Augu un jauktas izcelsmes produktu ražošanas uzņēmumos

Augu izcelsmes produktu primārās ražošanas uzņēmumos
 

 

Obligātās periodiskās veselības pārbaudes neattiecas uz personām, kuru darbs vai mācību prakse ir saistīta ar graudu malšanas produktu ražošanu un uzglabāšanu, kā arī augu izcelsmes primāro produktu ražošanu, pārvadāšanu, uzglabāšanu un laišanu tirgū, ja produktu apstrāde ražošanas vietā būtiski nemaina produktu sākotnējās īpašības (piemēram, mazgāšana, augu lakstu nogriešana).

 

Augu izcelsmes produktu primārā ražošana un tiešā piegāde nelielos daudzumos

 

 
Noteikumi attiecas uz:
 
  • kultivēto augu izcelsmes produktu ražotājiem;
  • savvaļas ogu, augļu, riekstu, sēņu un augu vācējiem;
  • bērzu un kļavu sulu ieguvējiem.

 

Noteikumu pielikumā norādīti piegādes apjomi. Ražotājiem nav jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā. Ierobežota izplatīšana - tieša piegāde galapatērētājam un/vai mazumtirdzniecības uzņēmumam.

 

Augu izcelsmes produktu primārās ražošanas uzņēmumi,
kuriem produktu piegādes apjoms pārsniedz MK noteikumu Nr.499 pielikumā noteiktās normas

 

 

Uz primārajiem ražotājiem attiecas šīs Regulas 1. pielikuma prasības "Primārā ražošana"

 
Regula attiecas uz:
 
  • primāro produktu pārvadāšanu, uzglabāšanu un apstrādi ražošanas vietā, ja to īpašības būtiski nemainās;
  • uz pārvadājumiem, ar kuriem nogādā primārās ražošanas produktus, kuru īpašības nav būtiski mainītas, no ražošanas vietas uz uzņēmumu.

 

Darbības veids jāreģistrē PVD, saskaņā ar PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu (objektu), to pamatdarbības un papilddarbības veidu klasifikatoru

 

Izplatīšana - bez ierobežojumiem.

 

Specifiskās normatīvo aktu prasības:

 

 

Noteikumos minētais komersanta pienākums organizēt ūdens monitoringus neattiecas uz augu izcelsmes produktu primārās ražošanas uzņēmumiem, ja dzeramo ūdeni neizmanto produktu apstrādē.

 

Kārtējo monitoringu reizi 2 gados veic augu izcelsmes produktu primārās ražošanas uzņēmumos, ja dzeramo ūdeni izmanto produktu apstrādē, piemēram, mazgā.

 

 

Prasības dīgstus ražojošiem uzņēmumiem

 

Jāveic atzīšanas process, kā paredzēts regulā:

 

 

Papildus vispārīgajām higiēnas prasībām, kas attiecas uz primārās ražošanas uzņēmumiem, jāievēro specifiskās prasības, kas noteiktas:

 

Uzņēmēji savā darbībā var izmantot piemērotākās vadlīnijas:
 

 

Augu un jauktas izcelsmes pārstrādātu produktu ražošanas uzņēmumos 

 

Jāievēro vispārīgās higiēnas prasības  un sekojošas specifiskās prasības:

 

Latvijas Republikas normatīvie akti: