Tehniskā palīdzība

Lauku attīstības programmas 2007-2013 nepārtrauktās novērtēšanas sistēma (NNS)

Baltijas starptautisko šķiedraugu forums

Ar Lauku attīstības programmas 2007-2013.gadam atbalsta pasākumu „Tehniskā palīdzība” finansējumu  atbalstīja 2013.gada 26.novembrī  notikušo „LIKA organizēto 1. Baltijas starptautisko šķiedraugu forumu” , piedalījās  40 dalībnieki; Foruma ietvaros kaņepju  audzētājiem prezentēja jaunākos materiālus un to pielietojumu no Latvijā audzētām kaņepēm.

Pasākuma video materiāls lejupielādei pieejams šeit (Brīdinājums: lejupielādējamā faila izmērs sasniedz 66MB)

Pārtikas kvalitātes shēmu dalībnieku kopstends starptautiskajā izstādē „Riga Food 2011”

Piesaistot Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam atbalsta pasākuma „Tehniskā palīdzība” līdzekļus, 2011.gada 7.-10.septembrī starptautiskās izstādes „Riga Food 2011„ ietvaros tika organizēts Latvijas pārtikas un lauksaimniecības produkcijas ražotājus apvienojošs kopstends. Kopstendā tika pārstāvēti ražotāji, kas darbojas kādā no pārtikas kvalitātes shēmām Latvijā. Kopstendu organizēja Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma popularizēšana Latvijas lauku teritoriju jauniešu (mazpulku) mērķauditorijai apakšaktivitātes „Mazpulku darbs lauku attīstībai” ietvaros ar „Tehniskā palīdzība” finanšu līdzekļu atbalstu

 

Pētījumi

 1. Bioloģiski vērtīgo zālāju klasifikācijas metodika 2007.gads; Biotopu novērtējums
 2. Pētījumi par nodokļiem: Samazinātās PVN likmes piemērošanas pārtikas produktu grupām ietekme Latvijas tautsaimniecībā 2012.gads; Pielikumi; Darbaspēka nodokļu analīze lauksaimniecībā 2013.gads
 3. ELFLA informācijas aprites Zemkopības ministrijas koplietošanas sistēmās nepārtrauktības nodrošināšana 2013.gads” - Atskaite par izpildīto darbu; Lauksaimniecības datu centrs
 4. Gruntsūdeņu un upju noteces kvalitātes monitorings īpaši jūtīgajās teritorijās un nitrātu un citu augu barības elementu monitorings lauksaimniecības zemēs 2011.gads; I posms 2010.gads; II posms 2010.gads; III posms 2011.gads
 5. Koksnes biomasas izmantošana enerģijas ieguvē. Attīstības tendenču un iespēju novērtējums (gala ziņojums) 2011.gads
 6. Kooperācijas popularizēšanas programmas realizācija 2010.gads; I posma II daļa 2010.gads
 7. Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā: I posms 01.01.11.-01.03.11. II posms 01.03.11.-01.05.11. II posms 01.05.11.-01.07.11. III posms 01.07.11.-01.12.11. IV posms 01.12.11.-01.03.12. V posms 01.03.12.-01.07.12. VI posms 01.07.12.-01.12.12. VII posms 01.01.13.-28.02.13. VIII posms 01.03.13.-30.06.13. IX posms 02.07.13.-30.11.13. X posms 01.01.14.-30.06.14. Augu slimību un kaitēkļu uzskaites metodes 2013.gads
 8. Ilgtspējīgas augļkopības attīstība, izmantojot vidi un ūdeņus saudzējošas, kā arī lauku ainavu saglabājošas integrētās audzēšanas tehnoloģijas klimata pārmaiņu mazināšanai un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai V posms 01.01.11.-30.06.11. V posma I pielikums V posma II pielikums V posma kopsavilkums  Ieteikumi: Prioritāri atbalstāmās kultūras, šķirnes un potcelmi Ieteikumi: Apkārtējo vidi un ūdeņus saudzējošas augļaugu audzēšanas pamatnoteikumi Nozīmīgākie kaitīgie organismi augļu dārzos un to ierobežošanas iespējas integrētajā audzēšanā
 9. Ilgtspējīgas bioloģiskās dārzkopības attīstība, izmantojot vidi saudzējošas augu aizsardzības tehnoloģijas, saglabājot dabas resursus un to bioloģisko daudzveidību 2012.gads; II posma atskaite 2013.gads
 10. Vidi un ūdeņus saudzējošai audzēšanai piemērotu augļaugu šķirņu sortimenta, audzēšanas tehnoloģiju un integrētās augu aizsardzības sistēmas izstrāde dažādos agroklimatiskajos apstākļos: I posms 2012.gads; II posms 2012.gads; III posms 2012.gads; IV posms 2013.gads; V posms 2013.gadsVI posms 2014.gads; VII posms 2014.gads; VIII posms 2014.gads;
 11. Nezāļu izplatības ierobežošana integrētās augu aizsardzības sistēmā laukaugu kultūru sējumos un stādījumos, sekmējot vides un resursu ilgtspējīgu izmantošanu I posms 2013.gads; II posms 2013.gads; III posms 2014.gads
 12. Latvijas pārtikas nozares konkurētspējas rādītāju salīdzinošā analīze 2013.gads
 13. Lauku putnu populācijas indeksa monitorings saskaņā ar 2012. gada 22. jūnija līgumu Nr. 2012/85, kas noslēgts starp LR Zemkopības ministriju un Latvijas Ornitoloģijas biedrību Gala atskaite par 2013. gadu; Lauku putnu populācijas indeksa monitoringa īstenošanas: I posms 2012.gads; II posms 2012.gads; III posms 2012.gads; I posms 2013.gads ; II posms 2013.gads; 2013.gada gala atskaite
 14. No Latvijas lauksaimniecības produktiem ražotās pārtikas pievienotās vērtības paaugstināšana un pārtikas produktu konkurētspējas veicināšana 2012.gads; Akrilamīda līmeņu noteikšana Latvijas izcelsmes pārtikā
 15. Agrovides atbalsta maksājumu pamatojumam nepieciešamo datu (dabas aizsardzības un zālāju bioloģiskās daudzveidības jomā) apkopošana, saskaņā ar 2012.gada 30.novembra līguma Nr.2012/135, kas noslēgts starp LR Zemkopības ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi.
  Papildus informācija pieejama šeit.

