Meža reproduktīvais materiāls

Meža reproduktīvais materiāls (MRM) ir sēklas, sējeņi, stādi un augu daļas, ko paredzēts izmantot meža atjaunošanai vai ieaudzēšanai.

 

Meža likums nosaka, ka meža atjaunošanā un meža ieaudzēšanā atļauts izmantot tikai konkrētajai vietai piemērotas izcelsmes MRM. Tā kā galvenajām meža koku sugām ir noteikti augšanas apgabali, tad par konkrētajai meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas vietai piemērotās izcelsmes MRM var uzzināt Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" vai Valsts meža dienesta mežniecībā.

 

Sertifikāts apliecina MRM izcelsmi un atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs mežu var atjaunot arī ar paša iegūtajām sēklām vai izaudzētajiem stādiem. Ja stādāmo materiālu audzē personiskām vajadzībām nelielā apjomā (līdz 10 000 gabaliem gadā), tad sertifikāts nav nepieciešams.

 

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam MRM ieguve ir jāsaskaņo ar Valsts meža dienestu. MRM meža atjaunošanai, ieaudzēšanai vai stādāmā materiāla audzēšanai atļauts ievākt tikai no Valsts meža dienestā reģistrētiem meža reproduktīvā materiāla ieguves avotiem (MRMIA). Piegādātājam vai personai, kas ražo MRM savām vajadzībām, par iegūto meža reproduktīvo materiālu 30 dienu laikā pēc ieguves pabeigšanas ir jāiesniedz informācija Valsts meža dienestā.


Valsts meža dienests:

 • atestē MRMIA;
 • uztur MRMIA reģistru;
 • sertificē MRM;
 • uzrauga MRM ieguvi, izmantošanu un tirdzniecību saskaņā ar Ministru kabineta 26.03.2013 noteikumu Nr.159 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu" prasībām.

Šo noteikumu 38.1 punkts nosaka, ka meža reproduktīvā materiāla piegādātājs gada pārskatu par materiāla ražošanu un tirdzniecību, kā arī citus šajos noteikumos minētos iesniegumus, saskaņojumus un informāciju iesniedz Valsts meža dienestā tiešsaistē, izmantojot Meža valsts reģistru. Valsts meža dienests, turpinot Meža valsts reģistra informācijas sistēmas pilnveidošanu, ir izveidojis iespēju meža reproduktīvā materiāla piegādātājiem uzsākt tajā darbu. Piekļuve Meža valsts reģistram tiek nodrošināta pēc līguma par Meža valsts reģistra lietošanu tiešsaistē noslēgšanas. Meža valsts reģistra meža reproduktīvā materiāla moduļa lietošana ir bezmaksas. Līguma slēgšana par Meža valsts reģistra MRM moduļa lietošanu tiešsaistē iespējama gan papīra dokumenta formā, gan kā ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta formā. Lai uzsāktu līguma sagatavošanas procesu, lūdzam e-pasta adresē mvr@vmd.gov.lv informēt VMD par sev vēlamo līguma slēgšanas dokumenta formu, kā arī iesniegt sekojošu informāciju: MRM piegādātāja vārds/uzvārds vai nosaukums, kontakttālrunis.

 

MRM ražošanas un tirdzniecības kontrolei un uzraudzībai Eiropas Savienībā (ES) ir vienots regulējums, kurš noteikts ar PADOMES DIREKTĪVU 1999/105/EK (1999. gada 22. decembris) par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību. Direktīvas prasības ir iestrādātas Latvijas normatīvajos dokumentos – Meža likumā un Ministru kabineta noteikumos. Bet, atbilstoši direktīvā noteiktajam, atsevišķi jautājumi ES MRM ražošanas un tirdzniecības kontroles un uzraudzības jomā tiek risināti ar tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem – regulām un lēmumiem, kuri ir tieši saistoši arī visiem MRM piegādātājiem Latvijā:

 • Komisijas 2002. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1598/2002, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Direktīvu 1999/105/EK attiecībā uz oficiālo iestāžu savstarpējo administratīvo palīdzību.
 • Komisijas 2002. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 2301/2002, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Direktīvu 1999/105/EK attiecībā uz nelielu sēklu daudzumu definēšanu.
 • Komisijas 2002. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1597/2002, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Direktīvu 1999/105/EK attiecībā uz valsts sarakstu formātu meža reproduktīvā materiāla ieguves avotam.
 • Komisijas 2002. gada 9. septembra Regula (EK) Nr. 1602/2002, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Direktīvu 1999/105/EK attiecībā uz dalībvalsts atļauju aizliegt noteikta meža reproduktīvā materiāla pārdošanu izlietotājam.
 • ES Padomes 2008. gada 16. decembra Lēmums Nr. 2008/971/EK par tāda meža reproduktīvā materiāla līdzvērtīgumu, kas ražots trešās valstīs.
 • ES Padomes 2008. gada 23. decembra Lēmums Nr. 2008/989/EK ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 1999/105/EK pilnvaro dalībvalstis pieņemt lēmumus par tāda meža reproduktīvā materiāla sniegto garantiju ekvivalenci, kas jāimportē no dažām trešām valstīm.
 • Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Lēmums Nr. 1104/2012/ES ar ko groza Padomes Lēmumu 2008/971/EK attiecībā uz tāda meža reproduktīvā materiāla iekļaušanu minētā lēmuma darbības jomā, kas pieskaitāms kategorijai “uzlabots”, un to iestāžu nosaukumu atjaunināšanu, kas atbildīgas par ražošanas apstiprināšanu un kontroli.
 • Komisijas 2015. gada 26. februāra Īstenošanas lēmums Nr. 2015/321 ar kuru groza Lēmumu 2008/989/EK, ar ko saskaņā ar Padomes direktīvu 1999/105/EK pilnvaro dalībvalstis pieņemt lēmumus par tāda meža reproduktīvā materiāla sniegto garantiju ekvivalenci, kas jāimportē no dažām trešām valstīm.