Dabas aizsardzība

Dabas aizsardzības mērķis ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšana.
 

VMD uzdevumi dabas aizsardzībā ir:

 

  • Dabas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu uzraudzība meža apsaimniekošanā.
  • Mikroliegumu izveidošana un aizsardzība.
  • Īpaši aizsargājamo meža iecirkņu tiesiskā statusa maiņa.