē, kuros gadījumos nepieciešamas galvassegas un/vai bārdas aizsegs, lai izslēgtu pārtikas piesārņojumu.

 

Vai pieļaujama atkārtota ēdiena uzsildīšana, ja pacients ēdienreizes laikā nav atradies palātā? Kādas ir rekomendējamās temperatūras?

Atbilde

Normatīvie akti neaizliedz ēdiena atkārtotu uzsildīšanu, ja pacients ēdienreizes laikā nav atradies palātā.

 

Rekomendējamās temperatūras norādītas labas higiēnas prakses vadlīnijās, piemēram, atkārtoti karsējot, termiski apstrādāta un atdzesēta produkta iekšējā temperatūra nav zemāka par +75 C.

 

Labas higiēnas prakses un paškontroles vadlīnijas slēgta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, pārvietojamām un pagaidu telpām pieejamas ŠEIT

Vai produkta marķējumā ir svarīgi, kādā secībā tiek norādītas uzturvielas? Ja jā, tad, kur tas noteikts?

Atbilde

Pārtikas produktu marķējumā ir svarīga pareiza uzturvielu norādes secība. Vispārīgas prasības pārtikas produktu informācijas sniegšanai un marķēšanai ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1169/2011 (2011.gada 25.oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Uzturvērtības norādīšanas prasības ir noteiktas minētas regulas 29.-35. pantos un XV pielikumā: (šeit).

Uzņēmums nodarbojas ar pārtikas preču tirdzniecību - maziņš veikaliņš un plāno iegādāties no mājražotājas (kura ir reģistrējusies PVD) skābētus gurķus, zaļumus, sveramos kāpostus utt. Respektīvi preci pārdos tālāk uz svara. Mājražotājs izraksta VID reģistrētu kvīti, kurā iekļauj PVD reģ. Nr., preces nosaukumu, derīguma termiņu utt. Kādas procedūras man vēl ir jāveic, vai ir kādas regulas, saistībā ja preci nopērk no mājražotāja?

Atbilde

Uzņēmumam iesaistoties pārtikas apritē, tostarp tirgojot mājražotāju piegādātos pārtikas produktus, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Sīkāka informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju ir pieejama šeit. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€.

Veicot pārtikas produktu tirdzniecību Jums būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa. Ja Jums nav profesionālā kvalifikācija pārtikas nozares specialitātē, tad uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās trīs astronomiskās stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" par to saņemot apliecību. PVD neveic šādas apmācības, tāpēc informāciju par kursiem varat meklēt interneta vietnēs. Tirgojot nefasētus pārtikas produktus  Jums jāievēro Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra  noteikumu Nr.595 „Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku” prasības informācijas sniegšanai galapatērētājiem.

Vai pēc 01.07.2017. visiem mājražotājiem vajag iziet uzņēmuma atzīšanu, lai varētu tirgot savu produkciju mazumtirdzniecībā? Kas jādara, lai veiktu uzņēmuma atzīšanu? Vai plānojas pagarināt iespēju mājražotājiem, kas aprakstīta šajā likumā: Ministru kabineta noteikumi Nr.358, 2015.gada 30.jūnijā, "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku"

Atbilde

Nosacījumi dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanai  mājas apstākļos noteikti  MK noteikumos nr. 258 (30.06.2015.) ,,Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku’’.

 

Šiem uzņēmumiem jābūt reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā.

 

Līdz 01.07.2017., bez uzņēmuma atzīšanas, pārtiku,  kas saražota atbilstošās šo noteikumu 4.2. un 4.3. punktos minētajās vietās, 100%  apjomā drīkst piegādāt  ne tikai galapatērētājam, bet arī saviem mazumtirdzniecības uzņēmumiem.

 

Ja netiks veikta uzņēmuma atzīšana, tad  pēc 01.07.2017. tikai 30%  pārtikas no kopējā saražotā daudzuma  drīkstēs piegādāt citiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem t.sk. saviem uzņēmumiem (noteikumu 6. punkts). 

 

Pārējos  70%  pārtikas  drīkstēs pārdot tikai galapatērētājam (noteikumu 5. punkts). 

 

Ja, uzņēmums ir pieņēmis lēmumu par atzīšanu, tad tuvākajā Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldē jāiesniedz iesniegums.

 

Atzīšana ir maksas pakalpojums un notiek divos posmos. Pirmajā posmā tiek vērtēta telpu un uzņēmuma paškontroles atbilstība normatīvo aktu prasībām.  Atbilstības gadījumā uzņēmums saņem pagaidu atzinumu un pārtiku  būs tiesīgs piegādāt pircējiem bez jebkāda apjoma ierobežojuma.

 

Otrajā posmā 3 mēnešu laikā uzņēmumam jāsaņem pastāvīgs atzinums. 

 

Iepriekš minēto  noteikumu  10. un 11. punktā  noteikts 2 gadu pārejas periods  saražotās pārtikas piegādes kārtībai līdz 01.07.2017. gadam.

 

Līdz  ar to Pārtikas un veterinārais dienests nav tiesīgs pagarināt pārejas periodu, ja mājražotājs nav veicis attiecīgos pasākumus vēlamā pārtikas  piegādes tirgus saglabāšanai vai papildināšanai.

Veikalā notiek pārkārtošana. Līdz šim izsveramo krējumu un biezpienu fasējām atsevišķā telpā. Tagad, pēc jaunās kārtības, to darām tajā pašā telpā, kur cep bulciņas un smalkmaizītes. Tās gan ir saldētas. Turpat ir arī raudzēšanas krāsns. Vai sanitārie noteikumi atļauj gan izfasēt piena produktus, gan cept bulciņas vienā telpā?

Atbilde

 llPārfasējot pārtikas produktus veikalā, ir jāievēro vispārīgas higiēnas prasības, kas ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā. Katrā pārtikas uzņēmumā jābūt izstrādātām atbilstošām procedūrām, kurās atrunātas prasības pārfasējot pārtikas produktus un kādā veidā tiek nodrošināta pārtikas produktu izsekojamība.  Pārfasējot piena produktu telpā, kurā notiek konditorejas izstrādājumu cepšana, ir jāparedz pasākumi, lai novērstu piena produktu piesārņojuma risku, iespējams, piena produktu pārfasēšana un bulciņu cepšana ir jāveic dažādos laikos, kas arī jāatrunā  savā  paškontroles sistēmā. Katrs pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām.

Papildus informāciju par pārtikas produktu tirdzniecību un higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija  pieejama šeit 

Ja es gribu tirgot savvaļas ārstnieciskās zālītes, bērzu un kļavu sulas svaigas, vai man vajag reģistrēties PVD? Vai ir noteikts daudzums, līdz kuram nevajag reģistrēties? Kur var atrast veidlapas paraugu, kur rakstīt telpas un trauku un dezinfekcijas pasākumus? Ar kādiem līdzekļiem var mazgāt, ja būtu bioloģiskais ražotājs?

Atbilde

     Ja Jūs plānojat iegūt svaigus ārstniecības augus un bērzu/kļavu sulas un tirgot nelielos apjomos, tad uz Jums attieksies MK noteikumi (01.06.2010) Nr.499 “Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā”, kuru pielikumā norādīts saraksts produktiem un noteikts to nelielais apjoms. Ja Jūs nepārsniedzat norādītos nelielos apjomus, tad Jums NAV jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD). Jāņem vērā, ka noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība un kura ir pašu ražotu kultivēto produktu ražotājs vai savvaļas ogu, augļu, riekstu, sēņu un augu vācējs un bērzu un kļavu sulas ieguvējs. Ja tiek pārsniegti minētie daudzumi, tad jāreģistrējas PVD un jāievēro prasības, kas attiecas uz primāro ražošanu. Informāciju par prasībām augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai varat atrast šeit 

     Produktu tirdzniecības vietā jāievēro 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, kuri nosaka prasības ielu tirdzniecība (tai skaitā mobilajai tirdzniecībai).

      Informāciju par telpas un trauku dezinfekcijas pasākumiem varat atrast savai  darbībai piemērotākajās labas higiēnas prakses vadlīnijās, kuras atrodamas šeit. Piemēram, kādi mazgāšanas līdzekļi izmantojami bioloģiskajā lauksaimniecībā, kā arī veidlapas paraugi mazgāšanas/dezinfekcijas pasākumiem atrodami šādās vadlīnijās “Labas higiēnas prakses vadlīnijas kaltētu garšaugu, tējas un ārstniecības augu pirmapstrādei, pārstrādei un realizācijai bioloģiskajā lauksaimniecībā” (iepazīties varat šeit

       Prasības mainās, ja produkti tiek pārstrādāti. Šādā gadījumā jāievēro stingrākas pārtikas aprites prasības, proti, vispārīgās higiēnas prasības varat atrast šeit un augu un jauktas izcelsmes produktiem atbilstošās specifiskās prasības - šeit.

Jautājumos atradu tēmu par bārdu pavāriem. Bet kā ir ar matiem - vai normatīvajos aktos ir noteikta prasība obligāti pavāriem valkāt cepuri vai pietiek, ja gari mati ir savākti (ar matu gumiju, piemēram)?

Atbilde

Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma VIII nodaļā noteikts, ka pārtikas darbiniekiem, kas strādā telpās, kur apstrādā  pārtiku , jāvalkā piemērots darba apģērbs. Savukārt,  Regulas II pielikuma IX nodaļas 4. punkts nosaka, ka visos pārtikas ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos pārtikai jābūt pasargātai no jebkāda piesārņojuma, kas varētu padarīt pārtiku nederīgu cilvēku uzturam. Lai nodrošinātu minēto prasību izpildi, katrā pārtikas uzņēmumā ir jāizvērtē apdraudējumi pārtikai, tostarp arī saistībā ar fizikālo piesārņojumu, kas var rasties no personāla matiem, un jānosaka atbilstoši pasākumi to novēršanai.  

Daudzās sabiedrisko ēdināšanu labas prakses vadlīnijās parādās termiņš aprēķināt pareizo daudzumu izlietņu (virtuves izlietnes ne labierīcības). Pēc kā tas tiek aprēķināts un kurš likuma pants to regulē?

Atbilde

Vispārīgas prasības uzņēmuma telpām, aprīkojumam, pārtikas produktiem un personālam noteiktas Eiropas Komisijas Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu. Regulas Nr. 852/2004 II pielikuma I nodaļas 4.punktā noteikts, ka jābūt pieejamam atbilstošam skaitam izlietņu, kas piemēroti izvietotas un paredzētas roku tīrīšanai. Izlietnes roku tīrīšanai jāapgādā ar tekošu karsto un auksto ūdeni, materiāliem roku tīrīšanai un higiēniskai nosusināšanai. Vajadzības gadījumā pārtikas mazgāšanas iekārtas jānovieto atsevišķi no roku mazgāšanas iekārtām. Savukārt minētās Regulas II pielikuma II nodaļas 2.un 3.punktā noteikts, ka vajadzības gadījumā jābūt atbilstīgām iekārtām darba instrumentu un aprīkojuma tīrīšanai, dezinfekcijai un glabāšanai. Šīm iekārtām jābūt no materiāliem, kas izturīgi pret koroziju, un tām jābūt viegli tīrāmām un ar atbilstošu karstā un aukstā ūdens apgādi. Vajadzības gadījumā atbilstoši jāparedz pārtikas mazgāšana. Visām izlietnēm vai citām šādām iekārtām, kas paredzētas pārtikas mazgāšanai, jābūt atbilstošai karstā un/vai aukstā dzeramā ūdens apgādei, kas atbilst VII nodaļas prasībām, un tās jātur tīras un vajadzības gadījumā jādezinficē.

 

Izlietnēm jābūt atbilstošā daudzumā un piemēroti izvietotām, lai varētu ievērot labu higiēnas praksi. Izlietņu skaitu izvērtē uzņēmējs, ņemot vērā Regulā Nr.852/2004 noteiktās prasības un  tehnoloģisko procesu uzņēmumā.  

 

Vēlamies reģistrēt uzņēmumu pārtikas apritē un nodarboties ar izbraukuma tirdzniecību piedāvājot ēdināšanas pakalpojumus masu pasākumos. Kādas atļaujas būtu nepieciešams saņemt un kā rīkoties? Vai uzņēmums var sniegt tikai izbraukuma tirdzniecību, ja ikdienā kafejnīca nestrādā? Kādi dokumenti ir jāuzrāda PVD pārbaudes laikā tirdzniecības vietā?

Atbilde

Prasības ielu tirdzniecībai (tostarp arī no speciāli aprīkotiem pārvietojamiem transporta līdzekļiem) nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Saskaņā ar minēto noteikumu prasībām ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids un pārtikas preču pārdošanas tirdzniecību drīkst veikt tirdzniecības dalībnieki, kuriem ir tiesības iesaistīties pārtikas apritē.

 

Tiesības iesaistīties pārtikas apritē ir uzņēmumiem, kas ir reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) saskaņā ar MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai  vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums vai, pārvietojamās tirdzniecības vietas gadījumā, dzīves vietai tuvākajā PVD pārvaldē.

 

Plašāka informācija par sabiedriskās ēdināšanas nozarē aktuālajiem normatīvajiem aktiem un labu higiēnas praksi apkopota Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas vadlīnijās: „ Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdināšanas uzņēmumiem izbraukumu banketu un tirdzniecības organizēšanā”, kas pieejamas LR Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv sadaļā > Pārtika.

Vai ir jāreģistrē sporta pārtikas produkti?

Atbilde

Attiecībā par sportistiem paredzētiem produktiem informējam, ka Eiropas Komisija 2016.gada 15.jūnijā sagatavoja ziņojumu “KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par sportistiem paredzētiem pārtikas produktiem” (ziņojums ir pieejams šeit), kurā tiek norādīts, ka pēc 2016.gada 20.jūlija sporta pārtikas produktiem, kas iepriekš Eiropas Savienībā tika klasificēti kā īpašas diētas pārtikas produkti (diētiskā pārtika), turpmāk būs jāatbilst horizontālajiem noteikumiem, kas attiecas uz uztura bagātinātājiem un ikdienas patēriņam paredzētiem pārtikas produktiem.

 

Par produktu klasifikāciju un atbilstību ir atbildīgs to ražotājs. Līdz ar to Jūs varat pieprasīt no ražotāja informāciju par to, kādā statusā šie produkti tiek klasificēti. Ikdienas patēriņam paredzētiem pārtikas produktiem (tie varētu būt dažādi sportistiem paredzēti dzērieni, batoniņi u.c.) reģistrācija nav nepieciešama. Ir pietiekami, ka Jūs PVD reģistrējat uzņēmumu un nodrošināt produktus ar marķējumu latviešu valodā. Sīkāku informāciju par uzņēmumu reģistrāciju – skat. šeit 

 

Gadījumā, ja produkti ir uztura bagātinātāji (lietojami mazos daudzumos - tabletes, kapsulas u.c.), tad Jums ir papildus jāņem vērā, ka Latvijā atļauts laist tirgū uztura bagātinātājus, ja tie ir paziņoti Pārtikas un veterinārajam dienestam un iekļauti uztura bagātinātāju reģistrā. Informācija par uztura bagātinātāju reģistrāciju ir pieejama šeit Vadlīnijas par uztura bagātinātājiem ir pieejamas šeit 

Vai ēdināšanas iestādē ir atļauts uzturā/ēdienkartē piedāvāt kukaiņus? Piemēram, sienāžus utt.

Atbilde

Atbilstoši Regulai Nr.2015/2283 par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr.1852/2001, kukaiņi un to daļas ir jaunā pārtika. Šobrīd prasības jaunajai pārtikai nosaka Regulas Nr.258/97 un atbilstoši minētajai regulai, lai kukaiņus izmantotu kā pārtiku, ir jāpierāda to droša lietošanas vēsture nozīmīgā apjomā kādā no  Eiropas savienības valstīm līdz 1997.gada 15.maijam. Ņemot vērā to, ka nevienai ES dalībvalstij šādu pierādījumu par to drošu lietošanas vēsturi nebija, ir jāveic riska izvērtējums un jāsaņem atļauja kukaiņu kā jaunās pārtikas izplatīšanai atbilstoši Regulas Nr.258/97 (no 2018.gada 1.janvāra-Regulas Nr.2015/2283) prasībām.

 

Vai drīkst skolas pienu iekļaut skolas ēdienkartē kā piedevu pie biezā ķīseļa vai brokastu pārslām, un vai vispār tas ir jāiekļauj ēdienkartē vai nē?

Atbilde

Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumi Nr.485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm" nosaka, ka atbalsta produktus (augļus, dārzeņus vai to asorti, vai dzeramo pienu) neizmanto skolu parasto maltīšu gatavošanā, tomēr ir pieļaujams to pasniegt vienlaicīgi ar  ēdienu, bet ar nosacījumu, ka piens netiek termiski apstrādāts.

 

“Skolas pienu” var iekļaut  ēdienkartē, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" “skolas piens” tiek uzskaitīts kopējā nedēļas piena produktu patēriņā.

 

Savukārt, pusdienu kompleksa enerģētiskās un uzturvērtības aprēķinos to iekļauj tikai tajā gadījumā, ja piens tiek pasniegts pusdienās. “Skolas pienu”, kas netiek pasniegts pusdienās, enerģētiskās un uzturvērtības aprēķinos neiekļauj, izņemot gadījumus, kad uzturam ir noteikta dienas enerģētiskā un uztura vērtība (internātskolas).

 

17. novembrī stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība." Mūsu uzņēmuma gadījumā, no iepriekšējiem noteikumiem ir pamainījies tas, ka tagad būs jānosaka arī mikroorganismu konloniju skaits arī, tad, ja ūdens netiek pildīts pudelēs vai citos traukos (ūdeni izmantojam kā produkta sastāvdaļu). Ja pirms nepilna mēneša veicām ūdens analīzes bez šī rādītāja vai būs pietiekami, ja šo rādītāju pārbaudīsim tikai pēc gada, jeb sakarā ar šo noteikumu stāšanos spēkā tagad jātaisa ārpuskārtas ūdens analīzes, lai noteiktu šo rādītāju?

Atbilde

Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumi Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (turpmāk –Noteikumi Nr.671) stājas spēkā 2017.gada 17.novembrī. Ja 2017.gadā analīzes ir veiktas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība", tad nākošās analīzes veiksiet saskaņā ar Noteikumiem Nr.671. 

Vai taisnība, ka pieņemts jauns likums par dzīvnieku izcelsmes produktiem, kuri pēc derīguma termiņa beigām nedrīkst atrasties ne veikalu plauktos(pats par sevi saprotams), ne veikala noliktavā, ne veikala ārējās atkritumu tvertnēs?

Atbilde

 Izplatīšanai nederīgu augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu izmantošanas vai iznīcināšanas kārtību reglamentē šobrīd spēkā esošie 2009. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 742 „Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtība”.

 

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, dzīvnieku izcelsmes pārtikas  produktus, kas atzīti par izplatīšanai nederīgiem, t.sk. kuriem beidzies derīguma termiņš, apriti reglamentē Regula (EK) Nr.1069/2009 (2009.gada 21.oktobris) un Regula (ES) Nr.142/2011 (2011.gada 25.februāris).

Vēlos noskaidrot, kādos gadījumos transporta līdzeklim, kurā tiek pārvadāta gatavā produkcija ir nepieciešama sanitārā pase, un vai tā vispār ir nepieciešama?

Atbilde

Normatīvie akti nenosaka sanitārās pases nepieciešamību transportlīdzekļiem.

 

Transportlīdzeklim ir jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma VI  nodaļas PĀRVADĀŠANA prasībām

1. Pārvadāšanas līdzekļi un/vai konteineri, ko izmanto pārtikas produktu pārvadāšanai, jātur tīri, un tiem jābūt labā kārtībā un stāvoklī, lai aizsargātu pārtikas produktus no piesārņojuma, un vajadzības gadījumā tie jāprojektē un jāveido tā, lai ļautu veikt atbilstošu tīrīšanu un/vai dezinfekciju.

2. Tvertnes transportlīdzekļos un/vai konteineros nedrīkst izmantot nekam citam kā tikai pārtikas produktu pārvadāšanai, ja tas var izraisīt piesārņojumu.

3. Ja pārvadāšanas līdzekļus un/vai konteinerus izmanto ne tikai pārtikas produktu pārvadāšanai vai dažādu pārtikas produktu vienlaicīgai pārvadāšanai, pārtikas produktiem vajadzības gadījumā jābūt rūpīgi nodalītiem.

4. Nefasēti pārtikas produkti šķidrā, granulu vai pulvera veidā jāpārvadā tvertnēs un/vai konteineros/cisternās, kas paredzētas pārtikas produktu pārvadāšanai. Minētie konteineri jāmarķē skaidri redzamā un neizdzēšamā veidā, vienā vai vairākās Kopienas valodās, lai parādītu, ka tos izmanto pārtikas produktu pārvadāšanai, vai arī tie jāmarķē ar uzrakstu – "tikai pārtikas produktiem".

5. Ja pārvadāšanas līdzekļus un/vai konteinerus izmanto ne tikai pārtikas produktu pārvadāšanai vai dažādu pārtikas produktu pārvadāšanai vienlaikus, lai nepieļautu piesārņojuma risku, pēc katras kravas izkraušanas jāveic rūpīga tīrīšana.

6. Pārtikas produktiem pārvadāšanas līdzekļos un/vai konteineros jābūt novietotiem un aizsargātiem tā, lai samazinātu piesārņojuma risku.

7. Vajadzības gadījumā pārvadāšanas līdzekļiem un/vai konteineriem, ko izmanto pārtikas līdzekļu pārvadāšanai, jāuztur pārtikas produkti atbilstošās temperatūrās un jābūt iespējai minētās temperatūras kontrolēt.

Vai veikalā ar norādi "Nocenota prece" (kura atrodas plauktā ar norādi -Nocenots) drīkst veikalā tirgot ar realizācijas termiņu,kurš beidzies pirms 6 dienām? Veikalā man skaidroja ,ka drīkst, jo norādīts ka cenota prece.

Atbilde

Latvijas Republikas teritorijā nevar tirgot pārtikas preces, kurām ir beidzies realizācijas termiņš.  Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 14.panta otro daļu pārtika, kurai ir beidzies derīguma termiņš, tiek atzīta par izplatīšanai nederīgu.

 

Konstatējot higiēnas prasību pārkāpumus pārtikas produktu tirdzniecībā, Jūs varat zvanīt uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju 67027402 un atstāt tur precīzu informāciju par konkrētu tirdzniecības vietu un iespējamiem pārkāpumiem.

 

Kur iegādāties krāsu olu marķēšanai, kāds tās nosaukums?

Atbilde

Olu zīmogošanai drīkst izmantot Eiropas parlamenta un padomes regulas (EK) Nr.1333/2008 par pārtikas piedevām II pielikuma B 1. daļā uzskaitītās pārtikas krāsvielas. Šādas krāsas un zīmogus var  iegādāties uzņēmumos, kas nodarbojas ar zīmogu izgatavošanu. Konkrētu firmu nosaukumus iesakām meklēt internetā, izmantojot meklētāju.

Strādāju ēdināšanas uzņēmumā - kafejnīcas virtuvē par virtuves darbinieku. Citreiz izmantoju vienreizējos cimdus, kas ir ļoti labas kvalitātes un parasti nesaplīst (piemēram, tīru dārzeņus). Vai šos cimdus ir obligati uzreiz jāizmet vai arī nomazgājot es tos varu izmantot arī nākošajā reizē?

Atbilde

Vienreizējās lietošanas cimdi nav paredzēti atkārtotai izmantošanai.

Kādi noteikumi regulē prasības par telpu atbilstību, lai tur var sniegt pakalpojumus ēdināšanas jomā?

Atbilde

Vispārīgas prasības uzņēmuma telpām, aprīkojumam, pārtikas produktiem un personālam noteiktas Eiropas Komisijas Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu. Regulas Nr. 852/2004 II. pielikuma I. un II. nodaļā noteikts, ka telpu, kur uzglabā, sagatavo un apstrādā pārtiku, konstrukcijai, izvietojumam un lielumam jābūt projektētam tā, lai varētu īstenot labu pārtikas higiēnas praksi, tostarp, pārtikas aizsardzību pret piesārņojumu, un atbilstošu uzturēšanu, tīrīšanu un/vai dezinfekciju. Aprīkojot ēdināšanas uzņēmuma virtuvi ar iekārtām Jums ir jāņem vērā gan telpu plānojums, gan plānotā tehnoloģiskā procesa norise, gan plānotais sortiments un jauda. Regula 

 

Lai iegūtu pamatinformāciju par prasībām, kas jāievēro, veidojot sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, iesakām iepazīties ar “Labas higiēnas prakses vadlīnijām atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem” (pieejama šeit

Plaša informācija par to, kas uzņēmumam jāievēro savā darbībā, pieejama šeit 

 

Ja Jums nepieciešama konsultācija, Jūs varat sazināties ar PVD teritoriālo pārvaldi (pēc uzņēmuma faktiskās adreses). PVD pārvalžu darba laiki un kontakti pieejami šeit 

 

Kā ir iespējams reģistrēt uztura bagātinātājus,batoniņus PVD?

Atbilde

Latvijā atļauts laist tirgū uztura bagātinātājus, ja tie ir paziņoti Pārtikas un veterinārajam dienestam un iekļauti uztura bagātinātāju reģistrā. Informācija par uztura bagātinātāju reģistrāciju ir pieejama šeit. Vadlīnijas par uztura bagātinātājiem ir pieejamas šeit 

Lai uzņēmums varētu iesaistīties pārtikas apritē (tostarp izplatītu uztura bagātinātājus) – tam ir jāreģistrējas kā PVD uzraudzībai pakļautam uzņēmumam.

Detalizētāka informācija par uzņēmuma reģistrāciju pieejama šeit 

Papildus vēlamies vērst uzmanību, ka reģistrācijas prasība neattiecas uz parasta patēriņa pārtikas produktiem (piemēram, graudaugu vai šokolādes batoniņiem).

Esam piereģistrējuši diētiskās pārtikas reģistrā savu produktu. Ražotājs šobrīd gatavojas veikt izmaiņas uzlīmes saturā. Kādi dokumenti mums būtu PVD jāiesniedz, lai veiktu izmaiņas marķējumā? Un kā jārīkojas, ja mainās sastāvs?

Atbilde

Ja diētiskai pārtikai marķējuma tekstā ir izdarītas izmaiņas, kas neattiecas uz diētiskās pārtikas sastāvu, proti, nemainās tās sastāvdaļas un to daudzumi, dienestā ir jāiesniedz jaunais marķējuma teksts (nosūtot to arī elektroniski uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv). Iesniedzot jauno marķējuma tekstu, tam ir jāpievieno PVD ģenerāldirektoram M.Balodim adresēts iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas datubāzē.

 

Klātienē dokumenti var tikt iesniegti, ierodoties PVD (adrese: Peldu iela 30, Rīga) katru darbdienu no plkst.8.30 – 17.00 (pirmssvētku dienās no plkst.8.30 – 15.00). Pa pastu dokumenti jānosūta uz adresi: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, adresāts PVD.

 

PVD pieņem elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu (visa veida iesniegumi, paziņojumi uztura bagātinātāju reģistrāciju, sarakstes vēstules). Dokumentus elektroniska dokumenta formā jāiesniedz PVD, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi nrd@pvd.gov.lv .

 

Izmaiņu izdarīšana tiek veikta bez maksas.

 

Ja tiek mainīts reģistrētas diētiskās pārtikas sastāvs, uzņēmējam ir jāpaziņo par to PVD, iesniedzot paziņojumu kā par jaunu produktu. Paziņojumam jāpievieno diētiskās pārtikas marķējuma vai iepakojuma oriģināls vai oriģināla fotokopija, kā arī marķējuma teksta paraugs valsts valodā.

