Mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanas un reģistrācijas kārtība

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt visiem mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākumos ietilpst ne vien rūpēties par dzīvnieka veselību un labturību, bet arī nodrošināt, ka suns ir apzīmēts ar mikroshēmu, reģistrēts Lauksaimniecības datu centra (LDC)  mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk – datubāze) un tam ir mājas (istabas) dzīvnieka pase.

 

Obligāta suņu apzīmēšana un reģistrācija valstī ir noteikta jau no 2017. gada 1. janvāra. 
Kaķa vai mājas (istabas) seska apzīmēšana ar mikroshēmu un  reģistrēšana datubāzē ir katra īpašnieka vai turētāja brīva izvēle, ja vien dzīvnieks netiek izvests (ceļojuma laikā, dalībai izstādēs u.c.) ārpus Latvijas.

 

1. Līdz kuram vecumam ir obligāti jāapzīmē un jāreģistrē suns?
Suns ir obligāti jāapzīmē ar mikroshēmu un jāreģistrē datubāzē, kā arī tam ir jābūt izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka pasei līdz četru mēnešu vecumam.

 

Ja suns tiek atsavināts (pārdots, atdots, dāvināts u. tml.) līdz četru mēnešu vecumam, tas ir  jāapzīmē ar mikroshēmu, jāreģistrē datubāzē un mājas (istabas) dzīvnieka pase tam jāizsniedz pirms tā atsavināšanas uz esošā īpašnieka vārda. Tikai pēc tam datubāzē tiek atjaunota informācija – dzīvnieku reģistrē uz jaunā īpašnieka vai turētāja vārda.

 

2. Kurš mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē ar mikroshēmu un reģistrē datubāzē?
Mājas (istabas) dzīvnieku ar mikroshēmu apzīmē tikai praktizējošs veterinārārsts.

Pēc Veterinārmedicīnas likuma grozījumu spēkā stāšanās mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanu ar mikroshēmu, pases izsniegšanu un pirmreizējo reģistrāciju datubāzē veiks tikai praktizējošs veterinārārsts.

 

3. Kuros gadījumos un kā aktualizēt informāciju datubāzē par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku?
Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam informācija datubāzē ir jāatjauno tad, kad mainās reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas vieta vai tā īpašnieks vai turētājs, dzīvnieks ir nomiris, pazudis vai atrasts (notikums ar dzīvnieku). 

Izmaiņas reģistrētajā informācijā par dzīvnieku datubāzē varēs veikt gan praktizējošs veterinārārsts, gan dzīvnieka īpašnieks, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv vai LDC tīmekļvietnē pieejamo
e-pakalpojumu, vai ierodoties pašvaldības vai LDC klientu apkalpošanas centrā.

 

4. Kādi ir maksājumi par suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrāciju datubāzē?
Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir jāveic šādi maksājumi:

1) samaksa par suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrāciju – to nosaka katrs veterinārā pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar savu pakalpojumu izcenojumu cenrādi;
2) samaksa Lauksaimniecības datu centram par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē – 7,00 EUR.

 

Pēc jauno Ministru kabineta noteikumu par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību spēkā stāšanās samaksa par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas pakalpojumu būs vienota visiem praktizējošajiem veterinārārstiem. Ievērojot Latvijas Veterinārārstu biedrības veiktos aprēķinus, praktizējoša veterinārārsta izmaksas veicot mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju ir 5,50 EUR.  

 

5. Kurš ir atbildīgs par mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanu un reģistrāciju?
Veterinārmedicīnas likuma 59. panta 17. punktā noteikts, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt, lai suns līdz četru mēnešu vecumam ir apzīmēts ar mikroshēmu, lai tam ir mājas (istabas) dzīvnieka pase un tas ir reģistrēts LDC mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē. Ja suns līdz četru mēnešu vecumam tiek atsavināts, iepriekšminētais pienākums izpildāms līdz atsavināšanas brīdim uz atsavinātāja vārda.

 

6. Kas jāņem vērā praktizējošam veterinārārstam, apzīmējot mājas (istabas) dzīvnieku ar mikroshēmu un reģistrējot to datubāzē?
Ievērojot, ka turpmāk mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējo reģistrāciju datubāzē veiks tikai praktizējoši veterinārārsti, visiem praktizējošiem veterinārārstiem, kuri sniegs mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas pakalpojumu, būs jāslēdz līgums ar LDC par reģistrācijas maksas iekasēšanu atbilstoši LDC cenrādim. Savukārt par reģistrācijas pakalpojumu būs jāiekasē vienota maksa Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

 

7. Kāda atbildība ir paredzēta suņa īpašniekam vai turētājam, ja viņš nav apzīmējis suni ar mikroshēmu, nav reģistrējis to datubāzē un nav saņēmis mājas (istabas) dzīvnieka pasi?
Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtību uzrauga un kontrolē  pašvaldības saskaņā ar to saistošajiem noteikumiem un Pārtikas un veterinārais dienests veterinārās uzraudzības objektos. 

 

Ja kontrolējošā iestāde konstatē, ka suns nav apzīmēts ar mikroshēmu, nav reģistrēts datubāzē vai tam nav mājas (istabas) dzīvnieka pase, tā var izdot administratīvo aktu, kas uzliek par pienākumu noteiktā termiņā mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam izpildīt Veterinārmedicīnas likuma 59. panta 17. punktā noteiktās prasības. Ja suņa īpašnieks vai turētājs šo pienākumu neizpilda, tam var uzlikt piespiedu naudu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Minimālā piespiedu nauda ir 50 eiro, maksimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 5000 eiro, juridiskajai personai – 10 000 eiro. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti ik pēc septiņām dienām, līdz mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs izpilda tam uzlikto pienākumu.

 

8. Kā ir jārīkojas, suni ievedot no citas valsts?
Suņiem, kas tiek ievesti no citām valstīm, jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu. Atkarībā no ievešanas valsts sunim jau var būt mājas (istabas) dzīvnieka pase, vai ir jānodrošina, lai tam tiktu izsniegta mājas (istabas) dzīvnieka pase. Suns 10 dienu laikā pēc ievešanas ir jāreģistrē datubāzē uz dzīvnieka īpašnieka vārda vai tās personas vārda, kura organizējusi suņa ievešanu Latvijas teritorijā un veterinārajā (veselības) sertifikātā norādīta kā suņa saņēmējs. Ja suni pēc ievešanas paredzēts atsavināt, iepriekšminētās darbības jāizpilda līdz atsavināšanas brīdim.

 

Normatīvie akti, kuros noteikta mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšana un reģistrācija

 

Informācija LDC uzturētajā vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā

  • Publicēts:
    09.12.2021

Darba plāns

  • Novada Garša
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā