ES palīdzības projektu ieviešana PVD

 

Projekta nosaukums

Mērķis

Ieviešanas laiks

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) granta projekts

„Pilotprojekts par SSD2 ieviešanu saskaņotu datu elektroniskai pārsūtīšanai” Nr. OC/EFSA/DATA/2015/02 – CT 7

SSD2 ieviešana saskaņotu elektronisku datu pārsūtīšanai par pesticīdu, atliekvielu , ķīmiskā piesārņojuma, pārtikas piedevu un zāļu atliekvielu kontroļu rezultātiem, un izstrādāt Datu Standartizēšanas dokumentu

22.10.2015. – 22.03.2017.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) granta projekts

 „Zoonožu antimikrobiālās rezistences un grupveida pārtikas izraisīto saslimšanas gadījumu datu elektroniskās iesniegšanas XML, Excel un CSV formātā ieviešana un testēšana, vēsturisko datu aktualizācija” (GP/EFSA/BIOMO/2012/01-GA2)

Elektroniskas Zoonožu, antimikrobiālās rezistences un grupveida saslimšanas gadījumu datu iesniegšanas sistēmas izstrādāšana (XML, Excel un CSV formātā)

19.09.2012. –

18.06.2014.

ES 7. ietvara programmas projekts FoodRisC „Pārtikas risku un ieguvumu komunikāciju ietekmējošu informācijas avotu un sadarbības tīklojumu apzināšana ES.” 

http://www.foodrisc.org/

Pārtikas risku un ieguvumu komunikāciju ietekmējošu informācijas avotu un sadarbības tīklojumu apzināšana Eiropā.

Efektīvu pārtikas risku un ieguvumu komunikāciju veicinošu rīku un kanālu izveidošana, kas būtu noderīgi pārtikas drošuma institūcijām un iesaistītajām pusēm, veicot efektīvu un saskaņotu ar pārtiku saistīto komunikāciju.

01.07.2010. – 30.10.2013.

EFSA projekts NP/EFSA/DCM/2012/01/07

“Pilotprojekts par FoodEx2 (kā SSD sastāvdaļa) ieviešanu ķīmiskā piesārņojuma datu elektroniskas nosūtīšanas nodrošināšanai EFSA”

EFSA jaunā pārtikas produktu klasifikatora FoodEx2 ieviešana Latvijā.

Ķīmiskā piesārņojuma datu nosūtīšana EFSA, ievērojot EFSA datu standartizācijas un harmonizācijas prasības

02.07.2012. – 13.03.2013.

Eiropas Sociālā fonda projekts  

„E-mācību sistēmas izstrāde un ieviešana Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai” 1DP/1.5.1.3.2./09/APIA/SIF/035/11

Izveidot un ieviest PVD elektronisku mācību sistēmu, kas uzlabos kvalifikācijas paaugstināšanas procesa kvalitāti pārtikas aprites uzraudzībā, veterinārajā uzraudzībā un robežkontrolē iesaistītam personālam , tādējādi nodrošinot efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu. Īstenojot projektu tiks paaugstināti PVD strādājošo darba rezultāti, no kuriem atkarīga Latvijas iedzīvotāju drošība, nodrošinot patērētājiem nekaitīgas un drošas pārtikas apriti, īpaši ievērojot dzīvnieku veselības un labturības prasības.

30.07.2010. –

31.08.2011.