Pamatprasības dzīvnieku izcelsmes produktu lietošanai pārtikā kontrolei

Robežkontroles kārtība

 

Kārtību, kāda veicamas veterinārās kontroles dzīvnieku izcelsmes produktiem, pārbaudes procedūras, sūtījumus ievedot brīvajās zonās un muitas noliktavās, ekonomisko operatoru pienākumus, kā arī prasības kontroles punktiem nosaka Padomes Direktīva 97/78/EK(1997. gada 18. decembris), ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm.

 

Kārtību, kādā jāveic iepriekšējā paziņošana pirms kravas fiziskās saņemšanas robežkontroles punktā un robežkontroles dokumenta izsniegšanu nosaka Komisijas Regula (EK) Nr. 136/2004 (2004. gada 22. janvāris), ar ko nosaka procedūras veterinārajām pārbaudēm Kopienas robežkontroles punktos attiecībā uz produktiem, ko importē no trešām valstīm.

 

Eiropas Savienības higiēnas likumdošana

 

Tā saucamā „higiēnas pakete” sastāv no 5 regulām:

 

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 - Eiropas Savienības „Pārtikas Likums”, kas nosaka pārtikas ražošanas un izplatīšanas principus, rīcības ārkārtas situācijās un nosaka pārtikas un barības, kā arī kompetento institūciju pienākumus un atbildību. Vispārējais princips - pārtikai un barībai, ko importē Kopienā, jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

  •  Regula (EK) Nr. 882/2004  - „higiēnas noteikumi” nosaka vispārējos pārtikas ražošanas un izplatīšanas higiēnas nosacījumus.

  •  Regula (EK) Nr. 853/2004 - dzīvnieku izcelsmes produktu higiēnas noteikumi, paredz prasības gan ražošanas uzņēmumiem, gan pašiem produktiem.

 

Šeit ir iekļautas arī 2 regulas par oficiālo kontroli:

 

  •  Regula (EK) Nr. 854/2004 - nosaka dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālo kontroles kārtību, kā arī to, ka šos produktus no trešajām valstīm var ievest tikai tad, ja trešā valsts un eksportētāj uzņēmums ir iekļauti EK apstiprinātajos sarakstos.

  • Regula (EK) Nr. 882/2004  – nosaka vispārējo  kontroles kārtību

    Citi svarīgi higiēnas nosacījumi, kas jāņem vērā, ir noteikumi par pārtikas mikrobioloģiskajiem kritērijiem (Regula (EK) Nr. 2073/2005), atliekvielu direktīva (96/23/EK), noteikumi par ķīmisko piesārņojumu (Regula (EK) Nr. 1881/2006).

 

Atliekvielu plāns

 

Valstīm, kuras eksportē dzīvnieku izcelsmes produktus uz Eiropas Savienību, katru gadu ir jāiesūta apstiprināšanai Eiropas Komisijai atliekvielu plāns kopā ar iepriekšējā gada atliekvielu uzraudzības programmu. Ja konkrētam produkta veidam atliekvielu plānu neapstiprina, tad produktu nevar eksportēt, neskatoties uz to, ka valsts un uzņēmums ir iekļauts atļauto valstu un uzņēmumu sarakstā.

 

Pirms vēlaties eksportēt, ar šī lēmuma (2011/163/EK) palīdzību noskaidrojiet, vai tas vispār iespējams!

 

Specifiskās prasības dažādām preču grupām atrodamas šeit.

 

Latvijas Republikas normatīvie akti

 

 

Piens, piena produkti

 

 

Olas, olu produkti

 

 

Medus, biškopības produkti

 

 

Zivis un akvakultūras dzīvnieki