Meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi

Valsts meža dienesta kompetencē ietilpst meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība, tai skaitā, šo normatīvo aktu pārkāpumu konstatēšana, veicot protokolu par pārkāpumu noformēšanu, lēmumu par administratīvo pārkāpumu uzsākšanu un citas nepieciešamās procesuālās darbības. Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu vainīgām personām tiek piemēroti administratīvie sodi vai arī tās tiek sauktas pie kriminālatbildības. Gadījumos, kad pārkāpumu rezultātā ir nodarīti zaudējumi meža videi vai medību resursiem, tie tiek piedzīti tiesas ceļā.

2020.gadā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, kura piemērošanu arī Valsts meža dienests uzsāka 1.jūlijā. Likuma piemērošanas uzsākšana rezultējās pārkāpumu statistikas samazinājumā.

Valsts meža dienests 2020.gadā konstatējis pavisam 606 meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus, no kuriem 269 protokols iesniegts kriminālprocesa uzsākšanai un noformēti 337 administratīvā pārkāpuma protokoli (lēmumi).

No 2020.gadā konstatētajiem visiem pārkāpumiem lielākā daļa ir augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi – 289 gadījumi jeb 47,7% no visu konstatēto pārkāpumu skaita. Minēto  pārkāpumu gadījumos nelikumīgi izcirsta koksne 7728 m3 apmērā, nodarot videi kaitējumu, kas aprēķināts kā mežam nodarītie zaudējumi 424761 euro apmērā.

Meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā 2020.gadā meža resursiem nodarīts kaitējums 903 042 euro apmērā, no kuriem augošu koku patvaļīgas ciršanas rezultātā – 424 761 euro apmērā jeb 47,0 %, meža neatļautas atmežošanas rezultātā 298 791 euro apmērā jeb  33,1 %, nelikumīgu medību un medību noteikumu pārkāpumu rezultātā  -   96 320 euro apmērā jeb 10,7 % un meža ugunsgrēku gadījumos -  78 652 euro apmērā  jeb 8,7 %, meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpšana rezultātā – kaitējums 4 518 euro apmērā jeb 0,5 %.

Par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanā Valsts meža dienesta amatpersonas 2020.gadā 228 gadījumos pieņēma lēmumu par administratīvo naudas sodu uzlikšanu par kopējo summu 27 730 euro apmērā, kas salīdzinot ar 2019.gadu – 241 lēmumi par administratīviem sodiem 30957,50 euro apmērā, ir ievērojami mazāk.

 2020.gadā Valsts meža dienests, uzraugot meža apsaimniekošanu un izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, 23 pārkāpumu gadījumos piemēroja brīdinājumus, 26 gadījumos – mutvārdu aizrādījumus un pieņēma 64 lēmumus par lietvedības izbeigšanu.

Informāciju sagatavoja VMD Meža resursu pārvaldības departaments Juridiskā daļa