Izsoles

Rakstiska izsole Nr. 2018/01

 
Palīgēku (garāžu) noma Daugavpils ielā 59, Preiļos, Preiļu novadā, LV-5301
 
Pieteikšanās termiņš: 25.06.2018. līdz plkst. 10:00 
 
Izsole notiks: 25.06.2018., plkst. 12:00 
 
 
Informācija publicēta 05.06.2018.
 

Rezultāti:

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nomas līgumu par nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 59, Preiļos būves ar kadastra apzīmējumu 7601 005 1401 008 Telpu grupu Nr.006 (kopējā platība 17,8 m2) un Nr.007 (kopējā platība 17,3 m2) nomu piešķirtas Edgaram Rubenam.

Piedāvātās nomas maksas apmērs – 1,40 euro bez PVN par vienu m2 mēnesī.

Uz pārējām iznomāšanai piedāvātajām nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 59, Preiļos būves ar kadastra apzīmējumu 7601 005 1401 008 telpu grupām (garāžām) nomas tiesību pretendenti nepieteicās.

Rezultāti publicēti 28.06.2018.

 

Nomnieks: Edgars Rubens

Līgums noslēgts: 02.07.2018.

Līguma darbības termiņš līdz: 01.07.2023.

 

Izsole Nr. 2012/01

 

Nedzīvojamo telpu noma Liepu ielā 33, Rēzeknē

 

Pieteikšanās termiņš: 11.06.2012. līdz plkst. 15:00 

 

 

Informācija publicēta 05.06.2012.

 

Rezultāti:

 

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nomas līgumu par telpu nomu Liepu ielā 33, Rēzeknē (kadastra apzīmējums 2100 018 0201 005)  78.8 m2 platībā piešķirtas SIA "Rovests".

Piedāvātās nomas maksas apmērs - 1.00 Ls bez PVN par 1mmēnesī.

Rezultāti publicēti 14.06.2012.