 16. Zinātniskais pētījums „Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķinu veikšana lauksaimniecības sektorā par 2012.gadu”

 17. Pētījums/novērtējums "Vides lauksaimniecības un meža zemes apsaimniekošanas situācijas analīze": starpatskaite; gala atskaite

 18. Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskais  pētījums „Virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu kvalitātes pārraudzība īpaši jutīgajās teritorijās un lauksaimniecības zemēs lauksaimniecības noteču monitoringa  programmas ietvaros”:

  1. atskaites: IV etaps – 30.08.2011.; V etaps – 30.03.2012.; VI etaps – 01.10.2012.; Gada atskaite par pētījuma projekta izpildi 2013.g. un V etapa izpildi

  2. Īsās atskaites: 2013.gads: I etaps; II etaps; III etaps; IV etaps; Īsā gada atskaite par pētījuma projekta izpildi 2013.g. un V etapa izpildi

  3. Atskaite par pētījumu projekta izpildi 2014.gaga VI etapā

  4. Atskaite par pētījuma projekta izpildi 2014.gada VII etapā, 2014.gada VIII etapā, 2015. gada IX etapā, 2015. gada X etapā.

 19. Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskais  pētījums „Aizsargjoslu pielietošanas lauksaimniecībā pieredzes izpēte”

 20. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” pētījums „Trans-taukskābju noteikšana Latvijas izcelsmes pārtikā”: 2013. gads: I etaps: versija 1, versija 2; III etaps; gala atskaite

 21. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” pētījums Metodologija: Latvijas iedzīvotāju vecumā no 19-64 gadiem pārtikas patēriņa pētījums, 2012. - 2013

 22. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” pētījums No Latvijas lauksiamniecības rpoduktiem ražotās pārtikas pievienotās vērtības paaugstināšana un pārtikas produktu konkurētspējas veicināšana: I etaps, II etaps; III etaps; Apakšpētījuma "Pētījums par akrilamīda samazināšanas iespējām rudzu maizē" atskaite

 23. Latvijas Valsts Agrārā ekonomikas institūta pētījums „Lauksaimniecības produkcijas ražošanas pašizmaksas aprēķināšanas metodikas izstrāde”