Kā veido mikroliegumus

Lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzības statusu, saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 8.panta otro daļu, to dzīvotnēs var noteikt mikroliegumus. Mikroliegumus nosaka Valsts meža dienests, Zemkopības ministrija un Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Valsts meža dienests saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 6.panta otro daļu mikroliegumus nosaka meža zemēs, izņemot likumos noteiktajos dabas rezervātos un nacionālajos parkos, un nodrošina to uzraudzību saskaņā ar meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem. Līdz šim Valsts meža dienests ir noteicis 2437 mikroliegumus, kas ir 95% no kopējā mikroliegumu skaita valstī, savukārt 25 mikroliegumus ir atcēlis.

 

Mikroliegumu veidošanas, atcelšanas, precizēšanas procesi tiek veikti saskaņā ar Administratīvā procesa likumu (turpmāk – APL) un atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.940 “Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.940) kārtībai. Saskaņā ar APL 66. pantu un MK noteikumu Nr.940 17.punktu Valsts meža dienests vērtē administratīvā akta izdošanas lietderība leģitīmā mērķa – labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas sasniegšanai, vērtējot dabas, sociālās un ekonomiskās intereses.

 

Gadījumos, kad mikroliegumu veidošanas pieteikumā nav saņemts sugu un biotopu aizsardzības jomas sertificēta eksperta atzinums (turpmāk – Atzinums) Valsts meža dienests lemj par lietas izbeigšanu, pamatojoties uz to, ka administratīvo aktu nevar izdot, ja nav saņemts atzinums, kura nodrošināšanai VMD nav pieejams finansējums.

 

Kopš 2018. gada 1.janvāra Valsts meža dienests ir saņēmis 188 mikroliegumu veidošanas pieteikumus (1.attēls), izveidojot 94 un neizveidojot 7 mikroliegumus, 81 mikroliegumu izveidojot mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšanai, 9 gadījumos administratīvās lietas ir izbeigtas.

 

Mikroliegumu veidošanas pieteikumu administratīvā gaita un iznākums, pieteikumiem kopš 2018.gada 1.janvāra.

 

Administratīvajā rajona tiesā pārsūdzēti pieci Valsts meža dienesta ģenerāldirektora lēmumi, trijos gadījumos tika atcelts virsmežniecības lēmums par mikrolieguma noteikšanu, un divos gadījumos tika atstāts spēkā. Viena administratīvā lieta ir izskatītā tiesā un pieņemts pirmās instances spriedums, kurā pieteicēja prasījums ir noraidīts, šīs lēmums ir kļuvis neapstrīdams.

 

Informāciju sagatavoja: Andis Purs, VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs

 

Sākotnēji publicēts 05.04.2019.

 • Publicēts:
  05.04.2019

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • KNAB
 • Mizgrauzis
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020