Meža inventarizācija

Meža inventarizācija  — informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšana.

Meža likuma (redakcija, kura stājusies spēkā 01.01.2012.) 29.pants nosaka, ka meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados un normatīvajos aktos noteiktajos citos gadījumos veic atkārtotu meža inventarizāciju.

Par pirmreizēju meža inventarizāciju uzskatāma meža inventarizācija, kura:
- reģistrēta Meža valsts reģistrā pēc 2000.gada 17.marta (atkārtota inventarizācija veicama ne retāk kā reizi 20 gados);
- reģistrēta Meža valsts reģistrā pirms 2000.gada 17.marta un kurai nav beidzies derīguma termiņš (pēc šādas inventarizācijas derīguma termiņa beigām veicama atkārtota meža inventarizācija, kuras reģistrācija Meža valsts reģistrā uzskatāma par atskaites punktu turpmākai meža inventarizācijas periodiskuma uzskaitei).

Derīga meža inventarizācija ir viens no priekšnoteikumiem, lai veiktu koku ciršanu mežā, izņemot Meža likuma 12.panta pirmās daļas trešajā punktā minētos gadījumus (sauso un vēja gāzto koku ciršanai, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu, saglabājot normatīvajos aktos par koku ciršanu un dabas aizsardzību noteiktos sausos un kritušos kokus- katru gadu pirms šādu koku ciršanas uzsākšanas, bet ne biežāk kā reizi gadā paziņojot par to Valsts meža dienestam) un 12.panta trešajā daļā minētos gadījumus (koku ciršana ārkārtējās situācijās un situācijās, kad koki apdraud infrastruktūras darbību).

Tāpat meža inventarizācija nepieciešama, lai veiktu atmežošanu (meža pārveidošanu citā zemes lietošanas veidā jeb meža transformāciju), lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā u.c.

Tāpat arī pēc meža inventarizācijas datiem meža īpašnieks var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības aprobežojumiem.
 

 

Kā liecina Valsts meža dienesta apkopotā informācija par 2019. gadā Meža valsts reģistrā iesniegtajām meža inventarizācijām kopā  izvērtēšanai un pievienošanai Valsts meža dienests ir saņēmis meža inventarizācijas datus par  24402 zemes vienībām.

 

No tām  10788 zemes vienībās bija veikta pilnā inventarizācija, bet  13614 zemes vienībās tika veikta nogabala līmeņa meža inventarizācija, kad to veic tikai daļai nogabalu zemes vienībā.

 

Par  23075 zemes vienību meža inventarizācijām 2019.gadā pieņemti lēmumi par to pievienošanu Meža valsts reģistram.

 

Par 398 zemes vienībām meža īpašnieks un inventarizācijas veicējs ir saņēmis atteikumu inventarizācijas datu pievienošanai Meža valsts reģistram, iesniegtās informācijas neatbilstības dēļ. Galvenais meža inventarizāciju atteikuma iemesls – nesakārtotas īpašumu robežas apvidū.

 

Savukārt atsauktas ir 929 zemes vienību meža inventarizācijas.