Līgumi - dažādas jomas

Kautuvēm, pirms darbības uzsākšanas, ir jānoslēdz līgums ar Pārtikas un veterināro dienestu par veterinārās ekspertīzes veikšanu. Aktuālo līguma formu izstrādā Pārtikas un veterinārais dienests.
 
 
 
Pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma 46. panta pirmo daļu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu 5. panta 1. punktu un 1. pielikuma III sadaļas II nodaļas 4. punktu, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, gaļas sadales uzņēmumos ir jāveic veterinārās un higiēnas uzraudzība un veterinārā ekspertīze (nepieciešamības gadījumā).
 
 
Līguma forma tiek aizpildīta un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu VAI pašrocīgi divos eksemplāros un nosūtīta tuvākai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. Formu var aizpildīt un iesniegt PVD TSV kopā ar reģistrācijas iesniegumu. Līgumam jābūt saskaņotam ar reģionālo, uzraugošo, TSV. Līguma tekstu nedrīkst mainīt bez PVD piekrišanas. Līguma nr. un datumu piešķir PVD.
 
 
Uzmanību! Ja līgumu paraksta uzņēmuma pārstāvis, kura paraksta tiesības nav reģistrētas Komercreģistrā, parakstītiem līguma eksemplāriem jāpievieno arī pilnvara, kas apliecina attiecīgās personas tiesības pārstāvēt šī uzņēmuma intereses un parakstīt dokumentus.