Meža ieaudzēšana

Meža ieaudzēšana ir jauna meža sēšana un stādīšana ar mežu neapklātās zemēs. Meža ieaudzēšanai lauksaimniecībā neizmantotās zemēs ir vairāki mērķi. Kā galvenie minami: racionāla zemes izmantošana, vides piesārņojuma samazināšana, lauku ainavu dažādošana, rekreācijas iespēju paplašināšana u.c. Ieaudzētās meža platības var reģistrēt arī kā plantāciju mežu, kas ir īpašiem mērķiem ieaudzētas mežaudzes. Ieaudzējot plantāciju mežu, lietderīgi būtu izmantot tikai selekcionētu stādāmo materiālu, jo tā izmantošana par 20 % palielina koksnes produktivitāti, nodrošina labu koku kvalitāti, kā arī ļauj audzēt klimata pārmaiņām pielāgotas, vitāli noturīgas mežaudzes.

 

2021.gadā valstī lauksaimniecībā neizmantotās zemēs ieaudzētas 6,5 tūkst. ha mežaudzes, no kurām 4,5 tūkst. ha reģistrētas kā plantāciju meži.

 

Galvenās ieaudzētās koku sugas ir egle (45%), bērzs (31%), priede (9%), baltalksnis (8%), pārējās koku sugas sastāda 8% no ieaudzētajām platībām.