 

Sīkāka informācija, tostarp paziņojuma veidlapa, pieejama ŠEIT.

 

Valsts nodevas apmērs par tādas diētiskās pārtikas reģistrāciju, kas ir ražota vai laista tirgū kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, ir 99,60 eiro.

Vai ir korekti saukt saliktu produktu par sviestmaizi, piemēram, Sviestmaize ar lasi, ja baltmaizes sastāvā nav sviests un produkta sastāvā nav sviests.

Atbilde

Sviestmaize ir tradicionāls  jeb pieņemtais nosaukums, kas ne vienmēr nozīmē ka tā satur sviestu. Tāpēc noteikti ir jālasa produkta sastāvdaļu saraksts, kur jābūt norādītām produkta visām sastāvdaļām dilstoša secībā.

 

Marķējuma informācijas obligātās prasības ir noteiktas  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem.

 

Šajā dokumentā ir skaidrota definīcija, kas ir  “pieņemtais nosaukums”, proti - tas ir pārtikas produkta nosaukums, ko pieņēmuši tās dalībvalsts patērētāji, kurā minētais produkts tiek pārdots, minēto nosaukumu nav nepieciešamības sīkāk paskaidrot.  Savukārt prasības produkta nosaukumam ir sniegtas minētā dokumenta 17.pantā.

 

No š.g. esot atceltas personas sanitārās grāmatiņas, tā vietā ārsta atzinums. Vai tas tā ir? Kur ar to var iepazīties?

Atbilde

Jā, tā ir taisnība. No šī gada 24. jūlija personas medicīnisko grāmatiņu aizstāj ģimenes ārsta izsniegts atzinums (forma 027/u) par personas atbilstību veikt darba pienākumus.

 

To nosaka 2018. gada 24. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”.

 

Esošajiem pārtikas uzņēmuma darbiniekiem, kas līdz šim ir veikuši periodiskās veselības pārbaudes, par to ir veikti ieraksti personas medicīniskajās grāmatiņās, nav nepieciešams pārbaudi veikt atkārtoti. Tas būs jādara tad, ja darbinieks būs slimojis ar zarnu infekciju slimību vai bijis kontraktā ar šādu slimnieku.

 

Jaunpieņemtajiem darbiniekiem, kuriem nav veikta pirmreizējā veselības pārbaude, ir jāvēršas pie ģimenes ārsta, lai to izdarītu. Atkārtota pārbaude būs nepieciešama tad, ja darbinieks atsāk darbu pēc saslimšanas ar kādu no zarnu infekcijas slimībām vai ir bijis kontaktpersona kādā no šādām saslimšanām.

 

Atzinuma oriģināls paliek pie paša darbinieka, bet kopija ar darba devēja apliecinājumu, ka kopija atbilst oriģinālam – pie darba devēja, lai to pārbaudes brīdī varētu uzrādīt PVD inspektoram.

 

Darba devējam ir jābūt visu darbinieku apliecinājumiem par veiktajām pārbaudēm, tostarp arī iepriekšējie ieraksti personas medicīnas grāmatiņās.

 

Jāpiebilst, ka obligātās pirmreizējās un periodiskās veselības pārbaudes neattiecina uz personām, kuru darbs saistīts ar fasētu pārtikas produktu uzglabāšanas, pārvadāšanas un izplatīšana vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, ja produktu saturam nevar piekļūt, to neatverot vai nemainot iepakojumu.

 

Mans jautājums ir sekojošs. Kādas darbības ir jāveic zemnieku saimniecībai, lai tā varētu tirgot savu mājputnu izdētās olas, piemēram uz tirgu?

Atbilde

Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) ir jāsaņem atļauja olu realizācijai nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībā (MK noteikumi Nr.235 no 03.05.2017.gada “ Prasības olu apritei nelielā apjomā”). PVD attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā (turpmāk-TSV) Jums ir jāiesniedz iesniegums (elektroniski, papīra formātā vai piesakot pa tālruni), ka vēlaties uzsākt olu realizāciju tieši galapatērētājam. Pēc iesnieguma saņemšanas TSV veterinārie inspektori ar Jums sazināsies un vienosieties par datumu, kad tiks veikta pārbaude Jūsu  novietnē, pirms atļaujas izsniegšanas.

 

Prasības, kas jāievēro, lai varētu tirgot olas vietējā tirgū tieši galapatērētājam noteiktas 2017. gada 3.maija  Ministru kabineta noteikumos  Nr.235 no "Prasības olu apritei nelielā apjomā". Tāpat jāievēro MK noteikumos Nr.5 no 02.01.2008.gada “ Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības” noteiktās prasības un  Jums būs jāveic izmeklējumi vistām saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumos Nr. 741 „Noteikumi par kārtību, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam” noteiktajām prasībām.

 

Detalizētāku informāciju Jūs saņemsiet no PVD inspektoriem, kuri veiks pārbaudi novietnē pirms atļaujas izsniegšanas.

 

Vēlos uzzināt, ja uzņēmumā, kurā tiek ražota pārtika, kura NAV bioloģiski sertificēta vēlas ražot arī bioloģiski sertificētu pārtiku, kuras sastāvā ir vismaz 95% bioloģiski sertificētu izejvielu. Vai nepieciešams iekārtu tīrīšanas procesā izmantot bioloģiskus tīrīšanas līdzekļus ? Lasot zemāk redzamās regulas neatrodu informāciju, kurā minēts par konkrētiem parametriem, kuri jāievēro bioloģiskas pārtikas ražošanā. Tikai to, ka tai jābūt laikā vai telpā nodalītai no cita veida ražošanas. Regulā Nr.882/2004 teikts, ka oficiālo kontroli veic tīrīšanas un apkopes līdzekļiem un procesiem un pesticīdiem. Regula Nr.834/2007 Lai nodrošinātu, ka bioloģiskos produktus ražo saskaņā ar prasībām, kas paredzētas Kopienas tiesību aktos par bioloģisko ražošanu...saskaņā ar noteikumiem Nr.882/2004.

Atbilde

Ja vēlaties ražot bioloģiski sertificētu pārtiku, tad saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 (2007.28.06.) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas Nr. 2092/91 atcelšanu 28.panta 1.punktu un Ministru kabineta (2009.26.05.) noteikumu Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 6.punktu, Jums vispirms jāiesniedz iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā vienā no kontroles institūcijām: „Vides kvalitāte” (Salaspils novads, Salaspils, Rīgas iela-113) vai Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” (Priekuļu novads, Priekuļi, Dārza iela-12). 

 

Prasības, kas jāievēro bioloģisko produktu pārstrādes procesā ir noteiktas Komisijas (2008.05.09.) Regulas Nr.889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu Nr.834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu 3.nodaļā “Pārstrādāti produkti”. Normatīvajos aktos nav noteikts, ka bioloģisko produktu pārstrādei paredzēto telpu, iekārtu un inventāra tīrīšanai un dezinfekcijai  nepieciešams izmantot bioloģiskos līdzekļus.

Esmu dzirdējis, ka dažādos uzņēmumos (nespēšu nosaukt kuri) traukus mazgā ar auksto ūdeni. Es vēlētos uzzināt,, kādas ir negatīvās sekas mazgājot traukus zem aukstā ūdens.

Atbilde

Saskaņā ar ES Regulas 852/2004 par pārtikas higiēnu (pieejama šeit) izlietnēm pārtikas uzņēmuma personāla roku tīrīšanai, iekārtām, kas paredzētas darba instrumentu un darba aprīkojuma, trauku mazgāšanai, kā arī pārtikas mazgāšanai, jānodrošina aukstā un karstā tekošā ūdensapgāde.

Karstā ūdens lietošana nodrošina efektīvāku mazgāšanas, tīrīšanas procedūru izpildi, tostarp olbaltumvielu, tauku un pārējo netīrumu noņemšanu, lietoto mazgāšanas līdzekļu noskalošanu!

Atkarībā no tā, kādi tehnoloģiskie procesi norisinās pārtikas uzņēmumā,  karstā ūdens neesamība var novest pie šķērspiesārņojuma, dažādu netīrumu uzkrāšanās uzņēmumā!

Pat atsevišķos gadījumos kļūt par iemeslu pārtikas uzliesmojumam! KARSTĀ ūdens neesamība pārtikas uzņēmumā tiek uzskatīta par kritisko neatbilstību, kad uzņēmuma darbība var tikt apturēta uz laiku līdz neatbilstību novēršanai!

Strādāju vienā no pārtikas uzņēmumiem. Rodas jautājums, vai trauki var stāvēt zem izlietnes, uz plaukta? Ar dibenu augšā, vai vispār nekadīgi?

Atbilde

Katram uzņēmumam, izvēloties atbilstošu trauku uzglabāšanas veidu un vietu, jāizvērtē trauku piesārņojuma riski uzglabāšanas laikā un jānosaka atbilstoši pasākumi.

 

PVD pārbaudēs izvērtē konkrēta pārtikas uzņēmuma atbilstību higiēnas prasībām. Lai veiktu pārbaudi un izvērtētu trauku uzglabāšanas atbilstību, nepieciešama informācija par pārtikas uzņēmumu.  

 

 

Vai veikalā,, kur pārdod mājražotāju izstrādājumus, drīkst vienā aukstuma vitrīnā likt žāvētu gaļu un konditoreju - plātsmaizes, pīrādziņus?

Atbilde

Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu. Uzglabājot pārtikas produktus, jāievēro higiēnas prasības – aukstumiekārtas jāuztur tīras, jānodrošina produktiem noteiktā uzglabāšanas temperatūra un to aizsardzība pret piesārņojumu, tostarp arī produktu saderība. Jāizvērtē, vai kopā uzglabājot dažādus produktus, tostarp žāvētu gaļu un konditorejas izstrādājumus, tiek nodrošināta aizsardzība pret piesārņojumu un tas neietekmē produktu kvalitāti. Nepieciešamības gadījumā pārtikas produktiem jābūt rūpīgi nodalītiem.

Vai mājražotājs drīkst ražot svaigo sieru savā virtuvē, vai vajadzīga atsevišķa telpa?

Atbilde

Mājražotājs var ražot sieru savā virtuvē. Svarīgi, lai telpas tiktu uzturētas tīras, darba virsmas viegli kopjamas, būtu vēlams nošķirt ģimenes vajadzībām domātos traukus,   kā arī tajā  laikā, kad notiek siera ražošana, nenotiktu ēdiena gatavošana vai citi darbi virtuvē, kas nav saistīti ar produkta ražošanu. Prasības, kas jāievēro ražotājiem, kas gatavo produktus mājas apstākļos pieejamas šeit 

 

Sakiet lūdzu,vai PVD ir tiesības veikt pārbaudes pirmskolas izglītības iestādēs attiecībā uz tiem cukura izstrādājumiem, kas bērniem tiek doti ārpus ēdienreizēm. Protams MK noteikumi Nr. 172. attieksies uz ēdienreizēm, bet tomēr... Piemērs: bērniem ir vārda dienas un dzimšanas dienas(grupā 25 bērni) vecāki sagatavo saldumus, kas tiek nesti uz PII. Nesti tiek gumijas lācīši, gumijoti zefīri, čupačups utt.. Bērniem sistemātiski tiek bojāta veselība un zobi. Uz maniem lūgmiem nedot manai meitai nezināmas izcelsmes saldumus (visus augtsāk minētos u.c.) saņēmu atbildi no grupas audzinātājas"vai tad nevarētu dot, kas tad tur, reizēm jau var?". Lai panāktu , ka bērnam nedod papildus ēdienreizēm saldumus, man bija neskaitāmas reizes jāaizrāda grupiņas audzinātājām. Ir kas ievēro, bet ir kas nē. Es neiebilstu, ka cienā ar cepumiem, pīrādziņiem un kliņģeriem. Vecākiem ir uzlikt pienākus informēt PII par bērna veselības stāvokli, taču šo informāciju neviens neņem vērā. Audzinātājas mainās un pat nepārrunā katra bērna individuālās lietas. Esmu norādījusi, ka visi bērnie nav vienādi,respektīvi, veseli zobi , kuņģis norūdīts, nav atviļņi, utt..Mums nav tika norūdīta veselība.

Atbilde

Pārtikas un veterinārais dienests izglītības iestādēs kontrolē ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, uz kuriem attiecas  pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti, tostarp arī Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”. Dienestam nav tiesības kontrolēt bērnu vecāku atnestos cienastus, tāpēc jautājumi par to, kādi cienasti ir pieļaujami, jārisina ar iestādes vadību.

Vēlamies iegādāties no Somijas (EU valsts) izotonisko dzērienu ( analogs ir Isostar dzēriens - https://isostar.lv/product/dzeriens-hydrate-perform-fresh-500ml/) un to tirgot Latvijā. Vēlamies saprast, kādas darbības mums nepieciešams veikt, lai šo produktu likumīgi varam tirgot Latvijā?

Atbilde

Lai uzņēmums varētu iesaistīties pārtikas apritē (tostarp uzsāktu tirgot izotoniskus dzērienus), tam ir jābūt reģistrētam PVD. Sīkāka informācija par uzņēmumu reģistrāciju šeit 

Ikdienas patēriņam paredzētiem pārtikas produktiem (dzērieni visdrīzāk ietilps šajā kategorijā) reģistrācija nav nepieciešama. Ir pietiekami, ka Jūs PVD reģistrējat uzņēmumu un nodrošināt produktus ar marķējumu latviešu valodā. Par produktu klasifikāciju un atbilstību ir atbildīgs to ražotājs. Līdz ar to Jūs varat pieprasīt no ražotāja informāciju par to, kādā statusā produkti, kurus Jūs plānojat uzsākt izplatīt, tiek klasificēti.

Gadījumā, ja produkti ir uztura bagātinātāji (angļu valodā – food supplement, somu valodā - ravintolisä), tad Jums ir papildus jāņem vērā, ka Latvijā atļauts laist tirgū uztura bagātinātājus, ja tie ir paziņoti Pārtikas un veterinārajam dienestam un iekļauti uztura bagātinātāju reģistrā. Informācija par uztura bagātinātāju reģistrāciju ir pieejama  šeit 

Vadlīnijas par uztura bagātinātājiem ir pieejamas šeit 

 

Vai ir atļauts lietot nejonizētu jūras sāli pārtikas produktos?

Atbilde

Sāls apriti reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr. 696 2015. gada 8. decembrī  "Noteikumi par pārtikā lietojamu sāli", kuros ir noteikts, ka pārtikas sāls ir produkts, kura sastāvā ir ne mazāk kā 97 procenti kristāliska nātrija hlorīda. Pārtikas sāli iegūst no jūras, dabiskajiem sāls šķīdumiem vai pazemes sāls iežu depozītiem. Noteikumi nosaka:

 • obligātās nekaitīguma, kvalitātes un klasifikācijas prasības pārtikā lietojamam sālim (turpmāk – pārtikas sāls) un prasības tā papildu marķējuma
 • kārtību, kādā izplata jodēto sāli, un gadījumus, kad to izmanto pārtikas ražošanā.

Vēlos uzzināt, vai pirmskolas izglītības iestādes virtuves blokā jābūt marķētiem traukiem, katliem un nažiem? Vai grupiņu traukiem ēdiena saņemšanai no virtuves arī jābūt marķētiem?

Atbilde

Normatīvie akti paredz, ka aprīkojumam, traukiem, inventāram, ar ko nonāk saskarē pārtika, jābūt rūpīgi iztīrītiem un vajadzības gadījumā dezinficētiem, kā arī veidotiem no tādiem materiāliem un tādā labā stāvoklī, lai samazinātu jebkādu piesārņojuma risku.

 

Uzņēmumam paškontroles sistēmas ietvaros ir jāizvērtē pārtikas piesārņojuma riski un jāpieņem lēmums par nepieciešamību identificēt vai marķēt virtuves traukus un inventāru.

 

Ja uzņēmums darbojas saskaņā ar labas higiēnas prakses vadlīnijām “Labas higiēnas prakses un paškontroles vadlīnijas slēgta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, pārvietojamām un pagaidu telpām”, tad tam jāievēro minētajās vadlīnijās iekļautā prasība marķēt inventāru, aprīkojumu atsevišķi jēlai un gatavai produkcijai.

Cik bieži ir jāveic obligātās ūdens analīzes pārtikas uzņēmumos, kuri ir pieslēgti Rīgas centralizētajam ūdensvada tīklam, ja ūdeni izmanto pārtikas apritē?

Atbilde

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība ir noteikta Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (turpmāk – Noteikumi). Saskaņā ar Noteikumu 23.3 punktu, pārtikas uzņēmumos vismaz vienu reizi divos gados veic kārtējo monitoringu, ja dzeramais ūdens tiek piegādāts pa centralizētu ūdensapgādes sistēmu. Kārtējā monitoringā nosakāmie rādītāji ir noteikti Noteikumu 2.pielikuma 1.2. punktā.

 

Papildus informējam, ka pienākums organizēt kārtējo monitoringu un auditmonitoringu neattiecas uz: mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas neražo pārtiku un nenodarbojas ar tās sagatavošanu vai apstrādi, tai nonākot tiešā saskarē ar dzeramo ūdeni; augu izcelsmes produktu primārās ražošanas uzņēmumiem, kas produktu apstrādē neizmanto dzeramo ūdeni; mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas dzeramo ūdeni izmanto tikai karsto dzērienu, piemēram, kafijas, tējas, pagatavošanai, un to ņem no centralizētās ūdens apgādes sistēmas, kā to noteic Noteikumu 22.punkts.

 

Cēlās jautājums par skolas kafejnīcām. To, ka bērniem ir vajadzīga kafejnīca, tas ir fakts. Mēs, vecāki, nevaram saprast, kas ir atļauts tirgot tajās pašās kafejnīcās, kādam jābūt sortimentam, lai bērni (tiem, kam ir pulciņi) varētu ko apēst. Paldies

Atbilde

Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" papildus kompleksajai un izvēles ēdienkartei skolās un to teritorijā drīkst izplatīt sekojošus produktus:

 • svaigus augļus, ogas un dārzeņus (tai skaitā salātu, biezeņu vai kokteiļu veidā);
 • žāvētus augļus, ogas, dārzeņus, sukādes, kā arī no tiem gatavotus produktus bez pievienota cukura, sāls un daļēji hidrogenētiem augu taukiem;
 • negrauzdētus riekstus un sēklas bez pievienota cukura un sāls;
 • pienu, raudzētus piena produktus (piemēram, acidofilais piens, paniņas, rjaženka, kefīrs un jogurts), kuros tauku saturs nepārsniedz 2,5 %, biezpienu, kurā tauku saturs nepārsniedz 5 %, sviestu, kurā piena tauku saturs ir vismaz 80 %, un dehidrētu pienu;
 • saliktus piena produktus, kuros kopējais tauku saturs nepārsniedz 2,5 %, un saliktus piena produktus, kuru sastāvā ir biezpiens un kopējais tauku saturs nepārsniedz 5 %. Šādi produkti satur ne vairāk kā 5 g pievienota cukura uz 100 g vai 100 ml produkta un ne vairāk kā 1 g sāls uz 100 g vai 100 ml produkta;
 • sieru, kurā tauku saturs sausnā nepārsniedz 45 %;
 • šokolādi, kas satur ne mazāk kā 37 % kopējās kakao sausnas;
 • sausmaizītes (galetes), sausiņus un barankas, kurām nav pievienoti daļēji hidrogenēti augu tauki un kuras satur ne vairāk kā 5 g pievienota cukura uz 100 g produkta un ne vairāk kā 1,25 g sāls uz 100 g produkta;
 • maizi, kurai nav pievienoti daļēji hidrogenēti augu tauki, kas satur ne vairāk kā 1,25 g sāls uz 100 g produkta un ne vairāk kā 5 g pievienota cukura uz 100 g produkta, kurā šķiedrvielu daudzums nav zemāks par 5 g uz 100 g produkta;
 • kas ražoti no augļiem un ogām, izņemot tomātus (piemēram, džems, želeja, ievārījums, augļu un ogu mērce, augļu un ogu biezenis);
 • medu;
 • izglītības iestādē no zivs filejas vai liesas gaļas pagatavotus produktus, kas satur ne vairāk kā 1,25 g sāls uz 100 g produkta;
 • piena saldējumu ar augļiem un ogām, kas iegūts tikai no piena vai piena produktiem, kam ražošanas procesā var būt pievienotas citas nepieciešamās sastāvdaļas (izņemot glikozes sīrupu, glikozes–fruktozes un fruktozes–glikozes sīrupu), ja tās daļēji vai pilnībā neaizvieto kādu no piena sastāvdaļām un satur ne vairāk kā 5 % piena tauku un ne vairāk kā 15 % pievienota cukura uz 100 g vai 100 ml produkta.

 

Atļauts izplatīt arī sekojošus dzērienus:

 • dzeramo ūdeni, avota ūdeni un dabīgos minerālūdeņus, kuros minerālsāļu saturs sausajā atlikumā nepārsniedz 1500 mg/l, augļu sulas, kā arī dārzeņu sulas, bez pievienota cukura un sāls;
 • augļu nektārus, kuros kopējais ogļhidrātu daudzums nepārsniedz 15 g uz 100 ml produkta, bez glikozes sīrupa, glikozes–fruktozes un fruktozes–glikozes sīrupa;
 • kas pagatavoti, izmantojot zaļo, melno un augu tēju, izņemot šķīstošo tēju;
 • kas pagatavoti, izmantojot grauzdētu, maltu, kā arī šķīstošo kafiju vai sausu vai pastas veida cigoriņu ekstraktu;
 • kas pagatavoti, izmantojot kakao pulveri ar samazinātu tauku saturu, kur kakao sviesta saturs sausnā ir mazāks par 20 %;
 • kas pagatavoti no citroniem, laimiem, granātāboliem, rabarberiem, cidonijām un upenēm, jāņogām, smiltsērkšķu ogām, dzērvenēm, aronijām, avenēm, zemenēm, plūmēm, ķiršiem, mellenēm un citām līdzīgām ogām un kuros ir ne mazāk kā 18 % augļu sulas un kopējais ogļhidrātu daudzums nepārsniedz 15 g uz 100 ml produkta, bez glikozes sīrupa, glikozes–fruktozes un fruktozes–glikozes sīrupa.

 

Sakiet, lūdzu, vai izglītības iestādēs drīkst organizēt Mārtiņdienas tirgu, kurā skolēni, vecāki tirgojās ar pašdarinātām lietām un našķiem. Daudzas skolas to praktizē, bet mūsējā - nē, aizbildinoties ar to, ka tas neatbilst PVD noteikumiem. bet kā tad citas skolas to var darīt?

Atbilde

Izglītības iestādēs var organizēt svētku tirdziņus, kur skolēni un vecāki tirgojas ar pašdarinātiem našķiem.

 

Ja personas veic pārtikas apstrādi, sagatavošanu un pasniegšanu neregulāri un nelielos apjomos, piemēram, skolas tirdziņos, labdarības pasākumos, reģistrācija PVD nav nepieciešama. Tomēr PVD norāda, ka izglītības iestādes vadītājam vai tirdziņa organizētājam jānodrošina atbilstoši apstākļi, lai pasargātu pārtiku no piesārņojuma.

Vai ēdināšanas uzņēmumā atbildīgā persona par paškontroli ēdināšanas blokā bez sertifikāta, apliecības par papildus kursiem, var būt pārtikas tehnologs ar augstāko izglītību, ja HACCP principu piemērošanu apgūst studiju laikā?

Atbilde

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma XII nodaļas 2.punkts nosaka,  ka personām, kas ir atbildīgas par pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēmas izstrādi un uzturēšanu, ir jābūt attiecīgi apmācītām par HACCP principu piemērošanu. Ja atbildīgā persona studiju laikā ir ieguvusi pietiekamas zināšanas par HACCP sistēmu un tās principu piemērošanu, papildus mācību kursi nav nepieciešami.

Lai tirgotu zemenes no Polijas, kādi dokumenti un atlaujas vajadzīgi?

Atbilde

Pirmkārt, ar pārtikas tirdzniecību var nodarboties tikai pārtikas uzņēmumi, kas ir reģistrēti PVD pārtikas uzņēmumu reģistrā. Otrkārt, šādiem uzņēmumiem ir jānodrošina, pārtikas higiēnas prasību izpilde un pārtikas produktu izsekojamība, tostarp nepieciešamie pārtikas pavaddokumenti, kas apliecina produkta izcelsmes valstī vai vietu.

Higiēnas prasības pārtikas higiēnai noteikti regulā 852/2004 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0852&from=LV .

 

Cik ir atļautais nagu garums viesmīlības sfērā strādājošiem ar mūsdienās tik ļoti populārajiem gēla nagiem?

Atbilde

Uzņēmumam paškontroles sistēmas ietvaros ir jāizvērtē uzņēmumā veicamie darbi un jānosaka prasības personāla higiēnai, darba apģērbam u.c., lai izslēgtu pārtikas piesārņojumu.

 

Savā darbībā uzņēmums var izmantot labas higiēnas prakses vadlīnijas, piemēram, Labas higiēnas prakses vadlīnijas atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumiem, kurās noteikts, ka “Darbinieki, kas strādā ar vaļējo pārtiku, regulāri apgriež nagus, nelako nagus, seko roku tīrībai, nenēsā juvelierizstrādājumus (gredzenus, roku sprādzes, brošas, pulksteņus u.c.), nelieto parfimēriju ar izteiktu smaržu, jo tas var ietekmēt gatavojamo produktu organoleptiskās īpašības.” 

 

Labas higiēnas prakses vadlīnijas pieejamas ŠEIT

Vai skola rīkojas pareizi, ka liek pavāriem gatavot pusdienu paciņas bērniem, kuri brauc ekskursijā uz Rīgu vai citiem apskates objektiem. Bērni šīs pusdienu paciņas ēd autobusā. Kur viņi mazgā rokas? Protams, nekur. Kurš atbildēs par sekām. Skolotāji pieprasa sviestmaizes ar ceptu gaļu. Piemēram,ceptu vistas fileju. Es, kā galvenais pavārs, atsakos to darīt. Vai rīkojos pareizi? Jo tās maizītes paņem no rīta un tad visu dienu stāvēs maisiņos siltā autobusā.

Atbilde

Pieņemot lēmumu par pārtiku ( ēdieniem, uzkodām, sviestmaizēm u.c.), kādu plānojat dot līdzi bērniem ekskursijā, jums jāizvērtē riski, kas varētu ietekmēt pārtikas drošumu un nekaitīgumu, kā arī  iespējas nodrošināt atbilstošu temperatūru produktiem, kas ātri bojājas, piemēram, termokonteineri ar aukstuma elementiem sviestmaižu uzglabāšanai, atbilstošs iesaiņojums u.c. Tāpat arī būtu jāparedz  iespējas bērniem ievērot personīgo higiēnu (speciālas salvetes roku tīrīšanai, dezinfekcijai u.c.). Gatavie ēdieni, piemēram, cepta vistas fileja, cepta gaļa, jauktie salāti u.c. ir produkti, kas jāuzglabā noteiktā temperatūrā, jo tie ātri bojājas un var radīt briesmas cilvēku veselībai.

 

Izglītības iestādei jāizvērtē, vai ir iespējas minētos produktus atbilstoši uzglabāt arī dodoties ekskursijā.

Kādiem dokumentiem, kas apliecina produkta kvalitāti un vides higiēnas prasību atbilstībai, ir jābūt fiziskām personām, kuras tirgo uz ielas pašu ražoto lauksaimniecības produkciju (piemēram tomātus, ābolus), savvaļas ogas un sēnes? Vai potenciālajam pircējam ir tiesības šos dokumentus pieprasīt tirdzniecības vietā?

