Meža īpašniekiem

Valsts meža dienesta darbinieki informē un konsultē meža īpašniekus par mežsaimniecības jautājumiem un attiecīgo normatīvo aktu prasībām, izsniedz apliecinājumus koku ciršanai, sniedz atzinumus un maksas pakalpojumus.

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina, lai īpašumā vai valdījumā tiktu veikta pirmreizēja meža inventarizācija un dati jāiesniedz Valsts meža dienestā. Vismaz reizi 20 gados ir jāveic atkārtota meža inventarizācija. Meža inventarizācija ir nepieciešama, lai saņemtu apliecinājumu koku ciršanai mežā.

Valsts meža dienests pārbauda meža īpašnieku iesniegto meža inventarizācijas datu kvalitāti un reģistrē to Meža valsts reģistra informācijas sistēmā. Meža īpašnieka pienākums ir katru gadu līdz 1.februārim informēt par iepriekšējā gadā veikto mežsaimniecisko darbību.

Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības saņemt no Meža valsts reģistra informāciju par savu īpašumu vai valdījumu