Izmaiņas tiešos maksājumos 2012.gadā

PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem tiek aizstāts ar atdalīto PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem.
Jauno atdalīto PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem varēs saņemt:

 • par dzīvnieku skaitu, kas 2011. gadā apstiprināts kā atbilstošs PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem saņemšanai;
 • ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem;

PVTM par kartupeļu cieti tiek aizstāts ar atdalīto PVTM par kartupeļu cieti.

Jauno atdalīto PVTM par kartupeļu cieti varēs saņemt:

 • par kartupeļu cietes tonnām, kas 2011.gadā apstiprinātas kā atbilstošas PVTM par kartupeļu cieti saņemšanai;
 • ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem;

SVARĪGI: Lai 2012.gadā saņemtu atdalīto PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem un/vai atdalīto PVTM par kartupeļu cieti ir jāiesniedz Platību maksājumu iesniegums LAD Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai elektroniski izmantojot EPS sistēmu līdz šī gada 15.maijam. Speciāla atzīme iesnieguma veidlapā nav jāveic.


2012.gadā lauksaimniekiem Latvijā vēl joprojām būs iespēja saņemt PVTM. Taču, 2012. gadā piešķirot PVTM ir jāņem vērā ES-15 piemērotā modulācija.


Ieviesti 2 jauni īpašā atbalsta veidi –īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai un īpašais atbalsts lopbarības augu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai.

Īpašo atbalstu cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai var saņemt par kartupeļu cietes tonnu, kas iegūta no kartupeļu cietes ražotājam piegādātajiem kartupeļiem, ja:

 • tie tiek audzēti saskaņā ar lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām;
 • to kvalitāte atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām;
 • lauksaimnieks ir noslēdzis kartupeļu audzēšanas līgumu ar cietes ražotāju un katrā piegādātājā kartupeļu kravā cietes saturs kartupeļiem nav mazāks par 15 %;
 • lauksaimnieks līdz kārtējā gada 15.jūlijam LAD RLP iesniedz Iesniegumu īpašam atbalstam par kvalitātes uzlabošanu cietes kartupeļiem, kas audzēti saskaņā ar kvalitātes shēmu prasībām.

Īpašo atbalstu lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai var saņemt par pirmsbāzes, bāzes un sertificēto sēklu daudzumu, kas ievāktas Latvijas teritorijā kārtējā gada laikā un sertificētas līdz nākamā gada 30.aprīlim, ja lauksaimnieks:

 • izpilda sertifikācijas nosacījumus un sēklu tirdzniecības noteikumus attiecībā uz lopbarības augu sēklām un attiecībā uz sēklas kartupeļiem;
 • līdz kārtējā gada 1.augustam iesniedz LAD RLP Iesniegumu īpašam atbalstam lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai.

Pretendējot uz atbalstu, lauksaimniekam arī jāņem vērā, ka ir papildinātas LLVN prasības:

 • nelieto mēslošanas līdzekļus 10 metru platā joslā gar virszemes ūdensobjektu, kas noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru;
 • lauksaimniecībā izmantojamo zemi kopj un kultūraugus tajā audzē, izmantojot sugai atbilstošu sējas un kopšanas agrotehniku, kā arī nezāļu ierobežošanas pasākumus.

Precizēta papuves definīcija norādot, ka papuve var būt neierīkota zeme, kurā neaug neviena kultūra, bet kura reizi gadā līdz 15.septembrim tiek uzarta.


Vēršam Jūsu uzmanību, ka ar 2012.gadu tiek pārtrauktā pieteikšanās uz atbalstu par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām.


Lauksaimniekam pēc LAD pieprasījuma ir jāuzrāda apliecinājums, ka atbalstam pieteiktā lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība pēc stāvokļa kārtējā gada 15.jūnijā atrodas tā valdījumā (lietošanā), ja to neapliecina ieraksts zemesgrāmatā.


PVTM piešķiršanas kārtība 2012. gadā

2012.gadā lauksaimniekiem Latvijā vēl joprojām būs iespēja saņemt papildu valsts tiešos maksājumus (PVTM).

Tomēr, 2012. gadā stājas spēkā vairāki būtiski nosacījumi:

 • PVTM var tikt piemēroti līdz 2012.gadam ieskaitot – kamēr nav pilnībā ieviesti ES tiešie maksājumi (TM) 100% līmenī, tātad šis būs pēdējais PVTM piemērošanas gads;
 • Kopējais tiešā atbalsta apjoms (TA) jauno dalībvalstu lauksaimniekiem nevar pārsniegt līmeni kādu ir tiesīgi saņemt veco dalībvalstu lauksaimnieki;
 • Piešķirot PVTM 2012.gadā – jāņem vērā ES-15 piemērotā modulācija.

Lai ievērotu šos nosacījumus, 2012.gada PVTM piešķiršanas kārtība nosaka, ka:

1) Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies TA līdz 3510 LVL (5000 eiro), atbalsta summa netiks samazināta;

2) Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies TA virs 3510 LVL (5000 eiro), atbalsta summas daļai virs 3510 LVL (5000 eiro) tiks aprēķināts 10% samazinājums un tas tiks atņemts no PVTM summas;

3) Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies TA virs 210 840 LVL (300 000 eiro), PVTM summas daļai virs 210 840 LVL (300 000 eiro) tiks aprēķināts papildus samazinājums 4% apmērā un tas tiks atņemts no PVTM summas;

4) Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies ES TM virs 210 840 LVL (300 000 eiro), ES TM summām virs 300 000 eiro tiks aprēķināta 4% progresīvā modulācija un šis samazinājums tiks atņemts no ES TM summas.

Pēc Zemkopības ministrijas provizoriskajiem aprēķiniem, 2012.gadā PVTM samazinājums attieksies uz aptuveni 5800 lauksaimniekiem, bet lielāko daļu, aptuveni 60 000 tiešo maksājumu atbalsta saņēmējus šis samazinājums neskars. Turklāt jāņem vērā, ka lielākajai daļai no minētajiem 5800 lauksaimniekiem PVTM samazinājumu kompensēs VPM atbalsta pieaugums.

Zemkopības ministrija ir izveidojusi PVTM kalkulatoru, lai katrs lauksaimnieks varētu aprēķināt savu indikatīvo atbalsta līmeni 2012. gadam, un novērtēt, cik lielā mērā uz viņu attieksies PVTM individuālie samazinājumi (skatīt sadaļu „ES tiešmaksājumu un PVTM aprēķina kalkulators 2012. gada.”).

Ievadot kalkulatorā attiecīgās apsaimniekotās platības un lopu vienības katrs lauksaimnieks var aprēķināt savu indikatīvo atbalsta līmeni 2012. gadam, un novērtēt, cik lielā mērā uz viņu attieksies PVTM individuālie samazinājumi.

Lai veiktu aprēķinus, lejupielādējiet failu un atveriet to savā datorā ar Excel programmu.