Valsts nodeva

Valsts nodevu apmēri par uztura bagātinātāju un noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrāciju, kā arī par atļaujas izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai ir noteikti sekojošos normatīvajos aktos:
 
 
Valsts nodevu maksā pirms dokumentu iesniegšanas PVD.
 
To var izdarīt:
 
  • PVD Pārtikas produktu reģistrācijas daļā, izmantojot maksājumu karti;
  • kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.
 
Rekvizīti valsts nodevas maksājuma veikšanai ir sekojoši:
 
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV37TREL1060160919900
 
Ja maksājumu veic ar maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, persona maksājuma rīkojuma mērķa laukā norāda attiecīgā pārtikas produkta nosaukumu.