Uzraudzības pasākumi traktortehnikas izplūdes gāžu radītā gaisa piesārņojuma samazināšanai Latvijā

 

 

EEZ līdzfinansētā projekta „Uzraudzības pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītajām izplūdes gāzēm Latvijā” (LV0071) noslēguma konference

 

Valsts aģentūra "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" (VTUA) sadarbībā ar Valsts kapitālsabiedrību „Sertifikācijas un testēšanas centrs”(STC) aicina Jūs uz EEZ līdzfinansētā projekta „Uzraudzības pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītajām izplūdes gāzēm Latvijā” (LV0071) noslēguma konferenci, kurā tiks sniegta informācija par konstatēto Projekta ieviešanas gaitā, par secinājumiem un nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu traktortehnikas motoru radīto izplūdes gāzu samazināšanu Latvijā.

 

Konferences norises laiks un vieta: 2011.gada 28.aprīlis pl. 12.00, Latvijas lauksaimniecības universitātes aulā (Jelgavas pilī, Lielajā ielā 2).

 

Projekta mērķis: Tehniskās un normatīvās bāzes projektu izstrāde gaisa piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm Latvijā.

 

Projekta īss aprakts: Projekta ietvaros 2010.gadā tika iegādātas 4 mobilas traktortehnikas izplūdes gāžu analīzes iekārtas (laboratorijas), pārvietojamais jaudas mērīšanas stends (dinamometrs), augstspiediena sūkņu regulēšanas stends un cits dūmgāžu mērīšanai un regulēšanai nepieciešamais aprīkojums. Līdz ar to bija iespējams noskaidrot faktisko situāciju Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Zemgalē attiecībā uz traktortehnikas izplūdes gāžu emisiju.

Kopumā tika veikti 1000 bezmaksas traktortehnikas izplūdes gāzu (dūmainības) mērījumi un profilaktiskie pasākumi izplūdes gāzu samazināšanai.

Šai tehnikai pēc veiktajiem mērījumiem tika nekavējoši veikti regulēšanas un izplūdes gāzu emisijas novēršanas pasākumi.

Lai varētu veikt iepriekš minētos mērījumus tika izstrādātas 2 metodikas: metodika traktortehnikas dūmainības mērījumiem un dūmainības robežvērtības un metodika traktortehnikas paaugstinātas dūmainības cēloņu novēršanai.

Ņemot vērā projekta īstenošanas laikā iegūtos rezultātus, izstrādāti priekšlikumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajos aktos un ieviešamajiem pasākumiem traktortehnikas tehniskajās apskatēs, kas veicinātu izplūdes gāžu emisijas samazināšanos no traktortehnikas vismaz par 50% no patreizējā stāvokļa.

 

Projekta īstenošana 2011- 2016.gadam: Saskaņā ar Projekta vadlīnijām un nosacījumiem, VTUA piecus gadus pēc Projekta realizācijas izmantos mobilās laboratorijas, aprīkojumu un regulēšanas stendus tādiem pasākumiem, kuru ietvaros būs iespējams samazināt kaitīgo vielu emisiju no traktortehnikas. Līdz ar to aicinām arī turpmāk traktortehnikas īpašniekus, traktortehnikas tirgotājus, mācību iestādes un citus interesentus izmatot iespēju par izdevīgiem nosacījumiem:

 • pārbaudīt dūmgāzu (kvēpu) daudzumu traktortehnikai;
 • izmantojot kvalificēta personāla konsultācijas nekavējoties veikt attiecīgus pasākumus izmešu samazināšanai;
 • veikt traktortehnikas augstspiediena sūkņu regulāciju, izmantojot attiecīgu aprīkojumu (stendu);
 • veikt jebkuras traktortehnikas jaudas mērījumus, izmantojot pārvietojamo dinamometru.

 

Drīzumā Latvijā tiks pabeigts EEZ līdzfinansētais projekts „Uzraudzības pasākumi gaisa piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītajām izplūdes gāzēm Latvijā” (LV0071)

 

Projekta īstenotājs: Valsts aģentūra "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" (VTUA) sadarbībā ar Valsts kapitālsabiedrību „Sertifikācijas un testēšanas centrs”(STC). Projektu par 85% finansē EEZ FI, bet 15 % Latvijas puse.

 

Projekta mērķis: Tehniskās un normatīvās bāzes projektu izstrāde gaisa piesārņojuma samazināšanai no traktortehnikas motoru radītām izplūdes gāzēm.

 

Projekta īss aprakts: Projekta ietvaros tika iegādātas 4 mobilas traktortehnikas izplūdes gāžu analīzes iekārtas (laboratorijas), pārvietojamais jaudas mērīšanas stends (dinamometrs), augstspiediena sūkņu regulēšanas stends un cits dūmgāžu mērīšanai un regulēšanai nepieciešamais aprīkojums.

 

 

 

Līdz ar to bija iespējams noskaidrot faktisko situāciju attiecībā uz traktortehnikas izplūdes gāžu emisiju, nepieciešamības gadījumā veicot attiecīgus pasākumus izplūdes gāzu samazināšanai, visā Latvijas teritorijā. Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Zemgalē izlases kārtībā ekspluatācijā esošajai traktortehnikai, t.sk., mežsaimniecības, kā arī lauksaimniecības kombainiem, tika veikti dūmgāzu mērījumi.

 

 

 

Kopumā tika veikti 1000 bezmaksas traktortehnikas izplūdes gāzu (dūmainības) mērījumi. Veicot dūmgāžu mērījumus, tika konstatēts, ka ap 55% traktortehnikas vienību izplūdes gāzes pārsniedz pieļaujamo ražotāja, kā arī aprēķināto normu, no kā varētu vispārināt, ka ap 50% no ekspluatācijā esošās traktortehnikas pašlaik rada atmosfērai paaugstinātu daudzumu kaitīgo vielu (kvēpu).

Šai tehnikai pēc veiktajiem mērījumiem tika nekavējoši veikti regulēšanas un izplūdes gāzu emisijas novēršanas pasākumi.

Lai varētu veikt iepriekš minētos mērījumus tika izstrādātas 2 metodikas: metodika traktortehnikas dūmainības mērījumiem un dūmainības robežvērtības un metodika traktortehnikas paaugstinātas dūmainības cēloņu novēršanai.

Ņemot vērā projekta īstenošanas laikā iegūtos rezultātus, izstrādāti priekšlikumi par nepieciešamajiem uzlabojumiem normatīvajos aktos un ieviešamajiem pasākumiem traktortehnikas tehniskajās apskatēs, kas veicinātu izplūdes gāžu emisijas samazināšanos no traktortehnikas vismaz par 50% no patreizējā stāvokļa.

Projekta noslējuma konferenci ir paredzēts rīkot š.g. aprīlī. Par precīzu konferences vietu un laiku tiks sniegta papildus informācija.

VTUA izsaka vislielāko pateicību tiem 1000 traktortehnikas īpašniekiem, kuri aktīvi iesaistījās Projekta realizācijā, piedāvājot veikt dūmgāzu mērījumu testus.

 

EEZ finanšu instrumenta finansētais projekts "Uzraudzības pasākumi traktortehnikas izplūdes gāzu radītā piesārņojuma samazināšanai Latvija" (LV0071)

 

Valsts aģentūra „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” (VTUA), sadarbībā ar VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” uzsākusi Eiropas Ekonomiskās Zonas Norvēģijas Finanšu instrumenta atbalstīto projektu, kura laikā tiks izvērtēta esošā situācija, iegādāts nepieciešamais aprīkojums, sagatavota testēšanas metodoloģija, veikti traktortehnikas dūmgāžu analīžu testi, apkopota informācija, veikts pētniecības darbs un sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu projektiem, attiecībā uz traktortehnikas izplūžu gāzēm.


Projekta praktiskie mērķi:

 1. samazināt gaisa piesārņojumu Latvijā no traktortehnikas izplūdes gāzēm;
 2. novērtēt un veikt kompleksus pasākumus ekspluatācijā esošās bijušās Padomju Savienības, kā arī rietumu valstīs ražotās traktortehnikas izplūdes gāzu radīto kaitīgo izmešu daudzumu;

To laiku traktortehnikas īpatsvars Latvijā sastāda 80% no visas ekspluatācijā esošās traktortehnikas, kā arī 90% ir vecāka par 10 gadiem, tāpēc nepieciešams izstrādāt kompleksu pasākumu plānu, apkopojot datus par reālo situāciju un izstrādājot priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Projekta praktiskās realizēšanas laiks: no 2009.gada 1.novembra līdz 2011.gada 30.aprīlim.
Projekta finansējums: 259 970 EUR.


Projekta uzdevumi (aktivitātes):
„Projektu pārvaldība”. Projektu pārvaldība, tostarp finanšu un laika pārvaldība, līgumu izstrādāšana, iepirkumi, kā arī publicitātes pārvaldība un projektu uzraudzība.

 1. Pašreizējās situācijas analīze”. Pašreizējās situācijas izpēte, traktoru skaita un to ģeogrāfiskā izvietojuma noteikšana, kuru traktoru dzinēji emitē pārmērīgu daudzumu izplūdes dūmu. Esošās situācijas novērtēšana attiecībā uz traktoru reģistrāciju un uzraudzības sistēmām.
 2. „Mobilo diagnostikas laboratoriju iekārtošana”. Iegādājas 4 mobilās diagnostikas laboratorijas (četri tranportlīdzekļi ar speciālu aprīkojumu) darbam Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē un Latgalē, traktoru tehniskā stāvokļa noteikšanai, dzinēju, degvielas un elektrisko ierīču diagnosticēšanai lauka apstākļos. Papildu mobilajām diagnostikas laboratorijām tiks iegādātas speciālas diagnostikas iekārtas, tādas kā augstjūtīgs digitālais dzinēja dūmu mērītājs, dzinēja noslogošanas iekārta (dinamometrs) un augstspiediena sūkņu diagnostikas un regulēšanas stends;
 3. „Metodoloģijas izstrāde”. Metodiku un mērījumu kompleksa izstrāde ar mērķi samazināt gaisa piesārņojumu no izplūdes dūmiem, ko rada traktortehnika, kā arī metodoloģijas izstrāde tirgus kontrolei (importēto jauno traktoru kontrole, kuri iegādāti no valstīm, kas nav ES un EEZ valstis);
 4. ”Pilotprojektu īstenošana”. Gaisa piesārņojuma samazināšana, veicot vismaz 1000 lietotas traktortehnikas dūmgāžu pārbaudi un nepieciešamības gadījumā veicināt nepieciešamo remontu veikšanu. Jaunas traktortehnikas kontroltestēšana, kas importēta no valstīm, kuras nav ES un EEZ valstis. Šī darbība tiks īstenota, izmantojot Sertifikācijas un testēšanas centra aprīkoto laboratoriju un 4 mobilās laboratorijas (Kurzemē, Latgalē, Vidzemē un Zemgalē);
 5. „Ieteikumu izstrāde nacionālo likumu un noteikumu uzlabošanai”. Ieteikumu izstrāde, lai uzlabotu likumdošanu traktortehnikas radīto izplūdes dūmu piesārņojuma uzraudzības un samazināšanas jomā.

 

Projekta statuss: veiktas 1., 2., 3., 4 uzsākta 5. aktivitātes īstenošana.