Fitosanitārā kontrole

Fitosanitārās robežkontroles uzdevums ir nepieļaut Eiropas Savienībā un Latvijā nesastopamu vai ierobežoti esošu augu karantīnas organismu ievešanu.

 

Fitosanitārajai kontrolei pakļauti ir augi un augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus ieved no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tai skaitā:

 

 • augoši koki un pārējie augi, bumbuļi, sīpoli, saknes
 • griezti ziedi un dekoratīvie zaļumi
 • sēklas materiāls
 • koksne un koksnes izstrādājumi
 • augļi un dārzeņi

 

Ievedot Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī fitosanitārajai kontrolei pakļautu kravu, ir nepieciešams:

 

 • Eksportētājvalsts fitosanitārais sertifikāts vai Fitosanitārais sertifikāts atpakaļ izvešanai (reeksportam);
 • Kravas pārstāvis vismaz 24 stundas pirms MK 30.03.2004. noteikumu Nr.218 “Augu karantīnas noteikumi” 1. pielikuma B daļā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas caur robežšķērsošanas vietu aizpilda šo noteikumu 18. pielikuma (Kopējais veselības ievešanas dokuments CHED-PP) pirmajā daļā "Informācija par kravu" pieprasīto informāciju un, izmantojot informācijas sistēmu TRACES (Trade Control and Expert System), elektronisko pastu vai faksu, to nosūta Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta konkrētajam ievešanas punktam. Kravas pārstāvis ir atbildīgs par norādīto ziņu patiesumu un pievienoto dokumentu autentiskumu.
 • Lai iepriekšējo paziņošanu varētu veikt, aizpildot Kopējo veselības ievešanas dokumentu CHED-PP informācijas sistēmā TRACES, kravas pārstāvim ir jāreģistrējas kā sistēmas lietotājam. To var izdarīt zvanot pa tālruni 67027111 vai nosūtot uz  e-pasta adresi kristina.romanova@pvd.gov.lv pieprasījumu reģistrēt jaunu TRACES lietotāju. Nepieciešamā informācija, lai jaunu lietotāju reģistrētu sistēmā TRACES:
 • Derīga e-pasta adrese
 • Kravas pārstāvja vārds, uzvārds
 • Kontakttālruņa numurs
 • Organizācija, kuru pārstāvēs
 • Robežkontroles punkts, caur kuru ir paredzēts ievest kravu
 • Ja iepriekšējo paziņošanu neveic caur TRACES, tad aizpildītu  Kopējo veselības ievešanas dokumenta (CHED-PP) I daļu  nosūta uz PVD kontroles punktu, caur kuru paredzēts kravu ievest.  Aizpildot CHED-PP datus ņem no eksportētājvalsts izdotā Fitosanitārā sertifikāta.

 

Eksporta un tranzīta kravām uz trešajām valstīm fitosanitāro kontroli Pārtikas un veterinārais dienests neveic. Fitosanitārā kontrole tiek veikta, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka tranzītkrava ir inficēta ar augu karantīnas organismiem un transportēšanas laikā ir iespējama to izplatīšanās.

 

Eksporta un reeksporta fitosanitāros sertifikātus izdod Valsts augu aizsardzības dienests .

 

Fitosanitārajai robežkontrolei ir pakļauts koksnes iepakojamais materiāls dažādu preču pārvadājumos. Ievedot Latvijā vai attiecīgajā dalībvalstī, kravās izmantotajam koksnes iepakojamajam materiālam jābūt apstrādātam un marķētam atbilstoši Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā mteriāla reglamentācijas (ISPM 15) prasībām. 

 

Maksu par fitosanitāro kontroli iekasē atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumu Nr.1070 „Kārtība, kādā personas sedz izdevumus par maksas pakalpojumiem augu aizsardzības jomā, fitosanitāro pasākumu piespiedu veikšanu un fitosanitāro robežkontroli” pielikumam.

 

Nosaka:

 

Latvijas Republikas normatīvie akti:

 

 

Eiropas Savienības normatīvie akti:

 

 

Normatīvo aktu datu bāzes: