Dalība starptautiskajās organizācijās

Organizācijas/ konvencijas nosaukums (angļu val.)

Oficiā-lais saīsi-
nājums

Organizācijas/ konvencijas nosaukums (latviešu val.)

Misija/Mērķis

Galvenie uzdevumi

Iestāšanās gads, pamatojums

Pārstāvis

Office International del Epizooties

O.I.E.

Pasaules dzīvnieku veselības aizsardzības organizācija

Nodrošināt informācijas apmaiņu par dzīvnieku saslimšanām

Nodrošināt izsekojamību dzīvnieku slimību situācijai pasaulē. Apkopot, analizēt un izplatīt veterināri zinātnisko informāciju. Nodrošināt ekspertīzi un stiprināt starptautisko solidaritāti dzīvnieku slimību kontrolē. Pilnveidot nacionālo veterināro dienestu juridisko struktūru un resursus. Nodrošināt lielāku dzīvnieku izcelsmes pārtikas drošību un veicināt dzīvnieku labturību, izmantojot zinātniski pamatotu pieeju.

1992

MP 1992.gada 20.maija lēmums Nr.183 (grozījumi MK rīkojums 355, 22.06.2010.)

PVD; M.Balodis