Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzība

Pie dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu ražošanas uzņēmumiem pieder:

 

  • gaļas un gaļas produktu ražotāji
  • piena un piena produktu ražotāji
  • zvejas produktu ražotāji
  • specifisko un pārtikā neizmantojamo blakusproduktu aprites uzņēmumi

 

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanas  uzņēmumi izvietoti visā Latvijas Republikas teritorijā. To skaits dažādos novados un Rīgā ir dažāds - no 30 līdz 2 uzņēmumiem reģionā.

 

Uzņēmumu uzraudzību veic PVD teritoriālo struktūrvienību pārtikas inspektori, bet papildus kautuvēs pirmā līmeņa uzraudzību t.sk. gaļas veterināro ekspertīzi veic valsts pilnvarotie veterinārārsti.

 

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas un nepārtikas uzņēmumu valsts uzraudzības un kontroles sistēma ir identiska visas pārtikas aprites valsts uzraudzības un kontroles sistēmai.

 

Uzņēmumu pārbaudes rezultāti tiek atspoguļoti uzņēmumu pārbaudes protokolos. Neatbilstību konstatēšanas gadījumā, atkarībā no neatbilstības riska, vienojoties ar uzņēmumu, tiek noteikts neatbilstību novēršanas termiņš. Uzņēmuma pārbaudes rezultāti tiek ievadīti datubāzē un attiecīga programma tos apkopo vienotā uzraudzības pārskatā gan par valsti kopumā, gan novadu griezumā.

 

Tā kā Pārtikas uzraudzības departamentā ir ieviesta un akreditēta kvalitātes sistēma atbilstoši LVS NE ISO/IEC 17020 standarta prasībām un akreditācijas sfēra ir uzņēmumu pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu oficiālā kontrole (inspicēšana), regulāri tiek aktualizētas uzraudzības procedūras, tehniskie vadītāji (uzraudzība sektoru vadītāji0 veic teritoriālo struktūrvienību vecāko inspektoru un pārtikas inspektoru uzraudzību saskaņā ar kvalitātes sistēmas procedūru KR.02.P.002 un KR.10.P.145 prasībām.

 

LATAK regulāri veic PVD darbības atbilstības novērtēšanu, tai skaitā vērtē arī dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzņēmumu uzraudzības atbilstību.