Pieteikums dzīvnieku pārvadātāja atļaujas saņemšanai un ieteikumi to aizpildīšanai

Ieteikumi dokumentu aizpildīšanai dzīvnieku pārvadātāja atļaujas saņemšanai

/pieteikuma forma - zemāk/

 

I Vispārīgās prasības

 

1. Katram kurš, pārvadā dzīvniekus saimnieciskos nolūkos, ir jābūt derīgai pārvadātāja atļaujai:

 

 • TIPS 1 – atļauja pārvadājumam līdz 8 stundām (tuvais pārvadātājs)
 • TIPS 2 - atļauja pārvadājumam virs 8 stundām. (tālais pārvadātājs)

 

2. Pārvadātāja atļauju izsniedz Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

 

3. Lai saņemtu pārvadātāja atļauju, ir nepieciešams:

 

3.1. samaksāt valsts nodevu saskaņā ar 22.12.2008. MK noteikumiem Nr. 1108 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieku pārvadātāja apliecības izsniegšanu”;

 

3.2. iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā sekojošos dokumentus:

 

 • pieteikumu;
 • autovadītāju/pavadoņu kvalifikācijas sertifikātu kopijas;
 • darba kārtību;
 • transporta līdzekļu atbilstības sertifikātu kopijas (tālajam pārvadātājam);
 • avārijas plānu (tālajam pārvadātājam);
 • informācija par GPS maršrutu kontroles sistēmu – navigācijas sistēmu (tālajam pārvadātājam).

 

3.3. Tuvajiem pārvadātājiem jāuzrāda dzīvnieku pārvadāšanai paredzētie transporta līdzekļi to atbilstības novērtēšanai.

 

II Norādījumi dokumentu aizpildīšanai

 

Pieteikums pārvadātāju atļaujas saņemšanai

 

4. Aizpildot pieteikumu, jāievēro pieteikuma veidlapas norādes, kas izskaidro, kāda informācija ir jāieraksta katrā pieteikuma veidlapas sekcijā.

 

Autovadītāju/pavadoņu kvalifikācijas sertifikāts

 

5. Kvalifikācijas sertifikāts nepieciešams visiem autotransporta vadītājiem un citu transporta līdzekļu pavadoņiem, ja ir paredzēts pārvadāt:

 

 • zirgu dzimtas dzīvniekus;
 • liellopus;
 • aitas;
 • kazas;
 • cūku sugas mājdzīvniekus;
 • mājputnus.

 

Darba kārtība

 

6. Izstrādājot darba kārtību, jāņem vērā Regulas 1/2005 I pielikuma  prasības un jāsatur informācija par:

 

 • darbībām un apiešanos ar dzīvniekiem (saskaņā ar Regulas 1/2005 I pielikuma III nodaļas 1.8. – 1.13.punktu prasībām);
 • iekraušanas un izkraušanas aprīkojumu (saskaņā ar Regulas 1/2005 I pielikuma III nodaļas 1.punkta prasībām);
 • dzīvnieku izvietošanas kārtību transporta līdzeklī (saskaņā ar Regulas 1/2005 I pielikuma III nodaļas 1.11. – 1.13., 2.punkta un VII nodaļas prasībām);
 • dzirdināšanas un barošanas intervāliem pārvadājamo sugu dzīvniekiem (saskaņā ar Regulas 1/2005 I pielikuma V nodaļas prasībām);
 • pārvadājuma un atpūtas laikiem (saskaņā ar Regulas 1/2005 I pielikuma V nodaļas prasībām);
 • transporta līdzekļa tīrīšanu un dezinfekciju.

 

Zirgu dzimtas dzīvnieku un liellopu, aitu, kazu un cūku sugas mājdzīvnieku tālo pārvadājumu gadījumā darba kārtībā jāiekļauj arī Regulas 1/2005 I pielikuma VI nodaļas prasības.

 

Avārijas plāni rīcībai neparedzētos gadījumos

 

7. Tālo pārvadājumu gadījumos, jābūt izstrādātam avārijas plānam rīcībai neparedzētos gadījumos:

 

 • dzīvnieku saslimšanas vai ievainojumu gadījumos;
 • dzīvnieku nobeigšanos gadījumos;
 • neparedzētos kavēšanas gadījumos;
 • transporta līdzekļa sabojāšanas vai avāriju gadījumos;
 • problēmas ar ventilācijas sistēmu, dzirdināšanas iekārtam vai transporta iekšējām konstrukcijām;
 • ekstremālu laika apstākļu gadījumos;
 • autovadītāja saslimšanas gadījumos;
 • gadījumos, ja dzīvnieku kravu, dažādu iemeslu dēļ, nepieņem saņēmējs vai to atgriež konkrētas valsts varas iestāde.

 

8. Avārijas plānā ir jāapraksta rīcība un jāpievieno kontaktinformācija katram iespējamam neparedzētajam gadījumam. (Nepieciešamības gadījumā pārvadātājs var zvanīt uz Eiropas vienotu ārkārtējo notikumu tālruni – 112, uz kuru var zvanīt no fiksēta vai mobila tālruņa bezmaksas un kurš ir pieejams visās Eiropas Savienības valstīs, kā arī dažās valstīs ārpus Eiropas Savienības).

 

9. Rīcībai neparedzētajos gadījumos jābūt vērstai uz dzīvnieku labturības nodrošināšanu saskaņā ar Regulas 1/2005 I pielikuma prasībām.

 

GPS maršrutu kontroles sistēma – navigācijas sistēma

 

10. Tālo pārvadājumu transporta līdzekļiem jābūt aprīkotiem ar navigācijas sistēmu, kura reģistrē:

 

 • transporta līdzekļa kustību, apstāšanos, atpūtas laikus un vietas;
 • kravas nodalījuma atvēršanu un aizvēršanu.

 

11. Pārvadātājam ir jānorāda, ka šāda sistēma darbojas un kādu GPS maršrutu kontroles sistēmu (interneta vietni - adresi) abonē un kādas izdrukas iespējams iegūt. Lai saņemtu atļauju būs jāveic lietošanas demonstrācija un jāsagatavo izdrukas saskaņā ar inspektora pieprasījumu.