Valsts nodevas par norāžu reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju

 
Valsts nodevas apmērs:
 
  • par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju – 18,50 euro;
  • par iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu – 14,23 euro;
  • par specifikācijas grozījuma reģistrāciju – 14,23 euro.
 
Iesniedzējs valsts nodevas apmaksu veic pirms reģistrācijas pieteikuma vai iebilduma paziņojuma iesniegšanas, vai specifikācijas grozījuma iesniegšanas PVD.
 
Valsts nodevu maksā kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.
 
Rekvizīti valsts nodevas maksājuma veikšanai ir sekojoši:
 
Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV37TREL1060160919900