Starptautiskā sadarbība

Starptautiskās sadarbības mērķi: 
 
1. Veicināt starpinstitucionālo sadarbību un pieredzes apmaiņu. 
2. Veicināt Latvijas tirdzniecību. 
3. Īstenot Lisabonas līgumā noteikto sadarbību attīstībai, realizējot bilaterālos un multilaterālos palīdzības projektus. 
 
Dalība starptautiskajos projektos
 
Pārtikas un veterinārais dienests īsteno Lisabonas līgumā noteikto valsts institūciju sadarbību, piedaloties starptautiskos projektos un pieredzes apmaiņā; kvalificēti un profesionālajā jomā atzīti PVD eksperti nodod savu pieredzi ES likumdošanas aktu ieviešanā trešo valstu kompetentajām institūcijām.
 
Šo projektu mērķis ir:
 
  • nodrošināt efektīvas acquis communautaire ieviešanu Eiropas Savienības kandidātvalstīs, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu;
  • sekmēt Eiropas Savienības kaimiņvalstu un sadarbības valstu atbildīgo institūciju darbības un likumdošanas pielāgošanu Eiropas Savienības prasībām;
  • organizēt apmācības trešo valstu speciālistiem, lai veicinātu vienotu izpratni par Eiropas Savienības regulējošo normatīvo aktu piemērošanu.

 

 

ES inspektoru un citu valstu ekspertu pārbaudes

 

Eiropas Komisija regulāri veic pārbaudes PVD un tā uzraudzības jomās, lai auditētu PVD kontrolējošās un uzraugošās funkcijas izpildi. Auditus veic arī trešo valstu kompetentie pārtikas drošības uzraudzības dienesti, uz kurām Latvijas uzņēmumi eksportē vai vēlas eksportēt savu produkciju.

 

PVD nodrošina šo delegāciju veiksmīgu uzņemšanu un sekmīgu pārbaužu organizēšanu.