Trauksmes cēlēji

Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas process

 Valsts meža dienestā

 

Trauksmes cēlējs ir ikviena fiziska persona, kura, pildot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu. (Trauksmes celšanas likuma 1.panta pirmās daļas 4.punkts)

 

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

 

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma – apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu. (Trauksmes celšanas likuma 3.panta otrā daļa).

 

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par kādu no sekojošiem sabiedrības interešu apdraudējumiem:

  • amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

  • korupciju;

  • krāpšanu;

  • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;

  • izvairīšanos no nodokļu samaksas;

  • sabiedrības veselības apdraudējumu, pārtikas drošības apdraudējumu, būvniecības drošības apdraudējumu, vides drošības apdraudējumu, darba drošības apdraudējumu, sabiedriskās kārtības apdraudējumu;

  • cilvēktiesību pārkāpumu;

  • pārkāpumu publisko iepirkumu jomā;

  • pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā;

  • konkurences tiesību pārkāpumu.

 

 Valsts meža dienestā trauksmes ziņojumus var iesniegt šādi:

1. elektroniski, nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu trauksmes ziņojumu uz Valsts meža dienesta e-pasta adresi trauksme[at]vmd.gov.lv;

2. pasta sūtījums ar obligātu norādi uz aploksnes “Trauksmes celšana”;

3. mutvārdos klātienē atbildīgajai kontaktpersonai.

 

Valsts meža dienests aicina trauksmes celšanai izmantot trauksmes ziņojuma veidlapu, kura pieejama https://trauksmescelejs.lv/iesniegt-trauksmes-celsanas-zinojumu

 

Par trauksmes celšanas jautājumiem konsultācijas sniedz Valsts meža dienesta kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos Kontroles un uzraudzības daļas kvalitātes vadītājs Gints Priedkalns, tālr.: 67229106, e-pasts: gints.priedkalns[at]vmd.gov.lv

 

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā, cita starpā, ir publicēta institūciju un tajās esošo kontaktpersonu kontaktinformācija ar mērķi atvieglot personām noteikt, kura institūcija konkrētajā gadījumā ir uzskatāma par kompetento institūciju.