Rekvizīti

Pārtikas un veterinārais dienests
 
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis 67095230
e-pasts: pvd@pvd.gov.lv
PVN reģ.Nr. LV90000064301
Norēķinu rekvizīti:
Konta Nr. (IBAN) LV31TREL2160324011000
Banka: Valsts Kase
Bankas kods (BIC) TRELLV22
 
Valsts kases konts nodevu pārskaitīšanai
 
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV37TREL1060160919900
 
Valsts kases konts Pārtikas un veterinārā dienesta uzlikto naudas sodu pārskaitīšanai
 
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV33TREL1060161019300
 
Maksājumā lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu (nosaukumu), personas kodu (reģistrācijas numuru), maksājuma mērķi, lēmuma datumu, numuru!