Saites

Zemkopības ministrija ( www.zm.gov.lv )

Ministru kabinets ( http://www.mk.gov.lv/ )

Meža īpašnieku biedrība ( www.mezaipasnieki.lv )

Vides ministrija ( www.vidm.gov.lv )

Valsts ieņēmumu dienests ( www.vid.gov.lv )

Valsts zemes dienests ( www.vzd.gov.lv )

Dabas aizsardzības pārvalde ( www.daba.gov.lv )

Augu aizsardzības dienests ( www.vaad.gov.lv )

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” ( www.lvm.lv )

Kokrūpniecības nozares portāls ( www.latvianwood.lv )

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” ( www.silava.lv )

LLU Meža fakultāte ( www.mf.llu.lv )

Meža pētīšanas stacija (www.agenturamps.lv)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" ( www.rigasmezi.lv )

Pasaules dabas fonds ( www.pdf.lv )

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ( www.lob.lv )

Latvijas Dabas fonds ( www.ldf.lv )

Vides aizsardzības klubs ( www.vak.lv )

LR valsts institūcijas ( www.gov.lv )

Latvijas valsts saišu portāls ( www.latvija.lv )

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ( www.mantojums.lv )

Latvijas Petroglifu centrs ( www.petroglifi.lv )

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ( http://www.llkc.lv )

Lauku atbalsta dienests ( www.lad.gov.lv )

Dabas aizsardzības pārvalde ( www.daba.gov.lv )

Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, sugu un biotopu informācija ( http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1 )

Informācija par kārtību kādā meža inventarizācijas veicēji pieprasa un saņem pakalpojumus Valsts zemes dienestā (http://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/profesionaliem/meza-inventarizacijas-veicejiem)

Eiropas Savienības oficiālais portāls  ( http://europa.eu/index_lv.htm )

E-pakalpojums "Dabas datu pārvaldības sistēma" (http://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1)