Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm

PPVA par zīdītājgovīm var saņemt par:

 • gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku un pieder ganāmpulkam, kurā tiek audzēti teļi gaļas ražošanai;
 • govi, kuras nav piena šķirnes, ja govi neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai;
 • teli no astoņu mēnešu vecuma, kura vēl nav atnesusies;

 

Piešķiršanas nosacījumi

 • Dzīvniekiem jābūt atbilstoši apzīmētiem un reģistrētiem;
 • pirms iesnieguma iesniegšanas LAD lauksaimnieks LDC deklarē govis un teles kā zīdītājgovis vai teles kā potenciālās zīdītājgovis;
 • Laikposmā no kārtējā gada 15. maija līdz 15. novembrim iesniedz LAD iesniegumu.
 • Ja zīdītājgovju skaits nav mazāks par 60% no kopējā maksājumam pieteikto dzīvnieku skaita attiecīgajā gadā un teles, kas pieteiktas maksājumam, nepārsniedz 40 % un ja lauksaimnieks saglabā ganāmpulkā šo dzīvnieku skaitu un to proporciju vismaz 6 mēnešus pēc iesnieguma iesniegšanas.
 • Ja turēšanas perioda laikā rodas apstākļi, kuru dēļ ir nepieciešams aizstāt kādu no iesniegumā minētajiem dzīvniekiem, to 20 dienu laikā pēc minēto apstākļu rašanās aizstāj ar nosacījumiem atbilstošu dzīvnieku. 7 dienu laikā pēc dzīvnieka aizstāšanas lauksaimnieks precizē iesniegumu un iesniedz to LAD.

 

Atbalsttiesīgo šķirņu saraksts norādīts MK noteikumu Nr. 126. 16. pielikumā

Provizoriskā atbalsta likme 2015. gadā: ~57 EUR/dzīvnieku

 

Kā nosaka maksājumam atbilstošu dzīvnieku skaitu jauktā ganāmpulkā (kur ir slaucamās govis un zīdītājgovis)?

Dzīvnieku skaitu nosaka izmantojot šādu informāciju:

 • piena govju skaitu un zīdītājgovju skaitu ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 31. decembrī;
 • realizēto piena kvotu iepriekšējā kvotas gadā;
 • vidējo izslaukumu pārraudzībā esošajā ganāmpulkā attiecīgajā pārraudzības gadā. Ja šāda informācija nav pieejama, izmanto izslaukuma rādītāju – 4796 kilogrami;

Dzīvnieku skaitu aprēķina izmantojot šādu metodiku:

 • realizētā piena daudzumam nepieciešamo slaucamo govju skaitu nosaka, aprēķinot realizētā piena daudzuma attiecību pret vidējā izslaukuma rādītāju (pārraudzībā esošajiem ganāmpulkiem – attiecīgā pārraudzības gada rādītājs, pārējiem – izslaukuma rādītājs (4796 kilogrami));
 • zīdītājgovju skaitu, par kurām var saņemt maksājumus, jauktā ganāmpulkā (ar slaucamām govīm un zīdītājgovīm) nosaka, no kopējā govju skaita atņemot to slaucamo govju skaitu, kuras nepieciešamas realizētā piena daudzuma iegūšanai.