Zemkopības ministrijas prezidentūras prioritātes

Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības (ES) Padomē norisinājās 2015.gada pirmajā pusgadā, kad Latvija apliecināja savu atbildību un gatavību visaugstākajā līmenī iesaistīties ES pārvaldībā.

 

Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritārie darbības virzieni:

 • konkurētspējīgāka ES kā pamats izaugsmei un cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 • digitālās vides iespēju izmantošana ES nākotnes attīstībai;
 • ES lomas stiprināšana globālā mērogā un labklājības un drošības telpas veidošana ES kaimiņu reģionos.

 

Zemkopības ministrija savas kompetences jomā ir izvirzījusi trīs nozares prioritāros virzienus:

 • ES lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas uzlabošana;
 • uz ES dalībvalstu pieredzi balstīts ilgtspējīgs meža apsaimniekošanas un pārvaldības modelis pasaulē;
 • zivju resursu ilgtspējīga pārvaldība: daudzgadu krājumu pārvaldības plāni un zvejas kontrole.

 

Galvenie jautājumi prezidentūras laikā Zemkopības ministrijas kompetences sfērā

Lauksaimniecība:

 • regula par ES atbalstu Skolas piena un Skolas augļa programmai;
 • bioloģiskās lauksaimniecības regulējums.

Zivsaimniecība:

 • zvejas kontroles jomas tiesību aktu pārskatīšana;
 • daudzgadu zivju krājumu pārvaldības plānu sagatavošana;
 • zvejas ārējā dimensija (nolīgumi par zvejniecību starp ES un trešajām valstīm).

Mežsaimniecība:

ANO forums par meža nozares ilgtspējīgu apsaimniekošanu (United Nations Forum of Forests – UNFF). Plānots, ka varētu tikt pārskatīta starptautisku saistību efektivitāte attiecībā uz mežu.

Veterinārija, fitosanitārija, pārtikas drošība:

 • likumdošanas priekšlikumi par dzīvnieku veselību, augu veselību, oficiālajām kontrolēm, augu reproduktīvo materiālu;
 • likumdošanas priekšlikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības apriti, par jauno pārtiku un dzīvnieku klonēšanu
 • pārtikas apritei, veterinārmedicīnu un ārstniecisko dzīvnieku barību u.c.

Starptautiska mēroga jautājumi:

 • ANO Meža forums par meža nozares ilgtspējīgas apsaimniekošanas jautājumiem, Ņujorka, 2015.gada 4.-15.maijs;
 • iespējams, ka atsāksies Pasaules Tirdzniecības organizācijas Dohas attīstības programmas aktivitātes;
 • ZM ir ieinteresēta sadarbībā – konsultāciju sniegšanā „Austrumu partnerības” valstīm par lauksaimnieku kooperāciju un izglītošanu.