Luksemburgas prezidentūra

Prioritātes Luksemburgas prezidentūras laikā lauksaimniecībā un zivsaimniecībā

 

Luksemburgas prezidentūra savā programmā uzsver, ka ilgtspējai ir jābūt Eiropas lauksaimniecības attīstības pamatā, turklāt jāņem vērā arī ekonomiskā un sociālā dimensija, tāpat kā saistītie vides un veselības faktori.

Luksemburgas prezidentūra intensīvi strādās pie noteikumu un procedūru vienkāršošanas, kā arī nodrošinās ES Padomes pilnīgu iesaistīšanos Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanas procesā. Tāpat Luksemburgas prezidentūra aktīvi darbosies, lai nodrošinātu panākumus sarunās ar Eiropas Parlamentu par bioloģiskās lauksaimniecības regulu, lai īstenotu tiesisko regulējumu pielāgošanu jaunajiem izaicinājumiem. Saistībā ar Krievijas noteikto embargo ES lauksaimniecības produktiem un piena kvotu režīma izbeigšanu, Luksemburgas prezidentūra pievērsīs īpašu uzmanību lauksaimniecības produktu tirgus attīstībai un to ietekmei uz lauksaimniekiem. Tāpat Luksemburgas prezidentūra cieši uzraudzīs divpusējās un daudzpusējās tirdzniecības politikas norises.

Ilgtspēja būs vadošais princips arī zivsaimniecības jomā. Prezidentūra veiks pasākumus, lai stiprinātu jaunu, ilgtspējā balstītu pieeju, iespēju robežās nodrošinot maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma pieejas piemērošanu visiem lēmumiem, kas attiecas uz zvejas iespējām (Kopējā pieļaujamā nozveja un kvotas) 2016. gadam. Luksemburgas prezidentūra centīsies panākt vienošanos jautājumā par dziļjūras zveju, garantējot ilgtspējīgu šo krājumu izmantošanu, kā arī, principu vienkāršošanu un institucionālā līdzsvara īstenošanu sarunās ar Eiropas Parlamentu par daudzgadu pārvaldības plānu Baltijas jūrai, kā arī citiem lēmumiem, jo īpaši attiecībā uz nelegālo un neregulētu zveju un Eiropas zušu krājumu atjaunošanu.

Luksemburgas prezidentūra uzskata, ka vienkāršošanas princips jāpiemēro arī diskusijās ar Eiropas Parlamentu par augu veselības regulu. Šie jaunie noteikumi ļaus harmonizēti veikt augu un augu produktu tirdzniecību ES vienotajā tirgū.

Luksemburgas prezidentūra arī centīsies panākt
vienošanos ar Eiropas Parlamentu par tiesību aktu priekšlikumu zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un importēšanai tajā no trešajām valstīm un pabeigt diskusijas Padomē par ārstnieciskās barības regulu.

Turpināsies darbs jautājumā par veterināro zāļu priekšlikumu. Šajā sakarā, cīņa ar antimikrobiālo rezistenci ir viens no galvenajiem uzdevumiem
Eiropas iedzīvotāju veselības aizsardzībai. Luksemburgas prezidentūra centīsies pabeigt regulu par oficiālajām kontrolēm, lai tas sniegtu ieguvumu vienotajam tirgum.

Plānots veicināt demokrātiskas debates, lai uzsāktu darbu Padomē pie ģenētiski modificētu organismu atļaujas procedūru pārskatīšanas. Savukārt patērētāju intereses tiks aizsargātas turpinot darbu pie patērētāju informēšanas uzlabošanas, jo īpaši attiecībā marķēšanas pasākumiem par taukiem.