Atbilde

Augu izcelsmes produktu izplatīšanu nelielā apjomā nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.499 “Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā”. Noteikumi nosaka, ka nereģistrēties Pārtikas un veterināra dienestā drīkst vien fiziskas personas - augu izcelsmes produktu (augļi, ogas, sēnes, dārzeņi, rieksti) primārie ražotāji, kuri izplata pašu audzētos produktus ierobežotā, normatīvajos aktos noteiktā daudzumā, piemēram, ne vairāk kā 300 kg tomātu gadā. Primārais ražotājs veic kalendāra gadā produktu apjoma uzskaiti, dokumentējot informāciju par produktu nosaukumu, ieguves vietu, realizēto produktu daudzumu kilogramos (dienā un kopā kalendāra gadā), produkta realizācijas datumu un realizācijas vietu, kā arī produktu tirdzniecības vietā nodrošina uzskaites žurnālu, ko uzrāda pēc Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas pieprasījuma.

Ja mums kā privātai pirmsskolai ir slēgta tipa ēdināšanas uzņēmuma apliecība, bet ir mainījies ēdienu piegādātājs, kā mums jārīkojas?

Atbilde

Ja pirmsskolas izglītības iestādei mainījies ēdienu piegādātājs, jāaktualizē informācija PVD reģistrā.

 

Jūs variet vērsties PVD teritoriālajā pārvaldē, kuras uzraudzības teritorijā darbojas Jūsu izglītības iestāde,  un informēt par izmaiņām, lai veiktu aktualizāciju PVD uzraudzībai pakļauto  uzņēmumu  reģistrā. Teritoriālo pārvalžu kontakti, veidlapas pieejamas PVD tīmekļa vietnē:

http://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemuma-registracija?nid=2518#jump

 

Vēlos noskaidrot – vai uzņēmumam, kas ir pārvietojams ēdinātājs (atrodas auto), ir nepieciešams noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu un ar dezinsekcijas/deraterizācijas firmu, ņemot vērā, ka auto maina savu atrašanās vietu?

Atbilde

Pārvietojamam ēdināšanas uzņēmumam jābūt aprīkojumam (konteineriem u.c.)  atkritumu atbilstošai uzglabāšanai, kā arī jānodrošina atkritumu iznīcināšana atbilstoši normatīvajiem aktiem par darbībām ar atkritumiem. Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikts, ka atkritumu radītājam jānoslēdz līgums ar pašvaldību, kas atbildīgas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu savā administratīvajā teritorijā, t.sk. izdod saistošos noteikumus, organizē atkritumu dalītu vākšanu u.c.   Par līguma slēgšanu par atkritumu apsaimniekošanu iesakām Jums vērsties pašvaldībā, kuras teritorijā veicat izbraukuma ēdināšanu un/vai nododat atkritumus.

Uzņēmumā jābūt izstrādātām atbilstošām procedūrām, lai apkarotu kaitēkļus. Ēdināšanas uzņēmumam ir tiesības izvēlēties slēgt pastāvīgu līgumu vai slēgt līgumu tikai nepieciešamības gadījumā, kad veikti deratizācijas/dezinfekcijas pakalpojumi.  

Vai Pārtikas un veterinārais dienests pieņem darbā arī cilvēkus ar nepabeigtu augstāko izglītību? Mācos Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas produktu tehnoloģijas fakultātē (studiju programma- pārtikas tehnoloģijas) 3.kursā .

Atbilde

Paldies, par izrādīto interesi strādāt Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD)!

Ņemot vērā, PVD darba specifiku, visi inspektoru amati ir ierēdņu amati un Valsts civildienesta 7.pants nosaka, ka uz ierēdņa amatu var pretendēt persona ar iegūtu augstāko izglītību.

 

Protams PVD ir arī darbinieku amati, bet to darba pienākumi nav saistīti ar pārbaužu veikšanu!

 

Droši sekojiet līdzi PVD aktuālākajām vakancēm mājas lapā (http://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/par-dienestu/karjeras-iespejas?nid=2079#jump), PVD twitter kontā un citos kanālos, un piesakiet savu dalību, ja amats ir Jūs ieinteresējis un Jūs atbilstat amatam izvirzītajām prasībām!

Man ir jauns klients no Lietuvas, kurš vēlas "ienākt" Latvijā tirgū un pārdot sasaldētu zivi. Varat, lūdzu, pateikt, kas būtu nepieciešams viņam, lai sakārtotu visu no Jūsu puses?

Atbilde

Jūsu klientam ir jāsaprot, vai saldētās zivs uzglabāšanai nepieciešamas noliktavas telpas, vai klients vienkārši piegādā sasaldētu zivi, vai brauks tirgoties izmantojot aprīkotu transporta līdzekli. Ja būs nepieciešamas telpas, tad  iesaistoties pārtikas apritē nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD pārvaldē, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums vai, pārvietojamas tirdzniecības vietas gadījumā, Jums tuvākajā PVD pārvaldē. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Uzņēmuma reģistrācija notiek 5-7 darba dienu laikā. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€.  Informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-uzraudziba/uznemuma-registracija?nid=2518#jump

Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20040520:LV:PDF

Pārtikas uzņēmumā arī jābūt dokumentiem, kas pierāda produktu izcelsmi (pavaddokumenti), un minimālai paškontroles dokumentācijai (procedūras un/vai instrukcijas), kur paredzēti pasākumi, kas nodrošina pārtikas produktu atbilstību noteiktajām kvalitātes un nekaitīguma prasībām.

Vēlos atvērt kiosku, kurā ceptu un pārdotu pankūkas un vafeles ar dažādiem pildījumiem un piedevām. Mīkla tiktu iepirkta no cita pārtikas uzņēmuma. Kādi ir nepieciešamie dokumenti, kādas prasības un normas ir jāievēro, lai uzsāktu šādu darbību?

Atbilde

 1. Lai iesaistītos pārtikas apritē, uzņēmumam jābūt reģistrētām Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Uzņēmuma reģistrācija PVD ir bez maksas un notiek piecu darba dienu laikā.

Plašāka informācija par uzņēmuma reģistrāciju pieejama šeit - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemuma-registracija?nid=2518#jump

 1. Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumam, tostarp,  telpām, aprīkojumam, pārtikas produktiem, personālam noteiktas Eiropas Komisijas Regulā (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu.

Regula pieejama šeit - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-20090420&qid=1517912137287&from=LV Minētās regulas II pielikumā ir aprakstītas prasības dažādām pārtikas apritē iesaistītām telpām, aprīkojumam, personālam u.c. Būtiskākais, lai telpu projekts, konstrukcija un lielums ļautu īstenot labu pārtikas higiēnas praksi un atbilstošu uzturēšanu, tīrīšanu un/vai dezinfekciju, kā arī nodrošinātu aizsardzību pret piesārņojumu.

 1. Iepērkot pārtikas produktus, ir jānodrošina izsekojamība. Izsekojamību nodrošina darījumu apliecinoši dokumenti, kas noformēti, reģistrēti un saglabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Labas higiēnas prakses vadlīnijas izsekojamības nodrošināšanai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos pieejamas šeit - https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/43/73/Vadl_partikas_produktuzizsekojamibai.pdf
 2. Darbiniekiem jābūt apmācītiem pārtikas higiēnas jomā un personām, kas darbojas ar nefasētu pārtiku (cep pankūkas), jāveic obligātā pirmreizējā veselības pārbaude atbilstoši MK noteikumu Nr.447 prasībām. Noteikumi pieejami šeit:

https://likumi.lv/ta/id/300636-noteikumi-par-darbiem-kas-saistiti-ar-iespejamu-risku-citu-cilveku-veselibai-un-obligato-veselibas-parbauzu-veiksanas-kartiba

https://likumi.lv/ta/id/276821-partikas-aprite-nodarbinato-personu-apmacibas-kartiba-partikas-higienas-joma

 1. Savā darbībā pārtikas uzņēmums ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu un par to, lai tiktu izpildītas visas pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli un novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu. Tāpat pircējiem jānodrošina informācija par piedāvāto ēdienu (pankūkām u.c.). Lai iegūtu pamatinformāciju par prasībām, kas jāievēro, gatavojot ēdienus, kā arī informāciju par paškontroles sistēmu, iesakām iepazīties ar “Labas higiēnas prakses vadlīnijām atklāta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem”: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/19/86/Labashigienaspraksesvadlinijasatklatatipaedinasanasuznemumiem.pdf
 2. Plaša informācija par to, kas uzņēmumam jāievēro savā darbībā, pieejama šeit:

http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-uzraudziba/prasibas-partikas-aprite?nid=2514#jump

Ja Jums nepieciešama konsultācija, piemēram, par konkrētu telpu iekārtošanu u.c., Jūs varat sazināties ar PVD teritoriālo pārvaldi (pēc uzņēmuma faktiskās adreses).

PVD Pārvalžu darba laiki un kontakti pieejami: http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/teritorialas-strukturvienibas?nid=2547#jump

Kādas ir normas pārvietojamai tirdzniecībai? Sapratu, ka ir jāreģistrējas PVD, jāseko - Labas higiēnas prakses un paškontroles VADLĪNIJAS slēgta tipa sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, pārvietojamām un pagaidu telpām. Vai pareizi? Kādas vēl ir prasības no PVD attiecībā uz pārvietojamo tirdzniecību?

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD pārvaldē, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums vai, pārvietojamas tirdzniecības vietas gadījumā, Jums tuvākajā PVD pārvaldē. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Uzņēmuma reģistrācija notiek 5-7 darba dienu laikā. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€.  Informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-uzraudziba/uznemuma-registracija?nid=2518#jump

Jaunāka informācija par dokumentu iesniegšanu un Covid-19 aktualitātēm ir pieejama: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/covid-19-aktualitates?id=19855#jump

PVD arī norāda, ka ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids. Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja ir saņemta pašvaldības atļauja un tā atrodas tirdzniecības vietā.

Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20040520:LV:PDF

Pārtikas uzņēmumā arī jābūt dokumentiem, kas pierāda produktu izcelsmi (pavaddokumenti), un minimālai paškontroles dokumentācijai (procedūras un/vai instrukcijas), kur paredzēti pasākumi, kas nodrošina pārtikas produktu atbilstību noteiktajām kvalitātes un nekaitīguma prasībām.

Dzērienu pagatavošanas procesā nepieciešams izmantot tikai dzeramo ūdeni. Prasības dzeramam ūdenim ir noteiktas 2003.gada 29.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

2018. gada 31. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība". Noteikumi nosaka, ka pārtikas uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku, ir obligāti jāveic pirmreizējā veselības pārbaude. Atkārtotas veselības pārbaudes pārtikas uzņēmumu darbiniekiem nav nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja darbiniekam ir izpaudušies kādi no noteikumos minētajiem iespējamās infekcijas slimības simptomiem vai darbinieks ir inficējies ar kādu no noteikumos minētajām infekcijas slimībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.49. apakšpunktam darba devējs ārkārtējās situācijas laikā ir tiesīgs darbos kādā no pārtikas aprites posmiem, kuros ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku, nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes (pirmreizējā vai periodiskā veselības pārbaude) veikšanas, jo ar Veselības ministra 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” ir ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Prasības darbinieku apmācībai pārtikas higiēnā nosaka Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumi Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Atbilstoši minētajiem noteikumiem apmācības pārtikas higiēnas jomā ir nepieciešamas:

       darbiniekiem, kuri nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā no pārtikas nozares specialitātēm - stājoties darbā un turpmāk atkārtoti reizi trijos gados;

       darbiniekiem, kuri ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē - tikai stājoties darbā.

Ļoti noderīga informācija ir arī pieejama speciālās vadlīnijās „Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdināšanas uzņēmumiem izbraukumu banketu un tirdzniecības organizēšanā”:

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/61/79/Izbraukuma_tirdznieciba_vadlinijas.pdf

PVD pārvaldē Jūs varēsiet saņemt papildus informāciju par uzņēmuma reģistrāciju un higiēnas prasībām. PVD pārvalžu kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/teritorialas-strukturvienibas?nid=2547#jump

Strādāju pārtikas veikalā, svaigu gaļu un subproduktus netirgojam. Sanitārā grāmatiņa pēdējo reizi kārtota pirms gada, pa šo laiku saslimšanas nav bijušas. Vai grāmatiņa jākārto atkal?

Atbilde

2018. gada 31. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība". Noteikumi nosaka, ka pārtikas uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku, ir obligāti jāveic pirmreizējā veselības pārbaude. Atkārtotas veselības pārbaudes pārtikas uzņēmumu darbiniekiem nav nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja darbiniekam ir izpaudušies kādi no noteikumos minētajiem iespējamās infekcijas slimības simptomiem vai darbinieks ir inficējies ar kādu no noteikumos minētajām infekcijas slimībām. Arī darba devējam ir tiesības nosūtīt darbinieku uz atkārtotu veselības pārbaudi, ja ir aizdomas vai informācija, ka darbiniekam izpaužas kāds no noteikumos minētajiem slimību simptomiem.

Obligāto pirmreizējo un atkārtotās veselības pārbaudes veic ģimenes ārsts, kura pacientu sarakstā attiecīgā persona ir reģistrēta. Ja ģimenes ārsts konstatē, ka persona nerada risku citu cilvēku veselībai, ģimenes ārsts izsniedz atzinumu, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam (veidlapa Nr. 027/u).

Obligātās pirmreizējās un periodiskās veselības pārbaudes neattiecina uz personām, kuru darbs ir saistīts ar fasētu pārtikas produktu uzglabāšanu, pārvadāšanu un izplatīšanu vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, ja produkta saturam nevar piekļūt, to neatverot vai nemainot iepakojumu.

Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izdotajā personas medicīniskajā grāmatiņā veiktie ieraksti par obligāto veselības pārbaužu veikšanu un rezultātiem darbiniekiem, kuri ir pakļauti obligātām pirmreizējām veselības pārbaudēm, ir derīgi arī pēc personas medicīniskajā grāmatiņā norādītā termiņa beigām.

Veterinārā uzraudzība

Vai ir jāreģistrē ganāmpulks ja tiek turētas vistas (50-100 gb) pašu patēriņam - gaļai, olām?

Atbilde

Ministru kabineta (MK) 2014. gada 15.jūlija noteikumi Nr. 393 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” nosaka, ka jāreģistrē visu lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas novietnes un īpašnieka ganāmpulks neatkarīgi no dzīvnieku izmantošanas veida. Dtalizētāku informāciju var sniegt Lauksaimniecības datu centrs.

 

 

Vēlos uzzināt, kādi likumi nosaka dzīvnieku (suņu, kaķu) barības izplatīšanu internetveikalos? Kāds likums nosaka diētiskās (suņu, kaķu) barības izplatīšanu? Vai diētisku (suņu, kaķu) barību drīkst izplatīt internetveikalā?

Atbilde

Dzīvnieku barības apriti reglamentējošu likumu, kas nosaka dzīvnieku (tajā skaitā suņu, kaķu) barības (tajā skaitā diētiskās suņu, kaķu barības) izplatīšanu tieši internetā – nav. Ir Dzīvnieku barības aprites likums, ir virkne regulu, kurās noteiktas prasības barības izplatīšanai/laišanai tirgū/piedāvāšanai pārdošanai (tajā skaitā izplatīšanai internetā): Regula Nr. 183/2005 un Ministru kabineta noteikumi Nr. 730 (30.06.2009.) nosaka komersanta darbību reģistrāciju vai atzīšanu barības apritē; Regula 767/2009 nosaka prasības barības (barības maisījumu un barības sastāvdaļu) laišanai tirgū. Diētisko barību (barību, kurai specifiskais lietošanas mērķis  ir reģistrēts Eiropa Savienībā (tikai šādu barību var marķēt kā diētisko barību) drīkst tirgot internetā - ievērojot likumdošanā noteiktās prasības un uzņemoties atbildību par šo prasību izpildi. 

Vai bērnudārzā drīkst turēt mājdzīvniekus un putnus? Šajā gadījumā konkrēti runa ir par papagaili, jo cik man zināms, tad ir mājdzīvnieki un putni, kas izraisa aleģijas un tiek apdraudēta bērnu veselība!

Atbilde

Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktu, PVD uzrauga un kontrolē Dzīvnieku aizsardzības likumā noteiktās prasības attiecībā uz mājas (istabas) dzīvnieku labturību pamatojoties uz 2006.gada 4. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”. Tas nozīmē, ka dienesta inspektoriem un pašvaldībām ir tiesības kontrolēt šajos noteikumos noteikto mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanu. Normatīvie akti nenosaka vietas, kurās drīkst vai nedrīkst turēt mājas (istabas) dzīvniekus, galvenais ir ievērot šo dzīvnieku labturības prasības.

 

Par dzīvnieku ietekmi uz bērnu veselību tiešām būtu jāvēršas Veselības inspekcijā.

Kādi akti, regulas vai prasības jāizpilda, lai veiktu dzīvnieku apbedīšanas pakalpojumus, t.i. izveidotu dzīvnieku kapsētu un veiktu tur apbedījumus?

Atbilde

Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtību nosaka  Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumi Nr. 1114 “Noteikumi par dzīvnieku kapsētas iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtību un aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap dzīvnieku kapsētām.”

Vai medniekiem ir jāmaksā par ĀCM analīzēm, ja vēl neatrodamies nevienā no ĀCM karantīnas zonām, bet esam tuvumā? Analīzes vēlamies veikt uz paša iniciatīvu un arī tādēļ, ka gaļas pārstrādes uzņēmums jautā. Vai analīzes var nodot arī Jelgavā?

Atbilde

Meža cūku asins paraugi obligāti jānodod no visām 2. un 3. Āfrikas cūku mēra (ĀCM) inficētajā teritorijā nomedītajām meža cūkām.

 

Savukārt paraugi no brīvajā jeb 1. ĀCM  teritorijā nomedītajām meža cūkām obligāti jānodod un jāinformē PVD vien tad, ja ir aizdomas, ka meža cūkai ir ĀCM.

 

Paraugus no nomedītajām meža cūkām var nodot arī Jelgavā!

 

Lai iegūtu precīzāku informāciju par PVD struktūrvienību darba laikiem un saskaņotu paraugu pieņemšanu, sazinieties ar Jūs interesējošo PVD struktūrvienību. Jūsu gadījumā tā ir PVD Dienvidzemgales pārvalde. Kontaktus skatīt ŠEIT

Cik drošs ir apliecinājums, ka Latvija ir no trakumsērgas brīva valsts? Dzīvoju meža vidū Valmieras/Strenču pusē, man ir 2 suņi un kaķis, visi ir vakcinēti, tomēr protams, šad tad dodas izpētīt tuvējo mežu, it īpaši kaķis. Vai tomēr varu uzskatīt, ka visdrīzāk slimus dzīvniekus viņi tur nesastaps? Nesen, braucot mājās, ieraudzīju savu kaķi uz meža ceļa, gribēju iecelt mašīnā, bet tā kā viņš ar mašīnu nav braucis, tad bailēs mani saskrāpēja. Ģimenes ārsts teica, ka potēšanai nav pamata, jo kaķis vakcinēts, vai piekrītat?

Atbilde

Pēdējos četros gados Latvijā ir labvēlīga trakumsērgas epidemioloģiskā situācija, jo no 2012. gada februāra nav konstatēts neviens trakumsērgas gadījums ne savvaļas dzīvniekiem, ne mājas dzīvniekiem.  

 

Pamatojoties uz iesniegto informāciju par trakumsērgas uzraudzības sistēmu Latvijā, veiktajiem profilakses un apkarošanas pasākumiem, kā arī trakumsērgas epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos pēc savvaļas dzīvnieku orālās vakcinācijas uzsākšanas, Pasaules dzīvnieku veselības organizācija (OIE) Latvijai ir piešķīrusi no trakumsērgas brīvas valsts statusu 2014. gadā.

 

Neskatoties uz trakumsērgas labvēlīgo epidemioloģisko situāciju, trakumsērgas uzraudzība un profilakse Latvijā turpinās bez pārtraukumiem, t.i., katru gadu uz trakumsērgu tiek izmeklēti gan visi aizdomīgie dzīvnieki,  gan atrastas beigtās lapsas un jenotsuņi (kas ir galvenie trakumsērgas izplatītāji dabā), tiek veikta savvaļas dzīvnieku orālā vakcinācija pret trakumsērgu Krievijas un Baltkrievijas pierobežā, aptuveni 70 – 100 kilometru platā buferzonā, lai nepieļautu trakumsērgas ienākšanu no minētajām kaimiņvalstīm.

 

Tomēr, lai gan pierobežā tiek veikta savvaļas dzīvnieku orālā vakcinācija pret trakumsērgu, šeit nevar izslēgt iespējamību, ka no Krievijas vai Baltkrievijas ieklīst kāds ar trakumsērgu slims savvaļas dzīvnieks, jo Krievijā, Baltkrievijā joprojām katru gadu tiek reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi ar trakumsērgu. Vidēji Latvijā pēdējo četru gadu laikā katru gadu uz trakumsērgu tika izmeklēti ap 300 dzīvniekiem gadā, un visi rezultāti ir bijuši negatīvi, tas ir, trakumsērga nav konstatēta!

 

Summējot iepriekš teikto – Latvijā ir samērā droša attiecībā uz trakumsērgu, un Jūsu mājdzīvniekam sastapt traku savvaļas dzīvnieku Valmieras pusē ir visai maza iespējamība.

 

Turklāt saslimt regulāri vakcinētam sunim/kaķim ar trakumsērgu ir visai maza iespēja, pat ja to sakož ar trakumsērgu slims meža dzīvnieks, jo regulāra vakcinācija pret trakumsērgu ir vienīgā efektīvā profilakses metode, kas dod pietiekamu aizsardzību pret trakumsērgu un novērš dzīvnieku saslimšanu ar to. Šeit gan ir jāuzsver, ka mājas dzīvniekiem ir jābūt regulāri vakcinētiem noteiktajos termiņos, bez nokavējumiem vai pārrāvumiem vakcinācijas shēmā pret trakumsērgu, lai tiktu uzturēts pietiekams antivielu līmenis pret trakumsērgu, pretējā gadījumā  - var nebūt pietiekams antivielu līmenis, un mājas dzīvnieks tomēr var saslimt ar trakumsērgu. Nepietiekams antivielu līmenis var būt arī jauniem dzīvniekiem, kas ir bijuši vakcinēti pret trakumsērgu tikai vienu reizi savā mūžā, un šādiem dzīvniekiem arī pastāv risks saslimt ar trakumsērgu.

 

Attiecībā uz cilvēku vakcināciju/nevakcināciju pret trakumsērgu saskrāpēšanas/sakošanas gadījumā galīgo lēmumu pieņem ģimenes ārsts, izvērtējot katru konkrēto situāciju!

Vai tiešām savvaļas cūkas (|Mangalicas) ir jātur novietnē? Tās paredzēts audzēt aplokā vai iežogojumā - savvaļā. Tās ir ar biezu kažoku un instinkts rakt, lai apgādātu sevi ar vajadzīgajiem vitamīniem, jo tās nepiebaro ar mikroelementiem.

Atbilde

Mangalicas šķirnes cūkas ir Ungārijā selekcionēta šķirne nevis savvaļas cūkas. Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" ir noteikti biodrošības noteikumi cūku turēšanai, tai skaitā prasība, ka visi cūku sugas dzīvnieki jātur slēgtās telpās, novēršot klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām. Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties meža cūku populācijā un līdz ar to visi cūku sugas dzīvnieki, ir nopietni apdraudēti. Ja Mangalicas šķirnes cūkas nav iespējams turēt slēgtās telpās iesakām pārdomāt kādas šķirnes cūkas turēt, kā arī aicinām ievērot visus biodrošības pasākumus. Atgādinām – cūkas turēt ārā ir aizliegts.

Rakstu projektu par makšķerēšanas mušu kāpuru audzēšanu, fasēšanu pa kārbiņām, un piegādi makšķernieku veikaliem. Vai ir kādi liegumi šāda veida darbībai vai kādas normas?

Atbilde

Lai varētu nodarboties ar kāpuru un tārpu audzēšanu, izbarojot tiem dzīvnieku izcelsmes blakusproduktus vai atvasinātos produktus, uzņēmumam jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā (saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1069/2009 (2009.gada 21.oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) saskaņā ar 18.pantu,23.pantu un Ministru kabineta (2012.gada 17.aprīļa) noteikumiem “Kārtība, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”)
 
Regulas (EK) Nr. 1069/2009 18.pantā minētie 2.un 3.kategorijas blakusprodukti noteikti šīs regulas 9. un 10.pantā (t.sk. Jūsu vēstulē minētās zivis). 
 
Prasības šāda veida uzņēmumam noteiktas Regulas (ES) Nr. 142/2011 (2011.gada 25.februāris) 13.pantā. 
 
Prasības attiecībā uz blakusproduktu savākšanas, uzglabāšanas, pārvadāšanas, identifikācijas, uzskaites nosacījumi izklāstīti Regulas (ES) Nr. 142/2011 17.pantā un VIII pielikumā.
 
Prasības attiecībā uz dzīvnieku barošanu ar blakusproduktiem (īpašie barošanas nolūki) noteiktas arī Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr. 275 “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.”
 
Uzņēmumam jāizveido paškontroles sistēma saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1069/2009 28.pantu. 
 
Dzīvnieku barības iepakojumam kā barības sastāvdaļai jānodrošina marķējums atbilstoši Regulai (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu.
 
Eiropas Savienības normatīvo aktu datubāze pieejama ŠEIT 

Kādas pārbaudes ir jāveic piedevu ražotājam, kurš vēlas tirgū laist jaunu produktu. Vai jāveic ķīmiskās, mikrobioloģiskās analīzes, vai varbūt vēl arī jāveic pārbaude ar dzīvniekiem, kuriem šī piedeva būs paredzēta - zinātniskie izmēģinājumi. Kā tas ir tajā gadījumā, ja visas sastāvdaļas, kas ir šajā piedevā, ir drošas jeb nekaitīgas attiecīgajiem dzīvniekiem saskaņā ar zin. literatūrā pieejamo informāciju, turklāt vēl jo vairāk - tās uzlabo dzīvnieku veselību. Vai šādas piedevas efektivitātei jābūt zinātniski pierādītai? Vai tas kaut kur ir noteikts?

Atbilde

Lopbarības piedevas ( definīcija dota Regulas 1831/3003 2. panta 2. punkta a) daļā) var ražot PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā. Uzņēmumam, kas ražo barības piedevas (vai jebkāda cita veida barību:  barības sastāvdaļas, papildbarību, pilnvērtīgu barību, premiksus u.c.) jāpilda prasības, kas noteiktas Regulā 183/2005 (jo īpaši regulas 6. pantā un II pielikumā). Kādas analīzes barībai jāveic – nosaka uzņēmums, kas barību (tajā skaitā barības piedevas) ražo - ar mērķi ražot drošu un nekaitīgu dzīvnieku barību. Eiropas Savienībā (ES) var izplatīt tikai tās barības piedevas, kas reģistrētas “ Eiropas Savienībā atļauto barības piedevu sarakstā”. Kādi izmēģinājumi un izmeklējumi veicami barības piedevai, kuru ražotājs grib reģistrēt ES (dokumentācija, kas iesniedzama Eiropas Komisijai un citām iestādēm) noteikti Regulā Nr. 429/2008.

 

Pilnīgāka informācija par normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz dzīvnieku barību, redzama šeit  

Vēlos saņemt atļauju paipalu olu tirdzniecībai nelielos daudzumos. Vai es šo iesniegumu varu iesniegt arī elektroniski un kas ir jāraksta pie ganāmpulka un novietnes numuriem?

Atbilde

Lai saņemt atļauju paipalu olu tirdzniecībai nelielos daudzumos, vispirms  nepieciešams reģistrēt novietni un paziņot par putnu skaitu Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – LDC), kā noteikts Ministru kabineta noteikumos Nr.393 no  2014.gada 15.jūlijā “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība ". Informāciju par novietnes/ganāmpulka  reģistrēšanu var iegūt LDC mājaslapā , kur atradīsiet informāciju, kas ir jāraksta pie ganāmpulka un novietnes numuriem.

 

Iesniegumu atļaujas saņemšanai  olu tirdzniecībai nelielos daudzumos Pārtikas un veterinārajā dienestā var iesniegt elektroniski.

 

Vai ar likumu ir iespējams pieprasīt saimniekam uztaisīt voljēru liela auguma sunim, jo pie ķēdes viņš agresīvi raujas un man bail, ka neatraujas un neuzklūp kādam bērnam pagalma. man pat sociālā dienesta darbiniece jautāja vai suns vienmēr tik agresīvi raujas pie ķēdes.

Atbilde

Dzīvnieka īpašnieka pienākumi  noteikti  Dzīvnieku aizsardzības likuma 5.panta 2.daļā un MK  noteikumos Nr.266  no  2006.gada 4.aprīļa “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai “’. Dzīvnieku aizsardzības likuma 5. panta 2. daļas  trešais  punkts nosaka, ka dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai dzīvnieks netraucētu un neapdraudētu cilvēkus vai citus dzīvniekus.

 

Neviens normatīvais akts neparedz, ka dzīvnieks ir jātur tikai voljērā.

Mans jautājums ir par eksperimentu veikšanu, kuros dzīvniekiem tiktu izēdināta barības piedeva - fermentācijas rezultātā eksperimentāli iegūts jauns produkts. Tā sastāvdaļas saskaņā ar pasaulē veiktiem pētījumiem ir nekaitīgas un šī piedeva var kalpot kā antibiotiku aizvietotājs. Sakiet, lūdzu, par kādām darbībām ir nepieciešama Ētikas komisijas atļauja un kāda būs cena par atļauju nākamgad? Eksperimenti paredzēti ar teļiem, govīm, sivēniem, cūkām, putniem-broilercāļiem, dējējvistām.

Atbilde

Ja ir plānots veikt jauna produkta izpēti un iegūtos datus publicēt zinātniskos žurnālos, tad, šīs darbības ir klasificējamas kā izmēģinājumi, kam ir nepieciešama Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja. Pieļaujot, ka jaunais produkts, kas varētu tikt pētīts, no barības likumdošanas viedokļa ir klasificējams kā papildbarība, jo tā sastāvā ir vairāki komponenti, bet, ja ir tikai viena sastāvdaļa, tad tā ir – barības piedeva.  Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, izēdinot produktīviem dzīvniekiem barības piedevas, kas nav iekļautas ES barības piedevu reģistrā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām), ir ierobežojumu dzīvnieku produkcijas izmantošanā. ES barības piedevu reģistrs atrodamas šajā adresē http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/eu-register/index_en.htm

 

PVD rīcībā nav informācijas par to, kad un cik daudz pieaugs nodeva izmēģinājuma projekta atļaujai dzīvniekus izmantot procedūrās.

 

Precīza informāciju par to, kas ir nepieciešams, lai veiktu izmēģinājumus ar dzīvniekiem ir norādīta 2013. gada 22. janvāra MK noteikumos Nr. 52 “Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību.”  

Vēlos iesniegt sūdzību par 2 suņiem, kuri netiek pienācīgi aprūpēti pēc saimnieka nāves. Kā man noformēt sūdzību un kur iesniegt? Pašvaldības policija nereaģē.

Atbilde

Gadījumos, kad konstatējat pārkāpumus dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, varat informēt Pārtikas un veterināro dienestu. Informāciju var iesniegt vai nu rakstiski uz e-pastu: pvd@pvd.gov.lv; telefoniski uz dienesta uzticības tālruni-automātisko atbildētāju 67027402 vai vēršoties dienesta teritoriālajā struktūrvienībā, kur tas konstatēts. Informācijā lūdzam norādīt detalizētu informāciju, norādot arī apdzīvotās vietas adresi (māju nosaukumu, ielu, pilsētu utt.).

 

Ja dzīvniekam ir īpašnieks un tas netiek pienācīgi aprūpēts, lūdzam norādīt dzīvnieka īpašnieka vārdu un uzvārdu, ja tas ir zināms, kā arī lūdzam norādīt savus kontaktus, lai PVD inspektori nepieciešamības gadījumā varētu sazināties un precizēt norādīto informāciju.

 

Ja dzīvniekam saimnieks ir miris un cita īpašnieka nav, un suns klaiņo apkārt, tad tas ir klaiņojošs dzīvnieks, par kuru rūpes ir jāuzņemas vietējai pašvaldībai. Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot savvaļas dzīvnieku) uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku. Minētā panta otrā daļa paredz, ka jebkura persona par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties paziņo vietējās pašvaldības institūcijai. 

Kur jāziņo par klaiņojošo kaķu vairošanos, lai novērstu slimību izplatīšanos?

Atbilde

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešā daļa paredz, ka saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dzīvnieku labturības jomu, vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu. PVD neuzrauga bezsaimnieka vai klejojošos dzīvniekus.

Strādāju fermā. Govīm piena analīzes netiek noņemtas pienācīgā veidā. No vienas govs ņem analīzes divām, trijām govīm, no citām vispār netiek noņemtas analīzes. Kur man vērsties?

Atbilde

Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka ganāmpulka īpašnieks nodrošina visu vienam mērķim un vienā ganāmpulkā turētu govju individuālo kontroli. Slaucamo govju piena kontroles datus iegūst sertificēts pārraugs, kurš ieguvis sertifikātu vai fiziska persona, kura ieguvusi apliecību pārraudzības darba veikšanai vienā ganāmpulkā. Pēc Jūsu aprakstītās situācijas, ganāmpulkā netiek ievērota slaucamo govju pārraudzības kārtība, individuāli netiek kontrolēta katra pārraudzībā esošā govs. Lai pārbaudītu piena kontrolē iegūtos katras govs piena ražības datus un pārliecinātos par datu ticamību, ganāmpulkā jāveic virspārraudzība.  Lūdzu, informējiet, Lauksaimniecības datu centru, norādot ganāmpulka adresi, dzīvnieku īpašnieka vārdu un uzvārdu. 

Lūdzu iesakiet kādu līdzekli pievienot ūdenim vai vienu pašu apavu dezinfekcijai kūts ārpusē, lai neienestu putnu gripu pie savām piecām vistām.

Atbilde

Iesakām putniem lietot dzeramo ūdeni, kas paredzēts cilvēkiem (piem., no dziļurbuma, no akas), tas ir, ūdeni, kas netiek ņemts no virszemes ūdenskrātuvēm – dīķiem, grāvjiem, ezeriem, peļķēm utt., jo virszemes ūdenim var piekļūt savvaļas putni un to piesārņot. Attiecībā uz  apavu dezinfekciju – iesakām interesēties veterinārajās aptiekās par piemērotiem dezinfekcijas līdzekļiem, kas ir iedarbīgi pret putnu gripu un lietot tos saskaņā ar pievienoto lietošanas instrukciju. 

Esam saņēmuši informāciju, ka saistībā ar briežiem bīstamo kaiti - hronisku novājēšanas slimību arī Latvijā tiek plānots izstrādāt un ieviest īpašu šīs slimības uzraudzības programmu. Vēlētos noskaidrot, kas šī ir par kaiti? Kādēļ pastāv iespēja arī Latvijā tādai ienākt? Kā to ārstē? Cik bīstama tā ir? Kādu kaitējumu tā rada cilvēkiem? Kāda būtu šī slimības uzraudzības programma? Kad tā tiktu ieviesta? Vai mednieki varēs medīt briežus?

Atbilde

Briežu hroniskās novājēšanas slimība ir lēni progresējoša, hroniska centrālās nervu sistēmas slimība briežu dzimtas dzīvniekiem, kuriem novēro sugai neraksturīgas izmaiņas uzvedībā – kustību traucējumus, organisma vispārējā veselības stāvokļa pasliktināšanos, lēnu novājēšanu, siekalošanos, zobu griešanu u.c. Ja tiek pamanītas šādas uzvedības un veselības izmaiņas briežu dzimtas dzīvniekiem, par to jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam.

 

Latvijā pastāv briežu hroniskās novājēšanas slimības pasīvā uzraudzība, kad par aizdomām par briežu dzimtas dzīvnieku (Latvijā tie ir aļņi, staltbrieži, stirnas) saslimšanu ar minēto slimību, ir jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam. 

 

Eiropas Komisija pašlaik izstrādā Regulas projektu par briežu hroniskās novājēšanas slimību, kurā būs noteikts, ka Latvijā no 2018. gada Pārtikas un veterinārajam dienestam jāievieš briežu hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības programma.

 

Medniekiem ir jāievēro biodrošības pasākumi līdzīgi kā pie Āfrikas cūku mēra – jāmaina apavi, apģērbs pēc medībām, jāievēro personīgā higiēna. Turklāt nevajadzētu ievest briežu dzimtas dzīvnieku gaļu, subproduktus vai trofejas no valstīm, kurās briežu hroniskās novājēšanas slimība konstatēta (Norvēģijas, ASV, Kanādas).

 

Ja ir radušās aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar briežu hroniskās novājēšanas slimību, par to jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam. Savukārt, tā kā nevar izslēgt cilvēku iespēju inficēties ar minēto briežu slimību, tad nedrīkst lietot uzturā gaļu, kas iegūta no slima briežu dzimtas dzīvnieka. Eiropas Komisijas izstrādātajā regulas projektā šādu gaļu no laboratoriski apstiprināta slima briežu dzimtas dzīvnieka paredzēts iznīcināt.

 

 

 

Vai sakarā ar putnu gripu varēs vistas turēt telpās kurām ir jumts bet malas ( sienas) veidotas no stieples pinuma. Ja var, tad kādam jābūt acs izmēram.

Atbilde

Laika periodā no 2017. gada 1. martam līdz 2017. gada 31. maijam mājputnus ir paredzēts turēt tikai slēgtās telpās, nekādus citus turēšanas veidus (t.sk., mājputnu turēšanu ar stiepli norobežotā vietā) nav paredzēts atļaut! 

Vai mājputni var saslimt ar putnu gripu, ja tie tiek turēti nožogojumā?

Atbilde

Ar putnu gripu var saslimt tieši kontaktējoties ar inficētiem putniem vai kontaminētu apģērbu, apaviem vai novietnes aprīkojumu, kā arī uzņemot putnu gripas vīrusu ar barību vai ūdeni. Putnu gripas vīrusu var pārnest ar apģērbu, apaviem, novietnes aprīkojumu, barību, pakaišiem, transporta līdzekļiem utt.  Tas nozīmē, ka nožogojumā turēti mājputni var saslimt, ja mājputnu īpašnieks/turētājs neievēro biodrošības pasākumus.

Lūdzu, iesakiet, kādu līdzekli pievienot ūdenim vai vienu pašu apavu dezinfekcijai kūts ārpusē, lai neienestu putnu gripu pie savām piecām vistām.

Atbilde

Iesakām putniem lietot dzeramo ūdeni, kas paredzēts cilvēkiem (piem., no dziļurbuma, no akas), tas ir, ūdeni, kas netiek ņemts no virszemes ūdenskrātuvēm – dīķiem, grāvjiem, ezeriem, peļķēm utt., jo virszemes ūdenim var piekļūt savvaļas putni un to piesārņot. Attiecībā uz  apavu dezinfekciju – iesakām interesēties veterinārajās aptiekās par piemērotiem dezinfekcijas līdzekļiem, kas ir iedarbīgi pret putnu gripu un lietot tos saskaņā ar pievienoto lietošanas instrukciju. 

Vēlos saņemt skaidrojumu saistībā ar mājputnu karantīnu (putnu gripas sakarā). Kāds tieši ir pamatojums ieviest karantīnu? Vairāki man zināmi vides speciālisti ir pauduši izbrīnu par tik nepamatotu lēmumu. Ja Latvijas teritorijai lidos pāri slims putns, tad tas tik un tā nomirs Latvijas teritorijā. Privāti turēto putnu sargāšana no putnu gripas ir tikai veids, kā noslēpt slimības izplatīšanās faktu (beigtam savvaļas putnam uzmanību neviens nepievērš). Kādēļ ir izvēlēti 3 mēneši, nevis 1, kā tas ir Lietuvā? Vai Latvijas teritorijā putni pārvietojas 6x lēnāk? Vai lielo uzņēmumu sargāšana nav uzskatāma par lobiju? Tas ir - lielajos uzņēmumos nekādu izmaiņu turēšanas apstākļos nav. Savukārt privātajiem putnu audzētājiem, ja tiek ievērota karantīna, ievērojami samazinās putnu dētspēja, kā arī ir papildus izdevumi par barību. Vai esiet konsultējušies ar ornitologiem (vides speciālistiem), kā arī dzīvnieku tiesību aizstāvjiem karantīnas noteikumu jautājumā. Attiecībā uz dzīvnieku tiesību aizstāvjiem - brīvos apstākļos augušu putnu ieslodzīšana diezgan nopietni kaitē putna psiholoģiskajam stāvoklim, un ir uzskatāma par dzīvnieka mocīšanu.

Atbilde

Kopš pagājušā gada oktobra tika reģistrēta pastiprināta  savvaļas un mājputnu saslimšana ar putnu gripu lielākajā daļā Eiropas valstu. Ņemot vērā minēto, Eiropas Komisija izstrādāja lēmumu (Nr. 2017/263) , kas nosaka, ka katrai dalībvalstij ir jāievieš prasības, kas pastiprinātu biodrošības pasākumus un samazinātu risku ienest augsti patogēnās putnu gripas vīrusu no savvaļas putniem  mājputnu novietnēs. Latvijas veterinārārstiem konsultējoties ar ornitologiem un ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko izvietojumu un savvaļas putnu migrācijas ceļus,  augstākais riska periods tika noteikts laika posmā no marta līdz maija beigām. Ierobežojumu periods tika noteikts, lai mazinātu mājputnu saslimšanas riskus un zaudējumus Latvijas ekonomikai. Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”(09.06.2015.) ir noteikti pasākumi, kurus ir jāveic novietnē, tajā skaitā, lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, mājputnu turētājiem ir jāievēro stingri biodrošības pasākumi, t.sk. laikā no 2. marta līdz 31. maijam mājputni jātur iekštelpās, novēršot to kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem!  Kā arī ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām, arī tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi, kuros iesaistīti mājputni. Savukārt attiecībā uz savvaļas putniem – Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina iedzīvotājus visu gadu ziņot par gadījumiem, ja atrasti vairāki (vairāk par 3 līdz 5 putniem) vienkopus nobeigušies savvaļas putni, zvanot uz PVD uzticības tālruni (67027402) vai vēršoties tuvākajā PVD pārvaldē.

Vācijas pilsonis dzīvo Latvijā un vēlas pārvest 5 aitas no Vācijas. Kādas formalitātes/atļaujas tam nepieciešamas? Dzīvnieki ir reģistrēti Vācijas dzīvnieku reģistrā, visas veterināras pārbaudes kārtībā.

Atbilde

Lai veiktu aitu pārvadājumu, kas tiek veikts saistībā ar saimniecisku darbību, no Vācijas uz Latviju, saskaņā ar Padomes Regulas Nr.1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā prasībām, ir nepieciešama tālā pārvadātāja atļauja, atbilstības sertifikāts autotransporta līdzeklim un  autovadītājam/pavadonim jābūt kvalifikācijas sertifikātam.

 

Jāatceras, ka pārvadāt dzīvniekus drīkst tikai ar pavaddokumentiem. Pārvadājot dzīvniekus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir nepieciešams veterinārais (veselības) sertifikāts. Kā arī, veicot aitu pārvadājumu virs 8 stundām, ir jābūt pārvadājuma žurnālam.

Vai taisnība, ka ja kādā saimniecībā konstatēs putnu gripu, tad 10 km rādiusā būs jāizkauj visi mājputni?

Atbilde

Ja kaut viens mājputns saimniecībā saslims ar putnu gripu, būs jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss konkrētais mājputnu ganāmpulks. Ap saimniecību, kur to konstatēs, 3 kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un 10 kilometru rādiusā - uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saimniecībām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, būs ierobežojumi mājputnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.

 

Jautājumi par mājputniem. Manā saimniecībā dzīvo vairāk kā 100 vistas. Citu mājputnu gan nav. Protams, gaidu jau arī Jūsu vizītes sakarā ar putnu gripu. Gribu jautāt, vai atļauts vai aizliegts iegādāties citā saimniecībā vaislas putnus ? Vai kādu putnu vaislai drīkstu pārdot ? Kā ir ar inkubācijas olām, vai drīkstu citur pirkt un vai drīkstu uz vietas saimniecībā tās pārdot? Vai tas tomēr aizliegts? Runa ir par šo laika periodu no 1.marta līdz 31.maijam.

Atbilde

Šobrīd paredzētajos grozījumos Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” laika periodā no 2017. gada 1. martam līdz 2017. gada 31. maijam ir paredzēts aizliegt izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem un inkubējamām olām un paredzēts aizliegt tirgu, izstādes, skates un citi pasākumus ar mājputnu piedalīšanos. Tas nozīmē, ka Jūs varat pirkt un pārdot gan mājputnus, gan inkubācijas olas tikai tieši no novietnes uz novietni. PVD aicina ņemt vērā putnu gripas ievazāšanas risku savā mājputnu novietnē savvaļas putnu migrācijas laikā un atturēties no mājputnu un inkubācijas olu pirkšanas un pārdošanas augstāk minētajā laika posmā. 

Nevaru atrast informāciju, tāpēc vēlētos laicīgi uzzināt par sodiem sakarā ar putnu gripu. Ja, piemēram, ir pārkāpti kaut kādi biodrošības pasākumi, kādi sodi ir piemērojami privātpersonai? Piemēram, mājputni atrodas ārā. Šie putni audzēti paša vajadzībām. Gaļa, olas netiek citur realizētas?

Atbilde

Lielākoties personai tiks piemērots brīdinājums un dots termiņš neatbilstību novēršanai. Atsevišķos gadījumos, kad pārkāpums būs smagāks, persona tiks saukta pie administratīvās atbildības saskaņā ar LAPK 105.pantu, 106.panta pirmo vai otro daļu, vai 108.pantu atkarībā no konkrētā gadījuma apstākļiem.

 

Taču ņemiet vērā, ka neievērojot biodrošības prasības un pakļaujot savus mājputnus riskam saslimt ar putnu gripu (pēc tam visus nogalināt, iznīcināt un nedabūt par nogalinātajiem mājputniem kompensāciju no valsts, jo neatbilstību gadījumā tās netiks izmaksātas), tiek apdraudēts brīvas no putnu gripas  valsts statuss. Tāpat slimības apkarošanas pasākumu ietvaros noteikto ierobežojumu zonu dēļ tiks ietekmēti citi mājputnu īpašnieki/turētāji un ierobežota mājputnu un to produkcijas pārvietošana un tirdzniecība. Līdz ar to ikviens mājputnu īpašnieks/turētājs ,neatkarīgi no viņam piederošo mājputnu skaita, ir līdzatbildīgs gan pret valsti, gan citiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem un tiek aicināts ievērot noteiktās biodrošības prasības.

 

Esmu pensionāre, saimniecībā turu govi un mājputnus. Ar tādu lietu kā biodrošības pasākumi saskaros pirmo reizi. Man ir vesela virkne jautājum : 1) kā šos biodrošības noteikumus realizēt manā kūtī; 2) kādus dezinfekcijas šķīdumus lietot un kur tos iegādāties; 3) ko darīt ar bezdelīgu ligzdām un pašām bezdelīgām, kuras atlidos maijā ; 4) vai pie kūts nolikta vannīte ar dezinfekcijas līdzekli derēs, vai jābūt vēl kaut kam?

Atbilde

Lai pasargātu savus mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, ieteicams ievērot biodrošības pasākumus – tas ir:

 

- mājputnus turēt slēgtās telpās, iespēju robežās mājputnus turēt atsevišķi no citiem mājdzīvniekiem;

- nedrīkst pieļaut mājputnu tiešu un netiešu (piemēram, savvaļas putnu fēču un izdalījumu nonākšanu mājputnu barībā, ūdenī) kontaktu ar savvaļas putniem;

- norobežot mājputnu piekļuvi atklātām ūdenstilpnēm – dīķiem, upēm, arī peļķēm, bet jo īpaši tādām ūdenstilpnēm, kurām var piekļūt savvaļas putni, jo tie ir biežākie putnu gripas izplatītāji.  Neļaut mājputniem dzert no dīķiem, peļķēm;

- nepieļaut mīļdzīvnieku (suņu, kaķu) piekļūšanu mājputniem un to iekļūšanu kūtī, jo suņi un kaķi var būt putnu gripas pārnesēji, jo īpaši medību suņi, kuri ir bijuši ūdensputnu medībās;

- kūtī jālieto tikai šim mērķim paredzēts apģērbs un apavi, kurus nomaina pirms un pēc katra kūts apmeklējuma;

- pirms un pēc katra kūts apmeklējuma jāievēro personīgā higiēna, jāmazgā rokas;

- no silēm regulāri jāizvāc barības pārpalikumi, neļaujot pie tiem piekļūt savvaļas putniem un dzīvniekiem, arī grauzējiem;

- barība un pakaiši jāuzglabā vietās, kur tiem nevar piekļūt savvaļas putni un dzīvnieki, grauzēji, kā arī suņi, kaķi, kas var būt putnu gripas pārnesēji;

- regulāri jāveic grauzēju apkarošanas pasākumi;

- nepirkt mājputnus un inkubācijai vai perēšanai paredzētās olas no nezināmiem putnu tirgotājiem (visaktīvākā tirdzniecība ar mājputniem parasti noris tieši pavasarī, kad novēro arī vislielākos putnu gripas draudus, jo notiek savvaļas putnu migrācija).

 

Laika periodā no 2017. gada 1. martam līdz 2017. gada 31. maijam ir  aizliegts izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām un aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi ar mājputnu piedalīšanos. Tas nozīmē, ka Jūs varat pirkt un pārdot gan mājputnus, gan inkubācijas olas tikai tieši no novietnes uz novietni.

 

- Pirms mājputnu pirkšanas rūpīgi jānovērtē mājputnu veselības stāvoklis, jānoskaidro, kādas slimības ir bijušas novērotas izcelsmes novietnē, kādas vakcinācijas veiktas mājputniem un pret ko;

- pirms pievienošanas pārējiem mājputniem, no jauna nopirktos putnus vismaz trīs, četras nedēļas ieteicams turēt citā - norobežotā telpā – karantīnā, tā pasargājot savus putnus no iespējamās saslimšanas;

- nepieļaut nepiederošu personu un apmeklētāju piekļūšanu mājputniem;

- ja tomēr ir nepieciešams apmeklēt mājputnus svešai personai, tad to nodrošināt ar vienreizlietojamo maiņas apģērbu;

- līdz minimumam samazināt transporta kustību novietnes teritorijā;

- jāapzinās, ka vīruss aktīvi izplatās savvaļas putnu populācijā (īpaši - ūdensputnu populācijā), tādēļ ar aprīkojumu, transportu, apģērbu un apaviem to var ienest mājputnu novietnē.

 

Slēgta telpa var būt kūts vai cita veida un konstrukcijas vieglāka būve, kura ir ar vai bez pamatiem un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu), kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var būt arī tikai slēgta nojume.

 

Slēgtā telpā nebūs iespēja arī iekļūt bezdelīgām, bezdelīgu ligzdas jānojauc.

 

Attiecībā par dezinfekciju – iesakām interesēties veterinārajās aptiekās par piemērotiem dezinfekcijas līdzekļiem, kas ir iedarbīgi pret putnu gripu un lietot tos saskaņā ar pievienoto lietošanas instrukciju.

 

Dezinfekcijai der gan vannīte, gan kāds cits trauks, kuru var piepildīt ar dezinfekcijas šķīdumu un kurā ir iespējams veikt apavu dezinfekciju, kā arī var izmantot dezinfekcijai kādu piemērotu paklāju (piemēram, porolons), kas labi uzsūc dezinfekcijas līdzekli un nodrošina apavu dezinfekciju.

Kāpēc man būtu jātur savas 10 vistas ieslodzītas, es nesu atbildību par savām vistām. Ja nosprāgs, lai sprāgst, nopirkšu citas, nemaz nedomāju jūsu untumiem pakļauties. Vistai vajadzīga brīvība, un es viņai to došu! Es dzīvoju Igaunijas pierobežā. Te ir citāda atieksme, nekā ko jūs te sadomājat, tāpat ar cūkas mēri. Jums viss otrādi, Igauņiem atkal pavisam savādāk.

Atbilde

Mājputni ar putnu gripu var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem putniem vai uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni. Putnu gripas vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu novietnes aprīkojumu, olu kastēm, transportlīdzekļiem, neapstrādātām medību trofejām, pakaišiem u.c.

 

Ja putnu gripas saslimšana tiks konstatēta Jūsu mājputnu novietnē, tad ap Jūsu novietni 3 kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un 10 kilometru rādiusā - uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu novietnēm (saimniecībām) un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, būs ierobežojumi mājputnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un pārvietošanai. Tādēļ PVD aicina būt atbildīgiem mājputnu īpašniekiem/turētājiem un ievērot noteiktos ierobežojumus.

Kādi būs sodi, ja neievēros vistas gripas ierobežojumus,? Cik lieli sodi?

Atbilde

Lielākoties personai tiks piemērots brīdinājums un dots termiņš neatbilstību novēršanai. Atsevišķos gadījumos, kad pārkāpums būs smagāks, persona tiks saukta pie administratīvās atbildības saskaņā ar LAPK 105.pantu, 106.panta pirmo vai otro daļu, vai 108.pantu atkarībā no konkrētā gadījuma apstākļiem. Atkarībā, pēc kura LAPK panta persona tiek saukta pie administratīvās atbildības, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit eiro. Ja pārkāpumi netiek novērsti pēc soda uzlikšanas, tad sods tiek piemērots atkārtoti par tādiem pašiem pārkāpumiem un jau lielākā apmērā.

 

Taču ņemiet vērā, ka neievērojot biodrošības prasības un pakļaujot savus mājputnus riskam saslimt ar putnu gripu (pēc tam visus nogalināt, iznīcināt un nedabūt par nogalinātajiem mājputniem kompensāciju no valsts, jo neatbilstību gadījumā tās netiks izmaksātas), tiek apdraudēts brīvas no putnu gripas  valsts statuss. Tāpat slimības apkarošanas pasākumu ietvaros noteikto ierobežojumu zonu dēļ tiks ietekmēti citi mājputnu īpašnieki/turētāji un ierobežota mājputnu un to produkcijas pārvietošana un tirdzniecība. Līdz ar to ikviens mājputnu īpašnieks/turētājs ,neatkarīgi no viņam piederošo mājputnu skaita, ir līdzatbildīgs gan pret valsti, gan citiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem un tiek aicināts ievērot noteiktās biodrošības prasības.

 

 

Vai, pārvadājot zirgus pa Latviju, ar zirgu vedamo piekabi ( divvietīga, ražota Vācijā) nepieciešams PVD sertifikāts piekabei? Piemēram, savus zirgus vedot uz sacensībām. Eiropas dzīvnieku pārvadāšanas sertifikāts man ir.

Atbilde

Pārvadājot zirgus uz sacensībām pa Latviju, nav nepieciešams atbilstības sertifikāts transportlīdzeklim.

