Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Valsts meža dienests

Pakalpojuma nosaukums

Apliecinājums koku ciršanai mežā

Meža atjaunošanas kvalitātes pārbaude

Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā

Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas

Īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinums par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu mežaudzei

Atzinums mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu

Meža valsts reģistrā reģistrētu meža inventarizācijas datu precizēšana

Konsultācijas meža īpašumā par meža apsaimniekošanu un medību regulējošiem normatīvajiem aktiem

Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude

Zemes reģistrēšana Meža valsts reģistrā, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs

Meža valsts reģistra informācijas sagatavošana

Informācijas par veikto koku ciršanu mežā reģistrēšana

Izmaiņas Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

Jaunaudžu kopšanas pārbaude

Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai

Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai

Medību vadītāja apliecība

Mednieka sezonas karte

Meža inventarizācijas datu (inventarizācijas lieta) reģistrācija Meža valsts reģistrā

Meža veselības stāvokļa pārbaude

Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktuālos datus

Piekļuves tiesību Meža valsts reģistram piešķiršana

Atļauja meža reproduktīvā materiāla ievešanai

Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts

Meža reproduktīvā materiāla piegādātāja reģistrācija

Plantāciju mežu reģistrācija

Paziņojums par koku ciršanu

Valsts meža dienesta sanitārais atzinums

Mednieku un medību vadītāju eksāmeni, praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra - vītņstobra medību šaujamieroci

Atļauja medījamo dzīvnieku turēšanai nebrīvē meža zemē

Medību iecirkņa reģistrēšana

Aktuālu meža inventarizācijas datu izsniegšana

Darba plāns

  • Kā saņemt sezonas karti?
  • Datu saņemšana
  • VMD ĢIS
  • Uzticības tālrunis
  • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
  • KNAB
  • PVD mežacūkas
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā