Pamatprasības dzīvu dzīvnieku importam Eiropas Kopienā

Robežkontroles kārtība

 

Kārtību dzīvnieku veterināro pārbaužu organizēšanai, importa un tranzīta kontroles procedūras un prasības kontroles punktam nosaka Direktīva 91/496/EK.

 

Paziņošanas kārtību (vismaz vienu darbdienu līdz dzīvnieka paredzētajai ievešanai) un robežkontroles dokumenta modeli nosaka KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 282/2004 (2004. gada 18. februāris), ar ko ievieš no trešajām valstīm Kopienā ievestu dzīvnieku deklarēšanas un veterinārās kontroles dokumentu.

 

Dzīvnieku īpašnieki, esiet apzinīgi un ievērojiet likumdošanas prasības – veiciet savlaicīgu paziņošanu kontroles punktam! Tas attiecas gan uz sacensību zirgu pārvadājumiem, gan cirkus dzīvniekiem!

 

Dzīvnieku labturības kontroli pārvadājumu laikā robežkontroles punktos nosaka PADOMES REGULA (EK) Nr. 1/2005 (2004. gada 22. decembris), par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97.

 

Ierobežojumi dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu sūtījumu nekomerciālai ievešanai Kopienā personīgajam patēriņam no trešajām valstīm (bagāžai un sīksūtījumos)

 

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 206/2009 (2009. gada 5. marts) par dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam un Regulas (EK) Nr. 136/2004 grozīšanu paredz noteikumus dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu nekomerciālai ievešanai Kopienā.

 

Latvijas Republikas normatīvie akti

 

 

Prasības mājas (istabas ) putnu, kas ir kopā ar saviem īpašniekiem ievešanai