Meža inventarizācija

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina, lai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā tiktu veikta pirmreizēja meža inventarizācija, un dati jāiesniedz VMD, kurš tos uzglabā informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs. Vismaz reizi 20 gados ir jāveic atkārtota meža inventarizācija, arī šie dati ir jāiesniedz VMD. 

 

 

 Meža inventarizācijas dati satur informāciju par:

 • meža zemes veidiem meža apsaimniekošanā;
 • koksnes resursiem mežaudžu (nogabalu) līmenī;
 • vides un dabas resursu aizsargjoslām, bioloģiski nozīmīgiem meža struktūras elementiem;
 • meža infrastruktūras objektiem (dabiskām brauktuvēm, stigām, ūdens ņemšanas vietām u.c.).

 

 

Derīga meža inventarizācija meža īpašniekam dod iespējas:

 • veikt un plānot saimniecisko darbību;
 • tiešsaistē iesniegt ciršanas pieteikumus un pārskatus, kā arī iegūt aktuālo informāciju par savu mežu, ja ar VMD ir noslēgts līgums par Meža valsts reģistra izmantošanu;
 • pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā;
 • izstrādāt Meža apsaimniekošanas un Dabas aizsardzības plānus;
 • izstrādāt Ugunsdrošības profilaktiskos plānus;
 • saņemt kompensāciju par mežsaimnieciskajiem aprobežojumiem;
 • saņemt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm;
 • noteikt meža un mežaudzes vērtību.

 

 

 

 

Meža inventarizācijas datu saņemšana

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības saņemt no Meža valsts reģistra meža inventarizācijas informāciju par savu īpašumu vai valdījumu. Aktuālos meža inventarizācijas datus no Meža valsts reģistra var saņemt vairākos veidos:

 • tiešsaistē Meža valsts reģistrā (gis.vmd.gov.lv);
 • portālā Latvija.lv e-adreses lietotāji var izmantot e-formu meža inventarizācijas datu saņemšanai;
 • uz jebkuras mežniecības e-pasta adresi nosūtot aizpildītu un elektroniski parakstītu Iesniegumu meža inventarizācijas datu saņemšanai;
 • aizpildītu un parakstītu Iesniegumu meža inventarizācijas datu saņemšanai nosūtot pa pastu uz jebkuras mežniecības adresi;
 • Iesniegumu meža inventarizācijas datu saņemšanai var iesniegt arī klātienē jebkurā mežniecībā. VMD aicina izmantot iespēju informāciju pieprasīt attālināti un, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, izvairīties no mežniecību apmeklēšanas klātienē.

 

Meža inventarizācijas veicēji

Meža inventarizācijas darbus ir tiesīgas veikt tikai sertificētas personas. Sertifikātus meža inventarizācijas darbu veikšanai fiziskām personām izsniedz atbilstības novērtēšanas institūcijas:

 

 • SIA „SILVASERT”

Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007,

Tālrunis: 26436481

Piešķirtie sertifikātu Nr. A –

http://silvasert.lv/lv/

 

 • Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas birojs
  Juridiskā adrese: Dzērbenes iela 27-219, Rīga, LV-1006
  Atrašanās vieta: Dzērbenes iela 27-217, Rīga, LV-1006
  Tālrunis: 29422052
  Piešķirtie sertifikātu Nr. B-
  http://www.lkkes.lv/

 

Meža inventarizācijas veicēju saraksts pieejams šeit.