Igaunijas prezidentūra

Galvenās vispārīgās Igaunijas prezidentūras prioritātes ir: atvērta un inovatīva Eiropas ekonomika, droša un neapdraudēta Eiropa, digitāla Eiropa un datu brīva aprite, iekļaujoša un ilgtspējīga Eiropa.

 

Lauksaimniecības jomā Igaunijas prezidentūras uzsvars likts uz Kopējās lauksaimniecības politikas nākotnes vienkāršošanu, galvenokārt saistībā ar Omnibus regulas noteikumiem. Prezidentūras mērķis ir nodrošināt ES lauksaimniecības ilgtspējību un konkurētspēju nākotnē. Igaunijas prezidentūras laikā tiks veicināta Mēslošanas līdzekļu regulas tālākā virzība, un tiks vērstas diskusijas par lauksaimniecības augsnes aizsardzību.

 

Klimata jomā Igaunijas prezidentūras laikā plānots pārskatīt pašreizējo ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kā arī samazināt emisijas nozarēm, uz kurām neattiecas ETS, piemēram, lauksaimniecībai.

 

Ilgtspējīgākas vides nodrošināšanas ietvaros ir iecerēts attīstīt Parīzes klimata līgumā izraudzīto virzienu.

 

Veterinārajā, fitosanitārajā un pārtikas jomā nav sagaidāmi jauni likumdošanas priekšlikumi. Igaunijas prezidentūra turpinās aktīvu darbu pie veterināro zāļu regulas un zāļu barības noteikumiem.

 

Zivsaimniecības jomā Igaunijas prezidentūras viens no galvenajiem mērķiem ir pieņemt regulu par zvejas iespējām 2018. gadam. Tiks izskatītas zvejas iespējas Baltijas jūrā, Melnajā jūrā, ES ūdeņos un ārpus tās.

 

Igaunijas prezidentūra atsāks sarunas par Baltijas jūras lašu daudzgadu apsaimniekošanas plānu un turpinās darbu pie Ziemeļjūras pārvaldības plāna un tehnisko pasākumu pamatregulas, tiks izstrādāti priekšlikumi par ārējās zvejas flotes ilgtspējīgu pārvaldību.

 

Tāpat Igaunijas prezidentūra vērsīs Eiropas Komisijas uzmanību uz Eiropas Jūrniecības un zivsaimniecības fonda nākotni.