Valsts nodevas par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrāciju

Valsts nodevas apmēru nosaka Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.766 ”Noteikumi par valsts nodevu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargātas cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību”.

 

Valsts nodevas apmērs:

 

  • par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju – 18,50 EUR;
  • par iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu – 14,23 EUR;
  • par ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozījuma reģistrāciju – 14,23 EUR.

 

Valsts nodevu maksā pirms dokumentu iesniegšanas PVD. Valsts nodevu maksā vienā no piedāvātajiem veidiem:

 

  • izmantojot maksājumu karti PVD Novērtēšanas un reģistrācijas departamentā
  • kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus

 

Rekvizīti valsts nodevas maksājuma veikšanai ir sekojoši:


Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV37TREL1060160919900