Statistikas pārskati

Saskaņā ar Oficiālās Statistikas programmu Valsts meža dienests katru gadu sagatavo un iesniedz   statistisko informāciju  Centrālai statistikas pārvaldei.  Valsts meža dienests,  izmantojot gan meža īpašnieku, gan tiesisko valdītāju iesniegto un  Valsts meža dienesta  darbinieku pārbaudēs iegūto informāciju sagatavo sekojošus statistikas pārskatus:

 

1.       Koku ciršana
2.       Meža ugunsgrēki un to nodarītie zaudējumi
3.       Meža atjaunošana.
4.       Mežaudžu bojājumi.
5.       Medījamo savvaļas dzīvnieku uzskaite, nomedīto dzīvnieku skaits.
6.       Meži īpaši aizsargājamās teritorijās, mikroliegumos vides un dabas aizsargjoslās.
7.       Meža inventarizācijas dati.
8.       Meža ieaudzēšana (t.sk. plantāciju mežu ieaudzēšana).
9.       Meža reproduktīvā materiāla ražošana.
10.     Mežsaimnieciskās darbības aprobežojumi.
11.     Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un apsaimniekošanas, medību un meža ugunsapsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas.