Cūkkopības nozares uzņēmēji var pieteikties valsts atbalstam Covid-19 negatīvo seku mazināšanai uzņēmējdarbībā

Cūkkopības nozares uzņēmēji var pieteikties valsts atbalstam Covid-19 negatīvo seku mazināšanai uzņēmējdarbībā

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts atbalstu mājputnu nozarei un cūkkopības nozarei, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi. 

 

Noteikumi valsts atbalstu cūkkopības nozarei paredz 2021. gadā piešķirt atbalstu 12,7 miljonus eiro. No kopējās summas 3,6 miljoni eiro paredzēti atbalstam par negūtajiem ieņēmumiem un 9,1 miljons eiro - par nesegtajām pastāvīgajām izmaksām. 

 

Atbalstu par negūtajiem ieņēmumiem var pieprasīt par četriem periodiem laikposmā no 2020. gada novembra līdz 2021. gada septembrim, ja attiecīgajā periodā nozares ražotāju kopējie ieņēmumi ir vismaz par pieciem procentiem zemāki nekā vidēji attiecīga ilguma periodā 2019. gadā. 

 

Lai pieprasītu ieņēmumu atbalstu par pirmajiem diviem periodiem, kas jau noslēgušies, cūkaudzētājiem, kas attiecīgajā laikposmā bija realizējuši cūkas un sivēnus audzēšanai, nobarošanai vai kaušanai (ieskaitot eksportam) 10 dienu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās jāiesniedz iesniegums LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. 

 

Atbalstu par nesegtajām pastāvīgajām izmaksām var pieprasīt divos periodos – no 2020. gada novembra līdz 2021. gada aprīlim un no 2021. gada maija līdz oktobrim, vai kādā no šo periodu mēnešiem, ja pretendenta neto apgrozījums no primārās lauksaimnieciskās ražošanas cūkkopības nozarē attiecīgā periodā būs samazinājies par vismaz 30% salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2019. gadā. 

 

Izmaksu atbalstu piešķir 70 procentu apmērā vai mazajiem un mikrouzņēmumiem 90 procentu apmērā no nesegtajām pastāvīgajām izmaksām, ko aprēķina, no peļņas ieguldījuma atņemot pastāvīgās lauksaimnieciskās ražošanas izmaksas cūkkopības nozarē. 

 

Iesniegumu izmaksu atbalsta saņemšanai par pirmo periodu pretendents var iesniegt LAD 10 dienu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā. Atbalsta iesniegumam ne vēlāk kā divu nedēļu laikā jāpievieno operatīvais peļņas vai zaudējumu aprēķins un tā datu patiesumu apliecinošs zvērināta revidenta ziņojums. Otrajam atbalsta periodam, norādot prognozēto apgrozījuma samazinājumu un nesegto pastāvīgo izmaksu apmēru, pretendents var pieprasīt avansa maksājumu, ko LAD izmaksā 10 dienu laikā. 

 

Atbalsta pasākumi ir saskaņoti ar Eiropas Komisiju, un atbalsts jāizmaksā līdz 2021. gada 31. decembrim.

 

Vairāk informācijas “Noteikumi par valsts atbalstu Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai mājputnu nozarē” un “Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts atbalstu Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai cūkkopības nozarē”, kas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

__________________________

Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    28.06.2021