Meža ugunsdrošības novērošanas iekārtu tīkla izveidošana un pilnveidošana

Valsts meža dienests ir veicis bezpilota lidaparātu iegādi, iesniedzot atklāta projekta iesniegumu konkursa Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 8. “Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” 8.3.apakšpasākuma “Atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi” aktivitātes “Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma ierīkošana un uzlabošana” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir bezpilota lidaparātu, aprīkotu ar kamerām un programmnodrošinājumu datu apstrādei, iegāde. Projekta ietvaros tiek veikta bezpilota lidaparātu iegāde, lai uzlabotu mežu ugunsgrēku novērošanu, ugunsgrēku platību apzināšanu un ugunsgrēku virzības konstatēšanu, veidojot tehnisko nodrošinājumu datu ievākšanai par meža ugunsgrēku koordinātēm, platību un konfigurāciju.

 

ES lauku attīstības politiku finansē, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.