Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, cilmes vietu nosaukumi, garantētas tradicionālas īpatnības

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr.1151/2012 (2012.gada 21.novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr.509/2006 un Regulu (EK) Nr.510/2006

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.668/2014 (2014.gada 13.jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un padomes Regulu(ES) Nr.1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām.

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.665/2014 (2014.gada 11.marts), kas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu(ES)Nr.1151/2012 saistībā ar fakultatīvā kvalitātes apzīmējuma produkts no kalnu rajoniem izmantošanas  nosacījumiem.

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.664/2014 (2013.gada 18.decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu(ES)Nr.1151/2012 attiecībā uz Savienības simbolu izveidi aizsargātiem cilmes vietas nosaukumiem, aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un garantētām tradicionālām īpatnībām un attiecībā uz dažiem noteikumiem saistībā ar iegūšanas avotu, dažiem procedūras noteikumiem un dažiem papildu pārejas noteikumiem.

 

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un to aizsardzība vīnam, dzirkstošajam vīnam un stipriem alkoholiskiem dzērieniem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris ) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89

Komisijas 2013. gada 25. jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 716/2013, ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (turpmāk – Regula Nr. 716/201

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 251/2014 (2014. gada 26. februāris) par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK)Nr.1601/91

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007  (sk. II daļa, II sadaļa, I nodaļas 2.iedaļa attiecībā uz vīnu)

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/33 (2018. gada 17. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz cilmes vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un tradicionālo apzīmējumu aizsardzības pieteikumiem vīna nozarē, iebilduma procedūru, lietošanas ierobežojumiem, produkta specifikācijas grozījumiem, aizsardzības anulēšanu un marķēšanu un noformēšanu. 

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/34 (2018. gada 17. oktobris), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz cilmes vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un tradicionālo apzīmējumu aizsardzības pieteikumiem vīna nozarē, iebilduma procedūru, grozījumiem produktu specifikācijās, aizsargāto nosaukumu reģistru, aizsardzības anulēšanu un simbolu izmantošanu un kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz pienācīgu pārbaužu sistēmu.

 

 

Latvijas produkti Aizsargātos reģistros

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 978/2013 (2013.gada 11.oktobris), ar ko ieraksta nosaukumu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Sklandrausis (GTĪ).

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 12/2014(2014.gada 8.janvāris), ar ko ieraksta nosaukumu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Salināta rudzu rupjmaize (GTĪ)).      

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES)  Nr.269/2015(2015.gada 13.februāris) , ar kuru ieraksta produktu „Carnikavas nēģi ”  ES Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1939(2015.gada 9.oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Latvijas lielie pelēkie zirņi (ACVN)).

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2045, ar ko ieraksta nosaukumu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Jāņu siers (GTĪ).