Saskaņā ar Padomes Regulas Nr.1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā prasībām, atbilstības sertifikāts transportlīdzeklim ir nepieciešams tālo pārvadājumu gadījumos (pārvadājums virs 8 stundām) un, ja dzīvnieku pārvadāšana tiek veikta saistībā ar komerciāliem mērķiem.

Šobrīd mūsu saimniecībā ir ap 100 vistas. Ļoti vēlētos nodarboties nopietnāk ar putnkopību. Šī ir mana sirds lieta. Vēlos rakstīt projektu lielākai dējējvistu saimniecības izveidošanai, taču iespējamā putnu gripa mani uztrauc. Jautājums ir sekojošs, vai ir iespējams šobrīd izveidot pilnīgi drošu vidi jaunai putnu saimniecībai. Vai arī Jūs ieteikt šobrīd nogaidīt un neveidot jaunu vistu fermu?

Atbilde

Izveidot pilnīgi drošu vidi jaunai putnu saimniecībai ir iespējams. Ir jāievēro visi Ministru kabineta noteikumos Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”(09.06.2015.) noteiktie pasākumi, noteikti ieteicams veikt virkni papildus drošības pasākumus, par kuriem informāciju ir iespējams iegūt interneta vidē, kā arī konsultējoties ar veterinārārstiem.  

 

Pašreizējā situācijā tomēr pastāv ļoti augsts risks, ka putnu gripas vīruss var nonākt arī Latvijā, līdz ar to, ja kādā kaimiņu mājputnu novietnē tiks konstatēta putnu gripa, tad Jūsu novietne var tikt iekļauta aizsardzības un uzraudzības zonā (attiecīgi 3 km un 10 km rādiusā apkārt slimības skartajai novietnei). Līdz ar to minētajās zonās esošajām mājputnu novietnēm tiks noteikti ierobežojumi mājputnu un to produkcijas pārvietošanai, tirdzniecībai, kas rada nopietnus saimnieciskās darbības ierobežojumus.

 

Pārtikas un veterinārais dienests nevar Jums sniegt rekomendāciju paplašināt putnkopības biznesu vai nē, par to lēmums Jums jāpieņem pašai, ņemot vērā iespējamos riskus un zaudējumus.

Vai Mangalicas aitu cūkas drikst turēt iezogotā teritorijā laukā?

Atbilde

Mangalicas šķirnes cūkas ir Ungārijā selekcionēta šķirne. Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām" ir noteikti biodrošības noteikumi cūku turēšanai, tai skaitā prasība, ka visi cūku sugas dzīvnieki jātur slēgtās telpās, novēršot klaiņojošo un savvaļas dzīvnieku piekļūšanu dzīvnieku turēšanas vietām. Āfrikas cūku mēris turpina izplatīties meža cūku populācijā un līdz ar to visi cūku sugas dzīvnieki, ir nopietni apdraudēti. Ja Mangalicas šķirnes cūkas nav iespējams turēt slēgtās telpās iesakām pārdomāt kādas šķirnes cūkas turēt, kā arī aicinām ievērot visus biodrošības pasākumus. Atgādinām – cūkas turēt ārā ir aizliegts.

 

Kādi noteikumi nosaka dzīvnieku (kaķu konservu) marķēšanas noteikumus? Vai tie ir līdzīgi cilvēku pārtikas marķēšanas noteikumiem? Ja uz kaķu barības bundžas ir norādīts ražošanas datums, bet nav paskaidrots cik ilgi tie var uzglabāties līdz drošam patēriņam. Vai tas ir pārkāpums marķējumā? (Vecais kaķītis nomira, bet jaunajam ir pāris nedēļas.Nav skaidrs vai nopirkto konservu bundžu varēšu paglabāt jaunajam kaķītim, kad tas izaugs gana liels!)

Atbilde

Dzīvnieku barības (kaķu konservi) marķēšanas noteikumus nosaka Regula Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu. Pārtikas marķēšanas prasības nosaka citi noteikumi kā tie, kas reglamentē barības marķēšanu (R 767/2009).  

Barības (tajā skaitā kaķu konservu) derīguma termiņu var norādīt divējādi:

 1. norādot to derīguma datumu “ derīgs līdz”, kam seko datuma norāde “mm. gg.” ( divi cipari norāda mēnesi, divi cipari – gadu). Iespējams, ka tiek norādīts arī mēneša dienas datums (dd.mm.gg.) vai gada skaitlis norādīts ar četriem cipariem (... gggg);
 2. ja marķējumā norādīts ražošanas datums, datumu, kas norāda minimālo glabāšanas termiņu, var norādīt arī kā “” ... (laikposms dienās vai mēnešos) pēc ražošanas datuma.

Ja kaķu konservu marķējumā derīguma termiņa norāde neatbilst nevienam no iepriekšminētajiem marķējuma veidiem, tad tas ir pārkāpums marķējumā. 

Vai Latvijas tumšgalves-aitas drīkst necirpt (kaut 1 x gadā), ja tās lielāko daļu pavada ārā un pārējo laiku nojumē? Novērots, aitām vilna ir gandrīz līdz zemei, knapi kājas var redzēt un īpašnieks neuzskata par vajadzību tās cirpt.

Atbilde

Normatīvajos aktos nav īpaši noteiktas aitu turēšanas prasības, tai skaitā par cirpšanu.

 

Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu, dzīvnieku īpašnieka pienākums ir rūpēties par dzīvnieka veselību, labturību un izmantošanu atbilstoši tā sugai, vecumam un fizioloģijai.

 

Latvijas tumšgalve jeb Latvijas tumšgalves šķirnes aita ir vilnas - gaļas šķirne, kas izveidota Latvijā.  

 

Kūtī turēšanas sezonā gara vilna var radīt problēmas, jo līdz ziemai aitām jau izaugusi pagara vilna, un tam ir savi trūkumi: mitrā kūtī vilna savilgst, palielinās aitu saslimšanas risks. Lai nodrošinātu aitu izmantošanu atbilstoši sugai tās ir jācērp!

Ar kuru datumu mājputnus drīkstēs laist brīvi laukā?

Atbilde

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 73 “Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"”, kas paredz prasību turēt mājputnus slēgtās telpās, ir spēkā līdz brīdim, kamēr tiks pieņemts lēmums par ierobežojumu atcelšanu. Prasībai par mājputnu turēšanu slēgtās telpās nav noteikts termiņš. Tiklīdz tiks saņemta informācija no ornitologiem par ūdensputnu migrācijas beigām, kā arī to, ka putnu gripas uzliesmojumi vairs netiks novēroti mājputnu novietnēs, Zemkopības ministrija virzīs ierobežojumu atcelšanu izskatīšanai valdībā.

 

Man Rīgas dzīvoklī ir kaķis, kurš dzīvo iekštelpās, bet reizēm ar sabiedrisko transportu mēs braucam uz Latgali. Man vajag potēt pret trakumsērgu? Vai par nepotēšanu var uzlikt sodu?

Atbilde

Veterinārmedicīnas likuma (26.04.2001.) 59.panta 14.punkts nosaka, ka dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums: “14) nodrošināt suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku profilaktisko vakcināciju pret trakumsērgu dzīvnieka triju mēnešu vecumā, izņemot gadījumus, kad praktizējošs veterinārārsts, ņemot vērā konkrētā dzīvnieka veselības stāvokli, nosaka citu vakcinācijas laiku, kā arī nodrošināt atkārtotu vakcināciju (revakcināciju) saskaņā ar veterināro zāļu lietošanas instrukcijā noteikto kārtību;”.

 

Līdz ar to neatkarīgi, vai kaķis dzīvo tikai iekštelpās vai tiek izlaists pastaigās laukā, dzīvniekam ir jābūt vakcinētam pret trakumsērgu no 3 mēnešu vecuma. Par likuma prasību neievērošanu dzīvnieka īpašnieks vai turētājs var tikt sodīts.

 

Savukārt, Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnijā noteikumi Nr.322  “ Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi “ 5.punkts nosaka ,ka pārvadājot mājas (istabas) dzīvniekus Latvijas Republikas teritorijā, transportlīdzeklī ir Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarota praktizējoša veterinārārsta izsniegta vakcinācijas apliecība vai mājas (istabas) dzīvnieka pase.

 

Tātad, vedot kaķi uz Latgali, dzīvnieka īpašniekam līdzi jābūt pasei vai vakcinācijas apliecībai ar atzīmi par derīgu vakcināciju pret trakumsērgu.

 

Vēlējos uzzināt, kad beigsies putnu gripas karantīna Latvijā mājputnu novietnēs.

Atbilde

Ņemot vērā to, ka Polijā joprojām vēl tiek konstatēti putnu gripas uzliesmojumi mājputniem, kā arī to, ka ūdens putnu migrācija turpinās, Zemkopības ministrija pagaidām neplāno atcelt noteiktos ierobežojumus mājputnu turēšanai. 

Ar kuru datumu drīkst laist ārā vistas?

Atbilde

Biodrošības parasības mājputnu novietnēm, tajā skaitā mājputnus turēt slēgtās telpās, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām”(09.06.2015.). Mājputnus varēs laist laukā tad, kad šajos Ministru kabineta noteikumos būs grozījumi un papildus biodrošības prasības tiks atceltas, ņemot vērā putnu gripas uzliesmojumu epidemioloģisko situāciju citās Eiropas valstīs un gājputnu migrācijas intensitāti. Tā kā marta mēnesī ir visizteiktākā savvaļas putnu pavasara migrācija un joprojām putnu gripa tiek konstatēta Eiropā gan mājputnu novietnēs, gan savvaļas putniem, tad pašlaik nav pamata atcelt papildus biodrošības prasības. Kolīdz putnu gripas epidemioloģiskā situācija citās valstīs būs uzlabojusies, sazinoties un vienojoties ekspertiem, tiks lemts par papildus biodrošības prasību atcelšanu un informācija par izmaiņām noteikumos tiks ievietota Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā, kā arī  tiks informēti mediji.

Ja man mājas ir 6 vistas, vai es varu draugiem pārdot olas?

Atbilde

Jā, Jūs varat pārdot olas draugiem, tikai Jums Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) ir jāsaņem atļauja olu realizācijai nelielos apjomos gala patērētājam vai mazumtirdzniecībā (MK noteikumi Nr.235 no 03.05.2017.gada “ Prasības olu apritei nelielā apjomā”):

•             lai saņemtu iepriekš minēto atļauju Jums ir jāgriežas PVD teritoriālajā struktūrvienībā (turpmāk-TSV) pēc Jūsu dzīves vietas un Jums ir jāiesniedz iesniegums (elektroniski, papīra formātā vai piesakot pa tālruni), ka vēlaties uzsākt olu realizāciju tieši galapatērētājam; iesniegumā nepieciešama šāda informācija: 1) ganāmpulka īpašnieka vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs LDC lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā; 2) kopējais putnu skaits novietnē, kā arī dējējputnu skaits; 3) to putnu suga vai sugas, no kuriem iegūst olas;

•             pēc iesnieguma saņemšanas TSV veterinārie inspektori ar Jums sazināsies un vienosieties par datumu, kad tiks veikta pārbaude Jūsu  novietnē, pirms atļaujas izsniegšanas;

•             prasības, kas jāievēro, lai varētu tirgot olas vietējā tirgū tieši galapatērētājam noteiktas 2010. gada 14. septembra  Ministru kabineta noteikumos  Nr. 235 no 03.05.2017.gada “ Prasības olu apritei nelielā apjomā”. Tāpat jāievēro MK noteikumos Nr.5 no 02.01.2008.gada “ Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības” noteiktās prasības un  Jums būs jāveic izmeklējumi saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. novembra noteikumos Nr. 741 „Noteikumi par kārtību, kādā kontrolē un apkaro salmonelozi un citas ar pārtikas produktiem pārnēsājamas infekcijas slimības mājputnu ganāmpulkos, kas paredzēti pārtikas produktu iegūšanai nelielā apjomā un tiešai piegādei galapatērētājam” noteiktajām prasībām;

•             konkrētāku informāciju Jūs saņemsiet no PVD inspektoriem, kuri veiks pārbaudi novietnē pirms atļaujas izsniegšanas.

Robežkontrole

Vai es varu ievest fluvalinatu saturošos medikamentus varrozes ārstēšanai no Krievijas, lietošanai savā dravā?

Atbilde

No Krievijas Federācijas nav atļauts ievest fluvalinatu saturošus medikamentus, jo tie nav reģistrēti Pārtikas un veterinārā dienesta veterināro zāļu reģistrā, saskaņā ar Ministru kabineta 18.07.2006. noteikumiem nr.600 “Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība”. PVD reģistrētās veterinārās zāles skatīt ŠEIT

Ja sūtu kravu no Baltkrievijas un prece ir uz nemarķētām paletēm, vai varu rakstīt, iesniegumu, ka šīs paletes tiks iznīcinātas pēc preču noņemšanas no tām? Vai šo paleti drīkst pats iznīcināt vai jāved uz kādu speciāli izveidotu vietu?

Atbilde

Ja kravās, kuras tiek  ievestas Eiropas Savienībā no valstīm ārpus ES, atrodas koksnes iepakojamais materiāls, tam ir jābūt atbilstoši apstrādātam un marķētam.  Prasības koksnes iepakojamam materiālam starptautiskajā tirdzniecībā ir noteiktas Fitosanitāro pasākumu starptautiskajā standartā ISPM Nr.15 un KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS Regulā (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019.  PVD inspektori robežkontroles punktā pārbauda, vai koksnes iepakojamais materiāls atbilst šīm prasībām. Ja tas ir neatbilstošs, inspektori pieņem lēmumu neielaist koksnes iepakojamo materiālu valstī. Kravas īpašniekam ir pienākums neatbilstošo koksnes iepakojamo materiālu atgriezt uz nosūtītājvalsti, apstrādāt vai iznīcināt. Inspektors, kurš veic pārbaudi pieņem lēmumu, kurš fitosanitārais pasākums ir pieļaujams.

Atgādinām, ka atbildīgajam par kravu ir pienākums nodrošināt, lai krava, tajā skaitā koksnes iepakojamais materiāls, atbilst starptautiskajām un Eiropas Savienības prasībām, tā kā tieši ar koksnes iepakojamo materiālu tiek ievazāti augiem kaitīgie organismi, kuru apkarošana ir dārga un resursu ietilpīga. Tādēļ aicinām ar izpratni izturēties pret šīm prasībām un pirms kravas ievešanas  pārliecināties, vai tā tiks pārvadāta uz  atbilstoša  koksnes iepakojamā  materiāla.

Kas jādara, ja atnāca krava no Ķīnas koka kastē, bez zīmoga, ka koks ir apstrādāts?

Atbilde

Atbildot uz jautājumu par koka kasti no Ķīnas bez marķējuma, informējam, ja sūtījums jau ir saņemts un muitas kontrole nav nepieciešama, ietsakām koka kasti rūpīgi apskatīt, vai nav pazīmes, par kaitēkļu klātbūtni. Ieteiktu šo kasti neizmantot tālāk un, ja iespējams, sadedzināt.  Neapstrādāts un nemarķēts koksnes iepakojamais materiāls rada risku ievest kaitēkļus, kuri tālāk varētu izplatīties un nodarīt kaitējumu dabai. Tādēļ ir izstrādātas stingras prasības koksnes iepakojamā materiāla apstrādei un marķēšanai. Šīs prasības ir atrodamas Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācijā (ISPM 15).

Cik daudz var ievest no Krievijas uztura bagātinātājus personīgai lietošanai uz 12 mēnešiem?

Atbilde

PVD nekontrolē privātpersonu bagāžā un pasta sūtījumos uztura bagātinātājus, kas paredzēti personīgai lietošanai un nav domāti komerciāliem mērķiem. Tātad, no PVD viedokļa – neierobežoti, ar nosacījumu, ka tie netiks izplatīti.

Vai varu saņemt recepšu medikamentu no Indijas C hepatīta ārstēšanai (LV ārsta izrakstīta recepte), kurš Latvijā nav pieejams? Ja šāda iespēja pastāv, ar ko jārēķinās saņemot medikamentu (ievedmuita; PVN)? Kādā apmērā?

Atbilde

Lai saņemtu medikamentus no trešās valsts, t.sk. Indijas, ir jābūt izpildītām visam zemāk minētam prasībām:

 • zāles (6mēnešu lietošanai) 
 • zāles ir oriģinālajā iepakojumā
 • uz iepakojuma ir identificējami zāļu ražotājs un ražotājvalsts
 • ir pirkuma čeks vai līdzvērtīgs dokuments
 • recepte vai ārstniecības iestādes izdots dokuments*.

Ja viena zāļu veida oriģinālo iepakojumu skaits ir lielāks nekā trīs, personas rakstisks apliecinājums ar norādi: 

 • par zāļu lietošanu personiskām vajadzībām;
 • ka zāles nav narkotiskie analgētiķi, jaunās psihoaktīvās vielas, aktīvās vielas, kā arī anaboliskie steroīdi, testosteroni, augšanas hormoni vai to analogi;
 • ka persona uzņemas atbildību par šo zāļu lietošanu; 

*Dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

 

Ievedmuitas nodokli un PVN iekasē muitas iestāde. Informācijas noskaidrošanai aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, vai uzdot savu jautājumu rakstveidā, nosūtot uz e-pasta adresi MP.konsultacija@vid.gov.lv.

Vai var ievest no ASV uztura bagātinātāju (2 veidi) 5 burciņas personīgai lietošanai 12 mēnešiem, kuri tika nopirkti caur internetveikalu?

Atbilde

Saskaņa ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.352 “Noteikumi par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās”:

 

“Pārtikas un veterinārais dienests pārtiku nekontrolē, ja pārtika ir daļa no ceļotāja personiskās bagāžas, tā ir paredzēta personiskajam patēriņam (svars nepārsniedz 10 kg)”.

 

Vēlos ievest vairumtirdzniecībai no Krievijas pārtikā lietojamu produktu, kura satāvs ir: rupjā pārtikas sāls,kiploki, koriandrs, diles, pētersīļi, saldie sarkanie pipari, hmeļi-suneļi garšviela. Sakiet, lūdzu, kā viņu klasificēt, kādā secībā un kas man būtu jādara?

Atbilde

Latvijas Republikas Ministra kabineta 02.05.2006. noteikumos Nr.352 „Noteikumi par veterinārajai kontrolei nepakļautas pārtikas ievešanu no trešajām valstīm un tās kontroles kārtību valsts robežas kontroles punktos, brīvajās zonās, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās” (turpmāk - MK noteikumi Nr.352) un citos LR un Eiropas Savienības normatīvajos aktos nav izvirzītas specifiskās prasības importa dokumentācijai attiecībā uz jautājumā minētiem pārtikas produktiem no Krievijas.

 

Secība, no importētāja reģistrācijas līdz robežkontroles dokumenta par veikto kontroli saņemšanai, aprakstīta šeit 

 

PVD inspektori robežkontroles punktos veic kravu –  100% dokumentālo un identitātes kontroli, aizdomu gadījumos, kā arī monitoringa programmas ietvaros kravu fizisko kontroli ar paraugu noņemšanu un nosūtīšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem.

 

Pēc pavaddokumentos (INVOICE) sniegtās informācijas, precei ir jābūt identificējamai (nosūtītājs (ražotājs), saņēmējs, produkta izcelsme, daudzums, cita saistošā informācija.

 

Marķējumā - uz fasētas pārtikas tirdzniecībai paredzētā sekundārā iepakojuma vismaz jānorāda (Regulas 1169/2011 7.pants):

 • pārtikas produkta nosaukumu;
 • minimālais derīguma termiņš vai “izlietot līdz” datums;
 • jebkuri īpaši glabāšanas un/vai lietošanas nosacījumi;
 • pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja vārds vai uzņēmuma nosaukums un adrese.

 

Šķērsojot robežu informācijai, kas nepieciešama korekta marķējuma izveidošanai, ir jābūt vismaz pavaddokumentos.

 

Pārējās prasības, kas ir visai ne-dzīvnieku izcelsmes pārtikai:

 • Kravas ievedējam vismaz 24 stundas pirms pārtikas kravas plānotās uzrādīšanas PVD kontrolei uz to PVD kontroles punktu, caur kuru paredzēts kravu ievest, jānosūta Iepriekšējais paziņojums. Iepriekšēja paziņojuma veidlapa ir Kopēja ievešanas dokumenta I daļa un tās veidlapa noteikta ar MK noteikumiem Nr.352 un tā forma atrodama Komisijas Regulā (EK) Nr. 669/2009 (24.07.2009), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK.

 

 • Ievedot pārtikas preces, produktam un transportēšanas vides apstākļiem, jāatbilst vispārīgām higiēnas un nekaitīguma prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.852/2004 (29.04.2004) par pārtikas produktu higiēnu.

 

 • Maksimāli pieļaujamie piesārņojumu līmeņi pārtikai noteikti:
 • lauksaimniecības un industriāliem – Komisijas Regulā (EK) Nr. 1881/2006 ( 19.12.2006), ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos;

 

 • mikrobioloģiskiem - Komisijas Regulā (EK) Nr. 2073/2005 (15.11.2005.) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem;

 

 • pesticīdiem – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.396/2005 (23.02.2005.), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK;
 • pārtikas piedevu (E) lietošanas nosacījumi un maksimāli pieļaujamie līmeņi, noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1333/2008 (16.12.2008.) par pārtikas piedevām;

 

 • maksu par kontroli uz robežas iekasē atbilstoši 08.10.2013. MK noteikumiem Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem" (3.pielikums). Maksas apmērs atkarīgs no produkta veida un to daudzuma;

 

 • prasības preču marķējumam noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1169/2011 (25.10.2011) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu.

 

 

Kas ir nepieciešams, lai varētu ievest tēju (izejvielas) no Ķīnas un tirgot tās? Vai ir nepieciešamas kādas pārbaudes, licences, atļaujas vai kas cits?

Atbilde

Pirmais, kas Jums jādara, iesaistoties pārtikas apritē, jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Visa informācija par uzņēmuma reģistrāciju pieejama ŠEIT 
 
Ievedot kravu, uz robežas tai tiks veikta nekaitīguma kontrole. Informācija par pamatprasībām ir pieejama ŠEIT 
 
Tējām no Ķīnas noteikta augsta riska pakāpe uz piesārņojumu ar pesticīdiem, līdz ar to ES Regula 2009/669 nosaka 10% kravu veikt laboratorisko testēšanu, un, ja inspektors noņems paraugu, tad papildus maksai par kontroli, kas noteikta MK noteikumu 1083 3.pielikumā, būs jāapmaksā arī laboratorijas pakalpojumus, kas ir ap 225 EUR. Regula neatļauj brīdināt, vai darīt zināmu, kurai tieši kravai tiks noņemts paraugs.

Indijā ir pasūtīti medikameni (ar recepti), kas tiks piegādāti ar kurjerpastu. Muitā man paskaidroja, ka ar aizpildītām veidlapām jāvēršas PVD. Kas tās ir par veidlapām,un kā izpaužās tā parbaudes procedūra

Atbilde

Kontroles secība ir sekojoša - kurjerpasta un pasta sūtījumi tiek nogādāti kontrolei PVD inspektoriem. PVD inspektori, veicot sūtījuma kontroli, atver to, pārliecinās par atbilstošu zāļu daudzumu, oriģināliem iepakojumiem, tajos noradīto informāciju par ražotāju un ražotājvalsti.

 

Ja sūtījumam nav pievienoti - pirkuma čeks (vai līdzvērtīgs dokuments), recepte (vai līdzīgs ārstniecības iestādes izdotais dokuments), vai personas rakstisks apliecinājums (brīvā formā; ja zāļu daudzums pārsniedz par katrām zālēm trīs zāļu iepakojumus), tad PVD lūdz pastu vai kurjerpastu sazināties ar klientu (sūtījuma saņēmēju) un aicināt to ierasties pie PVD inspektoriem ar nepieciešamiem dokumentiem.

 

Pēc labvēlīgiem kontroles rezultātiem PVD inspektori noformē un izsniedz Robežkontroles dokumentu, ar kuru ir jāgriežas pie muitas dienesta.

 

Nekādas veidlapas PVD inspektoriem nav jāsniedz, tikai augstāk minētos dokumentus - pirkuma čeku, recepti un apliecinājumu!

 

Par privātpersonu zāļu sūtījumu kontroli PVD maksu neiekasē!

 

Par muitas importa deklarācijas noformēšanas izmaksām un nodokļiem iesakām vērsties muitā.

 

Privātpersonai personiskai lietošanai ir tiesības saņemt pa pastu zāles no trešajām valstīm (neattiecas uz narkotiskām un psihotropām zālēm): ja izpildītas visas sekojošās prasības: (MK noteikumi Nr.416 “ Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība”):

- katra zāļu forma ir oriģinālā iepakojumā;

ražotājs un ražotājvalsts ir identificējama uz iepakojuma;

par tām ir pirkuma čeks vai līdzvērtīgs dokuments;

personiskai lietošanai paredzētais zāļu daudzums ir ekvivalents sešu mēnešu lietošanai;

tiek uzrādīta recepte vai līdzīgs ārstniecības iestādes izdotais dokuments. Dokumentiem svešvalodā pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā;

zāļu lietošanas pamatojumam tiek uzrādīts personas rakstisks apliecinājums ar norādi par zāļu lietošanu personiskām vajadzībām un apliecinājums, ka zāles nav narkotiskie analgētiķi, jaunās psihoaktīvās vielas, aktīvās vielas, kā arī anaboliskie steroīdi, testosteroni, augšanas hormoni vai to analogi (ja zāles saņem pa pastu) un ka persona uzņemas atbildību par šo zāļu lietošanu gadījumos, kad zāļu daudzums pārsniedz par katrām zālēm trīs zāļu iepakojumus (primārais, sekundārais) vienības

 

Ja viena vai vairākās prasības netiek izpildītas, pasta paka bez šķirošanas vai jebkādas sadalīšanas tiek nosūtītas atpakaļ nosūtītājam.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai varētu ievest žāvētus augļus no Uzbekistānas?

Atbilde

Pirmais, kas Jums jādara, iesaistoties pārtikas apritē, jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Visa informācija par uzņēmuma reģistrāciju pieejama ŠEIT

 

Ievedot kravu, uz robežas tai tiks veikta nekaitīguma kontrole. Informācija par pamatprasībām ir pieejama ŠEIT 

Par kombinēto produktu ievešanu

Vai saldējumam no Ukrainas, ir nepieciešams Apliecinājums, ja Ukraina jau ir Eiropā atzīts uzņēmums un ir veterinārais sertifikāts?

Atbilde

Ja saldējums satur  dzīvnieku izcelsmes produktus (piemēram, piens, vai saldais krējums) un to uzglabā/ pārvadā kontrolētas temperatūras režīmā, t.i. sasaldētu, tad nepieciešams veterinārais sertifikāts, Privātais Apliecinājums nav vajadzīgs.

Ja no vienas rūpnīcas tiek importēti 30-40 konfekšu veidi, vafeļu tortes. Vai jāmin sastāvu visiem produktiem?

Atbilde

Privātajā Apliecinājumā sastāvdaļas jānorāda visām precēm, ja preces sastāvā  ir dzīvnieku izcelsmes produkts, piemēram, vafelēm-olas, un tās uzglabā/ pārvadā apkārtējās vides temperatūrā, t.i. nav atdzesēts un nav sasaldēts, un dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas tajās ir dažādas, vai mainīgās proporcijās.  Sastāvdaļas norāda dilstošā secībā, sākot ar lielāko % daļu. 
 
Pieļaujams, ka Privātajā Apliecinājumā nenorāda pārtikas piedevas, aromatizātorus, vai sastāvdaļas, kas ir ļoti mazā daudzumā.   
 
Pieļaujams iesniegt vienu Privāto Apliecinājumu, ja produkta dzīvnieku izcelsmes izejviela ir no vienas un tās pašas valsts, ražotāja, un sastāvdaļu saturs produktā ir nemainīgs, piemēram, mainās tikai aromatizatoru veids, bet olu baltuma pulvera saturs ir nemainīgs, piemēram: 
 

- Zefīrs ar zemeņu garšu: cukurs, ābolu biezenis, ūdens, glikozes sīrups, recinātājs pektīns, skābuma regulētāji (citronskābe, nātrija citrāts), OLU olbaltuma pulveris, konservants kālija sorbāts, dabīgs zemeņu aromatizētājs 0,1%. Var saturēt kvieša lipekļa, un/ vai piena daļiņas.

- Zefīrs ar aveņu garšu: cukurs, ābolu biezenis, ūdens, glikozes sīrups, recinātājs pektīns, skābuma regulētāji (citronskābe, nātrija citrāts), OLU olbaltuma pulveris, konservants kālija sorbāts, dabīgs aveņu aromatizētājs 0,1%. Var saturēt kvieša lipekļa, un/ vai piena daļiņas.

- Zefīrs ar vaniļas garšu: cukurs, ābolu biezenis, ūdens, glikozes sīrups, recinātājs pektīns, skābuma regulētāji (citronskābe, nātrija citrāts), OLU olbaltuma pulveris, konservants kālija sorbāts, dabīgs vaniļas aromatizētājs 0,1%. Var saturēt kvieša lipekļa, un/ vai piena daļiņas.

 
Tādos gadījumos Apliecinājumā pieļaujams norādīt: Zefīrs ar aveņu garšu, Zefīrs ar vaniļas garšu, Zefīrs ar zemeņu garšu, sastāvdaļas: cukurs, ābolu biezenis, ūdens, glikozes sīrups, recinātājs pektīns, OLU olbaltuma pulveris

Vai apliecinājums nepieciešams, ja produkts ražots Eiropas Savienībā, bet tiek importēts uz LV caur kādu trešo valsti?

Atbilde

Ja kombinēto produktu ražo Eiropas Savienībā, bet šāda produkta importēšanai nepieciešams šķērsot kādu trešo valsti, tad apliecinājums nav nepieciešams. 

Ukrainas uzņēmums ražo produkciju, izmantojot Eiropas Savienībā saražoto izejvielu (liellopa gaļas pulveri) - vai šo produkciju drīkst ievest Eiropas Savienībā?

Atbilde

Kombinētiem produktiem, kuru sastāvā ir gaļas produkti, nepieciešams veterinārais sertifikāts, neatkarīgi no tā , vai produkts ražots Eiropas Savienībā vai Eiropas Savienības atzītā trešās valsts uzņēmumā. Pirms salikto produktu importēšanas jāpārliecinās, vai produkta ražotāja valsts ir to valstu sarakstā, no kuras drīkst ievest gaļas produktus Eiropas Savienībā. 

Produkti ar DUĀLU režīmu - daži ražotāji min, ka jāpārvadā noteiktā režīmā, daži, ka bez temperatūras režīma. Kā rīkoties ar tiem? Attiecas īpaši uz konfektēm.

Atbilde

Jāiesniedz Privātais Apliecinājums. Ja konfekšu, vai šokolādes sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes produkti, piemēram, pildījums ar olām, vai pienu, un preces marķējumā, vai pavaddokumentos ir norādīts  transportēšanas, un/ vai uzglabāšanas temperatūra līdz +25 °C.  Temperatūra līdz +25 °C ir  apkārtējās vides temperatūra. 

Vai konfektes, kurām temperatūras režīms ir +5 - +25°C uzskata par kombinētiem produktiem ar temperatūras režīmu ir +5-+25°C? Vai tas skaitās Temperatūras kontrole, vai nē?

Atbilde

Faktiski tas ir ražotāja noteiktais temperatūras režīms, kurš ir jāievēro, lai šokolāde/ konfektes nezaudētu kvalitāti (piemēram, izskats, konsistence, garša), kura ir jāsaglabā jebkurā gadījumā. Temperatūra no +5 – +25 °C ir apkārtējās vides temperatūra. Bet, piemērojot  Regulu 2020/2035, tā neskaitās kā kontrolētais temperatūras režīms, t.i. sasaldēts, vai atdzesēts. Tāpēc, ja konfektes satur dzīvnieku izcelsmes produktus, ir jāiesniedz Privātais Apliecinājums. 

Ja konfektēm temperatūras režīms ir no +5 līdz +25°C, bet pavasarī un rudenī šī produkcija tiek transportēta ar tentiem. Vai šajā gadijumā ir uzskatīts temperaturas režīms?

Atbilde

Ja konfekšu un vafeļu tortes, sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes produkts, piemēram, vafelēm-olas, un tās uzglabā/ pārvadā apkārtējās vides temperatūrā, t.i., nav atdzesēts un nav sasaldēts, tad ir jāuzrāda Privātais Apliecinājums. 

Kur iegūt info par % sastāvu produktam?

Atbilde

Informācija par preces sastāvdaļām ir atrodama, preces marķējumā, pavaddokumentos, vai ir jāpieprasa informācija no ražotāja, vai pārdevēja. 

Ja importējam no 3.valsts, kas ievedis produktu no ES un tālāk pārdod vairumtirdzniecībā, kur mēs iegādājamies, tad arī nepieciešams šis apliecinājums?

Atbilde

Importējot no trešās valsts saliktos produktus, kuru  uzglabāšanai  un pārvadāšanai nav nepieciešams kontrolēts  temperatūras režīms un to sastāvā nav nekādu gaļas produktu, izņemot želatīns, kolagēns vai ļoti rafinēti produkti, nepieciešams Privātais apliecinājums. 

Kāds iemesls visu šo jaunumu ievešanai?

Atbilde

2021.gada 21.aprīlī stājās spēkā jauns Dzīvnieku veselības tiesību akts- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā, ar kuru noteiktas prasības slimību profilaksei, biodrošībai, informācijai par slimībām, izsekojamībai, marķēšanai, dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu pārvietošanai Eiropas Savienībā (ES), to importam, dzīvnieku lipīgo slimību uzraudzības principiem, izskaušanas un uzraudzības metodēm un citiem ārkārtas pasākumiem. Līdz ar Dzīvnieku veselības tiesību akta stāšanos spēkā, visā Eiropas Savienībā (ES) ir uzsāktā Komisijas Īstenošanas un Deleģēto aktu piemērošana dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu robežkontroles jomā. 

Produkta marķējumā, informācijā par alergēniem norādīts "Produkts neliela daudzuma var saturēt - piena mazāk par 0.005 %", bet produktu sastāvā piena produktu nav. Vai ir jāiesniedz Privātais Apliecinājums?

Atbilde

Privātais Apliecinājums nav jāsniedz. Parasti šādu informāciju marķējumā norāda, ja sastāvdaļa nav pievienota apzināti, bet ražotājs nevar garantēt, ka nejaušības, vai citu iemeslu dēļ produktā nebūs kaut niecīga, šajā gadījumā piena daļa. 
Pamatojums:  Regulā 1169/2011 36.panta 3.punktā ir noteikts, ka:  “3. Komisija pieņem īstenošanas aktus par šā panta 2. punktā minēto prasību piemērošanu šādai pēc brīvas izvēles sniegtai pārtikas produktu informācijai: a) par tādu vielu vai produktu iespējamu vai nejaušu klātbūtni pārtikas produktā, kas rada alerģiju vai nepanesamību”.

Ja majonēze būs no Lielbritānijas?

Atbilde

Ja majonēzes transportēšanai un uzglabāšanai nepieciešams kontrolēts temperatūras režīms, tad nepieciešams veterinārais sertifikāts. Ja uzglabāšanai un pārvadāšanai nav nepieciešams kontrolēts temperatūras režīms, tad pievieno Privāto apliecinājumu. No Lielbritānijas, kā jebkuras trešās valsts, nepieciešams vai nu sertifikāts vai Privātais Apliecinājums. 

Ja konfektēs no BY ir olas sastāvā, vai ir aizliegts ievest?

Atbilde

Jāpārbauda, vai Baltkrievijā olu ražotājs ir atzīts Eiropas savienībā:
- ES atzīto trešo valstu uzņēmumu saraksts, pieejams EK mājaslapā Food safety;
- Komisijas Lēmuma 2011/163 sarakstā, pie attiecīgās valsts,  ailē “olas” ir atzīmēts ar  “X”.

Vai uz uztura bagātinātājiem arī attiecas viss šis? Nekādu izņēmumu?

Atbilde

Attiecas arī uz uztura bagātinātājiem. Izņēmumu nav. 

Kā fiziski var ierakstīt visu nepieciešamo informāciju 4. un 5. ailēs Apliecinājuma II.daļā?

Atbilde

Ja visu informāciju nav iespējams norādīt 4. vai 5.ailē, tad Privātajam Apliecinājumam pievieno papildus lapas. 

Vai trešās grupas kombinētos produktus (apkārtējās vides temperatūrā + nesatur gaļas produktus) var ievest ar veterināro sertifikātu? Vai šajā gadījumā vajadzīgs privātais apliecinājums?

Atbilde

Ja nesatur gaļas produktus, izņemot želatīnu, kolagēnu vai ļoti rafinētus produktus, tad nepieciešams tikai  Privātais Apliecinājums.

Vai pastāv iespēja, ka, ja prece neatbilst nevienai no Regulā (ES) 2019/625 minētajām grupām, robežkontrolē tomēr tiek prasīts Privātais Apliecinājums?

Atbilde

Privātais Apliecinājums attiecas tikai uz kombinētiem produktiem (kombinēts produkts ir tāds produkts, kura sastāvā ir pārstrādāti dzīvnieku izcelsmes produkti un augu izcelsmes produkti). 

Vai šīs jaunās prasības attiecināmas tikai uz medu, vai arī uz citiem bišu produktiem - propolisu, bišu vasku, māšu peru pieniņu?

Atbilde

Prasības attiecas gan uz medu, gan uz biškopības produktiem.
 
Attiecībā uz medu un biškopības produktiem, nav Eiropas Komisijas atzīto trešo valstu uzņēmumu sarakstu, bet valstij , kurā iegūts medus vai biškopības produkti jābūt atzīmētai Komisijas Lēmuma 2011/163 sarakstā, ailē “medus”( pie attiecīgās valsts,  ir atzīmēts ar  “X”).

Vai būs pieejams Privātā Apliecinājuma aizpildīts piemērs?

Atbilde

Piemēru skatīt ŠEIT.

Ja majonēzei transportēšanas un uzglabāšanas temperatūra +8 - +14°C? Pie kāda režīma tas attiecas?

Atbilde

Ja majonēzei ražotājs ir noteicis uzglabāšanai un pārvadāšanai konkrētu temperatūras režīmu, tad uzskata, ka tā ir kontrolējama temperatūra un tādiem kombinētiem produktiem nepieciešams veterinārais sertifikāts. 

Ja produkta sastāvā ir liellopa kolagēns. Uzglabāšanas temperatūra 0-+25°C, ieved no Krievijas, bet kolagēns ražots Ķīnā. Vai ir jāskatās, vai ir atļauts ievest kolagēnu (liellopu) no Ķīnas vai ir atļauts ievest kolagēnu (liellopu) no Krievijas? Vai 0-+25°C temperatūrai ir nepieciešams sertifikāts?

Atbilde

Ja kombinētajam produktam uzglabājot vai pārvadājot nav nepieciešams kontrolēts temperatūras režīms (saldēts vai atvēsināts), tad veterinārais sertifikāts nav nepieciešams. Ja kolagēna izcelsmes valsts ir Ķīna, tad attiecīgi jāskatās valstu sarakstā vai drīkst ievest no Ķīnas un arī uzņēmumam jābūt Ķīnas atzīto uzņēmumu sarakstā. 

Precizējums par jautājumu par liellopu gaļas pulveri - gaļas pulvera ražotājs ir Francijas uzņēmums. Vai šajā gadījumā uzņēmums skaitās, ka Eiropas Komisijā atzīts uzņēmums? Gala produkta ražotājs - Ukrainas uzņēmums.

Atbilde

Tiem kombinētajiem produktiem , kuru sastāvā ir gaļas produkti un nav nepieciešams kontrolēts pārvadāšanas un uzglabāšanas temperatūras režīms, nepieciešams veterinārais sertifikāts. Veterinārajā sertifikātā norāda trešās valsts gaļas produkta izcelsmes uzņēmumu vai uzņēmumu , kurš atrodas Eiropas Savienībā ( jautājumā minētājā gadījumā- Francijas uzņēmums.)  

Ja EK mājaslapas sarakstā nav atrodams, ka uzņēmums ir EK atzīts. Kur var iegūt šādu atzinumu, kādi ir sekojošie soļi?

Atbilde

Par uzņēmumu atzinuma iegūšanu atbildīga trešo valstu kompetentā iestāde. 

Vai ir pietiekami, ka būs apliecinājums, ka ražotājs ES uzņēmums?

Atbilde

Privātajā Apliecinājumā norāda konkrētu ES uzņēmumu. 

Ja daļa no produkta sastāvdaļām ir ražota Lielbritānijā, un daļa ES, arī ir vajadzīgs Apliecinājums un kāda veidā to pildīt?

Atbilde

Privātajā Apliecinājumā norāda ES un Lielbritānijas ražošanas uzņēmumus.

Ja ir produktam ir temperatūras režīms (saldēts, vai atdzesēts) tad ir nepieciešams sertifikāts. Ja nav temperatūras režīma, tad kas ir nepieciešams?

Atbilde

Ja  produkts  satur dzīvnieku izcelsmes produktus (piemēram, olas, vai pienu, izņemot gaļu), un to nepārvadā kontrolētas temperatūras režīmā, t.i. sasaldētu, vai atdzesētu, ir jāiesniedz Privātais Apliecinājums. 

Tātad, ja ražotājs ir ES, tad apliecinājums, importējot šo preci, nebūs nepieciešams, pat ja produkta sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes izejvielas no trešajām valstīm?

Atbilde

Neatkarīgi no tā , vai saliktajā produktā izmantotās izejvielas ražotas ES  vai trešajā valstī, nepieciešams Privātais apliecinājums tiem saliktajiem produktiem , kuru uzglabāšanai vai pārvadāšanai nav nepieciešams kontrolēts temperatūras režīms un , kuri nesatur nekādus gaļas produktus, izņemot želatīnu, kolagēnu un ļoti rafinētus produktus. 

Ja ražotais / eksportētajs aizpilda visu informāciju caur TRACES NT sistēmu, vai importētājam arī jāpilda Privātais apliecinājums? Vai pietiek ar informāciju TRACES NT?

Atbilde

Importētājam jāpilda Privātais Apliecinājums.

Precizējums par kombinētiem produktiem apkārtējās vides režīmā un gaļu nesaturošajiem produktiem. Ja ražotājs izsniedz veterināro sertifikātu, vai var iztikt bez Apliecinājuma?

Atbilde

Tādā gadījumā veterinārais sertifikāts nav primāri vajadzīgais dokuments, nepieciešams Privātais Apliecinājums. 

Vai būs kāds pārejas periods?

Atbilde

Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2019/625 12., pantu un 14.pantu,  kuri nosaka prasības kombinēto produktu sūtījumiem un Privātā Apliecinājuma nepieciešamību, piemēro no 2021.gada 21.aprīļa. 
 
Sertifikāta paraugs kombinētiem produktiem noteikts Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) 2020/2235, taču pārejas periodā līdz 2021.gada 20.oktobrim drīkst izmantot sertifikātu, kura paraugs noteikts Komisijas Regulā (ES) 28/2012, ja vien sertifikāts parakstīts līdz 2021.gada 20.augustam. 

Kādā valodā aizpilda apliecinājumu?

Atbilde

Privāto Apliecinājumu aizpilda latviešu valodā. 

Vai var Apliecinājuma II. daļas datus iesniegt kā pielikumus?

Atbilde

Ir pieļaujams, ka Privātā Apliecinājuma II. daļā norādāmo informāciju iesniedz kā pielikumu. 

Apliecinājums ir katram produktam atsevišķi, vai kravai? Ja ir daudz produkti vienā kravā?

Atbilde

Privāto Apliecinājumu aizpilda par katru produktu. Pieļaujams, ja preces pamata sastāvs vairākiem veidiem neatšķiras, tad, norādot Privātajā apliecinājumā, var būt apvienoti vairāki produkti.

Ja no Baltkrievijas ieved konfektes, cepumus, vafeles, zefīrus, marmelādi, kuri ir ražoti no piena pulvera un olu baltuma, vai šai precei vajag tikai Privāto Apliecinājumu, un Sertifikāts nav vajadzīgs?

Atbilde

Ja  produkts  satur dzīvnieku izcelsmes produktus (piemēram, olu baltumu, vai piena pulveri,, izņemot gaļu), un to nepārvadā kontrolētas temperatūras režīmā, t.i. sasaldētu, vai atdzesētu ir jāiesniedz Privātais Apliecinājums un veterinārais sertifikāts nav nepieciešams. 

Ja KN kods ir viens, bet produkti 300. Vai Privātajā Apliecinājumā aile I.27 ir jāaizpilda par katru produktu atsevišķi?

Atbilde

Privāto apliecinājumu aizpilda par katru produktu. Ja preces kods ir viens , bet dažādi preces veidi, ar dažādu preces sastāvu, tad jānorāda visi veidi. Pieļaujams, ja preces pamata sastāvs vairākiem veidiem neatšķiras, tad norādot var būt apvienoti vairāki produkti. 

Vai visi apliecinājumi ir tikai valsts valodā?

Atbilde

Privāto Apliecinājumu aizpilda latviešu valodā. 

Konfektes un cepumi (satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus - pienu un olas). Bez temperatūras režīma. Kravas saņēmējs - Vācijas uzņēmums (visus pavaddokumentos Vācijas uzņēmums). Krava atmuitos Latvijas teritorijā (Terehovas vai Brīvostas MKP). Vai ir nepieciešams Privātais Apliecinājums?

Atbilde

Ja sūtījuma saņēmējs ir Vācijas uzņēmums un to tieši, pēc kontroles un muitas formalitātēm robežkontroles punktā, nogādā Vācijas uzņēmumam, Privātais Apliecinājums nav nepieciešams. Privāto apliecinājumu pievieno brīdī, kad to laiž tirgū. 

Uzņēmuma reģistrācija

Vēlos reģistrēt uzņēmumu - pusfabrikātu (sausie maisījumi, gatavie kēksi) tirdzniecība caur internetveikalu. Kādas veidlapas jāaizpilda? Vai ir specifiski nosacījumi preces uzglabāšanai faktiskajā adresē, jeb ir nepieciešama speciāla noliktava?

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp tirgojot pārtikas produktus interneta veikalā, nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama ŠEIT

 
 
Uzņēmumam savā darbībā nepieciešams ievērot pārtikas apriti reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī dokumentāli jāspēj pierādīt produktu izcelsmi. Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā. Uzglabājot pārtikas produktus ir jāievēro produkta ražotāja noteiktie uzglabāšanas un lietošanas nosacījumi, kas ir norādīti pārtikas produktu marķējumā.
 
 
Uzņēmums var uzglabāt pārtikas produktus interneta veikala telpās, pēc PVD reģistrētas faktiskas adreses, ja ir ievērotas higiēnas prasības un uzglabāšanas nosacījumi. 
 
 
Produktiem ir jānodrošina oriģināla marķējumā sniegtas informācijas tulkojumu valsts valodā. Vispārīgas prasības pārtikas produktu marķēšanai ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Minētas Regulas 14. pants nosaka, ka piedāvājot fasētus pārtikas produktus pārdošanai ar tālsaziņas līdzekļu starpniecību, pircējam pirms pirkuma veikšanas, jābūt pieejamai informācijai par pārtikas produkta nosaukumu, sastāvdaļām, alergēniem, neto daudzumu, uzturvērtību, uzglabāšanas un lietošanas nosacījumiem u.c., izņemot informāciju par derīguma termiņu.
 
 
Papildus informāciju par uzņēmuma reģistrāciju un higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejams ŠEIT

Vai ir iespējams saņemt uzņēmuma PVD atļauju elektroniski?

Atbilde

Lai uzsāktu darbību pārtikas apritē, Jums tā jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā. Viss par reģistrācijas kārtību lasāms PVD mājas lapā saitē: https://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemuma-registracija?nid=2518#jump. Šeit arī visi nepieciešamie resursi.

Savukārt viss par prasībām pārtikas apritē atrodams saitē: https://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-uzraudziba/prasibas-partikas-aprite?nid=2514#jump

 

Lūdzu precīzi un salasāmi norādiet savu e-pasta adresi attiecīgajā laukā reģistrācijas pieteikumā! Paziņojums par reģistrācijas faktu un reģistrācijas numurs tiks automātiski nosūtīts uz šo adresi.

 

Nodarbojamies ar zemeņu audzēšanu. Zemenes tirgojamo paši.Tirdzniecības vietas ir reģistrētas PVD. Vēlējos uzzināt, ja es tirgoju zemenes uz lauka, vai man tas arī būtu jāreģistrē PVD kā tirdzniecības vieta?

Atbilde

Ja ar zemeņu audzēšanu nodarbojas Juridiska persona, tad tai jāreģistrējas kā augu izcelsmes produktu primārajam ražotājam faktiskajā adresē, kur notiek zemeņu audzēšana. Reģistrācijas procesa apraksts PVD mājas lapā

 

Ja zemenes aufzē privātpersona, un saražotie apjomi atbilst MK 2010.gada 1.jūnija noteikumu Nr.499 “Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā” pielikumā norādītajam un ogas netiek pārdotas pārstrādei ražošanas uzņēmumā, tad nav nepieciešams reģistrēties PVD.

 

Kā saņemt reģistrācijas apliecību?

Atbilde

Ja apliecība patiesi nepieciešama, tad lūdzu pieprasiet to, iesniedzot brīvas formas iesniegumu. Par apliecības sagatavošanu tiks izrakstīts rēķins Eur 2,50 apmērā. Apliecību jāsaņem klātienē izvēlētajā PVD struktūrvienībā, iepriekš ar to sazinoties telefoniski.

Izvērtējiet, vai tiešām Jums ir nepieciešama reģistrācijas apliecība.

 

Kas ir nepieciešams, lai uzsāktu ielu tirdzniecību ar kafiju, ja uzņēmums jau ir reģistrēts PVD? Ceļā uz perfektu kafiju

Atbilde

Ja uzņēmums jau ir reģistrēts PVD, tad veicot izbraukuma tirdzniecību, nekāda papildus reģistrācija vai atļauja no PVD nav nepieciešama.

 

PVD arī norāda, ka ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids. Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja ir saņemta pašvaldības atļauja un tā atrodas tirdzniecības vietā. Prasības ielu tirdzniecības organizēšanai ir noteiktas MK noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību.": https://likumi.lv/ta/id/210696-noteikumi-par-tirdzniecibas-veidiem-kas-saskanojami-ar-pasvaldibu-un-tirdzniecibas-organizesanas-kartibu

 

Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20040520:LV:PDF

 

Dzērienu pagatavošanas procesā nepieciešams izmantot tikai dzeramo ūdeni. Prasības dzeramam ūdenim ir noteiktas 2003.gada 29.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

 

2018. gada 31. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība". Noteikumi nosaka, ka pārtikas uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku, ir obligāti jāveic pirmreizējā veselības pārbaude. Atkārtotas veselības pārbaudes pārtikas uzņēmumu darbiniekiem nav nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja darbiniekam ir izpaudušies kādi no noteikumos minētajiem iespējamās infekcijas slimības simptomiem vai darbinieks ir inficējies ar kādu no noteikumos minētajām infekcijas slimībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.49. apakšpunktam darba devējs ārkārtējās situācijas laikā ir tiesīgs darbos kādā no pārtikas aprites posmiem, kuros ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku, nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes (pirmreizējā vai periodiskā veselības pārbaude) veikšanas, jo ar Veselības ministra 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” ir ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.

 

Prasības darbinieku apmācībai pārtikas higiēnā nosaka Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumi Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Atbilstoši minētajiem noteikumiem apmācības pārtikas higiēnas jomā ir nepieciešamas:

       darbiniekiem, kuri nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā no pārtikas nozares specialitātēm - stājoties darbā un turpmāk atkārtoti reizi trijos gados;

       darbiniekiem, kuri ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē - tikai stājoties darbā.

 

Ļoti noderīga informācija ir arī pieejama speciālās vadlīnijās „Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdināšanas uzņēmumiem izbraukumu banketu un tirdzniecības organizēšanā”:

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/61/79/Izbraukuma_tirdznieciba_vadlinijas.pdf

 

Svarīga informācija pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem par Covid-19 aktualitātēm un papildus prasībām ir pieejama: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/ieteikumi-partikas-uznemumiem-covid-laika?id=20171#jump

Vēlos saņemt sava uzņēmuma reģistrācijas apliecību. Nekad tādu neesmu saņēmusi, saņēmu tikai paziņojumu.

Atbilde

Lai uzņēmums varētu darboties, pietiek ar reģistrēšanos Pārtikas un veterinārajā dienestā.  Reģistrācijas apliecība drukātā formā nav nepieciešama. Taču Jūs to, protams, varat saņemt. Tādā gadījumā Jums ir jāvēršas (iesniegums brīvā formā iesniegts klātienē, pa e-pastu, vai pa pastu) tajā PVD pārvaldē, kuras teritorijā atrodas Jūsu uzņēmums un jāsamaksā valsts nodeva 1.42 eiro apmērā par apliecības sagatavošanu.

Vēlos atvērt nelielu kafijas dzērienu pārvietojamo kiosku, visticamāk, ka līdzīgu velotransportam vai iebūvētu automašīnā. Vēlējos uzzināt, kādas ir PVD prasības, lai šādu ieceri realizētu? Plānots pārdot tikai kafijas dzērienus.

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD). Pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD pārvaldē, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums vai, pārvietojamas tirdzniecības vietas gadījumā, Jums tuvākajā PVD pārvaldē. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Uzņēmuma reģistrācija notiek 5-7 darba dienu laikā. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€.  Informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/partikas-uzraudziba/uznemuma-registracija?nid=2518#jump

Jaunāka informācija par dokumentu iesniegšanu un Covid-19 aktualitātēm ir pieejama: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/covid-19-aktualitates?id=19855#jump

PVD arī norāda, ka ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids. Ielu tirdzniecība ir atļauta, ja ir saņemta pašvaldības atļauja un tā atrodas tirdzniecības vietā.

Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0852:20040520:LV:PDF

Pārtikas uzņēmumā arī jābūt dokumentiem, kas pierāda produktu izcelsmi (pavaddokumenti), un minimālai paškontroles dokumentācijai (procedūras un/vai instrukcijas), kur paredzēti pasākumi, kas nodrošina pārtikas produktu atbilstību noteiktajām kvalitātes un nekaitīguma prasībām.

Dzērienu pagatavošanas procesā nepieciešams izmantot tikai dzeramo ūdeni. Prasības dzeramam ūdenim ir noteiktas 2003.gada 29.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

2018. gada 31. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība". Noteikumi nosaka, ka pārtikas uzņēmumu darbiniekiem, kuriem ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku, ir obligāti jāveic pirmreizējā veselības pārbaude. Atkārtotas veselības pārbaudes pārtikas uzņēmumu darbiniekiem nav nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja darbiniekam ir izpaudušies kādi no noteikumos minētajiem iespējamās infekcijas slimības simptomiem vai darbinieks ir inficējies ar kādu no noteikumos minētajām infekcijas slimībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.49. apakšpunktam darba devējs ārkārtējās situācijas laikā ir tiesīgs darbos kādā no pārtikas aprites posmiem, kuros ir tieša saskare ar nefasētu pārtiku, nodarbināt personu bez obligātās veselības pārbaudes (pirmreizējā vai periodiskā veselības pārbaude) veikšanas, jo ar Veselības ministra 2020. gada 25. marta rīkojumu Nr. 59 “Par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā” ir ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Prasības darbinieku apmācībai pārtikas higiēnā nosaka Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumi Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”.

