Prasības pārtikas nekaitīguma kontrolei pakļautajām precēm

 

  • Prasības atbilstībai piesārņotāju maksimāli pieļaujamiem līmeņiem (mikrobioloģija,pesticīdi, toksīni, smagie metāli uc.):

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 2073/2005 ( 2005. gada 15. novembris ) par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem

Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumi Nr. 423 “Prasības ar jonizējošo starojumu apstrādātai pārtikai un tās papildu marķējumam

Komisijas Lēmums (2002. gada 23. oktobris), ar ko pieņem sarakstu attiecībā uz apstiprinātām iekārtām pārtikas produktu apstarošanai trešās valstīs 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 ( 2006. gada 19. decembris ), ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/

 

  • Pārtikas uzlabotāju (piedevu, aromatizētāju, enzīmu) lietošanas un kontroli reglamentējošie normatīvie akti: