Attīstības sadarbības projekti

Saskaņā ar 2018. gada granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” projektu iesniegumu izvērtēšanas rezultātiem, Pārtikas un veterinārais dienests ir saņēmis finansējumu, lai sadarbībā ar Gruzijas Nacionālo pārtikas drošības aģentūru realizētu attīstības sadarbības projektu “Gruzijas Nacionālās pārtikas aģentūras spēju stiprināšana, veicinot atbildības uzņēmējdarbības attīstību veterināro zāļu aprites jomā un sekmējot dzīvnieku izcelsmes produktu eksportu”.

 

Saskaņā ar noslēgto Eiropas Savienības un Gruzījas asociācijas nolīgumu, Gruzija ir apņēmusies tuvināt nacionālo likumdošanu ES attiecīgo nozaru reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī attīstīt un stiprināt administratīvo un institucionālo infrastruktūru. Lauksaimniecība ir viena no nozarēm Gruzijā, kur notiek aktīva normatīvo aktu pārņemšana un valsts pārvaldes reforma.

 

Projekta mērķis ir pilnveidot un stiprināt Gruzijas Nacionālās Pārtikas aģentūras veterināro zāļu reģistrācijas un veterināro zāļu uzraudzības sistēmu. Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018. gadā no attīstības sadarbības programmas budžeta.

 

Projekta ietvaros realizētas trīs aktivitātes:

 

1. PVD veterināro zāļu aprites speciālistu vizīte Gruzijas Nacionālajā Pārtikas aģentūrā, lai veiktu esošās sistēmas un likumdošanas izvērtēšanu, kā arī sniegtu konsultācijas par veterināro zāļu apriti. (No 2018. gada 12. augusta līdz 18. augustam PVD veterināro zāļu jomu speciālistu izpētes vizīte un konsultācijas Gruzijā.)

 

2. Speciālistu vizīte Latvijā, lai nostiprinātu savas zināšanas un praksē redzētu, kā atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai Latvijā strādā veterināro zāļu novērtēšanas un reģistrācijas, kā arī veterināro zāļu uzraudzības sistēmas. (No 2018. gada 30. septembra līdz 6. oktobrim Gruzijas speciālisti bija mācību vizītē Pārtikas un veterinārajā dienestā.)

 

3. Konsultācijas par veterināro zāļu informācijas sistēmu un veterināro zāļu novērtēšanas procedūrām Latvijā. (Šī papildu aktivitāte tiek ieviesta pamatojoties uz budžeta ietaupījumiem.  Divus Gruzijas speciālistus konsultē par informācijas sistēmu pielietošanu veterināro zāļu uzraudzībā. Mācību vizīte notiek Pārtikas un veterinārajā dienestā 27.-30.11.2018) 

 

Pēc projekta aktivitāšu īstenošanas, Gruzijas Nacionālās Pārtikas aģentūras speciālisti būs apmācīti par viņu definēto prioritāro veterināro jomu – veterināro zāļu novērtēšanas un uzraudzības sistēmu un saņēmuši konsultācijas, kas īstermiņā sekmēs normatīvo aktu projektu izstrādi, bet ilgtermiņā palīdzēs sakārtot publisko pārvaldību un veicinās uzņēmējdarbības vides uzlabošanos.

 

Galvenie secinājumi/ ieteikumi par veterināro uzraudzību Gruzijā:

 

1. konkretizēt Gruzijas Nacionālās Pārtikas aģentūras veterināro zāļu aprites uzraudzības mērķi.

 

2. Uzlabot veterināro zāļu apritē iesaistīto objektu skaita un izvietojuma apzināšanu – ieteicams izveidot objektu reģistru.

 

3. Nepieciešama likumdošana ar prasībām uzņēmumiem un nosacījumiem darbības licences iegūšanai un izsniegšanai.

 

5. Organizēt veterināro zāļu aprites un lietošanas uzraudzību produktīvo dzīvnieku novietnēs.

 

6. Nepieciešams likumdošanā noteikt veterināro zāļu aprites kārtību

 

7. Lai uzlabotu veterināro pakalpojumu kvalitāti, ieteicams noteikt prasības veterinārārstu praksēm, klīnikām un uzsākt to reģistrāciju.

 

8. Uzlabot informācijas apriti iestādē starp veterināro zāļu reģistrācijas nodaļu un uzraudzības nodaļu.

 

Ieskats Gruzijas Nacionālās Pārtikas aģentūras un Gruzijas Vides aizsardzības un lauksaimniecības ministrijas

pārstāvju vizītē Pārtikas un veterinārajā dienestā

 

 

 

Ieskats PVD ekspertu vizītē Gruzijas Nacionālajā Pārtikas aģentūrā