Eiropas Savienība

Dabas aizsardzība

VMD sadarbojas ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) Lauku attīstības programmas pasākuma “Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)” (NIM) īstenošanā. Atbalsta mērķis ir meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšana sabiedrības interesēs privātajos mežos, kas atrodas Natura 2000 teritorijā un kuros ir noteikti mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi. Atbalsts paredzēts kā kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem šajās teritorijās.

VMD veic savstarpējās atbilstības kontroles vides jomā par savvaļas putnu aizsardzību. VMD veic pārbaudes par mikroliegumu, kas izveidoti īpaši aizsargājamo putnu saglabāšanai mežā, aizsardzības prasību ievērošanu.

 

INSPIRE

Valsts meža dienesta atbildībā esošās INSPIRE ģeotelpisko datu kopas: Meža zemes un Meža ugunsbīstamības klašu karte.

Datu kopa Meža zemes satur ģeotelpiskos datus par inventarizētajām mežu teritorijām Latvijā.

Meža ugunsdrošības klašu kartes ģeotelpiskie dati ir noderīgi meža ugunsgrēku atklāšanā, ierobežošanā, likvidēšanā un preventīvo pasākumu veikšanā iespējamo meža ugunsgrēku novēršanā.