Svaigu augļu un dārzeņu atbilstība tirdzniecības standartiem

Šo jomu reglamentē sekojoši normatīvie akti:

 

 

Regula paredz, ka:

 

 • Augļu un dārzeņu nozares produktus, kas minēti Regulas IX daļā „Augļu un dārzeņi”, un kurus paredzēts patērētājiem pārdot svaigā veidā, drīkst tirgot vienīgi tad, ja tiem ir laba, tirdzniecībai atbilstīga kvalitāte, atbilstoša tirdzniecības standartiem un ja ir norādīta izcelsmes valsts.
 • Tirdzniecības standartus piemēro visiem tirdzniecības posmiem, tajā skaitā interneta tirdzniecībai, kā arī importam un eksportam.
 • Augļus un dārzeņus, uz kuriem attiecas standarti, īpašnieks drīkst piedāvāt pārdošanai, vai piegādāt, vai tirgot Kopienā vienīgi atbilstīgi standartiem un ir atbildīgs par to ievērošanu. Īpašnieks ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura īpašumā ir attiecīgie produkti.

 

1. Regulā noteiktas specifiskās tirdzniecības standartu prasības sekojošiem produktiem:

 

 • āboliem
 • citrusaugļiem
 • kivi augļiem
 • salātiem un endīvijām
 • persikiem un nektarīniem
 • bumbieriem
 • zemenēm
 • paprikai
 • galda vīnogām
 • tomātiem

 

2. Visiem pārējiem svaigiem augļiem un dārzeņiem, kuri minēti Regulas Nr.1234/2007 IX daļā „Augļi un dārzeņi” un kuriem nav noteikti specifiskie standarti, jāatbilst vispārējam tirdzniecības standartam, kura prasības noteiktas Regulas (EK) Nr. 543/2011 1.pielikuma A daļā. Produktiem jāatbilst minimālajām kvalitātes prasībām- tiem jābūt veseliem, nebojātiem, tīriem, praktiski bez kaitēkļiem un to bojājumiem, bez pārmērīga ārējā mitruma, bez svešas smaržas un garšas un pietiekami attīstītiem un gataviem.

 

3. Tirdzniecības standartus nepiemēro:

 

 • produktiem, kas paredzēti rūpnieciskai pārstrādei vai dzīvnieku barībai (marķējumā ir attiecīga norāde),
 • produktiem, kurus ražotājs nodod savā saimniecībā patērētājiem viņu personiskajam patēriņam,
 • produktiem, kas ir sagriezti vai sadalīti, ir gatavi ēšanai vai apstrādei virtuvē;
 • produktiem, kurus audzētājs pārdod vai piegādā sagatavošanas un fasēšanas punktos vai uzglabāšanas vietās vai kurus no ražotāja saimniecības nosūta uz minētajiem punktiem;
 • produktiem, kurus transportē no uzglabāšanas vietām uz sagatavošanas un fasēšanas punktiem,
 • savvaļas sēnēm, kaperiem, rūgtajām un lobītajām mandelēm, lobītiem lazdu riekstiem un valriekstiem, pīniju riekstiem un safrānam.

 

4. Turpmāk produktu pavaddokumentos un rēķinos jānorāda:

 

 • produkta nosaukums,
 • produkta izcelsmes valsts,
 • ja uz produktu attiecas specifiskais standarts, tad produkta šķira un šķirne vai tirdzniecības tips, ja tas noteikts standartā.
 • ja produkts paredzēti pārstrādei, attiecīga norāde.

 

5. Mazumtirdzniecības posmā informācijā patērētājam jāiekļauj ziņas:

 

 • par produkta izcelsmes valsti visiem produktiem,
 • ja uz produktu attiecas specifiskais standarts, tad papildus ziņas par produkta šķiru un šķirni vai tirdzniecības tipu, ja tas noteikts standartā.

 

6. Konkretizēta informācija par dažādu svaigu augļu un dārzeņu maisījumu tirdzniecību, kas iepakoti vienā 5 kg iepakojumā vai mazākā. Ja iepakojumos iekļauti produkti, uz kuriem attiecas gan specifiskie standarti, gan vispārīgais standarts, tad tiem jāatbilst attiecīgajam standartam un jābūt vienādas kvalitātes. Uz iepakojumiem jābūt norādītai produktu izcelsmes valstij. Ja maisījumā iekļautajiem produktiem izcelsme ir vairāk nekā viena dalībvalsts vai trešā valsts, tad pilnus izcelsmes valstu nosaukumus var aizstāt ar regulā minētajām norādēm.

 

 

Būtiskākais ir 4. punktā noteiktā atļauja izplatīt mazumtirdzniecībā patērētājiem ābolus, zemenes, bumbierus un tomātus, ja tie paredzēti pārstrādei. Šādā gadījumā produkti var neatbilst specifiskā standarta prasībām, bet tiem jāatbilst vispārējā standarta prasībām, un to marķējumā jābūt norādei par paredzēto pārstrādes veidu, piemēram, „zemenes ievārījumam”, „āboli sulai”, un tamlīdzīgi.