Dalība starptautiskajos projektos

Pārtikas un veterinārais dienests īsteno Lisabonas līgumā noteikto valsts institūciju sadarbību, piedaloties starptautiskos projektos un pieredzes apmaiņā; kvalificēti un profesionālajā jomā atzīti PVD eksperti nodod savu pieredzi ES likumdošanas aktu ieviešanā trešo valstu kompetentajām institūcijām.
 
Šo projektu mērķis ir:
 
  • nodrošināt efektīvas acquis communautaire ieviešanu Eiropas Savienības kandidātvalstīs, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu;
  • sekmēt Eiropas Savienības kaimiņvalstu un sadarbības valstu atbildīgo institūciju darbības un likumdošanas pielāgošanu Eiropas Savienības prasībām;
  • organizēt apmācības trešo valstu speciālistiem, lai veicinātu vienotu izpratni par Eiropas Savienības regulējošo normatīvo aktu piemērošanu.