Atbilstoši minētajiem noteikumiem apmācības pārtikas higiēnas jomā ir nepieciešamas:

             darbiniekiem, kuri nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā no pārtikas nozares specialitātēm - stājoties darbā un turpmāk atkārtoti reizi trijos gados;

             darbiniekiem, kuri ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē - tikai stājoties darbā.

Ļoti noderīga informācija ir pieejama speciālās vadlīnijās „Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdināšanas uzņēmumiem izbraukumu banketu un tirdzniecības organizēšanā”:

https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/61/79/Izbraukuma_tirdznieciba_vadlinijas.pdf

PVD pārvaldē Jūs varēsiet saņemt papildus informāciju par uzņēmuma reģistrāciju un higiēnas prasībām. PVD pārvalžu kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/teritorialas-strukturvienibas?nid=2547#jump

Vēlos uzzināt, kur un kā jāreģistrē jauna struktūrvienība, kā arī jālikvidē esošā? Kādi dokumenti jāiesniedz?

Atbilde

Lai piereģistrētu uzņēmuma struktūrvienību, PVD jāiesniedz pieteikums, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina uzņēmuma tiesības lietot šis telpas, telpu nodošanu ekspluatācijā un to lietošanas mērķa raksturojumu, norādot telpu kadastra apzīmējumu, un telpu plānu. Uzņēmums tiek piereģistrēts 5 darba dienu laikā no brīža, kad ir iesniegti visi dokumenti.

 

Visu par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju Jūs varat izlasīt šeit , bet papildinformāciju Jūs varat iegūt PVD teritoriālajā struktūrvienībā.

 

Lai likvidētu esošo struktūrvienību, PVD teritoriālajā pārvaldē ir jāiesniedz brīvas formas iesniegums par struktūrvienības likvidāciju, norādot tā atrašanās vietu un PVD piešķirto reģistrācijas numuru. 

Mūsu pārtikas veikals jau veiksmīgi darbojas vairākus gadus un tagad esam nolēmuši pārreģistrēt to zem cita uzņēmuma (izveidot SIA), bet gan nosaukums, gan viss pārējais nemainās. Kā mums jārīkojas šajā situācijā, kādi iesniegumi jāiesniedz PVD?

Atbilde

Mainoties uzņēmuma juridiskajai personai (cits Komercreģistra numurs), veidojas jauns uzņēmums, līdz ar to pārtikas aprites uzņēmumam jāaizpilda un jāiesniedz PVD jauns pieteikums šo izmaiņu aktualizēšanai (kā jaunam pārtikas aprites uzņēmumam).

 

Pieteikuma veidlapas, kā arī informācija par pieteikumam pievienojamiem dokumentiem un to iesniegšanu pieejama šeit

Vēlētos mājās uzsākt augu valsts izcelsmes pārtikas produkta ražošanu. Kas man jāņem vērā un kur sākumā jādodas? Vai PVD sniedz konsultācijas par šādiem jautājumiem klātienē? Labprāt ierastos un visu pārrunātu. Man mājās ir divi kaķi. Vai. pārbūvējot virtuvi, lai liegtu dzīvniekiem tur iekļuvi, varu ražot mājās?

Atbilde

Pārtikas apritē drīkst iesaistīties tikai PVD reģistrēts uzņēmums, tāpēc, kad esat nolēmuši uzsākt savu mājražošanas darbību, Jums ir jāreģistrējas PVD. Vispirms Jums jāaizpilda pieteikums uzņēmuma reģistrācijai un vai nu personiski jāiesniedz tajā PVD pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā darbosies mājražošanas uzņēmums, vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments noformēts atbilstoši) uz e-pastu pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv.

 

Informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju un veidlapas pieejamas šeit 

 

Reģistrācija PVD ir bezmaksas. Ja izvēlaties iegūt PVD reģistrācijas apliecību, tā izmaksās 1,42 Eiro. 

 

 

Prasības, kas jāievēro ražotājiem, kas gatavo produktus mājas apstākļos, pieejamas šeit 

 

Vispārīgās higiēnas prasības visiem pārtikas apritē iesaistītajiem pārtikas ražošanas uzņēmumiem, tajā skaitā arī mājražotājiem, ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu. Prasības mājražošanas telpām un iekārtām noteiktas minētās Regulas II. pielikuma III. nodaļā, bet Regulas V.-XII nodaļās noteiktās pārējās higiēnas prasības attiecas vienādi kā uz ražošanas tā mājražošanas uzņēmumu. Galvenā uzmanība jāveltī telpu tīrībai, kā arī saražotā produkta nekaitīgumam un produktu izsekojamībai.

 

Neskaidros jautājumus varat pārrunāt ar tās PVD teritoriālās pārvaldes inspektoriem, kas atrodas vistuvāk Jūsu dzīvesvietai vai kuras teritorijā plānojat uzsākt darbību. Kontaktinformācija pieejama šeit

 

 

Vēlos uzsākt pārtikas produktu importu no Eiropas Savienības valsts un to tirdzniecību internet ar piegādi uz klientu norādīto piegādes adresi Rīgā. Sakiet, lūdzu, ar kuru likumu man ir jāiepazīstas, lai uzsāktu augstāk minēto uzņēmējdarbības veidu?

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp tirgojot pārtikas produktus interneta veikalā, nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk–PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit

 

Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā.

 

Prasības informācijas sniegšanai patērētājiem ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.1169/2011 (2011.gada 25.oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr.1924/2006 un (EK) Nr.1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/25/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr.608/2004 atcelšanu. Minētas Regulas 14.pants nosaka, ka piedāvājot fasētus pārtikas produktus pārdošanai ar tālsaziņas līdzekļu starpniecību, pircējam pirms pirkuma veikšanas jābūt pieejamai informācijai par pārtikas produkta nosaukumu, sastāvdaļām, alergēniem, neto daudzumu, uzturvērtību, uzglabāšanas un lietošanas nosacījumiem u.c., izņemot informāciju par derīguma termiņu.

 

Papildus informāciju par pārtikas produktu tirdzniecību un higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Teritoriālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama šeit

Vai uzņēmumu var reģistrēt elektroniski? Kas ir nepieciešams?

Atbilde

 

Reģistrēt pārtikas aprites uzņēmumu PVD elektroniski var tādā gadījumā, ja iesniedzējam ir drošs elektroniskais paraksts. Šādā gadījumā aizpildītais un elektroniski parakstītais “Pieteikums pārtikas uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai” un tam pievienojamie dokumenti jānosūta PVD uz e-pasta adresi: pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv

 

Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas veidlapa un pievienojamie dokumenti pieejami šeit 

 

Ja iesniedzējam nav droša elektroniskā paraksta, dokumentus uzņēmuma reģistrācijai vēl iespējams iesniegt šādi:

- parakstīts un apzīmogots pieteikums + pievienojamie dokumenti jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā klātienē vai

- parakstīts un apzīmogots pieteikums + pievienojamie dokumenti jānosūta pa pastu PVD augšminētajai teritoriālajai struktūrvienībai.

 

Teritoriālo pārvalžu kontaktinformācija atrodama šeit

 

Pieteikumu var ieskenēt un atsūtīt parakstītu uz  PVD teritoriālo struktūrvienību, kuras teritorijā plānojat reģistrēt uzņēmumu, bet pieteikuma oriģināls pēc tam jānogādā PVD.

 

Kādi dokumenti (oriģināli, kopijas) jāiesniedz PVD, lai piereģistrētu uzņēmumu? Plānotais darbības veids - konditoreja.

Atbilde

Lai reģistrētu uzņēmumu Jums jāsagatavo pieteikums atbilstošās jomas uzņēmuma reģistrācijai. Pieteikuma veidlapa pieejama sadaļā Veidlapas. Var izmantot arī iesniegumu formas, kas atrodamas uzņēmumu reģistrāciju, atzīšanu un licencēšanu regulējošo normatīvo aktu pielikumos.

 

Iesniedzot pieteikumu Pārtikas uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai (saskaņā ar 02.02.2010. MK noteikumu Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" 24.05.2013 redakciju):

2.1 Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas procedūru uzsāk pēc attiecīgās būves nodošanas ekspluatācijā

4.1 (arī 24.1) Pārtikas uzņēmums šo noteikumu 4.1 punktā (arī 24.1 punktā) minētajam iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina tā tiesības darboties attiecīgajās būvēs (telpās), un plāna kopiju teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums. Ja nepieciešams, dienests pieprasa uzrādīt dokumentus (attiecīgos savstarpējos līgumus), kas apliecina tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu un ražošanas iekārtas.

 

Pieteikumu vai iesniegumu iesniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

- elektroniski parakstīts pieteikums nosūtāms pa e-pastu uz pvd@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv.

- parakstīts un apzīmogots pieteikums iesniedzams klātienē PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.

Uzņēmums pārtrauc darbību. Jautājums: vai tas ir atsevišķi jāziņo PVD, kādā veidā? Uz vietas vai to vari izdarīt attālināti?

Atbilde

Par darbības pārtraukšanu nepieciešams paziņot PVD, atbilstošajā teritoriālajā struktūrvienībā iesniedzot brīvas formas iesniegumu, norādot darbību pārtraukušā uzņēmuma adresi, piešķirto PVD numuru un laiku, no kura tiek pārtraukta darbība. Dokumentu var sagatavot arī elektroniski ar e-parakstu vai manuāli parakstītu dokumentu ieskanēt un atsūtīt e-pastā. 

Kā jūsu reģistrā var izmainīt mūsu firmas jauno faktisko adresi?

Atbilde

Lai izmainītu uzņēmuma faktisko adresi (tātad - faktisko darbības vietu), PVD atbilstošajā teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz pieteikuma ar tam pievienotajiem dokumentiem, kā to nosaka MK 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

 

Par reģistrācijas kārtību Jūs varat izlasīt šeit 

Vēlos noskaidrot, ar kuru punktu man jāsāk, lai iegūtu nepieciešamās atļaujas produkta ražošanai. Kā to iespējams reģistrēt kā mājražošanas uzņēmumu? Kam jābūt norādītam uz produkta etiķetes? Kādas ir nepieciešamās atļaujas? Kā varu pārbaudīt produkta sastāvu - uzturvērtību? Kas nosaka produkta derīguma termiņu?

Atbilde

Pārtikas apritē drīkst iesaistīties tikai PVD reģistrēts uzņēmums. Pirms ražošanas darbību uzsākšanas Jums ir jāreģistrējas PVD. Vispirms Jums jāaizpilda pieteikums uzņēmuma reģistrācijai un vai nu personiski jāiesniedz tajā PVD pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā darbosies uzņēmums, vai jānosūta tas pa pastu vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments noformēts atbilstoši) uz e-pastu pvd@pvd.gov.lv  vai uard@pvd.gov.lv. Informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju, veidlapas, pārvalžu kontakti pieejami šeit  Reģistrācija PVD ir bezmaksas. Ja izvēlaties iegūt PVD reģistrācijas apliecību, tā izmaksās 1,42 Eiro. 

 

Augu izcelsmes produktu marķēšanu veic saskaņā ar vispārīgām marķēšanas prasībām, kuras atrodamas šeit. Nepieciešamības gadījumā, kas atkarīgs no produkta veida un papildus informācijas, kas plānota norādīt marķējumā, ievēro specifiskās marķēšanas prasības (šeit). Papildus informācija par jautājumiem, kas saistīti ar marķēšanu, atrodama arī šeit

 

Darbiniekam/-iem, kas ražo produktus mājas apstākļos, nepieciešama medicīniskā grāmatiņa. Minētā prasības noteikta MK noteikumos Nr.494 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm". Uz mājražošanas uzņēmumu attiecas arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” (29.09.2015.).

 

Par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 7.pantu, ir atbildīgs pats pārtikas uzņēmums. Uzņēmumam pašam jānosaka kādu derīguma termiņu noteikt ražotajam produktam, lai nodrošinātu, ka lietošanai gatavais produkts ir nekaitīgs. Derīguma termiņu ražotājs nosaka eksperimentāli, izvērtējot produkta receptūru, ražošanas tehnoloģisko procesu, iesaiņošanas un uzglabāšanas apstākļus. Tā noteikšanā var izmantot starptautiskajos standartos vai Labas higiēnas prakses vadlīnijās vai zinātniskajās atziņās sniegto informāciju par produktu, un kā pierādījumu izmantot laboratorisko analīžu testēšanas pārskatus. Testēšanas rezultātus salīdzina ar normatīvajos aktos noteiktajām normām vai, ja tādu nav, tad ar uzņēmuma paškontroles sistēmā noteiktiem kritērijiem. Plašāka informācija par derīguma termiņu noteikšanu atrodama šeit

 

Neskaidros jautājumus par pārtikas ražošanu mājas apstākļos varat jautāt arī PVD teritoriālajā pārvaldē, kas atrodas vistuvāk Jūsu dzīvesvietai vai kuras teritorijā plānojat uzsākt darbību. PVD pārvalžu kontaktinformācija atrodama šeit

 

Kā un kur var piereģistrēt uzņēmumu, sakarā ar dzīvnieku barības izplatīšanu. Es esmu no Cēsu puses. Jūsu mājas lapā es nevaru atrast sev vajadzīgo informāciju

Atbilde

Barības aprites uzņēmumu reģistrācijai saistoši ir šādi noteikumi:

1) Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumi Nr.730 „Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība”

2) Ministru Kabineta 2009.gada 26.maija noteikumi Nr.482 "Noteikumi par valsts nodevu par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju"

 

Pieteikums uzņēmuma reģistrācijai atrodams PVD mājas lapā šādā šeit, jāaizpilda pieteikuma veidlapa un atbilstošais pielikums.

 

Pieteikums un nodevas apmaksas apliecinājums jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības reģionā atrodas Jūsu uzņēmums.

Sakiet, lūdzu, kā jārīkojas: mājražotājs (tortes, smalkmaizītes) uz laiku vēlas pārtraukt ražošanu, PVD jāiesniedz iesniegums? Vai ir pieejama iesnieguma forma? Vai arī kādas citas darbības veicamas?

Atbilde

Par darbības pārtraukšanu nepieciešams paziņot PVD, atbilstošajā teritoriālajā struktūrvienībā iesniedzot brīvas formas iesniegumu, norādot darbību pārtraukušā uzņēmuma adresi, piešķirto PVD numuru un laiku, no kura tiek pārtraukta darbība. Dokumentu var sagatavot arī elektroniski ar e-parakstu vai manuāli parakstītu dokumentu ieskanēt un atsūtīt uz e-pastu. Teritoriālo struktūrvienību kontakti atrodami šeit 

Kā piereģistrēt privāto pirmsskolu PVD, ja notiek ēdienu sadale iestādē un ir noslēgts līgums ar ēdinātāju?

Atbilde

Jums ar iesniegumu jāvēršas Pārtikas un veterinārajā dienestā un piecu darba dienu laikā Jūsu uzņēmums tiks reģistrēts. Detalizēta informācija par to, kādi dokumenti jāpievieno pieteikumam, pieteikuma forma un veidi, kādā pieteikumu var iesniegt, pieejama ŠEIT

Ja mēs ražojam bioloģisku mēslojumu dārzeņu, augļu un citu kultūraugu ekoloģiskai audzēšanai, kurš dokuments mums ir jāaizpilda, lai mēs reģistrētos PVD?

Atbilde

Ja vēlaties ražot bioloģisko mēslojumu dārzeņu, augļu un citu kultūraugu audzēšanai, tad saskaņā ar  Ministru kabineta ( 26.05.2016.) noteikumu Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 6.punktu Jums  jāiesniedz iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā vienā no kontroles institūcijām („Vides kvalitāte”, adrese:  Salaspils novads, Salaspils, Rīgas iela-113 vai VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”, adrese: Priekuļu novads, Priekuļi, Dārza iela-12).

 

Valsts augu aizsardzības dienests veic mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrāciju.

 

Ar ko sākt, ja ir vajadzība reģistrēties PVD? Ražojam Bio-mēslojumu, Kalifornijas slieku mēslojumu - humusu.

Atbilde

Uzņēmumam, kurš ražo organiskos mēslojumus un augsnes ielabotājus, kā izejvielu izmantojot kūtsmēslus (t.sk.Kalifornijas slieku pārstrādātu biohumusu), jāreģistrē savs uzņēmums PVD.

 

Tam arī ir jāiziet atzīšanas process kā dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprites uzņēmumam. Līdz ar to uzņēmumam jāvēršas PVD teritoriālajā pārvaldē pēc ražošanas faktiskās vietas, kur tas var iesniegt pieteikumu un saņemt konsultāciju par viņu interesējošajiem jautājumiem.

 

Plānoju nodarboties ar dārzeņu audzēšanu. Sazinoties ar potenciālajiem dārzeņu pārstrādes kombinātiem man teica ,ka piegādātājam jābūt reģistrētam PVD, jo iesaistās pārtikas ražošanas apritē kā audzētājs/piegādātājs. Vēlos uzzināt kādi standarti man būs jāsasniedz, lai es vārētu šos dārzeņus pārdot? Un cik izmaksās šī registrēšanās / licence?

Atbilde

Dārzeņu audzēšanas (ražošanas) uzņēmums pieskaitāms pie augu izcelsmes produktu primārās ražošanas uzņēmumiem, uz kuru attiecas pārtikas aprites prasības primārajai ražošanai. Prasības atrodamas šeit

 Personām, kas vēlas pārdot savus audzētus augļus un/vai dārzeņus pārstrādes uzņēmumam, ir jābūt reģistrētam PVD. Kad esat nolēmuši uzsākt savu darbību, Jums jāaizpilda pieteikums uzņēmuma reģistrācijai un vai nu personiski jāiesniedz tajā PVD pārvaldē, kuras pārraudzības teritorijā darbosies uzņēmums, vai jānosūta tas pa pastu, vai elektroniski (ja elektroniskais dokuments noformēts atbilstoši) uz e-pastu pvd@pvd.gov.lv  vai uard@pvd.gov.lv . Informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju, veidlapas, pārvalžu kontakti pieejami šeit

 Reģistrācija PVD ir bezmaksas. Ja izvēlaties iegūt PVD reģistrācijas apliecību, tā izmaksās 1,42 Eiro.  

Ar pārtikas apriti nesaistīta SIA plāno savā struktūrvienībā uzsākt citu darbību - atvērt vasaras kafejnīcu. Kādā kārtībā šī darbība jāreģistrē PVD, kādi dokumenti, atļaujas nepieciešami? Kādai jābūt darba videi (ūdens piegāde, telpu izmēri, utml.) šādā kafejnīcā?

Atbilde

Pārtikas uzņēmums, tostarp arī ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas uzņēmums, pirms darbības uzsākšanas ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk - PVD). Pieteikums un citi dokumenti iesniedzami attiecīgā teritoriālā PVD pārvaldē (pēc Jūsu faktiskās adreses). Visu nepieciešamo informāciju par reģistrēšanos PVD Jūs atradīsiet šeit

 

Organizējot savu darbu Jums ir jāievēro vispārīgās higiēnas prasības, tostarp prasības telpām, iekārtām, aprīkojumam, personālam, pārtikas produktiem u.c., kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā, proti, ja paredzēta ēdienu gatavošana, jābūt iekārtām, lai uzturētu atbilstošu personīgo higiēnu, jāparedz darba instrumentu un aprīkojuma tīrīšana, vajadzības gadījumā-dezinfekcija, jābūt pieejamai atbilstošai aukstā un/vai karstā ūdens apgādei, jāparedz higiēniska pārtikas produktu tīrīšana, ja tā ir daļa no uzņēmuma darbībām u.c. Pieejama šeit

 

Jums jāievēro arī citu pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības, piemēram, jānodrošina izcelsmi apliecinoši dokumenti pārtikas produktiem; darbiniekiem  jāveic obligātās veselības pārbaudes un personas medicīniskās grāmatiņas jāuzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā; darbiniekiem jānoklausās mācību kurss „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” u.c.

 

Pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu un par to, lai tiktu izpildītas visas pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Pārtikas uzņēmuma pienākums ir veikt paškontroli un novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu.

Informācija uzņēmējiem, tostarp, pārtikas apriti reglamentējošie normatīvie akti un labas higiēnas prakses vadlīnijas pieejamas nozares portālā sadaļā Pārtikas uzraudzība (šeit)

 

 

Neskaidrību gadījumā Jūs varat sazināties ar PVD teritoriālo pārvaldi (pēc uzņēmuma faktiskās adreses), lai saņemtu nepieciešamo informāciju.

 

Papildus iesakām vērsties arī pašvaldībā par nepieciešamību saskaņot vasaras kafejnīcas darbību.

 

Ir vēlme pārdot popkornu un cukurvati vasaras sezonas laikā. Kādas ir prasības no jūsu puses?

Atbilde

Personai, iesaistoties pārtikas apritē, tostarp pārdodot popkornu un cukurvati, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Sīkāka informācija par pārtikas uzņēmumu reģistrāciju ir pieejama  šeit

 

Veicot pārtikas produktu cepšanu un tirdzniecību Jums būs nepieciešama personas medicīniskā grāmatiņa. Ja Jums nav profesionālā kvalifikācija pārtikas nozares specialitātē, tad uzsākot darbu pārtikas uzņēmumā, jānoklausās trīs astronomiskās stundas garu mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā" par to saņemot apliecību. PVD neveic šādas apmācības, tāpēc informāciju par kursiem varat meklēt interneta vietnēs. Tirgojot nefasētu pārtiku, tostarp popkornu un cukurvati,  Jums jāievēro Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra  noteikumu Nr.595 „Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku” prasības informācijas sniegšanai galapatērētājiem.

 

Interesē tāds jautājums'. Kā piereģistrēt privāto pirmsskolu PVD, ja notiek ēdienu sadale iestādē un ir noslēgts līgums ar ēdinātāju?

Atbilde

Prasības izglītojamo ēdināšanai nosaka Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.172). Izglītības iestādei (konkrēti Jūsu minētajai skolai), kur notiek ēdienu sadale, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā, reģistrācijas pieteikumā norādot ēdienu piegādes uzņēmumu. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par to, lai  ēdienu sadales vietā tiktu ievērotas pārtikas apritei noteiktās higiēnas prasības un  piegādātais ēdiens atbilstu Noteikumu Nr.172 prasībām.  Reģistrēties varat  PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kas atrodas tuvāk Jūsu dzīvesvietai. Kontaktinformācija pieejama šeit

Iegādājoties kafejnīcu ar SIA, kas reģistrēts PVD, tiek mainīts SIA nosaukums (reģistrācijas Nr. un darbības vieta paliek tā pati). Kā ir jārīkojas attiecībā uz uzņēmuma reģistrāciju PVD?

Atbilde

Lai pārreģistrētu  uzņēmumu uz jaunu juridisko personu, PVD atbilstošajā teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz pieteikums ar tam pievienotajiem dokumentiem, kā to nosaka MK 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

 

Par reģistrācijas kārtību Jūs varat izlasīt šeit 

Vēlos sākt saimniecisko darbību ar kafijas dzērienu automātu ar naudas mehānismu uzstādīšanu un tirdzniecību publiskos pasākumos (āra apstākļos zem nojumes utt.), tāpēc vēlējos noskaidrot, vai ir kādas prasības par tāda veida tirdzniecību no PVD puses?

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē (arī uzņēmumam, kas uzstāda un apkalpo tirdzniecības automātus) nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk–PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums vai, pārvietojamās tirdzniecības vietas gadījumā, Jums tuvākajā PVD pārvaldē. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit 

 

Prasības ielu tirdzniecībai nosaka Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. Saskaņā ar minēto noteikumu prasībām ielu tirdzniecība ir ar pašvaldību saskaņojamais tirdzniecības veids.

 

Uzņēmumam savā darbībā nepieciešams ievērot pārtikas apriti reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī dokumentāli jāspēj pierādīt pārtikas produktu izcelsmi. Vispārīgās higiēnas prasības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā.

 

Kafijas dzērienu pagatavošanai nepieciešams izmantot tikai dzeramo ūdeni. Prasības dzeramam ūdenim ir noteiktas 2003.gada 29.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

 

Papildus informāciju par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju un citām prasībām pārtikas apritē Jūs varat saņemt arī PVD pārvaldēs. Teritoriālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija pieejama šeit

 

Kas ir jareģistrē PVD ārvalstu uzņēmumam, lai nodarbotos ar izbraukuma pārtikas tirdzniecību Latvijā?

Atbilde

Uzņēmējam par savu darbību Latvijā jāpaziņo atbilstošā reģiona PVD struktūrvienībā, iesniedzot brīvas formas iesniegumu par savu darbību (saskaņā ar MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība" III.1 daļā Īslaicīga pakalpojuma sniedzēja paziņojuma nosūtīšanas un reģistrācijas kārtība noteikto.

 

Vai mūsu uzņēmumam ir kaut kas nepieciešams no PVD, ja mēs Latvijā no vairumtirgotāja iepērkam tējas, kuras pārpārdodam tālāk?

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē, nepieciešams reģistrēties Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk–PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit 

Papildus informāciju par pārtikas uzņēmuma reģistrāciju un citām prasībām pārtikas apritē Jūs varat saņemt arī PVD pārvaldēs. Teritoriālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija pieejama šeit 

Pārstāvu sporta preču mazutirdzniecības veikalu, kurš savā produktu klāstā vēlētos iekļaut sporta uzturu un bagātinātājus. Pildot veidlapu, nesaprotu vai man ir jāaizpilda 3.punkts par pārtikas produktu grupu, kā arī nesaprotu vai 4.3. punktā man ir jāoevieno uzskaitītie dokumenti, vai var iztikt bez tiem? Vai reģistrējot uzņēmumu šajā reģistrā, ir jāiesniedz vēl kādi dokumenti? Vai pietiek ar reģistrēšanos un pēc apstiprinājuma varam sākt tirgot produktus?

Atbilde

Pieteikumā ir jāaizpilda visas prasītās ailes. Ja tās ir Jūsu telpas, tad lūdzu pievienot zemesgrāmatas apliecības kopiju, ja nomas telpas, tad nomas līguma kopiju. Vēl nepieciešams telpu plāns un apliecinājums par telpu atbilstību to lietošanas veidam (ja informācija nav pieejama, tad pietiek ar kadastra apzīmējumu). Norādiet precīzu un izlasāmu e-pasta adresi.

 

Pieteikuma parakstīšanas to kopā ar pievienotajiem dokumentiem lūdzu nosūtīt vai nogādāt uz PVD Rīgas pilsētas pārvaldi (Lubānas iela 49, Rīga) vai ieskanētu pa e-pastu: riga@pvd.gov.lv

 

Pēc reģistrācijas apstiprinājuma e-pastā Jūs varat uzsākt produktu tirdzniecību.

Esam reģistrējušies PVD kā uzņēmums, kurā tirgojam karstos dzērienus un kūkas, kuras iepērkam sasaldētas. Vēlamies sāk cept burgerus un atvērt virtuvi. Kādas ir prasības virtuvei? Vai mums ir jāveica kāda papildu reģistrācija?

Atbilde

Ja Jums nepieciešama konsultācija par virtuves iekārtošanu, iesakām Jums sazināties ar PVD pārvaldi, kuras uzraudzības teritorijā darbojaties.

 

PVD pārvaldes inspektors informēs Jūs arī  par nepieciešamību veikt aktualizāciju PVD reģistrā.

