Diētiskās pārtikas reģistrācija

No 2016.gada 20.jūlija ir stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.609/2013 (2013.gada 12.jūnijs) par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei. Regula ir pieejama ŠEIT

 

PVD informācija uzņēmējiem: jaunās prasības diētiskai pārtikai no 2016.gada 20.jūlija.

 

Pēc 2016.gada 20.jūlija, saskaņā ar 15.09.2915. MK noteikumu Nr.530 „Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam un diētiskās pārtikas reģistrācijas, aprites un valsts nodevas samaksas kārtību" prasībām, uzņēmējam (ražotājam, importētājam, iepakotājam vai izplatītājam) ir jāpaziņo PVD pirms šādu pārtikas produktu laišanas Latvijas tirgū:

 

  • mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem (Regulā Nr.609/2013 - maisījumi zīdaiņiem);
  • diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem (Regulā Nr.609/2013 – īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika).
  •  

Lai paziņotu par šo produktu laišanu tirgū, PVD jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 

  • paziņojums par diētiskās pārtikas reģistrāciju. Paziņojuma veidlapa pieejama ŠEIT
  • produkta marķējuma vai iepakojuma oriģināls;
  • marķējuma teksta paraugs valsts valodā (nosūtot arī elektroniski uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv).

 

Ja produkts pirms laišanas Latvijas tirgū ir izplatīts citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī, iesniedzējs paziņojumā norāda tās valsts kompetento iestādi, kura pirmā saņēmusi paziņojumu par produkta laišanu tirgū, un iesniedz to pašu informāciju, ko saņēma pirmais paziņojuma saņēmējs.

 

Dokumenti ir iesniedzami klātienē PVD vai arī tos nosūtot pa pastu. Kontaktinformācija pieejama ŠEIT. Elektroniski parakstīti dokumenti nosūtāmi uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv.

 

Pēc dokumentu saņemšanas PVD 20 darbdienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un atkarībā no iesniegto dokumentu kvalitātes un sniegtās informācijas precizitātes PVD:

 

  • pieņem lēmumu par produkta reģistrāciju;
  • pieprasa no iesniedzēja papildu dokumentāciju un/vai precizētu informāciju;
  • pieņem lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja produkts neatbilst pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām.

 

Gadījumā, ja reģistrēta produkta marķējuma tekstā izdarītas izmaiņas, kas neattiecas uz produkta sastāvu, uzņēmējam nekavējoties jāiesniedz dienestā jauns marķējuma teksts, lai dienests varētu izdarīt attiecīgas izmaiņas datubāzē. Ja tiek mainīts reģistrēta produkta sastāvs, uzņēmējam ir jāpaziņo par to PVD, iesniedzot paziņojumu kā par jaunu produktu.

 

Par diētiskās pārtikas reģistrāciju ir maksājama valsts nodeva.

 

Iesniedzēju ievērībai! Lai uzņēmums uzsāktu darbību pārtikas apritē, tam ir jābūt reģistrētam vai atzītam Pārtikas un veterinārajā dienestā. Par uzņēmuma reģistrāciju PVD, lasīt ŠEIT