Izmaiņu izdarīšana reģistrētam uztura bagātinātājam

Ja reģistrētam uztura bagātinātājam izdara izmaiņas, uzņēmums iesniedz dienestā paziņojumu par reģistrēta uztura bagātinātāja izmaiņām. Paziņojuma veidlapa pieejama šeit

 

Dokumenti iesniedzami klātienē PVD vai arī nosūtot pa pastu. Kontaktinformācija pieejama šeit Elektroniski parakstīti dokumenti nosūtāmi uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv.

 

PVD viena mēneša laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu uztura bagātinātāju reģistrā.

 

Par uztura bagātinātāju reģistrāciju un izmaiņu izdarīšanu reģistrā ir maksājama valsts nodeva

 

Valsts nodevu apmēri par uztura bagātinātāju un noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrāciju, kā arī par atļaujas izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai ir noteikti sekojošos normatīvajos aktos:
 
 
Valsts nodevu maksā pirms dokumentu iesniegšanas PVD.
 
To var izdarīt:
 
  • PVD Pārtikas produktu reģistrācijas daļā, izmantojot maksājumu karti;
  • kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.
 
Rekvizīti valsts nodevas maksājuma veikšanai ir sekojoši:
 
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV37TREL1060160919900
 
Ja maksājumu veic ar maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, persona maksājuma rīkojuma mērķa laukā norāda attiecīgā pārtikas produkta nosaukumu.