Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm

PPVA par aitu mātēm var saņemt, ja:

  • pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā ganāmpulkā ir vismaz 10 aitu mātes, kas saskaņā ar LDC datiem ir vienu reizi atnesušās vai ir vecākas par gadu:
  • lauksaimnieks līdz kārtējā gada 15. jūlijam iesniedz LAD iesniegumu par aitu māšu skaitu 1. jūlijā;
  • lauksaimnieks saglabā ganāmpulkā iesniegumā norādītos dzīvniekus vismaz 100 dienas, skaitot no kārtējā gada 16. jūlija.
  • dzīvnieki ir atbilstoši apzīmēti un reģistrēti;
  • Ja turēšanas periodā rodoties apstākļiem, kuru dēļ lauksaimnieka ganāmpulkā ir nepieciešams aizstāt kādu no iesniegumā minētajiem dzīvniekiem, to 10 dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās aizstāj ar aitu māti, kas ir vienu reizi atnesusies vai ir vecāka par gadu. Piecu dienu laikā pēc dzīvnieka aizstāšanas lauksaimnieks precizē iesniegumu un iesniedz to LAD.

Provizoriskā atbalsta likme 2015. gadā: ~4 EUR/dzīvnieku