 

PVD teritoriālo pārvalžu kontakti

 

Esošā uzņēmuma vietā vēlamies reģistrēt jaunu uzņēmumu, viss paliek tas pats gan telpas, gan ražošana, tikai mainām firmu. Kas jādara, lai uzaicinātu ciemos PVD, lai tie apskatītu visu un mēs varētu iegūt PVD atzinumu, reģistrāciju? (Jaunā firma juridiski jau ir izveidota.)

Atbilde

Lai pārreģistrētu  uzņēmumu uz jaunu juridisko personu, PVD atbilstošajā teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz pieteikums ar tam pievienotajiem dokumentiem, kā to nosaka MK 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.104 “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

Par reģistrācijas kārtību Jūs varat izlasīt šeit 

Kā var reģistrēt jaunu darbības veidu elektroniski?

Atbilde

Reģistrēt jaunu darbības veidu vai veikt izmaiņas elektroniski Jūs varat izmantojot portālu www.latvija.lv

 

Jums ir arī iespēja aizpildīt Pieteikuma veidlapu, kas pieejama sadaļā šeit: https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemumu-objektu-registracija-partikas-un-veterinaraja-dienesta?id=7246#jump un to elektroniski parakstītu vai parakstītu un ieskanētu sūtīt uz e-pasta adresi pvd@pvd.gov.lv vai PVD teritoriālo struktūrvienību e-pastu, kuru adreses Jūs varat atrast PVD mājas lapas sadaļā Kontakti un darba laiki

 

Tāpat Jūs varat aizpildīt Pieteikuma veidlapu un parakstītu to iesniegt PVD teritoriālajā pārvaldē, kuras uzraudzībā atrodas Jūsu uzņēmums.

 

Uzņēmums plāno ražot gaļas un kaulu miltus (dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu ražošana). Paredzētajam mērķim tiks nomāta ēka. Kas jādara uzņēmumam, lai reģistrētu Partikas un veterinarajā dienestā telpas (noliktavu) gaļas un kaulu miltu ražošanai un uzglabāšanai? Kādas šajā gadījumā ir prasības telpām/ēkai, kā arī iekārtām, piemēram, ražošanas ēkas/telpu izmēri, to attālums no apdzīvotām vietām. Kādas prasības jāievēro un kādi dokumenti jāiesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā, lai saņemtu licenci 1., 2. un 3.kategorijas gaļas un kaulu miltu ražošanai un uzglabāšanai?

Atbilde

Prasības dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasināto produktu, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam (turpmāk tekstā - blakusprodukti), apritei un tajā iesaistītajiem uzņēmumiem, t. sk. ražošanas, pārstrādes un uzglabāšanas uzņēmumiem, nosaka sekojoši normatīvie akti:

  1. Ministru kabineta noteikumi Nr.274 (2012.gada 17.aprīlis) Kārtību, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu apritē, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.

  2. Ministru kabineta noteikumi Nr.275 (2012.gada 17.aprīlis) Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.

  3. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1069/2009 (2009. gada 21. oktobris) ar ko

      nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula).

  4. Komisijas Regula (ES) Nr.142/2011 (2011.gada 25.februāris) ar kuru īsteno Eiropas

      Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības

      noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem

      produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes direktīvu 97/78/EK

      attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes

      atbilstīgi minētajai direktīvai.

 

Normatīvie akti ietver prasības visu kategoriju blakusproduktu savākšanai, transportēšanai, izmantošanai, apstrādei, pārstrādei un likvidēšanai, ieskaitot prasības ražošanas telpām, noliktavām, iekārtām, pārstrādes režīmiem un standartiem u. c.

 

Blakusproduktu uzņēmumiem jābūt pieņemtiem ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā. 

 

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1069/2009 24.pantu, blakusproduktu pārstrādi un uzglabāšanu, ir jāatzīst Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) pirms uzņēmuma darbības uzsākšanas. Uzņēmuma darbības atzīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.274 (2012.gada 17.aprīlis).  Ja uzņēmums ir nodots - pieņemts ekspluatācijā un atbilst visām infrastruktūras un aprīkojuma prasībām, kā arī sagatavotas nepieciešamās darba procedūras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, var uzsākt uzņēmuma atzīšanas procesu. Lai atzīšanas procesu uzsāktu, uzņēmuma pārstāvim jāiesniedz PVD teritoriālajā struktūrvienībā pieteikums blakusproduktu apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanai. Pieteikuma veidlapas pieejamas PVD interneta mājas lapā: www.pvd.gov.lv (https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/pieteikums-blakusproduktu-aprite-iesaistita-uznemuma-registracijai?id=7240#jump) 

 

 

Vēlos atvērt mazumtirdzniecības pārtikas veikalu, kurā tiktu tirgota: mājražotāju, bioloģiskā, kā arī (ne bioloģiskā) zemnieku saimniecībā ražotā, izaudzētā, iegūtā produkcija. Vai es to vispār drīkstu darīt? Kādi ir man saistošie normatīvie akti, kas jāievēro? Ar ko jāsāk, lai reģistrētu šādu darbību?

Atbilde

 

 

 

 

Mazumtirdzniecības uzņēmums (t.sk arī veikals) var iesaistīties pārtikas apritē ja tas ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā (turpmāk – PVD) saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un MK 2010.gada 2.februāra noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām. Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai vai jānosūta tas pa pastu PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Ja vēlāties saņemt reģistrācijas apliecību, tā saskaņā ar PVD cenrādi maksā 1,42€. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama šeit 

 

Uzņēmumam savā darbībā nepieciešams ievērot pārtikas apriti reglamentējošus normatīvos aktus, kā arī dokumentāli jāspēj pierādīt produktu izcelsmi. Vispārīgās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumiem noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu II pielikumā.

 

Saskaņā ar 2015.gada 1.oktobra MK noteikumiem Nr.545 „Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā” darbiniekiem, kas iesaistīti pārtikas apritē, nepieciešams iziet mācību kursu "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā". Mācību kurss nav nepieciešams gadījumos, ja darbinieks nodarbināts tikai fasētu pārtikas produktu uzglabāšanas, pārvadāšanas un izplatīšanas jomā un produkta saturam nevar piekļūt, to neatverot vai nemainot iepakojumu; un ja darbinieks, uzsākot darbu pārtikas apritē, ne agrāk kā pirms 12 mēnešiem ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē.

 

Tāpat saskaņā ar MK noteikumiem Nr.494 (2001.gada 27.novembris) „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” darbiniekiem, kas tiks iesaistīti pārtikas apritē mazumtirdzniecības posmā, nepieciešams nokārtot personas medicīnisko grāmatiņu.

 

Papildus informāciju par pārtikas produktu tirdzniecību un higiēnas prasībām Jūs varat saņemt arī PVD teritoriālajā struktūrvienībā. Reģionālo pārvalžu saraksts un kontaktinformācija par katru pārvaldi pieejama šeit 

Ja vēlaties tirgot bioloģiskos produktus, tad atbilstoši  Ministru kabineta (2009.26.05.) noteikumu Nr.485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” 6.punktam, Jums jāiesniedz iesniegums par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā vienā no kontroles institūcijām:

-              „Vides kvalitāte” , Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils novads

-              Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”, Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu novads.Š

Šī prasība neattiecas uz mazumtirdzniecības uzņēmumu, kurš tieši pārdod iepakotus un marķētus  bio produktus galapatērētājam un neveic citas darbības ar bio produktiem.

Plānots atvērt nelielu sezonālu pārtikas veikalu max 4-5 mēneši gadā, vasaras sezonā. Plānos ir tirgot tikai pirmārās partikas preces un dzērienus. Kādas atļaujas un licences man ir jāsaņem no PVD? Tāpat plānota vieglā alkohola tirdzniecība.

Atbilde

Neatkarīgi no tā, kāds pārtikas preču sortiments Jūsu veikalā plānots, kā arī neatkarīgi no tā, cik ilgu laika periodu plānojat strādāt, uzsākot pārtikas preču tirdzniecību, Jūs iesaistāties pārtikas apritē, tādēļ Jums ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Uzņēmuma reģistrācija notiek piecu darba dienu laikā un ir bez maksas. Detalizētāka informācija par reģistrāciju ir pieejama ŠEIT

 

Savā darbībā Jums jāievēro higiēnas prasības, sākot ar pārtikas preču uzglabāšanu (aukstuma iekārtas) un beidzot ar higiēnas prasību, tostarp personīgās higiēnas ievērošanu. Tāpat darbiniekiem jāveic obligātās veselības pārbaudes un personas medicīniskās grāmatiņas jāuzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā; kā arī darbiniekiem jānoklausās mācību kurss „Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā” u.c.

 

Vairāk par prasībām pārtikas apritē var lasīt ŠEIT.

 

Par alkohola tirdzniecībai nepieciešamajām atļaujām Jums jāinteresējas Valsts ieņēmumu dienestā.

Vai uzņēmumam, kas nodarbojas ar iepakojuma materiālu vairumtirdzniecību, daži no kuriem nonāk tiešā saskarsmē ar pārtiku, ir jāreģistrējas PVD? Preces tiek iegādātas no ražotāja un tad tālāk pārdotas klientiem.

Atbilde

Saskaņā ar 2011.gada 19.oktobra MK noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”, PVD jāreģistrējas materiālu un izstrādājumu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas, t.sk. vairumtirdzniecības, uzņēmumiem.

Atkarībā no uzņēmuma atrašanās vietas, iesniegumu reģistrācijai iesniedz attiecīgajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā (struktūrvienību saraksts pieejams šeit. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniski, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (parakstīts ar elektronisko parakstu).

Iesnieguma forma reģistrācijai pieejama šeit “Iesniegums materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijai”, kā arī Noteikumu Nr.808 6.pielikumā.

 

Ja autoapkopes uzņēmums vēlas tirgot kafiju klientiem, kas atbraukuši, piemēram, nomazgāt vai saremontēt automašīnu, bet ēdināšana netiek plānota, vai šim uzņēmumam ir jāreģistrējas PVD? Jau iepriekš pateicos par atbildi!

Atbilde

Ja auto apkopes uzņēmums vēlas tirgot kafiju klientiem, proti, iesaistīties pārtikas apritē, tam tirdzniecības vieta ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārajā dienestā.

 

Uzņēmuma reģistrācija notiek 5 darba dienu laikā un ir bez maksas.

 

Vairāk par uzņēmuma reģistrāciju un nepieciešamajiem dokumentiem skatīt ŠEIT.

Biedrība, kurā darbojas jaunieši, vēlas cept un tirgot piparkūkas. Biedrības juridiskā adrese ir skolā, darbība notiks skolas virtuvē. Vēlējos uzzināt, kādas atļaujas un reģistri man nepieciešami, lai varētu tirgoties ar piparkūkām? Vai biedrība ir jāreģistrē kā pārtikas uzņēmums, ja tai ir arī citas nozares?

Atbilde

Lai Jūs varētu nodarboties ar pārtikas tirdzniecību, neapšaubāmi uzņēmumam jābūt reģistrētam PVD. Ja ir runa par jauniešu darbu, tad atbildīgajai personai jābūt pilngadīgai. Cepot piparkūkas skolas virtuvē un realizējot šo produktu tiešajā tirdzniecībā galapatērētājam (tirdzniecības vietās, tirdziņos un tml., pietiks, ja tiks reģistrēta šī ražošanas vieta.

 

Viss par uzņēmumu reģistrācijas kārtību aprakstīts šeit 

 

Par prasībām telpām, personālam un citiem profesionālajiem jautājumiem Jūs varat iiepazīties šeit 

 

Pēc iepazīšanās ar šiem materiāliem, detalizētāku informāciju Jums sniegs PVD teritoriālajā pārvaldē, kuras uzraudzības teritorijā Jūsu virtuve atrodas.

 

 

 

Kā noņemt no uzskaites slēgtu veikalu?

Atbilde

Ja Jūsu uzņēmums ir pārtraucis darbību, Jums par to ir jāinformē PVD, brīvā formā uzrakstot  iesniegumu, lūdzot Jūsu uzņēmumu izņemt no PVD reģistra. Iesniegums jāiesniedz tai PVD teritoriālajai iestādei, kuras uzraudzības teritorijā atradās Jūsu uzņēmums. PVD teritoriālo iestāžu kontakti pieejami ŠEIT

Vai vasaras kafejnīcai ir nepieciešama kāda veida atļauja no PVD? Kādas būtu prasības vasaras kafejnīcai sabiedriskās ēdināšanas nodrošināšanai?

Atbilde

Jebkuram uzņēmumam, arī vasaras kafejnīcai, uzsākot darbību pārtikas jomā, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Uzņēmuma reģistrācija notiek piecu darba dienu laikā un ir bez maksas. Šeit ir pieejama informācija par uzņēmuma reģistrāciju PVD (tostarp – kādiem dokumentiem jābūt pievienoties reģistrācijas pieteikumam) -  http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemuma-registracija?nid=2518#jump.

 

Jūsu uzņēmumam būs jāievēro tādas pašas prasības kā jebkuram sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam, tas ir – personālam jābūt apmācītam un visiem nepieciešams veiks medicīniskās pārbaudes, kafejnīcā jānodrošina higiēnas prasību izpilde – tekošs ūdens, dezinfekcijas un tīrīšanas līdzekļi, tīras virsmas un aprīkojums, personīgā higiēna – roku mazgāšana, pārtikas produkti pareizi jāuzglabā, ievērojot pareizu uzglabāšanas temperatūru un nepieļaujot to šķērspiesārņošanos (gatavie pārtikas produkti jāuzglabā atsevišķi no jēlproduktiem, augu izcelsmes produkti no dzīvnieku izcelsmes produktiem). Jābūt visiem dokumentiem, lai pārbaudes brīdī varētu pierādīt katra produkta izcelsmi – kad, no kā, cik daudz iegādāts. Jāseko līdzi produktu derīguma termiņiem. Produkti, kam beidzies derīguma termiņš, jāiznīcina.

 

Plašāka informācija un labas higiēnas prakses vadlīnijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem pieejamas šeit - https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/19/86/Labashigienaspraksesvadlinijasatklatatipaedinasanasuznemumiem.pdf   

 

Prasības pārtikas produktu izsekojamībai pieejamas šeit - https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/43/73/Vadl_partikas_produktuzizsekojamibai.pdf  

 

Lai Jums veicas!

Vai mašīnām, kuras pārvadā pārtikas preces - svaigus dārzeņus un augļus, bakalejas preces, saldēto produkciju, ir vajadzīga kāda īpaša PVD atzīšana (sanitārā pase), vai pietiek ar uzņēmuma tīrīšanas un dezinfekcijas plāna ietvaros izstrādāto pasākumu veikšanas dokumentēšanu?

Atbilde

Iesaistoties pārtikas apritē, tostarp veicot pārtikas produktu pārvadāšanu, saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma un 2010.gada 2.februāra MK noteikumu Nr. 104 „Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” prasībām, jums ir jāreģistrējas PVD.

 

Noteikumi nosaka, ka pirms darbības uzsākšanas, Jums ir jāiesniedz iesniegums reģistrācijai PVD teritoriālajai struktūrvienībai, kuras teritorijā darbosies Jūsu uzņēmums. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums. Detalizētā informācija par uzņēmuma reģistrāciju ir pieejama ŠEIT.

 

Atsevišķas atļaujas transportlīdzekļiem nav nepieciešamas.   

 

Attiecīgi, pārvadājot pārtikas produktus, uzņēmumam jāievēro  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.852/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu (turpmāk – Regula) II pielikuma IV nodaļas noteiktais, proti, transportlīdzekļiem jābūt labā kārtībā un stāvoklī, tie jātur tīri, lai aizsargātu pārtikas produktus no piesārņojuma un vajadzības gadījumā tie jāprojektē tā, lai ļautu veikt atbilstošu tīrīšanu un/vai dezinfekciju.

 

Pārvadāšanas līdzekļiem un/vai konteineriem, ko izmanto pārtikas līdzekļu pārvadāšanai, jāuztur pārtikas produkti atbilstošās temperatūrās un jābūt iespējai minētās temperatūras kontrolēt.

Plānoju reģistrēt uzņēmumu, kurš ražo materiālu, kas paredzēts saskarei ar pārtiku. Vēlējos uzzināt, kur ir iespējams atrast informāciju par to, kādi apstākļi jānodrošina ražotnē? Vai ir kādi noteikumi kā jāuzglabā produkta izejvielas vai par izejvielām nepieciešami kādi dokumenti? Vai jānodrošina kāds arhīvs par telpu tīrīšanu grafiku, lai tiktu nodrošināta higiēniska vide un līdzīgām lietām?

Atbilde

Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma (1998.03.20) 5.panta 3.punktu pārtikas uzņēmumi var iesaistīties pārtikas apritē (darbībās, kas saistītas ar pārtiku no tās ieguves līdz patēriņam), ja tie reģistrēti Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Reģistrēties varat sava reģiona PVD pārvaldē – adreses un darba laikus var atrast PVD interneta mājas lapā www.pvd.gov.lv – šeit arī atradīsiet nepieciešamās reģistrācijas veidlapas un citu informāciju, kas saistīta ar pārtikas ražošanu un prasībām tai.

Detalizētāka informācija pieejama: 

https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemuma-registracija?nid=2518#jump

https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/prasibas-materialiem-un-izstradajumiem-kas-paredzeti-saskarei-ar-parti?id=7677#jump

Plānoju reģistrēt uzņēmumu, kurš ražo materiālu, kas paredzēts saskarei ar pārtiku. Vēlējos uzzināt, kur ir iespējams atrast informāciju par to, kādi apstākļi jānodrošina ražotnē? Vai ir kādi noteikumi kā jāuzglabā produkta izejvielas, vai par izejvielām nepieciešami kādi dokumenti? Vai jānodrošina kāds arhīvs par telpu tīrīšanu grafiku, lai tiktu nodrošināta higiēniska vide, un līdzīgām lietām?

Atbilde

Uzņēmums, kurš nodarbojas ar materiālu saskarē ar pārtiku ražošanu un tirdzniecību, saskaņā ar 2011.gada 19.oktobra MK noteikumiem Nr. 808 “Noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku”, jāreģistrē PVD.

 

Atkarībā no uzņēmuma atrašanās vietas, iesniegumu reģistrācijai iesniedz attiecīgajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā (struktūrvienību saraksts pieejams http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/struktura/ > “PVD teritoriālās struktūrvienības”). Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniski, ja tas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (parakstīts ar elektronisko parakstu). Iesnieguma forma reģistrācijai pieejama PVD mājas lapā https://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/uznemumu-objektu-registracija-partikas-un-veterinaraja-dienesta?id=7246#jump > “Iesniegums materiālu un izstrādājumu ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas uzņēmumu reģistrācijai”, kā arī Noteikumu Nr.808 6.pielikumā.

Visiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu prasībām un jābūt ražotiem atbilstoši labas ražošanas prakses nosacījumiem, kurus nosaka Komisijas Regula (EK) Nr.2023/2006 par materiālu un izstrādājumu, kam paredzēta saskare ar pārtiku, labu ražošanas praksi.

Specifisko prasību materiāliem saskarē ar pārtiku par apstākļu nodrošināšanu ražotnē, higiēnas apstākļiem nav, taču ražošanas uzņēmumam ir jāsaprot, un jāapzinās riski kur un kādā veidā iepakojums var būt pakļauts piesārņojumam un kādam, jāizstrādā procedūras, lai no šiem riskiem izvairītos. Kas attiecas uz izejvielām – noteikti ir jābūt apliecinošiem dokumentiem par to, ka tas paredzēts konkrētam mērķim, kuram jūs to plānojat izmantot un, lai gala izstrādājums šajā gadījumā būtu drošs saskarei ar pārtiku.

 

Ņemiet vērā, ka ražojot izstrādājumus, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, ir jābūt drošam, ka tas būs paredzēts konkrētam mērķim un tas normālos vai paredzamos izmantošanas apstākļos nepārnesīs uz pārtiku savas sastāvdaļas tādos daudzumos, kas var apdraudēt cilvēku veselību, radīt nepieņemamas izmaiņas pārtikas produktu sastāvā vai izraisīt organoleptisko īpašību pasliktināšanos.

Celošana ar dzīvnieku

Iegādājos sunīti Krievijā - Amerikāņu Stafordšīras terjeru. Tagad kucēnam ir 4 mēneši. Vēlējos pajautāt, kādi dokumenti ir nepieciešami, lai kucēnu bez problēmām atgādātu uz Latviju? Pote pret trakumsērgu sunītim ir uztaisīta. Kucēnu plānojam vest cauri Igaunijas robežai. Vai tur varētu atšķirties nepieciešamie dokumenti,vai Eiropas Savienībā ir vienotas prasības?

Atbilde

Nosacījumus dzīvnieka identificēšanai un prasības mikroshēmai, gan dzīvnieka ievešanai nepieciešamo dokumentu paraugus (veterināro sertifikātu un īpašnieka deklarāciju) varat uzzināt šeit

 

Tā kā ne-komerciālai lolojumdzīvnieku ievešanai Eiropas Savienībā pamatprasības ir noteiktas Regulās (ES) Nr. 576/2013 un Nr.577/2013, pamatprasības dzīvnieku ievešanai ir vienotas visās dalībvalstīs.


Īsumā:
•    dzīvnieks ir identificēts ar mikroshēmu,
•    vakcinēts pret trakumsērgu,
dzīvniekam ir Krievijas izsniegtais Veterinārais sertifikāts -  Regulas (EK) 577/2013 IV. pielikuma 1. Daļā: Veterinārā sertifikāta paraugs suņu, kaķu vai mājas sesku ievešanai dalībvalstī no teritorijas vai trešās valsts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 1. un 2. punktu,
•    sertifikātam pievieno Regulas (ES) Nr. 576/2013 25. panta 3. punktā minēto rakstisko deklarāciju, kuru parakstījis īpašnieks vai pilnvarotā persona, un kurā apliecināts, ka dzīvnieka pārvietošana uz ES ir nekomerciāla rakstura. Tās paraugs noteikts Regulas (ES) Nr. 576/2013 IV. pielikuma 3. daļā.

 

 

kādi dokumenti nepieciešami, lai ar savu sunīti varētu braukt uz dzīvi Austrijā?

Atbilde

Ja dzīvnieks ir vecāks par 4 mēnešiem, viņam ir nepieciešama:

 

1. Identifikācija - mikroshēma;

 

2. Eiropas Savienības parauga pase;

 

3. Derīga vakcinācija pret trakumsērgu.

 

Plānojot ceļot ar  suni, kas jaunāks par 4 mēnešiem, Jums ir jānoskaidro vai konkrētā Eiropas Savienības dalībvalsts atļauj ievest dzīvniekus:

 

a) jaunākus par 12 nedēļām, kuri nav vakcinēti pret trakumsērgu vai;

 

b) 12-16 nedēļas vecus un ir vakcinēti pret trakumsērgu, bet vakcinācija vēl nav derīga ceļošanai (nav ievērots 21 dienas nogaidīšanas periods pēc vakcinācijas).

 

Ja konkrētā dalībvalsts atļauj ievest šādus dzīvniekus, īpašniekam vai tā pilnvarotai personai līdzi ir jābūt parakstītai deklarācijai vai arī dzīvnieks ir kopā ar māti, no kuras tas joprojām ir atkarīgs (mātes pasē ir jābūt apliecinājumam, ka tā ir tikusi vakcinēta pret trakumsērgu pirms tā dzimšanas).

Austrijas kompetentās uzraudzības iestādes mājaslapa pieejama ŠEIT

Vēlos pārvest 2 kaķus (4 un 5 gadi) no Latvijas uz Šveici. Nokārtoti 1. Identifikācija - mikroshēma. 2. Eiropas Savienības parauga pase. 3. Derīga vakcinācija pret trakumsērgu. Dienu pirms izlidošanas došos pie veterinārārsta uz obligāto pirmsizlidošanas apskati. Vai ES noteiktie normatīvi par dzīvnieku pārvadāšanu uz Šveici ir vienādi?

Atbilde

Pēc Jūsu sniegtās informācijas, Jūsu kaķi ir sagatavoti atbilstoši noteikumiem.

 

Tā kā Jūs rakstāt “derīga vakcinācija pret trakumsērgu”, tad pieņemam, ka zināt derīgas vakcinācijas nosacījumus.

 

Gribam vērst Jūsu uzmanību uz to, ka obligāts nosacījums ir lai vakcinācija pret trakumsērgu būtu veikta pēc tam, kad dzīvniekiem ievadīts mikročips.

 

Vakcinācija, kas dzīvniekam ir bijusi pirms identifikācijas nav derīga.

 

Dzīvnieka klīniskā apskate pirms došanās uz Šveici nav obligāta veterināro dienestu prasība.  Ja to pieprasa aviokompānija vai pats vēlaties pārlecināties, ka dzīvnieks ir vesels  un ceļojums tam nesagādās problēmas, tad gan variet doties pie veterinārārsta uz apskati.

 

Ar noteikumiem par lolojumdzīvnieku ievešanu Šveicē variet iepazīties Šveices kompetentās iestādes mājaslapā

 

Lai būtu droši, ka nekas nav mainījies uz to brīdi, kad gatavojaties doties, iesakām pirms došanās vēlreiz pārliecināties augstāk minētājā mājaslapā.

Mūsu sunītim ir 1 mēnesis un 21 diena. Plānota 3. februārī pirmā pote, kā arī līdz tam laikam būs 2 reizes saņēmis attārtpošanas tabletes. Esam iecerējuši braukt uz Norvēģiju ar auto. Šķērsosim Igaunijas un Somijas robežu. Vai šajās valstīs likumdošana to ļauj, jo pote pret trakumsērgu būs tikai martā. Vai vēl var būt kādi sarežģijumi likumīgi pārvadājot mazu sunīti?

Atbilde

Veicot vakcināciju pret trakumsērgu 2017. gada 3.februārī, par derīgu tā tiks uzskatīta pēc 21 dienas kopš vakcinēšanas datuma, kā tas ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.576/2013 nosacījumiem, kas minēti III pielikumā. Derīga vakcinācija pret trakumsērgu ir aktuāla prasība gan ES dalībvalstīs, gan Norvēģijā. Bez minētā, lolojumdzīvniekam ir jābūt identificētam ar mikročipu (pirms vakcinācijas pret trakumsērgu) ES lolojuma dzīvnieka pasei un suņiem jābūt apstrādātiem pret ehinokokiem (echinococcus multilocularis parasite), pievērsiet uzmanību apstrādes termiņiem .

Sīkāku un detalizētāku informāciju par nekomerciālu lolojumdzīvnieku pārvietošanu vai ceļošanu uz Norvēģiju izlasiet ŠEIT.

 

 

Sūdzības

Kafe Bārs"Priede",Rīgas iela 27,Cēsis. Iesaku pārbaudīt,vai darbiniekiem ir sanitārās grāmatiņas(izieta med.komisija) un, vai noslēgti darba līgumi, sanitārija "pieklibo",(uz galda drupačas),u.t.t.

Atbilde

Paldies par informāciju! Pārtikas un veterinārais dienests veiks pārbaudi Jūsu minētajā uzņēmumā. 

Šajās dienās apmeklēju kafejnīcu Kebab Fix tirdzniecības centrā Domina, ieriķu iela 2, Rīga. Biju nepatīkami pārsteigta, ka tur produktus (kebaba mīklu) pārdevējs ņem ar plikām rokām. Pēc tam pārdevējs ar šīm pašām rokām strādā kasē un veic citas darbības.

Atbilde

Paldies par informāciju! veiksim pārbaudi.

Neatradi atbildi? Iesūti savu jautājumu.

Vārds, Uzvārds*
E-pasts*
Iestāde*
Kategorija
Jautājums*
Drošības kods*
Re