Meža īpašniekiem

Valsts meža dienesta darbinieki informē un konsultē meža īpašniekus par mežsaimniecības jautājumiem un attiecīgo normatīvo aktu prasībām, kā arī izsniedz apliecinājumus koku ciršanai un sniedz atzinumus.


Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina, lai īpašumā vai valdījumā tiktu veikta pirmreizēja meža inventarizācija un dati jāiesniedz Valsts meža dienestā. Vismaz reizi 20 gados ir jāveic atkārtota meža inventarizācija. 2020.gadā Valsts meža dienests uzsāka meža īpašnieku informēšanu par nepieciešamību veikt pirmreizējo vai atkārtoto meža inventarizāciju savā īpašumā.
 

Meža inventarizācijas dati satur informāciju par:

 • meža zemes veidiem meža apsaimniekošanā
 • koksnes resursiem mežaudžu (nogabalu) līmenī
 • vides un dabas resursu aizsargjoslām, bioloģiski nozīmīgiem meža struktūras elementiem
 • meža infrastruktūras objektiem (dabiskām brauktuvēm, stigām, ūdens ņemšanas vietām u.c.)
   

Meža īpašniekam Meža valsts reģistrā pievienotā meža inventarizācija dod iespējas:

 • saimnieciskās darbības plānošanai un veikšanai
 • tiešsaistē iesniegt ciršanas pieteikumus un pārskatus, kā arī iegūt aktuālo informāciju par savu mežu
 • ES un valsts atbalsta pasākumu mežsaimniecībā plānošanai
 • Meža apsaimniekošanas un Dabas aizsardzības plānu izstrādei
 • Ugunsdrošības profilaktisko plānu izstrādei
 • kompensāciju par mežsaimnieciskajiem aprobežojumiem noteikšanai
 • nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai, nodokļu atvieglojumu noteikšanai
 • meža un mežaudzes vērtības noteikšanai

 


Valsts meža dienests pārbauda meža īpašnieku iesniegto meža inventarizācijas datu kvalitāti un reģistrē to Meža valsts reģistra informācijas sistēmā. Meža īpašnieka pienākums ir katru gadu līdz 1.februārim informēt par iepriekšējā gadā veikto mežsaimniecisko darbību.


Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības saņemt no Meža valsts reģistra informāciju par savu īpašumu vai valdījumu.

 

Vairāk par meža inventarizāciju var uzzināt šeit.