Starptautiskā sadarbība

Dalība starptautiskajos projektos
 
  • Twinning līgums “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā” Nr. AZ 17 ENI AG 01 20
        
Galvenais mērķis ir veicināt tirgū laistās pārtikas un barības nekaitīgumu un stiprināt eksporta iespējas, uzlabojot atbilstību sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem.
 
Projekta ieviešanas laiks  - 01.09.2020. – 30.11.2022.
 
  • Twinning projekts Nr. GE 18 ENI AG 07 19 “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā"
 
Projekta galvenais uzdevums ir apgūt funkcionējošu tirgus ekonomiku un veiksmīgi konkurēt ES tirgū, saglabājot patērētāju aizsardzību un sasniedzot augstus pārtikas nekaitīguma standartus. Savukārt specifiskais mērķis ir uzlabot kompetento iestāžu kapacitāti pārtikas nekaitīguma, veterinārās un fitosanitārās politikas jomā, lai īstenotu ES acquis. To plānots īstenot 24 mēnešos.
 
Projektā ir trīs galvenie sasniedzamie rezultāti:
 
1. Stiprinātas Nacionālās pārtikas aģentūras administratīvās un darbības spējas, lai nodrošinātu efektīvu attiecīgo tiesību aktu     tuvināšanu.
2. Stiprinātas centrālā un reģionālā līmeņa institucionālās spējas nodrošināt pārtikas nekaitīgumu, veterināros un fitosanitāros jautājumus un ievērot higiēnas un drošības standartus primārajā ražošanā.
3. Atbalstīta tikko tuvināto pārtikas nekaitīguma, veterināro un fitosanitāro tiesību aktu ieviešana valstī.
 
Projekta ieviešanas laiks  - 01.09.2020. – 30.11.2022.
 
  • BOMCA 9  projekts par robežkontroles pārvaldību Centrālāzijā
 
Projekta galvenais uzdevums - uzlabot robežkontroles efektivitāti Centrālāzijā ieviešot papildus elementus integrētā robežu pārvaldībā.
 
Projekta ieviešanas laiks - 06.2015. –  05.2021.
 
  • OPERA projekts pēc “Better Training for Safer Food” ierosmes “Par apmācību veikšanu, lai stiprinātu Eiropas Savienības normatīvo aktu piemērošanu sanitārajā un fitosanitārajā jomā
 
Projekta mērķis - Stiprināt saņēmējvalsts kapacitāti ieviešot un piemērojot ES standartus pārtikas un dzīvnieku barības likumdošanā, dzīvnieku veselības un labturības,  kā arī augu veselības noteikumos.
 
Projekts ir noslēdzies: 06.2016.– 06.2018.
 
ES inspektoru un citu valstu ekspertu pārbaudes