Izmaiņas tiešos maksājumos 2013.gadā

2013.gadā ES tiešo maksājumu un pārejas posma valsts atbalsta saņemšanas nosacījumi ir noteikti Ministru kabineta 2013.gada 12.marta noteikumus Nr.139 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”.

Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumi Nr.173 “Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” ir zaudējuši spēku.


Lai izvairītos, ka 2013.gadā pēkšņi un ievērojami tiek samazināts atbalsts tām nozarēm, kurās līdz 2012.gadam tika maksāti papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM), Eiropas Parlaments un Padome paredz iespēju 2013. gadā ar Komisijas atļauju lauksaimniekiem piešķirt pārejas posma valsts atbalstu (PPVA).

Pārejas posma valsts atbalstu:

 • piešķirt tām nozarēm, kuras 2012.gadā saņēma PVTM;
 • atbalsta piešķiršanas nosacījumi identiski 2012.gada PVTM nosacījumiem.

2013.gadā Eiropas savienības tiešo maksājumu (ES TM) un pārejas posma valsts atbalsta (PPVA) piemērojamie samazinājumi:

1.    Progresīvā modulācija: Ja ES TM summa pārsniedza 300 000 €, tad summai virs 300 000 € piemēro 4%, par iegūto samazinājumu samazinot tikai ES TM summu.

2.    PPVA samazinājumi:

2.1. Ja ES TM un PPVA summa pārsniedza 5 000 €, tad summai virs 5 000 € piemēro 10% samazinājumu, kurš nepārsniedz kopējo  PPVA summu;

2.2. Ja ES TM un PPVA summa pārsniedza 300 000 €, PPVA summai piemēro 4% samazinājumu, kurš nepārsniedz kopējo  PPVA summu.

Pēc Zemkopības ministrijas provizoriskajiem aprēķiniem, 2013.gadā PPVA samazinājums attieksies uz aptuveni 5900 lauksaimniekiem, bet lielāko daļu, aptuveni 56 500 tiešo maksājumu atbalsta saņēmējus šis samazinājums neskars.

Papildus augstāk minētajiem samazinājumiem, 2013.gadā iesniegtajiem platību maksājumu pieteikumiem tika piemērota arī:

3.    Finanšu disciplīna: Ja ES TM summa pārsniedza 2 000 €, tad summai virs 2 000 €  piemēro 2,453658% samazinājumu, par iegūto samazinājumu samazinot tikai ES TM summu;

ES tiešo maksājumu un Pārejas posma valsta atbalsta piemērojamie samazinājumi 2013.gadā (neņemot vērā SA sankcijas)

Kas ir finanšu disciplīna?

Nolūkā nodrošināt, ka finansējuma apjoms KLP finansēšanai atbilst gada maksimālajiem apjomiem, Padomes Regulā Nr.73/2009 par tiešajiem maksājumiem ir paredzēts finanšu disciplīnas mehānisms. Saskaņā ar šo mehānismu ir jānosaka tiešo maksājumu līmeņa korekcija, ja prognozes attiecībā uz tiešo maksājumu un ar tirgu saistītu izdevumu finansēšanu rāda, ka tiks pārsniegti finanšu shēmā noteiktie gada maksimālie apjomi.

2013.gada 8.februārī Eiropadome vienojās, ka no tiešo maksājumu budžeta tiks izveidota rezerve krīzes situācijām. Ņemot vērā nepieciešamību izveidot rezervi krīzes situācijām, prognozes liecināja, ka tiešo maksājumu un tirgus pasākumu finansēšanai paredzētie apjomi tiks pārsniegti. Lai to nepieļautu, 2013.gadā tiek piemērota finanšu disciplīnu vienādi visām ES dalībvalstīm (izņemot BG, RU, HR).

Šāda situācija ES ir izveidojusies pirmo reizi un līdz ar to finanšu disciplīnas mehānisms, kāds jau pastāv esošajā finanšu periodā un būs arī jaunajā finanšu periodā, tiek iedarbināts pirmo reizi.

Rezerves summa krīzes situācijām, kas netiks izmantotas, tiks atgrieztas tiem lauksaimniekiem, kuru summām piemēroja finanšu disciplīnu.

Finanšu disciplīnas piemērošana tiek veikta saskaņā ar Padomes regulu Nr. 1181/2013, kas paredz tiešo maksājumu korekcijas likmi attiecībā uz 2013. kalendāro gadu.


Lauksaimniekiem, kuri piesaka atbalstam LIZ, kurā audzē kultūraugus, ko paredzēts izmantot biogāzes ražošanai, papildus Platību maksājumu iesniegumam būs jāiesniedz deklarācija par ”Lauksaimniecības kultūraugu audzēšanu biogāzei”, kurā jānorāda:

 • platība;
 • kultūrauga kods/nosaukums;
 • uzņēmuma, kura biogāzes ražotnei piegādās ražu;
 • plānotais piegādājamais daudzums, tonnās.

2013.gadā stājas spēkā savstarpējās atbilstības prasības dzīvnieku labturības jomā.

 • Dzīvnieku labturība: lauksaimniecības dzīvnieku, teļu, cūku veselības un labturības nodrošināšana: sugai atbilstoša barošana, apgaismojums gan mākslīgs gan dabīgs, fiziskā aktivitāte, aizsardzību no nelabvēlīgiem laika apstākļiem un plēsējiem, nepieļaut draudus veselībai un dzīvībai u.c.

Pretendējot uz atbalstu, lauksaimniekam arī jāņem vērā, ka ir papildinātas LLVN prasības:

Lauksaimniekam ir jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums – vismaz 0,2 liellopu vienības uz vienu pastāvīgo pļavu un ganību, aramzemē sēto zālāju un nektāraugu hektāru, ja lauksaimniecības zemes platība ir vismaz 50 hektāru un pastāvīgo pļavu un ganību, aramzemē sēto zālāju un nektāraugu hektāru īpatsvars ir vismaz 50 procentu

Izņēmumi:

 • ja lauksaimnieks līdz kārtējā gada 01.06. ir reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs, tad jānodrošina, ka lauksaimnieciskās darbības ieņēmumi ir vismaz 100LVL/ha;
 • platības par kuriem lauksaimnieks pretendē uz atbalstu pasākumā "LIZ platība Natura 2000 teritorijā" vai "Agrovides maksājumi";
 • zālāju sēklaudzēšanas platības, kuras ir pieteiktas apskatei Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) līdz 01.06. un lauksaimnieks reģistrējies VAAD Sēklaudzēšanas un sēklu tirgotāju reģistrā.

Definēti tīši pārkāpumi, jo Eiropas Komisijas auditori veicot vienotā platības maksājuma revīziju un citus auditus Lauku atbalsta dienestā ir norādījuši, ka šie pārkāpumi līdz šim nav atrunāti atbalsta saņemšanas nosacījumos.

Par tīšu atzīst:

 • pārkāpumu, kurš rada apdraudējumu sabiedrības vai dzīvnieku veselībai un kura dēļ trešajām personām rodas finansiāli zaudējumi vai papildu izmaksas, lai novērstu pārkāpuma sekas;
 • ja neievēro vismaz 30 procentos no lauksaimniecības zemes platības sekojošas LLVN prasības:

- pļaušanas prasības;

- LIZ kopt un kultūraugus tajā audzēt, izmantojot sugai atbilstošu sējas un kopšanas agrotehniku, kā arī nezāļu ierobežošanas pasākumus.