Līgumi - dažādas jomas

 
 
Pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma (turpmāk tekstā – VML) 46. panta pirmo daļu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu (turpmāk tekstā - R 854) 5.panta 1.punktu un 1.pielikuma III sadaļas II nodaļas 1. un 4. punktu tiek slēgts līgums par (atzītajām kautuvēm un atzītajiem medījumu apstrādes uzņēmumiem):
 
  • dzīvnieku pirmskaušanas izmeklēšanas veikšanu uzņēmumā (atzītā kautuvē);
  • nomedīto dzīvnieku identifikācijas un pavaddokumentu kontroles veikšana uzņēmumā (atzītā medījumu apstrādes uzņēmumā);
  • pēckaušanas veterinārās ekspertīzes veikšanu uzņēmumā;
  • pastāvīgās veterinārās un higiēnas uzraudzības veikšanu uzņēmumā.
 
Līguma forma tiek aizpildīta un parakstīta 2 eksemplāros un nosūtīta tuvākai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. Formu var aizpildīt un iesniegt PVD TSV kopā ar reģistrācijas iesniegumu. Līgumam jābūt saskaņotam ar reģionālo, uzraugošo, TSV. Līguma tekstu nedrīkst mainīt bez PVD piekrišanas. Līguma nr. un datumu piešķir PVD.
 
 
Uzmanību! Ja līgumu paraksta uzņēmuma pārstāvis, kura paraksta tiesības nav reģistrētas Komercreģistrā, parakstītiem līguma eksemplāriem jāpievieno arī pilnvara, kas apliecina attiecīgās personas tiesības pārstāvēt šī uzņēmuma intereses un parakstīt dokumentus.
 
 
 
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.1393 no 2009.gada 8.decembra „Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā” tiek slēgts līgums par (attiecas uz mājputnu un zaķveidīgo gaļas ieguvi nelielos daudzumos):
 
  • dzīvnieku pirmskaušanas izmeklēšanas veikšanu uzņēmumā;
  • pēckaušanas veterinārās ekspertīzes veikšanu uzņēmumā;
  • pastāvīgās veterinārās un higiēnas uzraudzības veikšanu uzņēmumā. 
 
Līguma forma tiek aizpildīta un parakstīta 2 eksemplāros un nosūtīta tuvākai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. Formu var aizpildīt un iesniegt PVD TSV kopā ar reģistrācijas iesniegumu. Līgumam jābūt saskaņotam ar reģionālo, uzraugošo, TSV. Līguma tekstu nedrīkst mainīt bez PVD piekrišanas. Līguma Nr. un datumu piešķr PVD.
 
Uzmanību! Ja līgumu paraksta uzņēmuma pārstāvis, kura paraksta tiesības nav reģistrētas Komercreģistrā, parakstītiem līguma eksemplāriem jāpievieno arī pilnvara, kas apliecina attiecīgās personas tiesības pārstāvēt šī uzņēmuma intereses un parakstīt dokumentus.
 
 
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.645 „Noteikumi par kārtību, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasībām medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei” tiek slēgts līgums par (attiecas tikai uz nomedītajiem savvaļas dzīvniekiem):
 
  • nomedīto dzīvnieku identifikācijas un pavaddokumentu kontroles veikšana uzņēmumā;
  • pēckaušanas veterinārās ekspertīzes veikšana uzņēmumā;
  • pastāvīgās veterinārās un higiēnas uzraudzības veikšana uzņēmumā.
 
Līguma forma tiek aizpildīta un parakstīta 2 eksemplāros un nosūtīta tuvākai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. Formu var aizpildīt un iesniegt PVD TSV kopā ar reģistrācijas iesniegumu. Līgumam jābūt saskaņotam ar reģionālo, uzraugošo, TSV. Līguma tekstu nedrīkst mainīt bez PVD piekrišanas. Līguma Nr. un datumu piešķir PVD.
 
Uzmanību! Ja līgumu paraksta uzņēmuma pārstāvis, kura paraksta tiesības nav reģistrētas Komercreģistrā, parakstītiem līguma eksemplāriem jāpievieno arī pilnvara, kas apliecina attiecīgās personas tiesības pārstāvēt šī uzņēmuma intereses un parakstīt dokumentus.
 
 
 
Pamatojoties uz Veterinārmedicīnas likuma 46. panta pirmo daļu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu 5. panta 1. punktu un 1. pielikuma III sadaļas II nodaļas 4. punktu, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, gaļas sadales uzņēmumos ir jāveic veterinārās un higiēnas uzraudzība un veterinārā ekspertīze (nepieciešamības gadījumā).
 
 
Līguma forma tiek aizpildīta un parakstīta divos eksemplāros un nosūtīta tuvākai PVD teritoriālajai struktūrvienībai. Formu var aizpildīt un iesniegt PVD TSV kopā ar reģistrācijas iesniegumu. Līgumam jābūt saskaņotam ar reģionālo, uzraugošo, TSV. Līguma tekstu nedrīkst mainīt bez PVD piekrišanas. Līguma nr. un datumu piešķir PVD.
 
 
Uzmanību! Ja līgumu paraksta uzņēmuma pārstāvis, kura paraksta tiesības nav reģistrētas Komercreģistrā, parakstītiem līguma eksemplāriem jāpievieno arī pilnvara, kas apliecina attiecīgās personas tiesības pārstāvēt šī uzņēmuma intereses un parakstīt dokumentus.