Jaunas prasības diētiskai pārtikai

 
Ar jauno regulu tiek ieviestas būtiskas izmaiņas - tiek atcelts līdz šim izmantotais jēdziens “diētiskā pārtika” un tiek noteiktas sastāva un informācijas prasības šādām pārtikas kategorijām:
 • maisījumi zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem;
 • apstrādātu graudaugu pārtika un bērnu pārtika;
 • īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika;
 • pilnīgi uztura aizstājēji svara kontrolei.

Ir izveidots Savienības saraksts, kurā tiek iekļautas vielas, ko var pievienot vienai vai vairākām no iepriekš minētajām četrām pārtikas kategorijām. Šajā sarakstā tiek ietverti vitamīni, minerālvielas, aminoskābes, nukleotīdi un citas vielas (karnitīns, taurīns, holīns un inozīts).

Tiek paredzēts, ka šīm pārtikas kategorijām Komisija pieņem deleģētus aktus attiecībā uz īpašajām prasībām sastāvam, pesticīdu izmantošanai, marķēšanai, noformēšanai, reklamēšanai, paziņošanai.

Līdz šim brīdim ir pieņemtas šādas deleģētās regulas:

Tiek paredzēti pārejas pasākumi produktiem, kuri laisti tirgū vai marķēti pirms 2016.gada 20.jūlija. Jaunajā regulā noteiktie pārejas pasākumi attiecas uz:

 • pārtiku, kas atbilst iepriekš minētajām četrām pārtikas kategorijām un kura neatbilst jaunajai Regulai Nr.609/2013, bet atbilst normatīvajiem aktiem, kas attiecās uz diētisko pārtiku, un kura tika laista tirgū vai marķēta pirms 2016.gada 20.jūlija. Šādus produktus var turpināt pārdot pēc 2016.gada 20.jūlija, līdz beidzas šādas pārtikas krājumi;
 • ņemot vērā to, ka iepriekš minēto deleģēto aktu piemērošanas diena ir pēc 2016.gada 20.jūlija, tad pārtiku, kas atbilst iepriekš minētajām četrām pārtikas kategorijām un kura atbilst jaunajai Regulai Nr.609/2013, bet neatbilst minētajiem deleģētajiem aktiem, un kura ir laista tirgū vai marķēta pirms minēto deleģēto aktu piemērošanas dienas, var turpināt pārdot pēc minētās dienas, līdz beidzas šādas pārtikas krājumi;
 • pārtiku, kas nepieder iepriekš minētajām četrām pārtikas kategorijām, bet kura laista tirgū vai marķēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecās uz diētisko pārtiku, pirms 2016.gada 20. jūlija. Šādus produktus var turpināt pārdot pēc 2016.gada 20.jūlija, līdz beidzas šādas pārtikas krājumi. Tas attieksies uz pārtikas produktiem, kas paredzēti intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, īpaši sportistiem; pārtikas produktiem personām, kurām ir ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi (diabēts); pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību, kas aizstāj vienu vai vairākas ikdienas ēdienreizes; pārtikas produktiem, kas nesatur lipekli; citu diētisko pārtiku.

No 2016.gada 20.jūlija apzīmējumu “nesatur lipekli” un “ļoti zems lipekļa saturs” izmantošanu noteiks Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr.828/2014 (2014.gada 30.jūlijs) par prasībām attiecībā uz informācijas sniegšanu patērētājiem par lipekļa neesamību vai samazinātu klātbūtni pārtikas produktos

Attiecībā uz īpašiem noteikumiem pārtikai personām, kas slimo ar ogļhidrātu vielmaiņas traucējumiem (diabētu), un pārtikai, kas paredzēta intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, īpaši sportistiem, jeb sporta uzturam, Eiropas Komisija (EK) ir secinājusi, ka nav zinātniska pamatojuma īpašu sastāva prasību noteikšanai. Līdz ar to turpmāk šie produkti varēs tiks izplatīti kā pārtikas produkti ikdienas patēriņam, un tos regulēs pārtikas aprites tiesību aktu horizontālie noteikumi. Sīkāka informācija, tostarp EK sagatavotie ziņojumi, ir pieejama EK mājaslapā.
 
 
Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai pēc 2016.gada 20.jūlija paliks spēkā Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra noteikumi Nr.530 “Noteikumi par īpašajām prasībām diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam un diētiskās pārtikas reģistrācijas, aprites un valsts nodevas samaksas kārtību” PVD mājaslapā publicētā diētiskās pārtikas datubāze būs pieejama arī pēc 2016.gada 20.jūlija.
 
Sakarā ar jaunās regulas prasību piemērošanu šajos noteikumos paredzētās prasības attiecībā uz produktu paziņošanu pirms laišanas tirgū un to reģistrāciju attieksies uz:
 • mākslīgiem maisījumiem zīdaiņiem;
 • diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem.
Gadījumā, ja šo produktu marķējuma tekstā tiks izdarītas izmaiņas, kas neattiecas uz diētiskās pārtikas sastāvu, uzņēmējam nekavējoties ir jāiesniedz PVD jaunais marķējuma teksts. Gadījumā, ja tiks mainīts šo produktu sastāvs, uzņēmējam ir jāpaziņo par to PVD, iesniedzot paziņojumu kā par jaunu produktu.
 
Pēc 2016.gada 20.jūlija reģistrācija nebūs nepieciešama šādiem diētiskās pārtikas veidiem:
 • pārtikas produktiem, kas nesatur lipekli;
 • pārtikas produktiem, kas paredzēti intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, īpaši sportistiem, jeb sporta uzturam;
 • pārtikas produktiem personām, kurām ir ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi (diabēts);
 • citai diētiskai pārtikai.
PVD aicina diētiskās pārtikas ražotājus, izplatītājus un importētājus pārskatīt izplatāmās produkcijas klāstu, un jaunajā regulā paredzētajā pārejas periodā savlaicīgi veikt nepieciešamās izmaiņas (produktu pārmarķēšanu, receptūras izmaiņas u.c.), kā arī sekot līdzi tālākām normatīvo aktu izmaiņām. PVD atgādina, ka pārtikas uzņēmums savā darbībā ir atbildīgs par pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, kā arī par izplatāmās pārtikas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām un uzņēmuma deklarētajām prasībām.
 
Gadījumos, ja ir neskaidrības vai jautājumi sakarā ar jauno prasību piemērošanu, lūdzam uzņēmējus sazināties ar PVD Pārtikas uzraudzības departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļu (tālr. 67095271, e-pasta adrese:nrd@pvd.gov.lv).